Cantonese community wiki
Advertisement

ÀÁAÂÃÄ, ÈÉEÊẼË, ÌÍIÎĨÏ, ÒÓOÔÕÖ, ÙÚUÛŨÜ;

àáaâãä, èéeêẽë, ìíiîĩï, òóoôõö, ùúuûũü;


汉字至粤语罗马字转换工具[]

1 https://dohliam.github.io/pingyam/index_en.html
Cantonese Romanization Converter
2 https://www.chineseconverter.com/cantonesetools/en/cantonese-to-jyutping
Cantonese To Jyutping Converter (Cantonese pinyin)
3 https://yue.micblo.com/
普通话汉字到汉字粤文转换


Korean Hanja Converter[]

http://www.szkoreancc.com/krname.asp
中文名转韩文名
https://hanja.dict.naver.com/search?query=%E7%83%9F%E9%85%92%E4%B8%8D%E6%B2%BE%E7%88%B1%E5%B8%B8%E6%90%9E%E5%8D%AB%E7%94%9F
Naver Hanja individually
https://dic.daum.net/search.do?q=%E7%83%9F%E9%85%92%E4%B8%8D%E6%B2%BE%E7%88%B1%E5%B8%B8%E6%90%9E%E5%8D%AB%E7%94%9F&dic=hanja
Daum Hanja individually
hanjaro.juntong.or.kr
汉字路
https://zh.dict.naver.com/#/search?query=%E7%94%A9%E5%B9%B2%E7%9A%84%E6%97%B6%E5%80%99%EF%BC%8C%E7%AA%81%E7%84%B6%E5%87%BA%E6%B0%B4
Naver 学中国语


sĩu wong jĩ[]

jôg jẽ : ( fâd ) sênk ngäi häk söw pûi léy
yèk jẽ : lamp sâw cënk
jâg yàmp pïn cäp : mant key
fönk mìn cîd gây : wong menk guây
mant jì pïn cäp : law hĩu fëy
méy sòt pïn cäp : cant yeun yeun
pai bãn cîd gây : màk jök
  • bũn seü mant jì kàp tow pîn ceun bòw yaw móng lôg sãw sôg fänt heõng sõ däk , key bãn keun guäy yeun jôg jẽ kàp key cöt bãn seöng sõ yáw , bũn yant gãnt gönk hòg jàb säw cong , m jòw key tä yàmp ho seöng yìb yònk tow !

way jeün conk jôg jẽ bãn keun , cẽnk kâw mái yeun bãn jôg bãnt , dö jè !

guän yeü jôg jẽ[]

sênk - ngäi häk söw pûi léy ( 1900-1944 ) , cöt sänk yeü fâd guôg léy ngong , 1921-1923 nin hãy fâd guôg hönk guänt jönk fòk yèk , cank hày hàw bèy fëy hank yeun , hàw lai yàw senk way mant yònk hong hönk gâ sãy yeun , sämp gä jõ höi pëk fâd guôg - fëy jäw - nam méy guôg jây hong sîn gê gönk jôg , key gän kóy jònk conk sì mant hòg sẽ jôg , jôg bãnt yáw " nam sîn bän gëy " , " yè hong " dãnk dãnk . 1939 nin däk guôg fâd säy sï yàp cämp fâd guôg , gâm yeü sênk - ngäi häk söw pûi léy cank dö cî sàw seöng , yï sänk yènk way kóy m hõ yí jôi yàp ńg sämp jîn . gënk guô gïn keûd yîu kaw , kóy sämp gä jõ kông däk jîn jänk , bèy pïn yàp 2 /33 hönk guänt jënk câd dài dòy . 1940 nin fâd guôg hãy jîn jänk jönk kũi bài , kóy sõ hãy gê bòw dòy seũn sät cãm conk , göi bòw dòy bèy dìu wóng â yí kàp yí . kóy coy hàw jëk fòk yeun , jêg sänt law mong méy guôg . hãy méy guôg key gän , kóy gây jòk conk sì sẽ jôg , fâd bĩu jõ " jîn dâw fëy hank yeun " , " käp yät gô yant jät gê sônt " yí kàp " sĩu wong jĩ " . 1943 nin , hãy kóy gê keong lìd yîu kaw hà , kóy wui dôw fâd guôg hãy bäk fëy gê kông jîn gëy dèy â yí kàp yí . seòng käp hãu lòy dôw kóy sänt tãy tonk nin lenk jòng fông , jĩ tonk yî kóy jäp hank ńg cî fëy hank yàmp mòw , kóy keôg yîu kaw dôw bâd cî .

1944 nin 7 yeùd 31 yàt seòng ńg , kóy cöt hong jäp hank dày bâd cî yàmp mòw , conk cĩ jôi döw mów yáw wui loi , hëy sänk si nin gãnt 44 sôy .

jòy - guän yeü sänk mènk yeú sänk wùd gê yeù yin[]

sênk - ngäi häk söw pûi léy gê yät sänk yeú tïn hönk way ńg , yeú sënk seöng bùn , kóy gê sãw gõw bìn ceun fông jeû yät dõ sënk jòng gê fä . key sàt , kóy yênk göi hày yät läp jeûn sèg . hõ sëk gê hày , mèy gënk jënk dïu sây deôg dï jàw wánt lòg yeü dài hõi jï jönk .

gãmp gê yät läp tïn yin bõw sèg , kâu döng si gê sé wũi jàb jòk wo dònk dòng hày mow fâd dïu deôg gê , dàn döw mèy nank lènk tä söy lów . sênk - ngäi häk söw pûi léy hày yät wãy fâd guôg fëy gëy sï , hãy yät cî fëy gëy cöt yìn gû jeông bëk gông si , kóy cä dĩm dïu jõ sênk mènk . gâ yeu kóy sänk hà loi , sì wày jõ sẽ jôg " sĩu wong jĩ " , dàn nï hòng gönk jôg yeun senk jï hàw , kóy jònk yáw mät yé yî yì gây jòk wùd gä ?

yeü sì kóy seong sî jeû teûd ley ngó mun gê sënk kaw , hãy gënk guô dö cî sät bài , dö cî công seöng jï hàw , jönk yeü hãy dèy jönk hõi , kóy yeun senk jõ jì gẽy gê yeùn mòng . sênk - ngäi häk söw pûi léy gòy yáw sï yant gê tïn fû , dàn kóy bènk bät sì yät wãy põw tönk yî yì gê sï yant . sï yant gê sï seõng , hãy kóy sänt seòng yí yät jõnk mow fâd yeù lĩu gê föng sëk , tâw guô key jëk yìb bĩu yìn cöt lay .

kóy hãy sïu sät jï cin law hà jõ gẽy gô jänt guây gê ci yeú .

säm pö gät seù
leun hày gäu law
yant sênk
jâd mòg dàk bèy maw sâd
yant sänk gê yî yì ...

bàg ngáy cõnk gâ yeu ngó dẽy yònk penk yonk gê jĩ yin pîn yeú , gâ yeu ngó dẽy mún jök yeü tâw guô jé së wà yeú lay camp jãu kóy sänt seòng gê " yät jõnk göw guây " , gâmp ngó dẽy jàw wũi cãn sänk jõnk jõnk ǹg gãi wo cô ǹg , sàmp jî jây jòw yät së jönt jönt lòg dòw jï sì , bẽy yeu yènk way bûi dö fänt senk way yämp lòg gä bẽy bûi dö fänt gông sänk gânk way yonk yì , sênk - ngäi häk söw pûi léy gãmp yeöng sẽ dòw : " hãu lòy dôw yàmp ho yé döw m hõ yí wo yant gê sänk mènk seöng gäu wùn , hõw hĩn yin camp jãu sänk mènk gê yî yì hày hõw kuânt nan gê . "

döng ngó seõng dôw sênk - ngäi häk söw pûi léy gê si hàw , yät gô cënk sëk gê ceong gẽnk wũi fäw yìn hãy ngó ngán cin , jàw hõw cí jì gẽy gënk lèk guô ceong gẽnk yät yeòng . hãy ngó dẽy ngán cin , nam föng wànt ho hày yin sänt , bö guöng lont lont . ngó dẽy mai fëy hank yeun hãy däy hönk fëy hank . jàw hãy seù säu , ngök dẽnk tonk ngó dẽy fëy gëy gê gëy yèk hà mìn , jàw hày kóy gê bôw loi gâg 14 yenk fëy gëy , conk gâ sãy cöng , kóy tonk ngó dèy fäy sãw jôg jõ yät gô sĩu sĩu gê dònk jôg .

bèy höi â yí bëy sï bàg seûd yi yi gê sän dẽnk , kóy ciu dài hõi fëy hôy , heông â lóy hämp dàk , kóy gê hà yät jàm fëy hôy . kóy tám wong sëk gê gëy sänt jòk jìm yeún hôy , ngó dẽy jĩ nank jènk jènk gâmp tãy jeù kóy ley hôy . hãy lòk sëk gê lòk dèy wo lam tïn jï gän , jòk jìm cïu yeùd jõ dài dèy , fëy gëy gê yẽnk jĩ jòk jìm yeún hôy , bùn jeû dèy jönk hõi bö guöng lont lont gê hõi mìn , jèk dôw sïu sät hãy yeún föng .

coy jeû heông hà mìn gê sây gâi gông lòg , ngó bìn gãmp dôw kóy ceun jòi , bẽy yí cin gânk gä cënk sëk ... sênk - ngäi häk söw pûi léy hãy dài dèy yeú sënk hönk jönk dòw guô 44 jôi jï hàw , sant bêy dèy sïu sät yeü dài hõi jï jönk , kóy gê sänk mènk gîd cök jõ , dàn kóy gê sï seõng , kóy gê sämp lenk , kóy gê " sĩu wong jĩ " wénk ceun yeü sây . hày yät bòw sẽ käp dài yant hôn gê tonk wà , sõ yáw jönk yî nï bũn seü gê dòk jẽ jàw hõw cí jönk yî jì gẽy gê yät gô pank yáw , tim tim gê , tám tám gê , dâi yáw yät sï öi saw . hày bũn sãy yant gãmp dôw penk jènk , fâi lòg jï seü . sĩu wong jĩ gê sïu sät döw mèy seong bät sì lènk yät cî seöng yeù gê höi cĩ , wàg jẽ jôy hàw gê gîd gòk yeòng néy yãnt bät jeù honk jõ ngán höng , dàn yeu tonk kóy dẽy gê yeôg dènk -- ńg yëk gô sĩu sënk jàw hõw cí sĩu lenk cänk jôi jeù guâ jeù hãy tïn hönk jönk mey sîu , cank gënk yáw guô gê wui yëk yï gàw ceun jòi .

sõ yí , döng yè mán yeóng mòng sënk hönk gê si hàw , jĩ yáw néy -- jĩ yáw néy nank gâw yõnk yáw wũi sîu gê sënk sënk .

cin yin[]

" gô gô dài yant döw cank gënk hày sây lòw jãy , hõ sëk gê hày , hõw sĩu dài yant gêy däk nï yät dĩm ..." fâd guôg jôg gä ngön dönk ney - däk - sênk ngäi häk söw pûi léy hãy kóy công jôg gê " sĩu wong jĩ " höi taw yeu sì seûd -- hày bũn " way dài yant sẽ gê tonk wà gû sì " , döng yin döw sàw dôw jõ jônk dö sĩu dòk jẽ gê hẽy ngôi . sênk ngäi häk söw pûi léy ( 1900 ~1944 nin ) , cöt sänk yeü fâd guôg léy ngong , 1921 ~1923 nin hãy fâd guôg hönk guänt fòk yèk , sämp gä jõ fâd guôg - fëy jäw - nam méy guôg jây hong sîn gê höi pëk gönk jôg , key gän kóy jònk conk sì mant hòg sẽ jôg , jôg bãnt yáw " nam föng sônt gìn " , " yè hong " , " fönk sä sënk sant " , " jîn dâw fëy hank yeun " dãnk dãnk . fâd guôg yant mant jeông kóy hôn jôg jôg gä , mant jòk yënk honk , hãy kóy sày sây ńg sàp jäw nin jï jây , jeông kóy gê cîu jeòng yânt hãy ńg sàp fâd long gê pîu mìn seòng , hày tonk mòg lóy öi , fòk yí tâi yät yeòng gê dòi yeù . dôy ceun sây gâi gê dài sĩu dòk jẽ loi seûd , kóy gê sènk menk loi jì " sĩu wong jĩ " . gänt gôy " sĩu wong jĩ " gün föng móng jàm gönk bôw gê jôy sänt sôw gôy , cĩ seü yí bèy yèk senk 160 yeu jõnk yeú yin , hãy ceun sây gâi sïu sàw 8000 màn câg , gãnt hãy fâd guôg gê sïu leòng jàw dàd 1100 màn câg ." sĩu wong jĩ " cank bèy dö cî gõi pïn senk wà kèg tonk dìn yẽnk , sènk yĩn hày gâmp ." sĩu wong jĩ " jònk bèy seũn yàp hõw dö säy föng guôg gä gê gâu fö seü , senk way cënk sĩu nin gê bïd dòk seü jèk .

gẽy nin cin , fâd guôg yant how bät lònt sëk dèy jeông " 20 sây gẽy jôy gäi fâd yeú tow seü " gê guây gün sàw yeú jõ " sĩu wong jĩ " . gâmp " sĩu wong jĩ " dĩm gãi wũi wenk wòg jeü dö seu wenk nï ? fâd guôg jôg gä ngön däk lìd - mòg lòg ngá tonk sênk ngäi häk söw pûi léy gê yät fän penk lònt wàg jẽ hày dôy seòng sòt mànt tay jönk hãnk gê dâb : "" sĩu wong jĩ " hãy key fû yáw sï yî gê tám tám öi saw jönk wánt hamp jeû senk tôw gê jîd hòg sï seõng ."" bũn käp senk yant hôn gê yi tonk seü hâg hâg bäu hamp jeû jeòng jënk yî yì , nï dï jeòng jënk hôn seóng hôy gêy menk kôg yàw yãnt fûi , yänt cĩ döw jàw gâg ngòi gê méy ." kóy hày yät gô tonk wà , dàn m hày yät gô põw tönk yî yì seòng gê tonk wà . tä cönk mún jõ dôy yant lòy sänk wùd jòng tâi gê sï hãu , dàn kóy yàw mów gõng yàmp ho dài dòw léy , sàmp jî mów " méy méy dòw loi " gâmp gõng yàmp ho léy yaw , tonk seûd gâu mow guän , yät cîd döw wánt cong hãy jé gô yeu sï yeu wàg gê gû sì yàp mìn . hàb seòng seü , néy wũi gôg däk tim méy yi yäw seöng , wàg jẽ jònk wũi yáw dï seõng hâm .

key cî ," sĩu wong jĩ " gê yeú yin fëy seong gãn dän yäw méy , bät gãnt hõ yí yeòng sĩu hai jĩ tênk dõnk , dòk dõnk , döw hãnt sëk hàb dài yant yeùd dòk , böng jò dài yant wâd guàt cöt cim cong gê tonk sämp . sĩu seûd jönk " ngó " hày yät gô fëy gëy sï , gõng sòt jõ lòk nin cin yänt fëy gëy gû jeông bëk gông hãy sâd hä läi dài sä mòg yeù gîn sĩu wong jĩ gê gû sì . sĩu wong jĩ jeù läp jĩ bẽy kóy dài dënk gâmp dö gê sĩu hank sënk seòng . pui bùn kóy hày dõ kóy hõw jönk yî gê mui guäy fä . dàn fä gê gïu ngòw höy wenk sâd jõ sĩu wong jĩ gê gãmp cenk , yeü sì kóy dòk jì yät yant höi cĩ jõ yeú jàw lóy hank . sĩu wong jĩ hãy lóy tow jönk dôw guô lòk gô sënk kaw , yeù dôw guô yät gô mòk hönk yät cîd gê guôg wong , yät gô ngôi mòw höy wenk gê yant , yät gô sïu mo guöng yämp gê jãw guãy , yät gô way lèy sì tow gê seöng yant , yät gô cont kuäy dòw gõy gê dĩm dänk yant tonk yät gô hòg gâw sëk gê dèy léy hòg gä , jôy hàw coi dôw dàd dèy kaw , hãy hòw hòn gê sâd hä läi dài sä mòg seòng yeù dôw jõ " ngó " . jêg wu ley yeú sĩu wong jĩ senk wày jõ hõw yáw , lènk kóy menk bàg fä dôy kóy gê ngôi , yeü sì sĩu wong jĩ seõng wui dôw jì gẽy gê sënk kaw yeú fä teun jòy ... jôg jẽ yí sĩu wong jĩ gê jãy sëk gê ngán guöng , tâw sì cöt dï dài yant gê hönk höy , mang mòk tonk yeu móng , yònk cĩn hĩn tïn jänt gê yeú yin sẽ cöt jõ yant lòy gê gü dòk jèk mòg , coy bö jòk law gê mènk wànt , yònk wänt hënk , jänt jî gê cenk gãmp bĩu dàd cöt dôy jänt sìn méy gê äw gö . jôg bãnt bĩu yìn cöt lay gê seõng jeòng lèk , jî wày wo cenk gãmp , sãy gôg jõnk nin lenk gê dòk jẽ döw hõ yí conk jönk wãnt dôw lòg côy wo yëk ceû , bènk cẽ hõ yí coy si wòg däk sänt gê jënk sant coi fû .

yaw gãw sôy dôw gãw sàp gãw sôy , yí bät hàn yeü nin lenk , múi gô yant döw hõ yí yònk jì gẽy gê föng sëk lay tãy wũi seü yàp bïn sämp yeún gê yaw cenk wo jîd léy ..." sĩu wong jĩ " hõw dö cank gënk pui bùn hai jĩ senk ceong , senk way kóy dẽy yant sänk jönk yät gô méy hõw gê yânt gêy ; döw yẽnk heõng jõ hõw dö senk nin yant , jök dònk kóy dèy sämp cong gê tonk sämp . sĩu wong jĩ gê hõw yáw wu ley wà : " jàw hày ngó gê bêy màt , hõw gãn dän : jĩ yáw yònk sämp lenk , sïn tãy däk cënk cõ ; bũn jät gê yé , ngán hày tãy m dôw gê .

