FANDOM


http://yuetyuelomaji.blogspot.com/

Wednesday, August 24, 2005 Tòng Sī Süng Cì

tone 1 2 3 4 5 6 marker ā â ä à á a


http://www.a3guo.com/ts/pic/p0283.jpg


Wòng Hok Làu süng Maang Hou Yìn jī Gwông Lìng

Gü yàn sāi cì Wòng Hok Làu, yīn fā sāam yuet ha Yèong Jāu. Gū fàan yúen yêng bīk hūng jeon, wài gïn Cèong Gōng tīn jäi làu.


Mòu Tài

Sēong gïn sì nàan bit yik nàan, dūng fūng mòu lik bäak fā càan. Cēon càam döu sêi sī fōng jeon, laap geoi sìng fūi leoi cî gōn. Hîu gëng daan sàu wàn bän gôi, ye yàm yīng gök yuet gwōng hòn. Fùng Lòi cî hëoi mòu dō lou, Cīng Níu yān kàn wai täam hön.


Sêoi Diu Gō Tàu

Mìng yuet gêi sì yáu, bâ jâu man cīng tīn. Bāt jī tīn seong gūng küet, gām jik si hò nìn. Ngó yuk sìng fūng gwāi hëoi, yau hûng kìng làu yuk yúe, gōu cüe bāt sīng hòn. Hêi móu lung cīng yêng, hò cí joi yàn gāan.

Jüen jūe gök, dāi yî wu, jïu mòu mìn. Bāt yīng yáu han, hò si cèong hëong bit sì yùen. Yàn yáu bēi fūn lèi hap, yuet yáu yām cèng yùen küet, cî si gû nàan cùen. Daan yuen yàn cèong gâu, cīn léi gung sìn gūen.

posted by Yuetyúe Lòmáji @ 4:30 PM

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.