FANDOM


Yantmeng ge jenkjifad: Ngo yawdi seong jeong "Law Dakwa", "Leong Ciuway" dank meng sesenk "Law Dak-Wa", "Leong Ciu-Way" jeg. Yantway Honjok, Ciusinjok, Yeudnamjok ge nidi "Hon-meng" yatbun hay mow gudenk kuaylot gamp yaw yat dow leong go howyitaw ge honji jowsenk ge. "Dakwa" tonk "Ciuway" benk mhay gudenk tonk fanfok cotyin ge "pattern", mhowci Hebrew meng Michael, Germanic meng Richard tonk Latin meng Constantine gamp. Yek mci Yatbun meng "Saburo", "Kiyoshi" gamp hay gudenk ge yantmeng-yonk ciyeu danway.

Fanyi yawdi ci Yatbut meng "Masa-Yoshi", Fadmant meng "Jean-Paul" gamp, hay yaw leong go danway jowsenk. Penkyamp

Dak. Yeunceun tonkyi neyge tayyi. Yiga mow mat mantjeong, ngodey yekdow m'ay wa yatdenk yiu fanyek honji banbun di mantjeong. Ponghenk dakhan hoyi se di mantjeong bai hay dow ge, jaw howci ney hay Bakdai-jonkmant-lonttan godow fadjo yaw bey yant sanjo ge godi Yeudyeu sipenk, gamp. Hon

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.