" dôy yeü guõng dài dòk jẽ loi seûd , döw jĩ cöt jõ dòk nï bũn seü gê yät gô bêy màt -- yònk ngán , döw yîu yònk sämp hôy tãy .

jî loi yönk - way yí dàk cẽnk dï sây lôw yeun leòng ngó jeông nï bũn seü hîn käp yät gô dài yant . ngó yáw yät gô jênk döng gê léy yaw : nï gô dài yant hày ngó sây seòng jôy hõw gê pank yáw . ngó jònk yáw lènk yät gô léy yaw : nï gô dài yant mät döw sëk , sàmp jî hày bẽy jãy nóy mun sẽ gê seü , kóy döw sëk . ngó jònk yáw dày säm gô léy yaw : nï gô dài yant yi gä göy jeù hãy fâd guôg , kóy heõng dòw ngai ngò sàw dônk , hõw söy yîu yant ngön wây . yeu guõ nï dï léy yaw jònk m gâw , ngó yeùn yî jeông nï bũn seü hîn käp jé wãy dài yant tonk nin si cank gënk döng guô gô jãy . gô gô dài yant döw cank gënk hày sây lòw jãy ( hõ sëk gê hày , hõw sĩu dài yant gêy däk nï yät dĩm ) .

yänt cĩ , ngó jeông hîn ci gõi way : hîn käp jònk hày sây lòw jãy gõ jànt gê loi yönk - way yí dàk .

sênk ngäi häk söw pûi léy

yät[]

ngó lòk sôy gõ jãnt , hãy bũn miu sẽ yeun cĩ sämp lamp gê gîu jòw " cänt sänt gënk lèk gê gû sì " gê seü yàp bïn , tãy dõw jõ yät fök jënk cõi gê câb tow , wàg gê hày yät tiu móng se hãy dòw tänt sèk jêg gòy sâw .

seòng mìn gê câb tow jàw hày gõ fök wã gê mow bũn . seü seòng gãmp yeöng sẽ dòw : " nï dï móng se jök dõw lìb màt hàw , m gä jõy jeôg , fät lont tänt lòg hôy , guô hàw jàw m hõ yí jôi dònk dàn lâg ; kóy dẽy jàw yîu fânt seóng lòk gô yeùd , hõw dãnk nï dï sèk màt màn män sïu fâ .

" döng si , ngó dôy conk lamp jönk gê key yeù , seõng däk hõw dö , yeü sì , ngó yònk cõi sëk yeun bät ngäw wàg cöt jõ ngó gê dày yät fök tow wã , ngó gê dày yät hòw jôg bãnt .

kóy hày gãmp yeöng gê :

ngó jeông jì gẽy gê nï fök gìd jôg lõ bẽy dài yant tãy , jònk mànt kóy dẽy : ngó dï wã hày m hày däk yant gëng . kóy dèy wui dâb wà : " yáw mät yé hõ pâ gâ ? bïn gô wũi pâ dẽng mõw ?

" ngó wàg gê hõ bät sì yät dẽng mõw , yi hày yät tiu gòy móng sïu fâ gãnt yät taw dài jeòng . wày jõ lènk dï dài yant tãy däk menk , ngó jeông móng se tów yàp mìn gê cenk yenk wàg jõ cöt lay . dï dài yant dôy yàmp ho sì cenk , jõnk hày söy yîu yant gãi sëk däk yät cënk yì cõ sïn däk gê .

ngó dày yì fök tow wã hày gãmp yeöng gê : dï dài yant heûn ngó jeông dï tow wã bãi mai yät bïn , bät gũn wàg gê hày tów pey höi jeù gê denk hay bây seóng gê móng se , döw mów hõw ceû , jònk hày jeông hênk côy bãi hãy dèy léy , lèk sĩ , seûn sòt , yeú fâd seòng way hõw . jàw gãmp yeöng , conk lòk sôy höi cĩ , ngó jàw fông hêy jõ jòw wã gä méy hõw jëk yìb gê kéy tow . ngó jêg dày yät hòw tonk dày yì hòw jôg bãnt guänt jöw sät bài , lènk ngó sîd jõ hêy .

dài yant jì gẽy mät yé döw gãu m menk bàg , jònk yîu senk yàt hày gãmp tonk kóy dẽy hôy gãi sëk , jänt hày dãnk dï sây lôw yîm fän ! hàw lai , ngó gãn jõ lènk yät jõnk jëk yìb , hòg jàb gâ sãy fëy gëy . sây gâi gôg dèy , ngó döw fëy guô sâigâmp jày . dëk kôg , dèy léy böng jõ ngó hõw dài gê mong . ngó yät ngán jàw nank fänt bìn cöt jönk guôg tonk ngâ lèy söng ná 1 .

yeu guõ yè mán häk may sät jõ hong heông , yät lòy jï sëk jàw hõw yáw yònk . hãy ngó yät sänk jönk , ngó tonk hõw dö jênk gënk gê yant yáw guô m sĩu gê jîb jök . ngó hãy dï dài yant jönk gän sänk wùd guô hõw ceong si gän .

ngó jĩ sây gün câd guô kóy dẽy , ngó dôy kóy dẽy gê tãy fâd , cĩ jönk mów gẽy dài gõi bîn . hãy ngó yeù dôw yät gô gô yeõng sãu way menk sì léy gê dài yant si , ngó jàw lõ cöt ngó dày yät hòw jôg bãnt lay sî há hâg kóy . nï fök wã hày ngó yät jèk bõw ceun jòi sänt bïn gê . ngó seõng jï dòw , kóy hày mày yät gô jänt jênk yáw léy gãi lèk gê yant . dàn hày , ngó däk dôw gê wui dâb jõnk hày : " hày dẽng mõw ." ngó jĩ hõw cïn jàw kóy dẽy , tonk kóy dẽy kënk hà kiu pãi ä , göw yí fü kaw ä , jênk jì wùd dònk ä wàg jẽ hày léng täi jï lòy gê wà tay . yeü sì , dài yant jàw gôg däk fëy seong höi sämp , yänt way sëk dõw ngó gãmp yeöng yät gô tönk cenk dàd léy gê yant .

[]

ngó gê sänk wùd seöng döng gü dòk jèk mòg , mèy wãnt dôw yät gô jänt jênk kënk däk mai gê yant , yät jèk dôw lòk nin cin , hãy sâd hä läi sä mòg dòw , gëy fâd sänk gû jeông , fëy gëy gê yánt kenk yáw mät yé cöt jõ mow bèng . döng si , ngó pong bïn mów gëy hài sï , döw mów yáw senk hâg , jĩ hõw dän dòk yät yant däm döng hẽy jé hòng gän nan gê way säw gönk jôg .

dôy ngó loi seûd , sì yät gô sänk sẽy yaw guän gê mànt tay , yänt way ngó bèy yònk gê sõy , gãnt gâw way ci yät gô sënk key . dày yät tïn mán seòng , ngó jàw fânt hãy yeún ley yant yïn cïn lóy jï ngòi gê dài sä mòg dòw , guô dài hõi jönk fòk gãnt hãy mòk fàt seòng pïu law gê yeù nan jẽ jònk yîu gü dän däk dö . lay menk si fänt , döng yät gô key guâi gê yeòg sĩu gê sëng yämp gîu sẽnk ngó si , néy hõ yí seõng jeòng ngó döng si hày gẽy gâmp gënk key .

sëng gõng : " cẽnk néy ... tonk ngó wàg jêg yeong !
"" mät ?
"" tonk ngó wàg jêg yeong !
" ngó yät hà jĩ tîu jõ hẽy loi , hõw jeòng sì sàw dôw loy gëk yät bün . ngó sãy gènk dèy yaw jõ yaw ngán jënk , jĩ sây dèy hôn jõ hôn . ngó gîn dôw yät gô yì seong key guâi gê gönk jãy , jênk yät bũn jênk gënk dèy yenk sì jeû ngó . hày ngó hàw méy tonk kóy wàg cöt lay gê jôy hõw gê yät fök wã jeòng . gõng sämp gõ gôy , ngó wàg gê yîu guô kóy bũn yant gô yeõng sônt sëk däk dö . jé hõ bät sì ngó gê guô cô .

ngó conk lòk sôy si hẽy , dài yant döw lènk ngó sät hôy jõ jòw wã gä gê yónk hêy , coy jõ wàg guô tów pey höi jeù tonk bây jeù gê móng se yí ngòi , jôi döw mów yáw hòg guô kũi wàg .

hày ngó hàw méy tonk kóy wàg cöt lay gê jôy hõw gê nï fök wã jeòng ngó gënk ngòg dèy lök dài ngán tãy jeù dàt yin cöt yìn gê gönk jãy . m hõw m gêy däk jõ , ngó döng si hày ceû hãy yeún ley yant yïn cïn lóy jï ngòi gê dèy föng , yi nï gô lëng kenk , hãy ngó hôn loi , gêy bät jeòng may jõ lòw , döw mów yáw bûn dĩm pey fàt , gëy hôd , gòy pâ gê yeòng jĩ . kóy sï how bät jeòng sì yät gô may sät hãy föng mow yant yïn gê sä mòg jönk gê sĩu hai jĩ .

döng ngó jönk yeü nank seûd cöt wà loi si , ngó dôy kóy gõng : " néy hãy dòw jòw mät nï ? "

kóy hõw cí döng jòw hày jòw yät gìn dài sì cí gê , màn män dôy ngó conk fök wà : " cẽnk néy ...

tonk ngó wàg jêg yeong ..." döng yät gô yant bèy yät jõnk bät hõ sï yí gê cenk fông sõ jânt sîb si , hày m gãmp m fũ sãw tênk mènk gê . hãy yant yïn jeùd jëk gê sä mòg seòng , mìn lamp sänk sẽy guän taw si , ngó gẽnk yin tow cöt yät jeöng jĩ tonk jï gông bät , jònt gũn jé jõnk gõy dònk lènk ngó jì gẽy gãmp dôw föng tong . jé si ngó yàw gêy hẽy , ngó jènk hày hòg guô dèy léy , lèk sĩ , seûn sòt wo yeú fâd , jàw yáw dï mów hõw hêy gâmp dôy lëng kenk wà : " ngó m wũi jôg wàg .

" kóy wui dâb wà : " mów guän hày , tonk ngó wàg jêg yeong lä ! "

yaw yeü ngó conk loi mów wàg guô yeong , gãnt wũi kũi leóng jeöng wàg , ngó jàw jeông key jönk yät jeöng , jàw hày jeöng tów pey fönk bây jeù gê móng se , wàg jõ bẽy fän kóy ." bät , bät ! ngó m yîu móng se , kóy jònk tänt mai yät taw dài jeòng hãy tów lóy ." ngó tênk kóy seûd wà , gãn jèk so jõ ngán . kóy gänt jeù wà : " móng se dònk màt tâi ngay hĩm , yät taw dài jeòng yàw tâi jîm dèy föng . ngó jeù gê dèy föng hõw sây , ngó yîu gê hày jêg yeong . tonk ngó wàg jêg yeong lä ! "

ngó böng kóy wàg jõ .

kóy jĩ sây yät hôn , coy hàw yàw wà : " ngó bät yîu , jêg yeong yí gënk bèng däk hõw conk . bẽy ngó lènk wàg däk lä ! "

ngó yàw wàg jõ yät jeöng . jé si , ngó nï wãy sĩu pank yáw lòw cöt sìn yî gê mey sîu , fün yonk dèy wà : " néy tãy hà ...

bïn dòw hày jêg sĩu yeong , hày däk yeong gönk , taw seòng yáw gôg ..."

ngó yàw conk sänt wàg tong .

wo cin mìn gê gẽy fök yät yeòng , jeöng yàw bèy fãw dènk jõ ." däk tâi lów jõ , ngó seõng jĩ nank wùd däk ceong gãw gê yeong .

" yät hà jĩ , ngó bät nòi fän jõ , yänt way ngó gäp yeü gĩm säw gëy gê yánt kenk .

yeü sì , cõw cõw wàg jõ hà bïn nï jeöng wàg , yin hàw dài sëng yeóng dòw : " hày jêg gïb , néy yîu gê yeong jàw hãy yàp bïn mìn .

" ngó nï wãy gâm seõng gä göy yin hẽy sîu ngan höi , lènk ngó hõw gënk ngà . kóy wà : " jênk sì ngó seõng yîu gê . néy yènk way , jêg yeong yîu sèk hõw dö gê cõw ä ?

"" mànt nï gô jòw mät nï ? "

" yänt way ngó jeù gê dèy föng hõw sây ..."" ngó käp néy wàg gê yeong hõw sây , hãnk dènk gâw hêy tä gê . "

kóy däy hà taw tãy nï jeöng wàg ." m gâmp sĩu lä ...
na , kóy fânt jeû lä ..."
jàw gãmp yeöng , ngó yènk sëk jõ sĩu wong jĩ .

säm[]

ngó fây jõ hõw ceong gê si gän , coi gãu cënk kóy hày yaw bïn dòw lay gê . sĩu wong jĩ heông ngó tay cöt jõ hõw dö mànt tay , dàn hày ngó gêy mànt tay , kóy hõw cí mów tênk gîn cí gê .

ngó hày conk kóy mow yî jönk tôw lòw cöt lay gê yät dï seûd wà yàp mìn , jòk jìm gãu cënk kóy gê loi lèk gê .

lày yeu , döng kóy dày yät cî gîn dôw ngó bòw gëy ( fëy gëy ngó jàw m wàg jõ , dôy ngó lay gõng , nï jõnk tow wã tâi fök jàb ) , kóy jàw mànt ngó : " hày mät wùn yî yi ?

"" m hày wùn yî yi , tä nank fëy , hày gëy , hày ngó bòw gëy .

" döng si , ngó hãnt däk yî dèy gôw sôw kóy ngó fëy däk .

kóy tênk jõ gënk key dèy wà : " dĩm gãi ? néy hày hãy tïn seòng dîd lòg lay gâ ? "" sì gê .

" ngó hïm sônt dèy dâb ." yök ! jänt yáw côy !

..." jé si , sĩu wong jĩ fâd cöt yät jànt cënk côy gê sîu sëng . ngó tênk jõ keôg hõw m höi sämp . dôy ngó jöw yeù bät hànk , ngó hëy mòng yant dẽy conk sì dï .

hàw loi , kóy yàw wà : " gâmp , néy döw hày conk tïn seòng loi gê ! néy hày bïn gô sënk kaw seòng gâ ?

" làp häk , dôy kóy hày yaw bïn dòw lay gê nï gô may , ngó yãnt yeôg gîn dôw yät dï sîn sôg .

yeü sì ngó gõn gãnt jöy mànt : " néy sì yaw lènk yät gô sënk kaw seòng lay mät ? " kóy m dâb .

kóy yät lòw mòng jeù ngó bòw gëy , yät lòw mey mey dĩm taw , jîb jeû seûd dòw : " gõng jänt , senk có wùn yî yi , néy mów léy yaw hày hãy hõw yeún gê dèy föng lay ..." kóy ceong gãw hàmp yàp camp sï jï jönk .

yin hàw , kóy conk hãw dòi lóy na cöt ngó wàg gê sĩu yeong , tãy jeù kóy gê bõw bûi yàp sâi sant . néy mun hõ yí seõng jeòng , jé jõnk guän yeü " dày yì dï sënk kaw " gê tänt tänt tôw tôw gê wà , yánt hẽy ngó gẽy dài gê hõw key sämp .

yänt cĩ ngó kîd lèk jöy gâw key jönk gânk dö gê ôw bêy ." néy hày yaw bïn dòw lay gê , ngó gâ lëng kenk ? néy ngök kéy hày mät dèy föng ? néy yîu jeông ngó gê yeong dâi dôw mät yé dèy föng hôy ? "

kóy camp sï jõ yät wũi yi , yin hàw wui dâb wà : " hõw hãy yáw néy tonk ngó gõ gô seöng , yè mán hõ yí yònk kóy tonk sĩu yeong jòw dän wãy . "" döng yin , néy yeu guõ guäi guäi gê wà , ngó jònk bẽy néy tiu senk , yàt taw sän jeù dï yeong . ngó jôi bẽy néy tiu sän tä gê mòk jöng . "

ngó nï gô gîn yí , cí fu lènk sĩu wong jĩ cãn sänk jõ fãn gãmp ." sän jeù kóy ? dö mö gũ guâi gê seõng fâd bä !

