FANDOM


Bìn-hàw sãysãw

有一个好額儂,按算卟倩(chhiàⁿ)一个奴才。有三个儂來面試。面試啲題目是“跔(khû)便所”。第一个入去跔出來了後,無洗手,好額儂面仔忧忧,叫伊轉去;第二个入去,出來了後共款佫無洗手,好額真受氣,大聲共伊喝 (hoah)出去。第三个儂共頭前迄两个拢無共款,出來了後,見面著先走去洗手。好額儂真满意,共即个儂留落來。不而過,有一工,好額儂雄雄發現即个奴才按便所出來了後,竟然無洗手。好額儂誠受氣,嘛誠好玄,問奴才為啥物?即个奴才笑笑仔共伊应(ìn)講:“頭家,是安呢啦,我今仔日有扎粗纸哩......” 唔知佢噏乜!

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.