Cantonese community wiki
Advertisement
Haugu Fadyin Biumenk:
Seonghoiyant Bowfant Jowsin 4000-nin-cin Loiji Honam


(Jonksantmong 8-yeud-9-yat din) Santmant-Santbow bowdow wa, haugu fadyin biumenk, Seonghoi joyjow ge yimant bowfant hay yaw Honam donkbow godow cinsai1 gwoley ge, dow yiga daikoi genkyi yaw 4000 gey nin.

2000-nin gosi, Seonghoi haugu gonkjogje hay Conkgongkoy2 Gwongfulamp3 wayji fadyin leonggin conkmaygin'gwo ge towcibant, tonk gwohui heong Seonghoi fadyin ge goggo sikey ge towcibant beygau, jatdey tonk famant dow mtonk. 2001 dow 2003-nin, haugu gonkjogje hay Gwongfulamp jow jontyatbow ge fadgwat. Ni yatci mdanji fadyin jo yatpay gamp ge towcibant, jonk fadyin seklay4, sekyeud5 dank sangcan-gonkgoy. Mowgeynoi jicin, yaw fadyin jo guyant lawday ge sangwud cidsi: ceunceu matbant ge gaw6 tonkmai dadgin fongngok ge ceu'donk7.

Seonghoisi Mantmat Gunley Wayyinwui haugubow jeuyant Sonk Gin wa bey geyje ji: genkgwo samnin ge wadgwat tonk hawjenk, yiga hoyi yenkdenk, Gwongfulamp mantfa wayceun8 sokyeu jonkyeun mantfa, jekhay Honam donkbow deykoy bey yantmun cenkjiway "Wongyawfong loyyenk"9 ge mantfa. Gamp jaw biumenk, 4000-nin-cin yaw yatji Honam donkbow ge yimant cinsai dow Seonghoi. Manthin geyjoi wa, 4000-nin-cin jenk hay honksoy fanlan ge nindoi, Daiyeu-jisoy10 ge gusi jaw fadsank hey nigo sikey. Honam donkbow deykoy deysay feyseongji penktan, honklow-joihoi lin-lin-batteun. Yisifu yantmant jaw towbey joinam, senk-ga-yant cinsai dow dey'idi11 deyfong hoy.

"Seonghoi hay yatgo yimant senksi". Yantmun doy Seonghoi ge yenksek jihay gokhan-yu dongdoi. Yiga daileong ge haugu fadyin genkyi biumenk, Seonghoi hay 6000-nin-cin jaw senkway jo lokdey, yice sewui sinjont, genkjay fanwenk.

Jeusek[]

1:cinsai: 遷徙
2:Conkgongkoy: 松江區
3:Gwongfulamp: 廣富林
4:lay: 犁
5:yeud: 鉞
6:gaw: 窖
7:ceu'donk: 柱洞
8:wayceun: 遺存
9:Wongyawfong loyyenk: 王油坊類型
10:Daiyeu-jisoy: 大禹治水
11:dey'idi: 其他的

Advertisement