"" néy yeu guõ m jeông kóy sän jeù , hõ nank kóy jäw way pãu , kóy wũi lài gê . "

ngó nï wãy pank yáw yàw fâd cöt yät jànt sîu sëng : " néy seõng , hõ nank kóy jãw hôy bïn ä ? "" bïn döw däk .

yät jèk wóng cin jãw kóy ..."

jé si hàw , sĩu wong jĩ jèng conk key sì dèy wà : " mów mät guän hày , ngó jeù gê dèy föng hõw sây hõw sây . "

gänt jeù , kóy hõw cí yáw dï yëk wät dèy bõw cönk jõ yät gôy : " yät jèk ciu cin jãw , yàw jãw bät jõ dö yeún ..."

sêy[]

jé mö yät loi , ngó yàw jï lènk yät gìn conk yîu gê sì sàt : nï wãy sĩu wong jĩ sõ jeù gê ná gô sënk kaw , sàt jây seòng bẽy jò fong jĩ dài m dôw gẽy dö . döw mów lènk ngó gãmp dôw dĩm key guâi . ngó jï dòw , coy dèy kaw , mòk sënk , fõ sënk , gämp sënk nï dï yáw menk cënk gê dài sënk kaw yí ngòi , wan yáw hõw gẽy bâg key tä sënk kaw , kóy dẽy yáw sây dôw hõw , jàw hày yònk mòng yeún gêng döw hõw nan tãy dôw .

döng yät gô tïn mant hòg gä fâd yìn nï lòy sĩu hank sënk si , kóy jàw bẽy pïn seòng yät gô hòw má lay cënk fü kóy , lày yeu , jeông tä cënk jôg " b325 sĩu hank sënk " . ngó yáw cönk fänt gê gänt gôy yènk way , sĩu wong jĩ loi jì gê sënk kaw hày b612 sĩu hank sënk .

në läp sĩu hank sënk hãy 1909 nin bẽy yät wãy tõw yí key tïn mant hòg gä sõ fâd yìn , kóy cank conk mòng yeún gêng yàp bïn hôn gîn guô yät cî . döng si , kóy hãy yät cî guôg jây tïn mant hòg wũi yí seòng pëy lòw kóy gê fâd yìn , bènk cẽ tay cöt conk yîu gê lònt jênk . dàn gõ jànt , sì guän kóy sänt seòng jeû jeù gê hày tõw yí key fòk jöng , sõ yí mów yant sônt kóy .

dài yant jàw hày nï gô yeõng . hànk hõw , wày jõ jänk cõy fâd yìn b612 sĩu hank sënk gê wenk yeù , tõw yí key yáw yät wãy dòk coi jẽ bän bôw jõ yät dòw fâd lènk : fän sì tõw yí key yant mant , yät lòt yîu gõi ceün ngäw sëk fòk jöng , way jẽ ceû yí sẽy yenk . 1920 nin , nï wãy tõw yí key tïn mant hòg gä ceün seòng yät sänt guãy fõ gâmp lêng gê säy jöng , jeông kóy sõ fâd yìn gê sĩu hank sënk jôg jõ yät cî fän lònt jênk .

gämp cî , dài gä jàw döw tonk yî kóy gê hôn fâd jõ . ngó jï sõ yí gâmp ceong sây gâmp wà bẽy néy dẽy b612 sĩu hank sënk gê loi lèk , bènk jeông tä gê pïn má seûd cöt , sì yaw yeü ná së dài yant gê yeun gû . dài yant jönk yî sôw mòk jì . döng néy dôy dài yant gõng hẽy néy sänt gîd sëk gê yät wãy pank yáw si , kóy dẽy conk loi m tay ná së gänt bũn sênk gê mànt tay . kóy dẽy conk loi m mànt : " kóy gõng wà sëng dĩm ? kóy jönk yî wãn ná jõnk yaw hêy ? kóy säw m säw jàb wu dìb bïu bũn ?" kóy dẽy fãn yi mànt : " kóy gẽy dài nin gẽy ? yáw gẽy dö hënk dày ? tãy conk gẽy dö ? kóy bä bä jänk dö sĩu cĩn ?" kóy dẽy yènk way hãy nï dï sôw jì coi nank säw dôw yät wãy pank yáw . yeu guõ néy dôy dài yant wà : " ngó gîn dôw cong pïu leòng gê fong jĩ , yònk mui guäy honk jeün taw cây gê , ceöng hãw jõnk jeù tïn jök kuay , ngök dẽnk jònk yáw bàg gâp ..." gâmp gõng , kóy dẽy dĩm döw seõng jeòng bät cöt fong hày dĩm gê . néy bïd söy dôy kóy dèy wà : " ngó gîn dôw cong jèk sàp màn fâd long gê fong jĩ ." gâmp , kóy dẽy jàw wũi gënk gîu hẽy loi : " gâmp lêng gê ngök ä !

" tonk yeòng , néy yîu sì dôy dài yant wà : " sĩu wong jĩ hày ceun jòi gê , jênk gôy hày , kóy sänk däk hõw hõ ngôi , kóy senk yàt sîu , kóy seõng yáw jêg yeong . yáw yant seõng yät jêg yeong , jàw hõ yí jênk menk nï gô yant gê ceun jòi ." dài yant tênk jõ , yät dènk wũi sõnk sõnk gïn bõng , jeông néy döng jòw sây lòw jãy hôn dòi . dàn néy yeòg dôy kóy dèy wà : " sĩu wong jĩ hày yaw b612 sĩu hank sënk seòng lay gê ." kóy dẽy jàw gïn sônt bät yi , jàw m wũi tay cöt yät dài döy mànt tay lay gãw cin néy . kóy dẽy jàw hày nï gô yeõng .

mow wày guâi jâg kóy dẽy , sây lòw tonk dài yant yênk döng fün yonk dï . dëk kôg , dôy ngó dẽy nï dï léy gãi sänk wùd gê yant loi seûd , ngó coi bät hãy fu ná së pïn má sôw jì mï . ngó jänt hày seõng hõw cí gõng sant wà gâmp lay höi cĩ nï gô gû sì . ngó jänt hày seõng gâmp gõng : " conk cin , yáw yät gô sĩu wong jĩ , jeù hãy yät gô guô kóy gê sänt tãy dài bät jõ dö sĩu gê sĩu hank sënk seòng . kóy söy yîu yáw yät wãy pank yáw ..." dôy yeü léy gãi sänk wùd gê yant loi seûd , ngó gâmp gõng , mï wũi gânk gä gòy yáw jänt sàt sênk .

sĩu wong jĩ kéy hãy b612 sĩu hank sënk seòng ngó m jönk yî dï yant kaw kaw key key gâmp tãy ngó dï seü . ngó sẽ lòg gìn wóng sì , sì sâd fây fũ sämp gê . ngó dï pank yáw gäm kóy gê yeong ley hôy yí yáw lòk nin jõ . ngó jï sõ yí hãy nï dòw jònt lèk jeông kóy miu sẽ cöt lay , hày wày jõ m mong gêy kóy . jeông yät wãy pank yáw m gêy däk dìu , sì hõ pẽy gê . bènk bät sì gô gô döw yáw yät gô pank yáw .

jôi gõng , ngó döw hõ nank wũi bîn senk ná së dài yant gâmp , jĩ dôy sôw mòk jì fâd sänk hênk côy . jàw hày wày jõ m jõ pank yáw , ngó mái jõ hàb ngan lĩu tonk gẽy jï yeun bät . jeòng ngó jé jõnk nin gẽy gê yant , yîu jôi conk sì kũi wàg , dàn m yì gê , yänt way ngó hãy lòk sôy yí hàw , coy jõ wàg guô tów pey höi jeù gê tonk bây hẽy gê gòy móng yí ngòi , key tä döw mów wàg guô . döng yin , ngó yät dènk yîu jeông nï dï wã jònt leòng dèy wàg däk bëk jänt , bät guô ngó how mow jeông äg . wóng wóng , jeöng wàg däk wan hõ yí , lènk yät jeöng yàw wàg däk m cí . jònk yáw , guän yeü sĩu wong jĩ gê sänt coi , ngó wàg däk yáw dï bät dài jõnt kôg . yáw yät ceû bẽy kóy wàg däk tâi göw , lènk yät ceû yàw wàg däk tâi ngãy . dôy yeü kóy gê säm gê ngan sëk , ngó döw na bät jõnt . jàw gãmp yeöng , ngó mõ sôg jeû wàg , fät sî sî , fät gõi gõi , wà sâi câw hàb hẽy loi . hãy máw së conk yîu sây jîd seòng döw cí ngó wàg däk m ngam , yîu cẽnk dài gä yeun leòng . yänt way ngó nï wãy pank yáw , conk loi jàw mów yáw heông ngó gãi sëk cënk cõ , hõ nank kóy yènk way ngó tonk kóy yät yeòng . dàn sì , hãnt hõ sëk , ngó keôg bät nank tâw guô seöng bëk gîn dôw sĩu yeong .

ngó dài kôi yí gënk yáw dï hõw cí dài yant , ngó hõ nank hày lów jõ .


ńg[]

jàw gãmp yeöng , yaw ngó dẽy múi yàt gê tam wà jönk , ngó jìm jìm jõ gãi jõ guän yeü sĩu wong jĩ gê sënk kaw , kóy cöt jãw , kóy gê yaw lèk dãnk hõw dö yé . nï dï döw hày cöt yeü ngáw yin , hày yaw kóy dï mow yî gê tôw lòw jönk màn män dèy däk jï gê .

jàw gãmp yeöng , dày säm tïn ngó jõ gãi dôw guän yeü haw mìn bäu seù gê gû sì . gämp cî , döw hày yaw yeong yánt hẽy gê . dàt yin gän , sĩu wong jĩ yi lòy conk conk dèy mànt ngó : " yeong sèk sĩu gûn mòk , hày hày mät ?

"" sì gê , hày jänt gê .

"" ä ! ngó jänt hày höi sämp .

" ngó m menk , yeong sèk sĩu gûn mòk bènk bät sì mät döw m däk dìm gê sì .

dàn sĩu wong jĩ jîb jeû yàw seûd dòw : " ná mö , yeong döw sèk haw mìn bäu seù mät ?

" ngó tonk sĩu wong jĩ gãi sëk seûd , haw mìn bäu seù bènk bät sì sĩu gûn mòk , häb häb seöng fãn , tä hày senk jò gâu tong gâmp dài gê seù .

ná pâ hày kóy dâi mai jẽnk jẽnk yät kuant dài jeòng hôy , döw ngáu m dôw yät pö haw mìn bäu seù .

yät kuant dài jeòng gê seûd fâd , lènk sĩu wong jĩ sîu hẽy loi :

" hõ däk jeông dài jeòng däk yät jêg dèy lóy hẽy sänt , jî yonk nàb däk hà ..." gänt jeù kóy hõw yáw gîn sëk gâmp gõng : " haw mìn bäu seù dài jï cin , döw hày yaw hõw sây höi cĩ gê .

"" wà m cô . dàn dĩm gãi néy yîu sèk yâw sĩu gê hôy yeong haw mìn bäu seù nï ?

" kóy dâb ngó wà : " ngo ! jònk sãy gõng !" hõw cí sì bät seûd jì menk . dàn yîu gãu menk bàg jé gô mànt tay , ngó keôg yîu dònk yät fän nów gänt . yeun loi , sĩu wong jĩ göy jeù gê sënk kaw seòng , wo sõ yáw key tä sënk kaw seòng yät yeòng , ceong jeù yáw yëk gê tonk yáw hòi gê jèk màt , yänt cĩ , döw yáw hõw tonk wài gê jõnk jĩ . dàn hày , jõnk jĩ hày tãy m cöt gê . kóy dẽy camp sòy hãy nay tõw sämp ceû , jèk dôw key jönk gê yät läp , m jï jãmp gê , fät yin seõng hẽy yîu söw sẽnk guô loi ... yeü sì fu kóy jàw sänt sänt lán yïu , höi cĩ säw dâb dâb dèy ciu jeû tâi yeong ceong cöt yät jeü lenk lonk hõ ngôi gê m jõ dènk sĩu miu . yeu guõ hày sĩu lo bàg wàg mui guäy gê neùn miu , jàw yeòng tä yàmp yî hôy sänk ceong .

yeu guõ hày yät jeü làn miu , yät dân bìn yènk cöt loi , jàw yênk göi jëk häk jeông kóy mänk jãw jõ . sĩu wong jĩ sõ jeù gê sënk kaw seòng , yáw dï hõw hõ pâ gê jõnk jĩ ... jàw hày haw mìn bäu seù gê jõnk jĩ . hãy sënk kaw gê tõw yeóng yàp bïn , jé jõnk seù gê jõnk jĩ gãn jèk dö dôw senk jöi . dôy yät jeü haw mìn bäu seù miu , yeu guõ néy bàt däk tâi ci , jàw jôi döw mow fâd jeông kóy cënk coy . tä wũi pun gôy jẽnk gô sënk kaw . tä gê seù gänt jeông sënk kaw geün däk tâw .

yeu guõ sënk kaw hõw sây , yi haw mìn bäu seù hõw dö , tä jàw wũi jeông jẽnk gô sënk kaw cäng pô jõ ." hày yät gô sänk wùd gẽy lòt gê mànt tay ." sĩu wong jĩ guô heông ngó seûd ," döng néy jõw seòng jì gẽy sö sãy yeun bät yí hàw , yät dènk yîu jĩ sây dèy böng sënk kaw sö sãy , bïd söy kuäy dènk jì gẽy ôn si hôy bàt haw mìn bäu seù miu . nï jõnk seù miu ngäm ngäm mank nga si , yeú mui guäy miu hãnt seöng jeòng , yät dân hõ yí köy bìd cöt si , jàw yîu jeông kóy bàt dìu . hày yät gìn hõw lènk yant yîm fän gê gönk jôg , bät guô döw hõw yì jòw .

" yáw yät yàt , kóy gîn yí ngó hõw hõw dèy bẽy sämp gëy wàg yät fök pïu leòng gê wàg , hõw dãnk ngó heöng hà gê dï sây lôw dôy nï gìn sì yáw sõ yènk sëk . kóy jònk tonk ngó gõng : " yeu guõ jeông loi yáw yät yàt kóy dẽy cöt ngòi lóy hank , dôy kóy dẽy hày hõw yáw yònk gê . yáw si hàw , yant mun jeông jì gẽy gê gönk jôg töy ci dï hôy jòw , guän hày bät dài , dàn yeu guõ yeù dôw bàt dìu haw mìn bäu seù miu nï mèy yé , ci jõ dï , jàw fëy jòw senk yät ceong jöi nan bät hõ . ngó jï dòw yáw yät gô sënk kaw , seòng mìn jeù jeù gô lán hôn , kóy fông guô jõ säm jeü haw mìn bäu seù miu ..."

haw mìn bäu seù ngó gänt gôy sĩu wong jĩ gê jĩ dĩm , jeông jé gô sënk kaw wàg hà loi . ngó yät heông m hày hõw hãnk yí dòw hòg ngök kéy gê hãw mánt lay kënk gãy , dàn haw mìn bäu seù gê ngay hĩm sênk , jänt hày dài gä döw jï däk hõw sĩu , yänt cĩ , jé yät cî , ngó dàt yin dã pô yät heông m jönk yî gâu fânt yant gê jàb guân , ngó wà : " hai jĩ dẽy ! yîu sĩu sämp ná së haw mìn bäu seù ä !" wày jõ lènk ngó gê pank yáw mun gẽnk tëk jé jõnk ngay hĩm -- kóy dèy tonk ngó yät yeòng , ceong key tonk nï jõnk ngay hĩm jîb jök , keôg mów yáw yî sëk dõw tä gê ngay hĩm sênk -- ngó fä jõ hõw dài gönk fü wàg cöt nï fök wã . ngó tay cöt gê jé gô gâu fânt yî yì hày hõw conk dài gê , fä dĩm gönk fü hõw jèk däk . néy dèy wàg jẽ yîu mànt , dĩm gãi nï bũn seü yàp bïn key tä gê wàg , döw mów nï fök wã däk gâmp jông gün nï ? wui dâb hãnt gãn dän : key tä wàg ngó döw cank sî tow wã däk hõw së , keôg mèy senk gönk .

yi hãy ngó wàg haw mìn bäu seù si , yáw yät jõnk gäp cîd gê sämp cenk hãy gëk lày dôw ngó .

lòk[]

ä , sĩu wong jĩ ! jàw gãmp yeöng , ngó jönk yeü jòk jìm liu gãi néy yäw wät gê sänk wùd .

hãy guô hôy seöng döng ceong gê si gän yàp mìn , néy way yät gê lòg côy hày yänt seõng yàt lòg gẽnk sëk gê yaw cenk . hày hãy dày sêy tïn gê jõw sant , ngó sïn jï dòw nï gìn sì gê .

döng si néy dôy ngó wà : " ngó jönk yî tãy yàt lòg . ngó dèy yät cay hôy tãy fãn yàt lòg lä !

" " dàn hày ngó dẽy yîu dãnk dôw ..."" dãnk mät ä ?

"" dãnk tâi yeong lòg hà .

" hẽy cö , néy hĩn cöt yì seong gënk ngà gê yeòng jĩ , coy hàw néy sîu jì gẽy wu tow .

néy dôy ngó wà : " ngó jõnk yí way hày hãy ngök kéy mï !

" kôg sàt , dài gä döw jï , hãy méy guôg hày jênk ńg si , hãy fâd guôg jênk sì jèk yeong säy hà . yeu guõ néy yät fänt jönk nòi gõn dôw gãnt fâd guôg , néy jàw hõ tãy dõw yàt lòg . hõ sëk gê hày , fâd guôg ley jé lóy tâi yeún . dàn sì , ngó sĩu wong jĩ , néy gâmp sây gê hank sënk seòng gãnt , néy jĩ söy jeông néy gêy yĩ jĩ no gẽy bòw jàw däk lä .

gãmp yeöng yät loi , néy bìn coy si hõ yí gîn dôw lòg yàt mán ha gêy ..." yáw yät yàt , ngó gîn dôw guô sêy sàp sêy cî yàt lòg . "

guô jõ yät jànt , néy yàw wà : " néy jï dòw , döng yät gô yant gãmp dôw hõw ây si , senk yàt jönk yî tãy yàt lòg gê .

"" ná mö , néy yät yàt tãy sêy sàp sêy cî yàt lòg , hày mày yänt way gãmp dôw dàk bìd ây ?

" ngó mànt dòw .

sĩu wong jĩ mów dâb .

cät[]

dày ńg tïn , jònk hày kuäy däk yeong gê sì , ngó coi fâd yìn nï wãy sĩu wong jĩ gê sänk wùd bêy màt .

hõw cí hày tonk yät gô mànt tay , màk màk sï sôg jõ hõw ceong si gän jï hàw , däk cöt jõ mät yé gîd guõ cí gê , kóy dàt yeu key loi dèy mànt ngó : " yeong , kóy yeu guõ sèk sĩu gûn mòk , gâmp döw sèk fä ä ?

"" tä pônk dôw mät yé jàw sèk mät yé .
"" lin yáw cî gê fä döw sèk ä ?
"" yáw cî gê fä döw sèk .
"" ná mö , cî yáw mät yònk nï ?
" ngó m jï yênk göi dĩm dâb . ná si hàw , ngó jênk mong jeû conk yánt kenk sê hà läp nãw däk tâi gãnt gê lo sï .

ngó fâd yìn gëy hêy gû jeông hõw cí hõw yim conk , bèy yònk gê yãmp sõy döw fâi yeun jõ , ngó däm sämp hõ nank fâd sänk jôy jöw gê cenk fông , yänt cĩ sämp hõw sämp gäp ." ná mö , cî yáw mät yònk nï ?

" sĩu wong jĩ yät dân fâd mànt , jàw m hãnk fông guô .

dàn läp dãy sẽy gê lo sï lènk ngó hõw fõ guãnt , yeü sì ngó jàw bät gâ sï sôg dèy hea dâb : " gät mö , tä mät yé yònk ceû döw mów , döw hày yònk ngôg jôg kèg yîu cî yant .

"" ngo !

" däk yät jànt , kóy màk bät jôg sëng .

jï hàw , kóy wai jeû bät mún gê sämp cenk cönk jeû ngó wà : " ngó m sônt ! fä hày yeòg sĩu , sont pôg gê .

tä jõnk hày seõng föng cîd fâd bõw wù jì gẽy , kóy dẽy yènk way cî hày kóy dẽy jì wày gê säy lèy mów hêy ..." ngó mów dâb höng . ngó döng si seõng : " yeu guõ läp lo sï lẽnk m fän lòg lay , ngó jàw yät coy jĩ jeông tä häu jõ . "

sĩu wong jĩ yàw lay jõ ngó :

" néy jänt gê seöng sônt sãy ..."" ngo , seûn lä ! ngó mät döw m sônt ! ngó jĩ hày kaw key dâb néy . néy mów tãy guô ä , ngó yáw jênk gënk yé yîu jòw . "

kóy gënk ngà dèy hôn jeû ngó ." jênk gënk sì ! "

kóy tãy jeù ngó sãw na coy jãy , mún sãw yaw wü , fũ sänt dôy yät gô hãy kóy tãy lòg yàw wü jöw yàw cãw gê yé ." néy gõng yé jàw tonk dài gô dï yant yät yeòng !

" jé wà lènk ngó gãmp dôw yáw dï nan hämp . jîb jeû , kóy how bät law cenk dèy wà : " néy mät döw gãu m cënk ... néy döw gãu leùn jõ dï mät sì ! "

sĩu wong jĩ jänt hày näw hẽy loi , kóy fänk jeù gô taw , gämp sëk gê taw fâd hãy fönk jönk pïu hẽy ." ngó yènk sëk yät gô sënk kaw , seòng mìn jeù jeû yät wãy honk lím sïn sänk . kóy conk loi mów mant guô yät dõ fä , conk loi mèy tãy dôw guô läp sënk sënk , conk loi mów ngôi guô yät gô yant . coy jõ seûn jeông yí ngòi , kóy conk mèy jòw guô yàmp ho sì . senk yàt , kóy gänt néy yät yeòng , senk yàt wà : ngó yáw jênk gënk sì yîu jòw , ngó hày gô yènk jänt gê yant . kóy jì yí wày jõ bät hẽy . kóy gãn jèk bät jeòng yant , kóy jĩ sì gô mo gü .

"" hày gô mät yé ?
"" yät gô mo gü !

" sĩu wong jĩ döng si gëk dôw mìn döw fâd bàg jõ ." cïn màn nin yí loi , fä döw ceong cî ; cïn màn nin loi , yeong yenk yin sèk fä . dĩm gãi fä fây gâmp dài gê gènk yi hôy ceong guät , yi nï dï cî jeông guãy , gãu cënk cõ gìn sì , m tönk m conk yîu mä ? m tönk yeong yeú fä jï gän gê dâw jänk , m hày yät gìn conk yîu gê sì ? m tönk m bẽy gô dài bùn jĩ honk lím sïn sänk gê jeông mòk gânk conk yîu ? yeu guõ ngó sëk dõ fä , kóy hày sây seòng dòk yät mow yì gê , kóy bïn dòw döw m ceong , jĩ ceong hãy ngó gê sënk kaw seòng , yi jêg sĩu yeong hõ yí wü lonk yät hãw jàw jeông tä wãy jõ , m tönk m conk yîu ? "

sĩu wong jĩ gê mìn gëk dôw fâd honk , jîb jeû yàw wà : " yeu guõ yáw yät gô yant jönk yî hãy yëk màn läp sënk sënk jönk gãnt yáw dõ fä , yant hêy jeù sënk hönk gê si hàw , jàw wũi gôg däk hànk fök . jé si , kóy hõ dôy jì gẽy seûd , jàw hãy key jönk gê yät läp sënk , yáw ngó gêy fä hày ... dàn sì , yeong yeu guõ jeông dõ fä sèk dìu jõ , dôy kóy loi seûd , sõ yáw gê sënk sënk yät hà jĩ ceun bòw bîn way häk ngâmp mow guöng jõ , m tönk m conk yîu ?

" sĩu wong jĩ gõng m lòg hôy jõ , dàt yin cäw cäw yîd yîd hâm jõ hẽy loi . tïn yí gënk häk jõ . ngó dêng mai sãw yàp mìn gê gönk gòy . coy jãy , lo dëng , gëy hôd , sẽy mong , ngó ceun döw päu hãy nów hàw jõ . hãy yät gô sënk kaw seòng , yät läp hank sënk seòng gãnt , hày ngó gêy hank sënk seòng , hãy dèy kaw seòng , yáw yät wãy sĩu wong jĩ söy yîu ngön wây . ngó jeông kóy pów hãy wai yàp bïn , hënk hënk yiu fõng .

ngó dôy kóy gõng : " néy jönk yî gê dõ fä mów ngay hĩm ... ngó bẽy néy sĩu yeong wàg gô jõy tôw ... ngó tonk néy gê fä wàg fû kuäy gâb ... ngó yîu ..." ngó gãn jèk bät jï dòw göi seûd së mät yé coi hõw . ngó gôg däk jì gẽy tâi bànt jeùd . ngó m jï yênk göi dĩm yeòng jòw sïn hõ yí dã dònk kóy , sïn hõ yí jîb gànt kóy ...

äi , ngán lòy gê gẽnk wèk , hày gẽy gâmp sant bêy !

bâd[]

bät gãw , ngó hòg wũi gânk gä hõw gâmp hôy yènk sëk dõ fä . hãy sĩu wong jĩ gê sënk kaw seòng , guô hôy yät jèk sänk ceong gê fä , hõw gãn dän , fä gün seòng jĩ yáw yät cank fä fàn . dï fä hõw sây , yät dï m jîm dèy föng , conk loi döw m wũi bẽy yant m göi . kóy dèy jõw seòng hãy cõw conk jönk höi fông , dôw yè mán jàw dïu jè jõ . yáw yät yàt , m jï yaw bïn dòw lay jõ yät läp jõnk jĩ , hàw lai fät yin fâd jõ nga . sĩu wong jĩ sĩu sämp yèk yèk dèy gäm wù jeù jeü yeú jônk bät tonk gê neùn nga : wà m dènk hày haw mìn bäu seù gê yät gô sänt jõnk nï ! dàn neùn nga bät gãw jàw bät jôi ceong göw jõ , bènk cẽ höi cĩ hamp bäu tôw loy . sĩu wong jĩ tãy dõw neùn nga ceong cöt yät gô gòy dài gê fä loy , gãmp dôw conk jönk yät dènk wũi cãn sänk key jëk . dàn sì , dõ fä keôg dõ hãy kóy lòk yänt yänt gê fong , sö jöng dã bàn mów gô yeun . tä sây sämp gãn jì gẽy gê ngan sëk , màn tank tank dèy pëy seòng yï fòk , jeông fä fàn yät pîn pîn gâmp jöng pûi hõw . fä m yeùn hòg yeu méy yant gê fä dõ gâmp , yonk ngan ciu sóy jàw cöt lay tonk sây gîn mìn . kóy yîu bẽy jì gẽy gäm guöng cõi deùd mòk gê lày jï cöt yìn . hëy ! kôg sàt yeu cĩ . kóy hày hõw jönk yî cîu gê . kóy sö jöng dã bàn jõ hõw dö hõw dö yàt .

yin hàw , yät tïn jõw sant , jênk hõw döng tâi yeong sënk hẽy gê si hàw , kóy cöt gêng lä .

tä , jënk sämp jòw gâmp hõw dö gê jõnt bèy , keôg sänt sänt lán yïu dã jeû hâm lòw wà : " äi ä ! ngó ngäm ngäm fânt sẽnk ... cẽnk yeun leòng ... tãy ngó dï taw fâd döw hày leùn ponk ponk gê ..."

sĩu wong jĩ cĩ si yëk jây bät jeù jì gẽy ngôi mòw jï cenk ." néy jänt méy ! "" hày mö ?

" fä gïu dèk dèk dèy wui dâb ," néy hõ jï dòw , ngó hày tonk tâi yeong tonk si dân sänk gê ..."

sĩu wong jĩ hôn däk cöt , fä hõw m hïm höy , bät guô , kóy jänt hày cõ cõ dònk yant ." ngó seõng , yênk göi hày sèk jõw dï gê si gän mä ?

" tä coy hàw yàw seûd ," cẽnk néy gêy jeù ngó söy yîu ..."

sĩu wong jĩ gãmp dôw sàp fänt cam kuây , bìn hôy lënk wu cënk sõy lay bẽy kóy gïu gûn . bät gãw , tä jàw yí kóy gê dö yi gê höy wenk sämp lay jîd mo sĩu wong jĩ .

lày yeu , yáw yät yàt , kóy kënk hẽy kóy sänt seòng ceong jeù gê sêy gänt guät si , kóy dôy sĩu wong jĩ wà : " lów fũ mö , dãnk kóy dẽy gäm kóy dẽy gê lèy jãu lay lä !

"" ngó gê sënk kaw seòng gänt bũn mów yáw lów fũ ," sĩu wong jĩ fãn bôg seûd ," yi cẽ lów fũ hày m sèk cõw gê .

" fä gïu cänt dèy wà : " ngó hõ bät sì cõw .

"" cẽnk yeun leòng !

"" ngó bät pâ mät yé lów fũ , dàn ngó dẽnk m sònt ceün tong fönk , néy mów penk fönk ä ?

" sĩu wong jĩ sï ceũn : " dẽnk ceün tong fönk ... dôy yät jeü jèk màt loi seûd , tâi bät hànk jõ .

dõ fä yáw dï nan jẽnk ..."" mán seòng néy yîu jeông ngó fông hãy bö ley jâu dòw , néy nï gô dèy föng hõw dônk , nï dòw m hõw jeù .

ngó yeun loi jeù gõ gô dèy föng ..." kóy mów wà lòg hôy . kóy lay gõ jànt si hày yät läp jõnk jĩ , ná lóy gîn guô mät yé key tä sây gâi . kóy sâd gê föng hày gâmp yâw jì , bẽy yant jök jeù däk dï gôg däk hà bät jõ toi , yeü sì tä kät fãn leóng säm sëng , seõng jeông cô ceû töy dôw sĩu wong jĩ sänt seòng ." penk fönk nï ?

"" néy taw sïn tonk ngó gõng wà si , ngó jênk yîu hôy lay ! "

jé si , kóy dàk dänk kät däk gânk heõng , hõw sãy kóy leong sämp sàw jâg bèy . jònt gũn sĩu wong jĩ jänt sämp senk yî ngôi dõ fä , dàn gãmp yeöng yät loi , kóy höi cĩ dôy tä cãn sänk wai yi jõ . sĩu wong jĩ tonk dï m dãnk sãy gê yé , tãy däk guô fänt yènk jänt , gîd guõ lènk jì gẽy hõw fũ nów . yáw yät yàt , kóy tonk ngó kënk sôw : " ngó döng si mät döw m sëk ! ngó yênk göi gänt gôy kóy gêy hank dònk , yi m hày gänt gôy kóy gê wà pûn teún kóy . kóy dôy ngó sân fâd föng heöng , kóy lènk ngó gê sänk wùd cönk mún yeong guöng . ngó jänt bät göi ley höi kóy . ngó bũn yênk tãy däk cöt kóy wãn gê ná së sĩu fä jïu hàw mìn yãnt cong jeû gê yät pîn yaw cenk . fä hày gẽy gâmp yàp bïn ngòi bät yät jî ! ngó döng si nin gẽy tâi sây , m sëk däk ngôi kóy . "

gãw[]

ngó seõng , sĩu wong jĩ dài kôi hày lèy yònk yät kuant hàw níu cïn sãi gê gëy wũi tow ley kóy gê sënk kaw gê . cöt fâd gê ná tïn jõw seòng , kóy jeông kóy gê sënk kaw säw sàp däk jẽnk jẽnk cay cay , jeông kóy seòng mìn gê wùd fõ sän hãw jĩ sây sö tönk . kóy yõnk yáw leóng jò wùd fõ sän , jõw seòng yìd fàn hõw föng bìn . kóy jònk yáw yät jò sẽy fõ sän , kóy döw jeông tä sö tönk yät fän , kóy seõng : " wàg jẽ kóy jònk wũi jôi wùd dònk lay gê ." fõ sän däk dôw sö tönk , kóy dẽy jàw yin sïu dôw wun màn guänt want , m wũi dàt yin pânt fâd . fõ sän pânt fâd , jàw hõw cí yïn ceöng fõ hẽy yät yeòng . döng yin , hãy ngó mun gê dèy kaw seòng , ngó dẽy lèk leòng tâi sĩu , mów bàn fâd bẽy fõ sän sö tönk , sõ yí fõ sän bẽy ngó dẽy dâi lay hõw dö ma fän . kóy jĩ sây sö tönk dôw wùd fõ sän hãw jãw cin , sĩu wong jĩ söy yin yáw dï mùn mùn bät lòg , dàn kóy döw hày haw mìn bäu jĩ jènk hà gê jôy hàw gẽy jeü seù miu ceun bàt dìu . kóy yènk way kóy jôi döw bät wũi wui loi jõ . ciu , sõ yáw yàt seong sänk döw lènk kóy gãmp dôw cänt cîd dôw gèk . döng kóy jôy hàw yät cî gïu fä , jõnt bèy way tä gôi seòng bö ley jâu si , kóy gôg däk jì gẽy seõng hâm cöt lay ." jôi gîn jõ ! " kóy dôy fä seûd . dàn tä mów yáw dâb höng ." jôi gîn jõ ! " kóy yàw seûd jõ pîn . fä kät sãw hẽy loi , dàn bènk bät sì yaw yeü gãmp mòw . kóy jönk yeü höi hãw wà : " ngó jänt so . ngó cẽnk kaw néy yeun leòng . jök néy hànk fök . " kóy göy yin mów gôy jâg bèy kóy gê wà , sàt hãy lènk kóy gãmp dôw yî ngòi . kóy kéy hãy gõ dòw sãw jök bät jï sõ côw , bö ley jâu gõy hãy bûn hönk . kóy m sëk fànt màk màk gê yaw cenk ." dëk kôg , ngó ngôi néy ." fä tonk kóy gõng ," dàn hày néy yät dï döw mów tãy wũi dôw , jänt hày ngó gê guô cô . sïn gõng döw mów yònk lä . bät guô , néy yí cin döw tonk ngó yät yeòng so . hëy mòng néy gämp hàw hànk fök ... jeông jâu jĩ fông dôw yät bïn hôy bä , ngó m sãy kóy lä . " " yeu guõ fönk ..."" ngó dï gãmp mòw bènk mów gâmp säy lèy ... mán gän gê leong fönk dôy ngó fãn yi yáw hõw ceû . ngó hày yònk ä . " " yeu guõ conk jĩ yé sâw ..."" ngó yîu sì seõng gîd sëk wu dìb , ngó jàw yênk döng yãnt sàw däk jõ leóng säm jêg sĩu mow conk hãy sänt seòng pa . gôy seûd , hõw jãn guãy . yeu guõ mów wu dìb tonk mow conk , jònk yáw bïn gô lay tãy ngó nï ? néy mö , néy yàw yeún hãy tïn bïn . jî yeü dài dònk màt , ngó bènk bät pâ , ngó yáw jãu jĩ . " tä tïn jänt dèy sänt cöt kóy sêy gänt cî , coy hàw yàw wà : " m hõw gâmp mo mo sânk sânk lä , hõw gîu yant fän sämp ! néy gêy yin keûd dènk jãw , jàw fâi dï jãw ! " kóy hày pâ sĩu wong jĩ gîn dôw kóy hâm . hày yät dõ yáw ngòw hêy gê fä ...

sàp[]

hãy fù gànt gê hönk jönk , yáw 325 , 326 , 327 , 328 , 329 , 330 dãnk gẽy fõ sĩu hank sënk .

sĩu wong jĩ sãw sïn fõng mànt gẽy fõ sënk kaw , seõng hãy gõ dòw wãnt dï yé jòw , fönk fû jì gẽy gê gîn sëk .

dày yät fõ sënk kaw seòng jeù jeû yät wãy guôg wong , kóy ceün jeû bàg yaw pey jĩ honk deùn ceong pow , deün có hãy yät gô gêy gãn pôg yàw jöng yim gê bõw jò seòng .

döng kóy gîn dôw sĩu wong jĩ si , gẽnk gîu hâm hẽy loi : " yö , lay yät gô sant mant !

" sĩu wong jĩ sämp seõng : " kóy conk loi jàw mów yáw gîn guô ngó , dĩm wũi sëk ngó nï ? "

kóy ná lóy jï dòw , hãy guôg wong gê ngán yàp bïn , sây gâi jôy gãn dän bät guô : sõ yáw gê yant döw hày sant mant ." loi , hank gànt dï , dãnk ngó jĩ sây hôn hôn ." guôg wong tonk sĩu wong jĩ gõng .

kóy jönk yeü senk way yät gô sant mant gê guôg wong , yänt cĩ sant hêy sàp jök . sĩu wong jĩ hôn hôn sêy jäw , seõng wãnt gô dèy föng hõw có lòg lay , dàn jẽnk gô sënk kaw bèy wa lày gê yaw sâi pey ceong pow jîm mún jõ .

kóy jĩ hõw jàm jeû , dàn sàt hãy pey fàt , bät gâmp dã hẽy hâm lòw lay ." guôg wong mìn cin gãnt dã hâm lòw , hày way fãn gönk tenk láy jîd gê . ngó gâmp jĩ néy dã hâm lòw .

" sĩu wong jĩ säw kuây dèy wà : " ngó sàt hãy yãnt m jeù .

ngó hày hãy hõw yeún gê dèy föng lay , mów fânt mï höi ..."" hõw lä ," guôg wong seûd ," ngó hà lènk néy dã hâm lòw . hõw së nin lay , ngó mów gîn dôw yant dã hâm lòw jõ . ngó tãy , dã hâm lòw dõw sì yät gìn sänt sïn sì . lay lä , jôi dã gô hâm lòw ! nï gô hày mènk lènk .

"" döw gîu ngó gãnt jeöng hẽy loi ...

ngó dã bät cöt hâm lòw lay jõ ..."

sĩu wong jĩ lím bîd däk tönk honk ." ñg ! ñg !" guôg wong wui dâb seûd ," gâmp ngó ... ngó mènk lènk néy , yáw si dã hâm lòw , yáw si ..."

kóy deüd deüd nong nong , tãy lòg yáw dï näw jë . yänt way guôg wong jeũ yîu gê hày bõw ci kóy gê keun wäy sàw dôw jeün conk , kóy m yonk hõy way kông kóy gê mènk lènk . kóy hày yät wãy jeün jây guänt jeũ .

bät guô , kóy way yant sìn leong , kóy hà gê mènk lènk hàb cenk hàb léy . kóy senk yàt wà : " seong yeòg ngó mènk lènk yät wãy jeông guänt bîn senk jêg hõi níu , jeông guänt m fòk conk gê wà , jàw m hày jeông guänt gê cô , hày ngó gêy cô ! "" ngó hõ yí có hà mä ?

" sĩu wong jĩ dãm hîb dèy mànt ." ngó mènk lènk néy có däy .

" guôg wong yät bïn dâb , yät bïn jöng yim dèy jeông kóy bàg yaw pey ceong pow gê hà kuant liu hẽy . dàn hày , sĩu wong jĩ gãmp dôw hãnt key guâi .

gâmp sây gê hank sënk , guôg wong tõnk jì hà däk nï ?" bày hà ," sĩu wong jĩ seûd ," cẽnk yeun leòng , ngó seõng lënk gô mànt tay .

"" ngó mènk lènk néy tay gô mànt tay !

" guôg wong gäp mong seûd ." bày hà ... néy dôw dãy tõnk jì hà ?

"" tõnk jì yät cîd !

" guôg wong gê wui dâb , gãn dän menk liu ." yät cîd ? "

guôg wong hënk hënk dèy jĩ jĩ jì gẽy gê sënk kaw , key tä gê hank sënk , yí kàp sõ yáw sënk sant ." sõ yáw yät cîd mä ?

" sĩu wong jĩ mànt .

" sõ yáw yät cîd ..." guôg wong wui dâb .

kóy bät gãnt sì yät guôg gê jeün jây guänt wong , yi cẽ hày senk gô yeú jàw gê guänt jeũ mï ." sënk sant ceun bòw fòk conk néy ä ?

"" ná döng yin !" guôg wong dôy kóy seûd ," ngó hà lènk , kóy dẽy jëk häk tênk mènk . ngó m yonk hõy bät sãw gẽy lòt .

" gâmp yät jõnk keun lèk , lènk sĩu wong jĩ gënk tân bät yí . yeu guõ jì gẽy yáw jé jõnk keun lèk , ná mö , kóy hõ yí coy si tãy yàt lòg , yät yàt bät jĩ tãy sêy sàp sêy cî , yi hày cät sàp yì cî , sàmp jî yät bâg cî , leóng bâg cî , yi cẽ bät söy yîu yi dònk yĩ jĩ !

kóy jé si seõng hẽy bèy jì gẽy way hêy gê sĩu sënk kaw , sämp lóy yáw dï nan guô , yeü sì kóy gũ hẽy yónk hêy heông guôg wong tay cöt yät gô cẽnk kaw : " ngó seõng hôn hôn yàt lòg ... cẽnk kaw néy ...

mènk lènk tâi yeong lòg hà hôy bä ..." guôg wong wà : " seong yeòg ngó mènk lènk yät wãy jeông guänt jeòng yät jêg wu dìb gâmp hãy fä conk jönk fëy loi fëy hôy , wàg jẽ hày mènk lènk kóy sẽ yät bòw bëy kèg , wàg jẽ bîn senk jêg hõi níu , yeu guõ jeông guänt m jäp hank jîb dôw gê mènk lènk , gãmp yeöng , hày kóy m ngam , dènk hày ngó m ngam nï ?

"" döng yin hày néy m ngam lö .

" wong jĩ hãnk dènk dèy dâb ." yät dï döw m cô ," guôg wong jîb jeû seûd ," bät nank keong yant sõ nan . keun wäy sãw sïn yîu gîn làp hãy léy sênk seòng . yeu guõ néy mènk lènk néy lów bâg sênk hôy tîu hõi , kóy dẽy fëy hẽy loi gâg mènk bät hõ . ngó mènk lènk sì hàb cenk hàb léy gê , ngó jàw yáw keun yîu yant gä fòk conk .

"" gâmp , ngó tay dôw gê yàt lòg nï ?" sĩu wong jĩ conk tay yät gôy .

kóy yät dân tay cöt yät gô mànt tay , conk loi m wũi mong gêy jöy mànt dôw dãy ." yàt lòg mö , néy wũi tãy dõw gê . ngó wũi yîu kaw jîu bàn bät ǹg . dàn sì , ôn jîu ngó gê fö hòg tõnk jì , ngó yîu dãnk dôw tiu gìn senk sòk si , coi hà mènk lènk .

" sĩu wong jĩ mànt dòw : " yîu dãnk dôw gẽy si nï ?

" guôg wong hày dâb jï cin , sïn ca yeùd bũn háw háw gê lèk seü , jõy yàp bïn màn tiu sï léy dèy wà : " ñg ! ñg ! yàt lòg mö , dài yeôg hày ... dài yeôg hày ... gämp mán jänk 4 gô jì 6 dĩm jõ yàw ! néy wũi tãy dõw , lènk cöt bïd hank .

" sĩu wong jĩ dã gô hâm lòw . kóy yeũn sëk tãy yàt lòg gê sì yîu gôw cöy jõ . kóy yí gãmp dôw yáw dï mùn .

kóy dôy guôg wong wà : " ngó hãy nï dòw mów mät sì hõ jòw . ngó yáw sì jãw sïn . "" bìd jãw ! mï jãw !" guôg wong seûd . kóy jênk yänt yáw yät gô sant mant yeong yeong däk yî ," ngó fönk néy jòw dài sant !

"" jòw mät dài sant nï ?

"" sï ... sï fâd dài sant !

"" dàn hày , nï dòw gänt bũn mów yant hõ yí ... sãmp pûn ä !

"" döw hõw nan gõng ," guôg wong seûd ," ngó mèy jeông ngó gê wong guôg cont sì guô mï , ngó lów lä , nï dòw yàw mów dèy föng hõ tenk má cë , jònk yáw , hank ngó jàw gùi .

"" yök , ngó dàn hày gîn guô sâi lä .

" sĩu wong jĩ seûd , kóy tâm sänt ciu sënk kaw gê lènk yät mìn hôn jõ hôn ," guõ bïn döw mów yant ..."" ná mö , néy jàw sãmp pûn néy jì gẽy lä !" guôg wong wui dâb ," hày jôy nan jòw dôw gê yät gìn sì jõ . sãmp pûn jì gẽy , guô sãmp pûn yant nan däk dö . néy yeòg sì nank gâw gönk jênk dèy sãmp pûn jì gẽy , néy jàw sì yät gô jänt jênk gê yin sì .

"" ngó ," sĩu wong jĩ seûd ," ngó hôy bïn dòw döw hõ yí sãmp pûn jì gẽy . ngó m söy yîu jeù nï dòw .

"" ñg ... ñg ..." guôg wong yàw seûd ," ngó seöng sônt , hãy ngó gê sënk kaw seòng yáw jêg lów seũ . ngó hãy yè lóy tênk gîn kóy jeông sëng . néy hõ yí sãmp pûn tä , néy múi gâg yät deùn si gän , pûn tä gô sẽy yenk . gãmp yeöng yät loi , tä gê sänk mènk jàw cõy keûd yeü néy gê pûn keûd jõ . bät guô , múi cî pûn yenk jï hàw , döw yîu sê mín tä , yîu sãw hà law cenk , yänt way jĩ yáw yät jêg lów seũ .

"" pûn sẽy yenk ," sĩu wong jĩ seûd ," ngó m jönk yî jòw nï dï sì , ngó seõng , ngó jònk hày jãw bä .

"" m däk !

" guôg wong seûd dòw . dàn sì , sĩu wong jĩ yí gënk jõnt bèy yîu ley höi . kóy m seõng bẽy lów guôg wong nan guô , bìn seûd dòw : " bày hà yeòg hëy mòng lènk cöt bïd hank , yät häk bät ǹg , ná jàw cẽnk hà yät dòw hàb cenk hàb léy gê mènk lènk . bẽy yeu seûd , néy mènk lènk ngó , hãy yät fänt jönk jï nòi bïd söy ley höi .

ngó yènk way nï gô tiu gìn senk sòk jõ ..." guôg wong läp sëng m cöt .

sĩu wong jĩ höi taw ci yi jõ yät hà , jîb jeû tân jõ hãw hêy jàw hank jõ ." ngó sãy néy däm yàmp ngó gê dài sãy .

" guôg wong mong bät dìb dèy hâm dòw .

kóy hĩn cöt hõw yáw keun wäy gê hêy pâi . sĩu wong jĩ yät lòw seòng jì yin jì yeú : " dài yant jänt hày gũ guâi .

"

sàp yät[]

dày yì gô hank sënk seòng jeù jeû yät gô jì göw jì dài gê yant ." ä ! ä ! ngó yät gô sonk bâi gê yant cin loi bâi fõng jõ !


" kóy gîn sĩu wong jĩ , lów yeún jàw dài sëng yeóng hẽy loi .

hãy jì göw jì dài gê yant ngán lóy , sõ yáw gê yant döw hày kóy yõnk dãnt ." néy hõw !" sĩu wong jĩ seûd dòw ," néy dâi jeû gê mòw jĩ hõw gũ guâi .

"" hày heông yant jî yî yònk gê ." nï gô ngôi höy wenk gê yant wui dâb seûd ," döng yant mun heông ngó fün fü hôd cõi si , ngó jàw gõy mòw jî yî . hõ sëk gê hày , conk loi mów yant hank guô nï dòw .

"" mät ?

" sĩu wong jĩ mów tênk dõnk ." néy leóng sãw dôy pâg , gũ jeõng lä .

" ngôi höy wenk gê yant heông sĩu wong jĩ gîn yí .

sĩu wong jĩ pâg sãw gũ jeõng , jì göw jì dài gê yant jöng conk dèy gõy mòw wan láy ." guô fõng mànt guôg wong yáw côy dï .

" sĩu wong jĩ seõng .

kóy yàw jôi pâg jeõng , jì fù gê yant yàw gõy mòw wan láy . gãmp yeöng yät lin jòw jõ ńg fänt jönk hàw , sĩu wong jĩ höi cĩ gôg däk jé jõnk dän dìu jeông hêy mów mät yî sï , bìn yîm geùn hẽy loi .

kóy wà : " seõng gîu néy jeông mòw jĩ fông hà , dĩm seûn hõw nï ?

" gämp cî , ngôi höy wenk gê yant tênk m dôw kóy gõng gê seûd wà lä , yänt way nï jõnk yant jĩ tênk däk yàp jân yeong gê wà ." néy jänt hày gâmp sonk bâi ngó ä ? "" sonk bâi hày mät yî sï ?

"" sonk bâi mö , jàw sì senk yènk ngó hày sënk kaw seòng ceong däk jôy lêng , yï jeû jôy hõw , sänt gä jôy fû , taw nów jôy lëg gê yant .

"" dàn hày , néy gêy sënk kaw seòng jĩ yáw néy yät gô yant ä !

"" cẽnk néy böng böng mong , jònk hày sonk bâi ngó lä !

"" ngó sonk bâi néy ," sĩu wong jĩ mey mey sõnk sõnk gïn seûd ," yáw mät hõ yí lènk néy gãmp hênk côy gâ ? " sĩu wong jĩ yeü sì jãw jõ lä ." dài yant jänt hày gũ guâi .

" kóy yät lòw seòng dôy jì gẽy gâmp wà .

sàp yì[]

hà yät gô sënk kaw jeù jeù gô jãw guãy .

gämp cî fõng mànt hõw si gän söy deũn , keôg lènk sĩu wong jĩ ceong gãw wät wät bät lòg ." néy hãy gôn mät yé ?" sĩu wong jĩ mànt jãw guãy .

në gô jãw guãy toy yin dèy có heõng dòw , mìn dôy jeù yät döy jãw penk , dài jeông gät , yáw jöng mún jeû jãw ." ngó hãy yãmp jãw ä !

" jãw guãy mún mìn yäw seöng dèy dâb ." néy dĩm gãi hôd jãw ?

" sĩu wong jĩ mànt dòw ." wày jõ nank gâw mong keôg .

" jãw guãy dâb ." mong keôg mät ?" sĩu wong jĩ mànt .

kóy yí gënk yáw dï hõ lin jãw guãy jõ ." ngó mong keôg gê säw kuây .

" jãw guãy däy hà taw tãn bàg gõng ." néy säw kuây hà nï ?

" sĩu wong jĩ yàw mànt , hãnt seõng böng jò kóy ." ngó säw kuây hôd jãw .

" jãw guãy gõng yeun wà , jôi döw bät höi höng jõ .

sĩu wong jĩ jãw jõ lä , kuânt wàg bät gãi ." dài yant jänt hày hày gũ guâi .

" yät lòw seòng kóy jì yin jì yeú dèy seûd .


sàp säm[]

dày sêy gô hank sënk hày yät gô seöng yant gê sënk kaw . nï gô yant mong däk bät hõ höi gäu .

sĩu wong jĩ dôw loi si , kóy lin taw döw mów yáw toi toi hâg si gän ." néy hõw !" sĩu wong jĩ tonk kóy gõng ," néy jeông heöng yïn sëk mìd jõ .

"" säm gä yì dãnk yeü ńg . ńg gä cät dãnk yeü sàp yì . sàp yì gä säm seöng dãnk sàp ńg . néy hõw ! sàp ńg gä cät hày yà yì . yì sàp yì gä lòk sì yì sàp bâd . mów si gän jôi dĩm jeû yïn . yì sàp lòk gä ńg dôw säm sàp yät . guäi guäi ! yät gònk hày ńg yëk lenk yät bâg lòk sàp yì màn yì cïn cät bâg säm sàp yät .

"" ńg yëk mät yé ?

" sĩu wong jĩ mànt ." ñg , néy jònk hãy dòw mö ? ńg yëk lenk yät bâg màn , ngó döw gãu m cënk hày mät lä . ngó mong dôw sẽy , ngó hày gô kây yènk jänt hõw gê yant . ngó m jönk yî jeông dë döng sïu hĩn .

yì gä ńg dãnk yeü cät ..."" ńg yëk lenk yät bâg màn mät yé ?" sĩu wong jĩ conk fök dèy mànt .

kóy yät dân tay cöt yät gô mànt tay , sì jeùd bät wũi bûn tow yi fây gê . në wãy seöng yant jönk yeü toi hẽy taw loi ." ngó jeù hãy sënk kaw seòng ńg sàp sêy nin yí loi , jĩ yáw säm cî jöw dôw söw yĩu . dày yät cî hày yì sàp yì nin cin , yáw jêg gämp guäy jĩ , tïn hĩu däk tä hày bïn dòw dîd jõ lòg lay . tä fâd cöt gê hõ pâ gê heõng sëng , lènk ngó gä cô jõ sêy gô sôw jì . dày yì cî hày sàp yät nin cin , ngó wàn jõ guän jîd yim , ngó keûd fàt wànt dònk . ngó m däk han han guàng . ngó hày gô kây yènk jänt hõw gê yant . dày säm cî ... jëk hày yi gä !

ngó ngäm ngäm jênk seûn cöt ńg yëk lenk yät bâg màn ..."" yät bâg màn mät yé ? "

në wãy seöng yant yî sëk dõw , m dâb nï gô mànt tay , kóy m hõw seõng yáw ngön lòg gê si hàw jõ ." yät bâg màn gô sây yé ," kóy seûd ," yáw si hãy tïn hönk jönk hõ yí gîn dôw gê yé .

"" hày wü yenk gâ ?

"" bät sì gê , hày leòng sĩm sĩm gê sĩu dönk säy .

"" hày màt fönk ä ?

"" bät sì , sì gämp wong sëk gê sĩu dönk säy , sãy mow sõ sì sì gê yant seõng yàp fëy fëy gê yé . bät guô ngó hày gô yènk jänt gê yant ! ngó mów si gän seõng yàp fëy fëy .

"" ä ! hày sënk gâ mät ?

"" dôy jõ , jàw hày sënk sënk !

"" néy gây seûn ńg yëk sënk jòw mät ?

"" ńg yëk lenk yät bâg lòk sàp yì màn yì cïn cät bâg säm sàp yät läp sënk . ngó hày gô yènk jänt gê yant , gõng kaw jënk kôg mow ǹg .

"" néy lõ dï sënk sënk jòw mät ?

" sĩu wong jĩ mànt ." ngó yîu kóy dẽy jòw mät ä ?

"" hày wä .

"" mät döw m jòw . ngó jàw hày jîm yáw tä mun .

" seöng yant seûd ." néy jîm yáw sënk sënk ?

"" sì gê . "

" ngó gîn guô yät wãy guôg wong , kóy ..." sĩu wong jĩ gõng ." guôg wong bät jîm yáw sënk sënk , kóy dẽy jĩ hày tõnk jì jë , yáw hõw dài gê köy bìd .

"" néy jîm yáw sënk sënk yàw dĩm tãy nï ?

"" ngó jàw fû yáw jõ .

"" fû yáw jõ yàw mät wan gẽnk ä ?

"" ngó mái jônt key tä sënk , yeu guõ yáw yant wãnt dôw gê wà .

"" jé gô yant ," sĩu wong jĩ sämp seõng ," sï lòw wo ná gô jãw guãy yáw dï seöng jeòng . " söy yin hày gâmp lãmp , kóy jònk tay mànt tay : " dĩm sïn hõ yí jîm yáw sënk sënk nï ?

"" ná mö , néy seûd seûd , sënk sënk hày sòk yeü bïn gô gâ ?

" seöng yant côw dèy dẽnk jõ yät gôy ." ngó bät jï dòw . tä mun bät sòk yeü yàmp ho yant .

"" jàw sì sòk yeü ngó gê , yänt way ngó hày taw yät gô seõng dôw jîm yáw gê . "" seõng dôw jàw hõ yí jîm yáw ä ?

"" döng yin , néy seong yeòg fâd yìn yät läp jeûn sèg , tä bät sòk yeü yàmp ho yant gê , gâmp läp jeûn sèg gãnk hày jàw sòk yeü néy jõ . döng néy fâd yìn yät gô sĩu dõw , kóy hày mów jeũ gê , gâmp nï gô dõw jàw hày néy gê . néy yeòg sì sãw sïn seõng cöt yät gô jeũ yî , sänt cẽnk jõ jeün lèy keun , nï gô jeũ yî jàw sòk yeü néy gâ . ngó jîm yáw dï sënk sënk , yänt way hày ngó jï cin , mów yáw yant seõng guô jîm yáw tä mun .

"" jé dõw döw sì . bät guô , néy jîm yáw lay jòw mät ?

"" ngó gũn léy gënk yenk tä mun ," seöng yant seûd ," ngó pîn yàw pîn gây seûn tä mun gê sôw mòk , hõ bät sì gìn yonk yì gê sì . ngó dàn hày gô yènk jänt gê yant ! "

sĩu wong jĩ jònk hày m mún yî ." ngó yõnk yáw yät tiu gẽng gänt , ngó jeông tä way hãy gẽng seòng , coy sänt gäm jãw . ngó yõnk yáw dõ fä , ngó hõ yí jeông kóy sãng jõ gäm hank .

néy hõ bät nank jàg hà dï sënk sënk ..."" hày m däk , dàn ngó hõ yí jeông kóy dẽy ceun jòi ngant hank dòw .

"" hày mät sì ?

"" jàw sì seûd , ngó jeông nï dï sënk sënk gê sôw mòk sẽ hãy yät jeöng sĩu jĩ taw seòng , yin hàw jeông kóy fông hày guày tõnk , sõ hẽy loi .

"" mów key tä gâ lä ?

"" jàw gâw jõ .

" seöng yant seûd . sĩu wong jĩ seõng : " jänt hõw wãn . döw gẽy yáw sï yî , dàn seûn bät seòng sì jõ bät hẽy gê jênk gënk sì .

" guän yeü mät yé hày jênk gënk sì , sĩu wong jĩ gê tãy fâd tonk dài yant gê hôn fâd dài m seöng tonk .

kóy jîb jeû yàw wà : " ngó yõnk yáw dõ fä , ngó tïn tïn käp tä gïu sõy . ngó yõnk yáw säm jò fõ sän , ngó múi sënk key ceun bòw dã sôw sö tönk pîn , lin sẽy fõ sän hãy nòi , guãy jï sẽy fõ sän wũi m wũi jôi wùd dònk hẽy sänt mï . ngó yõnk yáw fõ sän , ngó yõnk yáw fä , yi ngó dôy ngó gê fõ sän , hày ngó gê fä yáw yònk ceû .

néy nï , néy dôy sënk sënk bènk mow yònk ceû ..." seöng yant mâg dài gô hãw däk gô lönk , wãnt m cöt wà dâb .

sĩu wong jĩ jãw jõ ." dài yant jänt hày tâi ley key jõ .

" hãy lòw seòng , kóy jì yin jì yeú jĩ hày gõng nï gôy seûd wà .

sàp sêy[]

dày ńg gô sënk kaw fëy seong key dàk . kóy hày kuant sënk jönk jôy sây gê yät läp . senk gô dèy föng jĩ nank göng hõw yonk däk hà jãn lòw dänk tonk gô dï lòw dänk gê yant . sĩu wong jĩ dĩm döw lãmp m menk : hank sënk có lòg hãy tâi hönk máw gôg lòg lóy , jëk mów yáw göy mant , yàw mów fong ngök , yîu yät jãn lòw dänk tonk yät gô dĩm dänk yant jòw mät ? söy yin kóy hày gâmp lãmp , dàn kóy sämp dôy jì gẽy wà : " hõ nank gô yant hank way föng màw , dàn bẽy guôg wong , jì göw jì dài gê yant , seöng yant , jãw guãy , döw yîu hõw dï . jî sĩu , kóy jòw yé jònk yáw dï yî yì . kóy sôw jeù kóy lòw dänk si , jàw cí hày jänk tïm jõ yät läp sënk , wàg jẽ hày dõ fä . kóy sëk mìd jõ lòw dänk , jàw cí hày bẽy sënk sënk wàg fä fânt gôg . jòw yé jänt hày hõw lêng ! gêy yin hày lêng gê , jàw hày jänt jênk yáw yònk gê . "

sĩu wong jĩ dôw jé gô hank sënk seòng , jàw gönk gönk gênk gênk dèy heông nï wãy dĩm dänk yant sï gô láy : " jõw seòng hõw ! néy taw sïn dĩm gãi sëk jõ dï lòw dänk nï ?

"" jõw seòng hõw ! hày jönt sãw kuäy dènk .

"" mät hày kuäy dènk ?

"" jàw hày sëk jõ ngó gê lòw dänk . jõw tãw !

" kóy yàw dĩm jeû jõ lòw dänk .

ngó gê gönk jôg , jänt hày gùi dôw sẽy ..." dàn néy dĩm gãi yàw jeông kóy dï cänt nï ?

"" hày kuäy dènk ä !

" dĩm dänk yant wui dâb dòw ." ngó gãu m menk bàg .

" sĩu wong jĩ gõng ." mow yé yîu gãu menk bàg gê . kuäy dènk jàw sì kuäy dènk . jõw sant !

" dĩm dänk yant wui dâb seûd .

kóy yàw jeông dänk sëk mìd jõ .

gänt jeù , kóy yònk yät fâi honk gâg jãy sãw gänt jãy mûd ngàg seòng gê hòn sõy ." ngó gêy gönk jôg , jänt hày gùi dôw sẽy . yí cin , gönk jôg döw hàb cenk hàb léy .

jõw seòng sëk dänk , yè mán dĩm dänk , key yeu gê si gän , yàt taw ngó yäw sëk , yè mán ngó fânt ..."" hàw lai kuäy dènk gõi bîn jõ , hày mät ? " dĩm dänk yant wà : " kuäy dènk döw mów bîn , cãm jàw cãm hãy nï dòw ! sënk kaw yät nin bẽy yät nin jeũn däk gânk fâi , yi kuäy dènk keôg cĩ jönk mèy gõi .

"" ná yàw jãmp yeòng nï ?

" sĩu wong jĩ mànt ." yi gä sënk kaw múi fänt jönk jeũn yät heün , ngó lin yät míu jönk gêy yäw sëk si gän döw mów . múi fänt jönk yîu dĩm yät cî dänk , sëk yät cî dänk !

"" jänt yáw côy ! néy nï dòw , yät yàt jĩ yáw yät fänt jönk ceong .

"" jàw mów mät hõw wãn gê nï !" dĩm dänk yant seûd ," ngó mun leóng gô ngam kënk jõ gẽy gôy , yät gô yeùd yí gënk guô hôy jõ .

"" yät gô yeùd ?

"" dôy , yät gô yeùd . säm sàp fänt jönk jàw hày säm sàp tïn . jõw tãw ! "

kóy yàw dĩm jeû kóy gê lòw dänk . sĩu wong jĩ tãy hà kóy , gôg däk kóy hõw däk yî , kóy hày gâmp jönk senk dèy jäp hank kuäy dènk . jé si hàw , kóy seõng hẽy , yí cin kóy jĩ yîu yi dònk yät hà yĩ jĩ jàw hõ yí tãy dôw yàt lòg . kóy hãnt seõng böng jò jé wãy pank yáw ." gôw sôw néy ...

ngó jï dòw yät gô föng fâd , hõ yí lènk néy coy si yîu yäw sëk jàw yäw sëk ..."" ngó yät jèk jàw seõng yäw sëk .

" dĩm dänk yant gõng .

yät gô yant hày hõ yí gêy jönk yeü jëk sãw yàw hõ täw han gê .

sĩu wong jĩ gây jòk wà : " néy gô sënk kaw gâmp sây , jĩ yîu kuä säm bòw jàw hõ yĩu heün . néy jènk hày hank däk màn , yàt taw jàw cĩ jönk hày néy taw seòng . néy yîu yäw sëk gêy si hàw , néy jàw gâmp jãw ... néy yîu yàt taw gẽy ceong jàw yáw gẽy ceong .

"" fâd böng m dôw ngó gẽy dài gê mong . ngó hãy sänk wùd jönk hẽy fün gê hày fânt gôg .

"" mow mät bàn fâd .

"" hày mów mät bàn fâd ." dĩm dänk yant seûd ," jõw sant ! "

kóy yàw sëk mìd jõ lòw dänk .

sĩu wong jĩ yät lòw seòng lòw yät lòw jì yin jì yeú wà : " jé gô yant , yät dènk wũi bẽy yant -- guôg wong ä , jì göw jì dài gê yant ä , jãw guãy ä , seöng yant ä , ciu bät hẽy . dàn yï ngó tãy lay , way yáw kóy m föng tong hõ sîu . hõ nank hày yänt way kóy guän sämp gê m hày jì gẽy .

" sĩu wong jĩ yeũn sëk dèy tân yät hãw hêy .

kóy jònk seõng : " jé gô yant , sì ngó sõ yeù dôw gê yant jönk way yät hõ yí jòw pank yáw gê yant .

dàn sì , kóy gê sënk kaw sàt hãy tâi sĩu , yonk bät hà leóng gô yant göy jeù ..."

sĩu wong jĩ bät gãmp tãn bàg senk yènk : kóy law leũn läp däk tïn dòk háw gê sënk kaw , jeũ yîu hày yänt way gõ dòw múi yì sàp sêy sĩu si jàw hõ yí tãy dõw yät cïn sêy bâg sêy sàp cî yàt lòg .

sàp ńg[]

dày lòk läp hank sënk guô seòng yät läp yîu dài sàp púi .

seòng mìn göy jeù jeû yät wãy lów sïn sänk , kóy hãy jàn sẽ dài bòw taw gê seü ." ciu ! lay jõ yät wãy tâm hĩm gä .

" kóy hôn gîn sĩu wong jĩ si , dài sëng yeóng hẽy loi . sĩu wong jĩ hãy ceôg pong có hà , yáw dï yät tiu hêy .

kóy jãw jõ dö sĩu lòw ä !" néy hày bïn dòw lay gâ ?

" lów sïn sänk mànt ." dài bũn hày mät seü ? néy hãy dòw jòw mät ä ?

" sĩu wong jĩ mànt dòw ." ngó hày dèy léy hòg gä ä .

" lów sïn sänk seûd ." mät hày dèy léy hòg gä ?

"" dèy léy hòg gä mâ , jàw sì yät jõnk hòg jẽ . kóy jï dòw bïn dòw yáw hõi yeong , bïn dòw yáw ho law , senk sí , sän màk , sä mòg .

"" döw gẽy yáw yî sï ." sĩu wong jĩ seûd ," coi sì yät jõnk jänt jênk gê hank 儅 . " kóy ciu sêy mìn tãy jõ tãy nï wãy dèy léy hòg gä gê sënk kaw , kóy döw conk loi mèy tãy dôw guô gâmp jông gün gê sënk kaw ." néy gô sënk kaw jänt hày hõw lêng ä . nï dòw yáw mów yant hõi yeong nï ?

"" jé gô , ngó mów bàn fâd jï dòw .

" gõng dèy léy hòg gä ." ä !" sĩu wong jĩ dài sät sõ mòng ," yáw mów senk sí , ho law , sä mòg nï ?

"" ngó döw mów bàn fâd jï dòw .

" gõng dèy léy hòg gä ." hõ néy jònk hày dèy léy hòg gä nï !

"" yät dï m cô ," dèy léy hòg gä seûd ," dàn ngó m hày hämp tâm yeun . ngó sãw hà yät gô hämp tâm yeun döw mów . dèy léy hòg gä gê jëk jâg m hày dôw ngòi bïn hôy sôw senk sí , ho law , sän màk , hõi yeong wo sä mòg gê . dèy léy hòg gä tâi conk yîu lä , m hõ yí jäw way hôy hank . kóy ley bät höi jì gẽy gê bàn gönk sät . kóy gënk seong hãy sẽ jì law jîb dòi hämp tâm jẽ , sönt mànt kóy dẽy , gêy hà kóy dèy gê jöy yëk . yeu guõ key jönk yáw yät wãy gêy däk gê sì yánt hẽy kóy gê hênk côy , dèy léy hòg gä jàw bẽy yant dôy kóy gê bãnt däk dìu ca yät fän .

"" hày dĩm gãi nï ?

"" yänt way hämp tâm gönk jôg jẽ yeu guõ m lów sàt gõng , jàw wũi bẽy dèy léy seü dâi loi jöi nan sênk gê hàw guõ . jònk yáw yãmp dài jõ gê hämp tâm jẽ döw sì yeu cĩ .

"" hày dĩm gãi nï ?

" sĩu wong jĩ gõng ." yänt way jôy jãw lõw wũi jeông dönk säy hôn senk seöng conk gê , jé mö yät loi , yeun sì yät jò sän gê dèy föng , dèy léy hòg gä wũi sẽ senk leóng jò .

"" ngó yènk sëk yät gô yant ," sĩu wong jĩ seûd ," yeu guõ kóy gãu hämp tâm , hõw hõ nank hày gô sẽy yant gê hämp tâm yeun .

"" hãnt hõ nank . yeu guõ hämp tâm gönk jôg jẽ gê bãnt däk jênk menk hày hõw gê , jàw jôi jônt yät bòw dìu ca kóy gê fâd yìn .

"" cänt jì hôy hôn yät hôn bä ?

"" bät , tâi fök jàb jõ . dàn sì , bïd söy yîu kaw hämp tâm jẽ tay cöt jênk gôy . pêy yeu seûd , kóy fâd yìn jõ yät jò dài sän , jàw yîu kaw kóy dâi gẽy fâi dài sèg taw lay .

" dèy léy hòg gä dàt yin hënk fánt hẽy loi ." jênk hõw , néy hày conk yeún föng loi gê ! hày yät wãy hämp tâm gä ! tonk ngó kënk hà néy gõ gô sënk kaw bä !

" dèy léy hòg gä dã höi gêy lòk bũn , seôg jïm kóy gê yeun bät .

kóy wóng wóng sãw sïn yònk yeun bät gêy hà hämp tâm jẽ gê jòy sòt , dãnk dôw hämp tâm jẽ tay gönk jênk gôy jï hàw , jôi yònk màk sõy tank sẽ lòg lay ." tam tam mä ?

" dèy léy hòg gä key dòi dèy seûd ." ngo ! ngó jeù gê dèy föng ," sĩu wong jĩ seûd ," m hày gẽy yáw côy . gõ dòw hõw sây . ngó yáw säm jò fõ sän , leóng jò hày wùd gê , jò hày sëk mìd jõ gê , dàn jï hàw kóy wũi m wũi wùd dònk lay , hõw nan gõng .

"" hày hõw nan gõng .

" gõng dèy léy hòg gä ." ngó jònk yáw dõ fä .

"" fä wãy , ngó dẽy hày m gêy lòk gê .

"" dĩm gãi m gêy lòk ? fä hày jôy lêng gê yé .

"" yänt way fä wãy hày ciu sänk mòw sẽy gê yé .

"" ciu sänk mòw sẽy hày mät yî sï ?

"" dèy léy seü ," dèy léy hòg gä wà ," hày yät cîd seü jèk jönk jôy yim sök yènk jänt gê seü , wénk yeún m wũi out gê . sän màk gèk sĩu yi wãy , hõi yeong gèk sĩu gön kôg . ngó dẽy sõ yîu sẽ gê , hày cïn gũ bät bîn gê yé lay jë .

"" dàn sì , sẽy fõ sän hõ nank jònk wũi fòk söw ," sĩu wong jĩ seûd ," ciu sänk mòw sẽy , gâw gẽnk dĩm gãi ?

"" fõ sän bät lònt sì sẽy sì wùd , dôy ngó dẽy nï dï yant loi gõng , döw hày yät wui sì ." dèy léy hòg gä seûd ," ngó mun yènk way , conk yîu gê hày sän . kóy m wũi bîn .

"" gâw gẽnk ciu sänk mòw sẽy , hày mät yî sï ?" sĩu wong jĩ jôi säm dèy mànt . kóy yät dân tay cöt yät gô mànt tay , hày m hãnk bà yäw gê ." ciu sänk mòw sẽy gê yî sï hày : sänk mènk hõw fâi jàw sïu sät jõ gê .

"" ngó gâ fä jàw hõw fâi wũi sïu sät mä ?

"" döng yin .

"" ngó gêy fä hày ciu sänk mòw sẽy ," sĩu wong jĩ jì yin jì yeú ," tä jĩ yáw sêy gänt guät hõ yí bõw wù jì gẽy , dôy fù sây gâi , yi ngó keôg jeông tä dòk jì law hãy ngök kéy .

" nï hày kóy dày yät cî gãmp gôg dôw fûi hànt .

dàn sì , kóy jònk hày gũ hẽy yónk hêy lay ." néy seûd , ngó jònk hõ yí hôy bïn dòw hôy fõng mànt nï ?

"" dèy kaw .

" dèy léy hòg gä seûd ," dèy kaw hày yáw sëng mòng gê ..."

sĩu wong jĩ jãw jõ , jònk yät lòw lãmp gãnt kóy fä .

sàp lòk[]

dày cät gô sënk kaw hày dèy kaw . dèy kaw hõ bät sì yät gô penk fän gê sënk kaw ! dèy kaw seòng yáw yät bâg yät sàp yät wãy guôg wong ( döng yin , mów m gêy däk gây mai häk yant guôg wong ) , cät cïn wãy dèy léy hòg gä , gãw sàp màn seöng yant , cät bâg ńg sàp màn jãw guãy , säm yëk yät cïn yät bâg màn jì göw jì dài gê yant -- hàb gây hẽy loi , dài yeôg yì sàp yëk wãy dài yant .

way jõ lènk néy dôy dèy kaw gê dài sĩu yáw gô kôi nìm , ngó gôw sôw néy , dìn dänk fâd menk yí cin , lòk dài jäw seòng , wày jõ dï lòw dänk , söy yîu way ci jï sêy sàp lòk màn yì cïn ńg bâg yät sàp yät gô dĩm dänk yant jõw senk gê jänt jênk pong dài gê dòy ńg . conk yeún ceû mòng guô hôy , kóy bẽy yant yí yät gô jông lày fäy wong gê yânt jeòng . jï dài guänt dònk jôg yáw tiu bät lònt , jàw hõw cí bä loy mów kèg yàp mìn gê yät yeòng . sãw sïn dänk ceong gê sì sänt säy lan tonk ôw jäw gê dĩm dänk yant . dĩm jeû jõ dänk jï hàw , kóy dẽy jàw hôy sòy gôg jõ . key cî lont dôw jönk guôg tonk säy bâg lèy ngâ dĩm dänk yant seòng toi , coy hàw kóy dẽy tôy yàp hàw toi . jôi cî hày lont dôw ngo lo sï tonk yânt dòw gê dĩm dänk yant . yin hàw hày fëy jäw tonk ngäw jäw gê , gänt jeù hày nam méy jäw gê , jôi jàw sì bäk méy jäw gê .

kóy dẽy dänk ceong gê cî jòy yät heông dï m leùn , ná cenk gẽnk jänt sì hòw hòw dòng dòng , wây way dài gün .

kóy dẽy döng jönk , jĩ yáw leóng gô dĩm dänk yant -- yät gô hày fù jâg bäk gèk gê yät jãn lòw dänk hà , jònk yáw yät wãy fù jâg nam gèk jãn lòw dänk gê tonk hank -- kóy dẽy guô jeù sïu yiu gê yàt jĩ , yänt way múi nin jĩ yîu jòw leóng cî .


sàp cät[]

yät gô yant seõng sã sĩu cönk menk , wà gâmp fâi jàw hõ nank bät dài sàt hãy . ngó tonk néy dẽy dĩm dänk yant gê sì si , döw m hày yeun ceun lów sàt gê . hõw hõ nank bẽy mów gîn guô ngó dẽy sënk kaw gê yant jòw senk yät jõnk cô gôg . key sàt , yant hãy dèy kaw seòng jîm gê dèy föng hõw sây .

sân göy hãy dèy kaw seòng gê yì sàp yëk göy mant , yeu guõ höi kuant jônk dài wũi gãmp gãnt ngai jeû jàm , hõ yí fün fün sönk sönk gâmp kéy hãy yät gô yì sàp yënk lóy fün , yì sàp yënk lóy ceong gê yät gô guõng ceong seòng , wùn gôy wà seûd , tâi penk yeong jönk jôy sĩu gê yät gô dõw yeu , döw dìb hà ceun yant lòy . dài yant gãnk hày m sônt néy dẽy wà gê . kóy dèy jì yí way jì gẽy yîu jîm hõw dài gê dèy föng , kóy dẽy jeông jì gẽy hôn senk jeòng haw mìn bäu seù gâmp dài dôw bät däk jõ . néy dẽy yênk göi heûn kóy dèy seûn yät seûn , wũi lènk kóy dẽy höi sämp , sì guän kóy dẽy sonk bâi sôw jì . bät guô , néy dèy m hõw jeông si gän fä hãy nï jõnk ma fän sì seòng , dài hõ bät bïd .

néy dẽy hõ yí yeun ceun sônt ngó gê wà . sĩu wong jĩ dàb seòng dèy kaw , lin gô yant yẽnk döw mów hôn gîn , dài way gënk ngà .

kóy däm sämp jì gẽy pãu cô jõ sënk kaw , jàw hãy jé si hàw , yät gô yeùd bàg sëk gê yeun wan hãy sä dèy seòng gônk .

sĩu wong jĩ dàb seòng dèy kaw , lin gô yant yẽnk döw mów hôn gîn , dài way gënk ngà sĩu wong jĩ yaw dèy seûd jõ sëng : " jõw dãw !

"" jõw dãw .

" gõng se ." ngó lòg hãy bïn gô sënk kaw seòng lä ?

" sĩu wong jĩ mànt ." hãy dèy kaw seòng , hãy fëy jäw .

" se dâb ." ngo ! ... dĩm , dèy kaw seòng m tönk mów yant gâ ?

"" nï dòw hày sä mòg ä . sä mòg lóy mów yáw yant . dèy kaw hày hõw dài gê . " gõng se .

sĩu wong jĩ hãy gàw sèg dòw có hà , toi ngán gün mòng tïn hönk ." ngó hãy jök mõ ." kóy seûd ," sënk sënk leòng jënk jënk gê , hày mày way yeòng múi gô yant yáw yät yàt hõ yí wãnt dôw jì gẽy gê läp sënk fän ... na , ngó gõ läp , ngó gô taw seòng gãnt ... dàn sì , tä sì dö mö yiu yeún !

"" kóy hõw méy ," se gõng ," néy lay nï dòw jòw mät ?

"" ngó tonk dõ fä nàu jõ bîd nãw .

" sĩu wong jĩ gõng ." yök !

" gõng se .

guô kóy dẽy döw camp màk hà loi ." yant hày bïn dòw ?

" sĩu wong jĩ jönk yeü yàw höi hãw ," hãy sä mòg lóy , wan jänt gôg däk yáw dï jèk mòg ..."" hãy yant jönk gän , wan bät sì yät yeòng jèk mòg ?

" gõng se .

sĩu wong jĩ tãy jeù kóy hõw bûn tïn , jönk yeü yàw seûd :

" néy jänt hày jĩ key guâi gê dònk màt , sänt tãy yâw dôw hõw cí sãw jĩ taw ..." néy jänt hày jĩ key guâi gê dònk màt , sänt tãy yâw dôw hõw cí sãw jĩ taw ..." dàn hày , ngó jònk gânk yáw lèk guô guôg wong gê sãw jĩ dòw nï !

" gõng se .

sĩu wong jĩ sîu jõ yät sîu ." néy m cí gâmp yáw lèk leòng ... néy lin geôg döw mów ...

néy sàmp jî bät nank cöt mun lóy hank ..."" ngó hõ yí jeông néy dâi dôw hõw yeún gê dèy föng , jònk hank däk yeún mï guô yät tiu seun .

" gõng se .

kóy pun yĩu hãy sĩu wong jĩ gê geôg wá seòng , jeòng yät gô gämp geôg wan ." ngó jòng dôw guãy , jàw hõ jeông kóy dã fâd wui kóy gê lów gä hôy .

" se seûd ," dàn sì , néy hày gâmp sont jänt , yi cẽ hày yaw lènk yät gô sënk kaw lay gê ..."

sĩu wong jĩ mów yáw jòw sëng ." néy gâmp yeòg sĩu , loi dôw fä göng ngam sèg jòw senk gê dèy kaw seòng , gîu ngó dònk jõ lin mánt jï sämp .

" se gõng ," yáw yät yàt , néy hãnt seõng jì gẽy gê lów gä gê wà , ngó hõ yí böng néy mong , ngó hõ yí ..."" ngo , ngó hõw menk bàg néy gêy yî sï ." sĩu wong jĩ seûd ," dàn sì , néy dĩm gãi gõng lów may yeú gãmp ?

"" nï dï may yeú , ngó ceun döw nank gãi dâb .

" gõng se .

kóy dẽy leóng gô yàw camp màk hẽy loi .

sàp bâd[]

sĩu wong jĩ ceün guô sä mòg , jĩ yeù dôw yät dõ fä , dõ jĩ yáw säm gô fä fàn gê fä , bènk cẽ bät dài hẽy ngán ." néy hõw !

" sĩu wong jĩ gõng ." néy hõw !

" fä gõng ." yant hãy bïn dòw ?

" sĩu wong jĩ bänt bänt yáw láy dèy mànt dòw .

yáw yät yàt , sãy cank gîn dôw jï lôg to dòy hank guô ." yant ? ngó seõng dài kôi yáw gâmp lòk cät gô lä . gẽy nin cin , ngó cank hôn gîn guô kóy dẽy . dàn soy döw bät hĩu däk wóng ná lóy hôy wãnt kóy dẽy . döw bät hĩu däk fönk jeông kóy dẽy cöy dôw ná lóy hôy . kóy dẽy yàw mów gänt , lènk kóy dẽy hõw bät hõw sàw .

"" jôi gîn lä !

" sĩu wong jĩ gõng ." jôi gîn !

" fä gõng .

sàp gãw[]

sĩu wong jĩ dänk seòng yät jò göw sän . jï cin kóy gîn guô gê sän hày säm jò fõ sän , jĩ yáw kóy sät taw gâmp göw , kóy jeông jò sëk mìd jõ gê fõ sän döng jòw dânk yònk . sĩu wong jĩ jì yin jì yeú dèy wà : " conk gâmp göw gê sän seòng , ngó yät ngán jàw hõ yí hôn gîn jẽnk gô sënk kaw tonk seòng mìn sõ yáw gê yant . " dàn hày , kóy gîn dôw gê , keôg sì yät së jônt cîu gê sän fönk . dö mö key guâi gê sënk kaw !

jäw way gön bä bä , yi cẽ yàw jïm cîu yàw säy lèy " néy dèy hõw !

" sĩu wong jĩ yaw âi jõ yät sëng ." néy dẽy dï ... néy dẽy hõw ...

néy dẽy hõw ..." gõng wui sëng heõng yênk ." néy dèy hày bïn gô ?

" sĩu wong jĩ gõng ." néy dèy hày bïn gô ... néy dẽy hày bïn gô ...

néy dẽy hày bïn gô ..." wui sëng yênk senk wà ." cẽnk néy jòw ngó pank yáw lä , ngó hõw gü dòk .

" kóy seûd ." ngó hõw gü dòk ... ngó hõw gü dòk ...

ngó hõw gü dòk ..." gõng wui sëng heõng yênk ." gẽy gämp key guâi gê sënk kaw !" kóy seõng ," jäw way gön bä bä , yi cẽ yàw jïm cîu yàw säy lèy . dï yant mów dï seõng jeòng lèk , néy gõng mät , kóy dẽy jàw wà mät ...

ngó lów gä yáw dõ fä , kóy senk yàt höi hãw gõng yé sïn ..."

yì sàp[]

hãy sä mòg , ngam sèg , seûd dèy seòng jãw jõ hõw dö si gän jï hàw , sĩu wong jĩ jönk yeü fâd yìn yät tiu dài lòw .

sõ yáw gê dài lòw , döw hày tönk wóng yáw yant jeù gê dèy föng gê ." néy dèy hõw !

" kóy seûd .

kóy kéy hãy yät gô mui guäy sènk höi gê fä yeun lóy ." néy hõw .

" gõng mui guäy fä .

sĩu wong jĩ wà , nï dòw sõ yáw fä , gô gô tonk kóy dõ fä yät gô yeõng ." néy dèy hày mät fä ?

" sĩu wong jĩ gënk key dèy mànt ." ngó dẽy hày mui guäy fä ä !

" kuant fä wui dâb seûd ." mät !

" sĩu wong jĩ gõng . kóy gãmp dôw hõw seöng sämp . kóy gê fä cank tonk kóy gõng , kóy hày tïn hà dòk yät mow yì gê .

hõ sì , gãnt hày hãy jò fä yeun yàp mìn , jàw yáw ńg cïn loi dõ , yi cẽ dõ dõ seöng tonk ! sĩu wong jĩ jì yin jì yeú dèy wà : " tä yeu guõ gîn dôw nï dï , bïd dènk sàp fänt näw jë ... kóy wũi kät däk jònk gènk , kóy wũi bàn wùd m lòg hôy jõ , mín däk bèy yant döng jòw sîu bêng .

yi ngó döw bät däk bät jöng jeù hôy wù léy kóy , yänt way , yîu bät yin , wày jõ lènk ngó nan hämp , tä hõ nank jänt hày fëy sẽy bät hõ ..." kóy jònk tonk jì gẽy gõng : " ngó yí cin yät jèk yí way jì gẽy dö mö fû yáw , yõnk yáw dõ dòk yät mow yì gê fä , wan gä seòng säm jò fõ sän , key sàt , dõ fä , jĩ sì yät dõ põw põw tönk tönk gê mui guäy , säm jò fõ sän jĩ yáw ngó sät taw gâmp göw , yi cẽ key jönk gê yät jò , hõnk pâ wénk yeún sëk mìd jõ ...

yeun loi , ngó bènk fëy yät wãy jõ bät hẽy gê wong jĩ ..."

way cĩ , kóy dõw hãy cõw dèy seòng wü wü dèy hök hẽy loi jõ .

kóy dõw hãy cõw dèy seòng wü wü dèy hök hẽy loi líu

yì sàp yät[]

jé si hàw , jêg wu ley cöt yìn jõ ." néy hõw !

" wu ley seûd ." néy hõw !" sĩu wong jĩ bänt bänt yáw láy dèy dâb .

dàn wui taw yät mòng , mät döw gîn m dôw ." ngó jàw hãy jé lóy ." sëng yämp seûd ," hãy penk guõ seù hà .

"" néy hày bïn gô ?" sĩu wong jĩ seûd ," néy hõw lêng .

"" ngó hày wu ley .

" wu ley seûd ." lay tonk ngó wãn lä .

" sĩu wong jĩ gîn yí seûd ," ngó hõw m höi sämp ..."" ngó m tonk néy wãn ," wu ley seûd ," ngó mèy gënk guô sont yeóng .

"" ä ! dôy m jeù !

" sĩu wong jĩ gõng .

dàn sì , seõng jõ seõng hàw , kóy yàw wà : " mät gîu jòw sont yeóng ?

"" tãy lay néy m hày jeù hãy cĩ dèy gê ." wu ley seûd ," néy jãu gãnt mät yé nï ?

"" ngó hày wãnt yant ä ." sĩu wong jĩ seûd ," gâw gẽnk mät yé hày sont yeóng ?

"" yant lö ," wu ley seûd ," yant yáw ceöng , kóy dẽy senk yàt dã lìb , söy dôw sẽy ! bät guô , kóy dẽy döw yeóng gäy , hày kóy dẽy way yät hõ cõy jï ceû . néy hày wãnt gãnt gäy ä ?

"" m hày ." sĩu wong jĩ seûd ," ngó hày wãnt pank yáw . sont yeóng , hày mät yî sï ?

"" jé gìn sì , yät jõw bẽy yant cä bät dö mong däk yät gön yì jènk jõ ," wu ley seûd ," yî sï jàw hày : gîn làp yät jõnk leun hày .

"" gîn làp leun hày ?

"" yät dï m cô ," wu ley seûd ," hãy ngó hôn loi , néy jĩ bät guô hày yät gô sĩu nam hai , gänt senk cïn seòng màn gê nam hai how mow leóng yeòng . ngó bät söy yîu néy , néy döw m söy yîu ngó . dôy néy loi seûd ngó jĩ bät guô hày jĩ wu ley , tonk senk cïn seòng màn gê wu ley how mow leóng yeòng . bät guô , néy yeu guõ sont yeóng jõ ngó , gâmp ngó dẽy leóng gô jàw bẽy cĩ seöng wù söy yîu . dôy ngó lay gõng , néy hày sây seòng dòk yät mow yì gê ; ngó hãy néy hôn loi , döw sì sây seòng dòk yät mow yì gê ..."" ngó höi cĩ yáw dï menk bàg ." sĩu wong jĩ seûd ," yáw dõ fä ...

ngó seõng , kóy jeông ngó sont yeóng jõ ..."

" hõ nank ," wu ley seûd ," dèy kaw seòng mät yé yeòng gê sì döw hõ nank tãy dôw ..."" äi ! m hày dèy kaw seòng gê sì .

" sĩu wong jĩ gõng .

wu ley gãmp dôw sàp fänt câ yì ." hày hãy lènk yät gô sënk kaw seòng ? "" sì gê .

"" ná gô sënk kaw seòng yáw lìb yant ä ?

"" mów yáw .

"" dôy , yáw yî sï ! yáw gäy ä ?

"" mów yáw .

"" mów sàp ceun sàp méy gê .

" wu ley tân hãw hêy , guô hàw , kóy yàw wui dôw yeun loi gê seõng fâd : " ngó gê sänk wùd hãnt dän dìu fü côw . ngó bòw jök gäy , yant jöy jòk ngó . sõ yáw gê gäy döw hày yät gô yeõng gê , sõ yáw gê yant döw hày yät gô yeõng gê . yänt cĩ , ngó gãmp dôw yáw dï yîm fän jõ . bät guô , néy yeu guõ sont yeóng jõ ngó , ngó gê sänk wùd bìn wũi cönk mún yeong guöng . ngó wũi tênk däk cöt yät jõnk yeú jônk bät tonk gê geôg bòw sëng . key tä geôg bòw sëng wũi lènk ngó wóng dònk lóy jeûn , néy gê geôg bòw sëng keôg hõw cí yämp lòg gâmp , jeông ngó conk dònk yàp bïn jìu wùn cöt lay . wan yáw , néy hôn ! ná bïn gê màk tin , néy gîn dôw lä ? ngó m sèk mìn bäu , màk jĩ dôy ngó lay gõng , yät dï döw mów yònk . màk tin bät nank yánt hẽy ngó mät leun seõng , jänt sãy yant sôw hënk ! dàn sì , néy yáw gämp sëk gê taw fâd . yät dân néy sont yeóng jõ ngó , gâmp jàw wũi hõw jãn guãy ! màk jĩ , wong kamp kamp , wũi lènk ngó leun seõng dôw néy , yi cẽ ngó sàmp jî wũi jönk yî fönk cöy màk lòng gê sä sä sëng ..."

wu ley mów wà lòg hôy , tãy jeù sĩu wong jĩ tãy jõ hõw nòi ." cẽnk néy ... sont yeóng ngó lä !

" kóy seûd ." ngó sì hãnt yeùn yî gê ," sĩu wong jĩ wui dâb dòw ," dàn hày ngó si gän m dö . ngó döw yîu sëk dï sänt pank yáw , jõ gãi hõy hõy dö dö gê sì .

"" yant mun jĩ nank liu gãi jì gẽy sõ sont yeóng gê yé ," wu ley seûd ," dï yant m wũi yáw si gän hôy jõ gãi yàmp ho yé . kóy dẽy seõng yîu mät yé , döw wóng seöng dîm hôy mái yìn senk gê . dàn hày , sây seòng mów yáw hõ yí kâw mái pank yáw gän pôw taw , sõ yí yant döw jàw däk m dôw pank yáw . néy yîu gê pank yáw , jàw cẽnk sont yeóng ngó lä !

"" yîu sont yeóng , göi jãmp yeòng jòw nï ?

" sĩu wong jĩ gõng ." bïd söy fëy seong nòi sämp ." wu ley wui dâb dòw ," sãw sïn , néy ley ngó yeún yät dĩm , hõw cí gâmp , có hày cõw dèy seòng . ngó yònk ngán säu sau jeû néy , néy yät gôy döw m hõw gõng . wà yeú wóng wóng hày ǹg wũi gê gänt yeun .

bät guô , múi tïn néy yîu có däk gânk mai ngó dï ..." dày yì tïn , sĩu wong jĩ yàw lay jõ .

bẽy yeu seûd , néy hãy ngân jâw sêy dĩm jönk lay , yät dôw säm dĩm jönk ngó jàw höi cĩ gãmp dôw hànk fök jõ " jôy hõw döw hày hãy tonk yät si gän lay ," wu ley seûd ," bẽy yeu seûd , néy hãy ngân jâw sêy dĩm jönk lay , yät dôw säm dĩm jönk ngó jàw höi cĩ gãmp dôw hànk fök jõ . si gän yeùd jîb gànt , ngó jàw yeùd gãmp dôw hànk fök . dôw sêy dĩm jönk , ngó jàw wũi có làp bät ngön , jïu lòy conk conk ; ngó jàw wũi fâd yìn hànk fök gê dòi gâ . bät guô , néy yeu guõ seõng gẽy si loi jàw gẽy si loi , ngó jàw m jï gẽy si jõnt bèy hõw ngó sämp ... yênk döng yáw yät dènk gê seong kuäy .

"" seong kuäy hày mät ?

" sĩu wong jĩ mànt dòw ." döw hày bẽy yant cä bät dö mong däk yät gön yì jènk gê sì ," wu ley seûd ," jàw sì lènk máw yät yàt tonk key tä yàt jĩ bät tonk , sãy máw si häk yeú key tä si häk bät tonk . bẽy yeu seûd , lìb yant döw yáw yät jõnk seong kuäy . kóy dẽy múi sënk key sêy döw tonk heöng ceün yàp mìn gê gü neong tîu mów . sënk key sêy jàw senk way ngó höi sämp gê yàt jĩ ! ngó sàmp jî hõ yí guàng höi dôw pow tow yeun . yeu guõ lìb yant gẽy si döw hôy tîu mów , yät yàt tonk key tä yàt jĩ mów mät m tonk , ngó jàw jönk nin m fông gâ gê yàt jĩ jõ . " yeü sì sĩu wong jĩ sont yeóng wu ley lä .

döng sĩu wong jĩ fâi yîu ley höi si , wu ley wà : " äi ! ... ngó seõng hâm . "

" nï gô hày néy jì gẽy gê guô cô ," sĩu wong jĩ seûd ," ngó conk mèy seõng guô yîu lènk néy nan sàw , dàn sì , néy keôg yîu ngó sont yeóng néy ..."" hày gâmp ! " wu ley seûd ." dàn hày néy yi gä yàw yîu hâm !

" sĩu wong jĩ gõng ." gãnk hày lä .

" wu ley seûd ." gâmp dôy néy mów mät hõw ceû .

"" dôy ngó yáw hõw ceû ." wu ley seûd ," yáw jõ màk jĩ gê ngan sëk . "

gänt jeù wu ley yàw wà : " wui hôy hôn hôn ná së mui guäy fä bä . néy wũi menk bàg , néy gô dõ fä hày sây seòng dòk yät mow yì gê . néy jôi wui loi gänt ngó dòw bìd si , ngó sônk néy yät gô bêy màt jôg way lamp bìd láy màt . "

sĩu wong jĩ jãw hôy jôi hôn ná së mui guäy fä ." néy dèy yät dï döw m cí ngó gõ dõ mui guäy , néy dẽy jònk mät döw bät sì nï !" sĩu wong jĩ tonk kóy dèy gõng ," mów yáw yant sont yeóng guô néy dẽy , néy dẽy döw mów sont yeóng guô mät yé yant . néy dẽy jàw ngó gêy wu ley yí cin gãmp , guõ si , kóy tonk key tä cïn màn jêg wu ley mów mät fänt bìd . bät guô , ngó tonk kóy jòw pank yáw , kóy yi gä jàw hày sây seòng dòk yät mow yì gê . "

ná së mui guäy fä tênk jõ gôg däk hõw nan hämp ." néy dẽy hõw lêng , dàn néy dèy sì hönk höy gê ." sĩu wong jĩ gây jòk seûd ," mów yáw yant wũi way néy hôy sẽy . döng yin , ngó gô dõ mui guäy , yät gô põw tönk gê guô lòw yant wũi yènk way kóy tonk néy dẽy hày yät yeòng gê . dàn hày , tä dän dòk dõ guô néy dẽy ceun tãy gânk hõ guây , yänt way ngó tonk kóy lamp guô sõy , yänt way ngó tonk kóy gôi guô jâu jĩ , yänt way ngó bẽy kóy yònk penk fönk dõng fönk , yänt way ngó tonk kóy sänt seòng coy guô mow conk ( coy jõ law hà leóng säm tiu , hõw yeòng tä mun bîn way wu dìb ) , yänt way ngó kënk tênk guô tä gê yeûn ngài , tä gê kuä hãw , yáw si sàmp jî kënk tênk tä gê camp màk . yänt way kóy hày ngó gêy mui guäy fä . "

kóy yàw wui dôw wu ley sänt bïn :

" jôi gîn jõ ..."" jôi gîn jõ ." wu ley seûd ," yé , jàw sì ngó gê bêy màt , hõw gãn dän : jĩ yáw yònk sämp lenk tãy , sïn tãy däk cënk cõ ; bũn jät gê yé , ngán hày tãy m dôw gê .

"" bũn jät gê yé , ngán hày tãy m dôw gê .

" sĩu wong jĩ conk fök jeù nï gôy seûd wà , yí mín mong gêy ." jênk sì yänt way néy way néy gê mui guäy , fä fây jõ si gän , coi lènk néy fä bîn däk gâmp gãnt yîu .

"" jênk sì yänt way ngó way ngó gêy mui guäy , fä fây jõ si gän , coi lènk ngó fä bîn däk gâmp gãnt yîu .

" sĩu wong jĩ jôi cî conk fök nï gôy seûd wà , yí mín mong gêy ." nï gô jänt léy , yáw bèy yant mong gêy ," wu ley seûd ," dàn hày néy cïn key m hõw mong gêy . dôy néy sont yeóng gê yé , néy yîu wénk yeún fù jâg .

néy yät dènk yîu dôy néy gêy mui guäy fä fù jâg ..."" ngó yîu dôy ngó gê mui guäy fä fù jâg .

" sĩu wong jĩ yàw conk fök gänt jeù gõng , wày jõ low low gêy jeù .

yì sàp yì[]

" néy hõw .

" sĩu wong jĩ gõng ." néy hõw .

" tîd lòw pän dòw gönk gõng ." néy hãy dòw jòw mät ä ?

" sĩu wong jĩ mànt ." ngó hãy pâi lóy hâg mun , múi cïn yant fänt senk bäu ." pän dòw gönk wà ," yin hàw jeông jôi wànt kóy dẽy gê fõ cë dã fâd jãw , yáw si fâd wóng yàw föng , yáw si fâd wóng jõ föng . "

jé si , lìd dänk guöng menk leòng gê fâi cë , guänk lonk guänk lonk dèy heõng jeû , jânt dôw dï pän dòw sät yiu yiu fõng fõng ." kóy dèy cönk cönk mong mong ," sĩu wong jĩ seûd ," dôw dãy camp jãu gãnt mät yé nï ?

"" soy jï dòw ? lin höi dìn dän cë gêy yant jì gẽy döw m cënk cõ .

" gõng pän dòw gönk .

dày yì lìd dänk guöng menk leòng gê fâi cë , ciu jeû seöng fãn gê föng heông , guänk lonk guänk lonk dèy sãy guô lay ." kóy dèy dĩm gãi yàw wui loi jõ nï ? " sĩu wong jĩ mànt ." m hày taw sïn gõ dï yant ," pän dòw gönk wà ," hày dôy höi gê lìd cë .

"" kóy dẽy m mún yî jì gẽy dòi gê dèy föng mä ?

"" kóy dẽy döw m mún yî yeun loi dòi gê dèy föng .

" gõng pän dòw gönk .

dày säm lìd dänk guöng menk leòng gê fâi cë yàw guänk lonk guänk lonk dèy sãy guô ." kóy dẽy hày mày jöy gõn gãnt taw yät päy gê lóy hâg ?

" sĩu wong jĩ mànt dòw ." kóy dẽy mät döw m jöy gõn ," pän dòw gönk wà ," kóy dèy hãy cë seöng yàp mìn m hày fânt gôg , bìn sì dã hâm lòw . jĩ yáw sĩu hai jĩ jeông bèy jĩ gãnt tîb hãy bö ley ceöng seòng wóng ngòi jeöng mòng . "

" jĩ yáw sĩu hai jĩ jï dòw kóy dèy hãy camp jãu mät yé ," sĩu wong jĩ seûd ," kóy dèy fä fây m sĩu si gän hãy yät gô bôw wä wä sänt seòng , bôw gönk jãy jàw senk jõ conk yîu gê yé , yeu guõ yáw yant jeông bôw wä wä ceõng jãw , kóy dẽy jàw hòw tow dài hök hẽy loi ..."" kóy dẽy jänt hày yáw hëy mòng .

" gõng pän dòw gönk .

yì sàp säm[]

" néy hõw .

" sĩu wong jĩ gõng ." néy hõw .

" gõng seöng fán .

yant fán mài jënk jây gê gãi hôd yeòg yeũn , jĩ yîu múi sënk key tänt fòk yät läp , m yãmp sõy döw m wũi hãw hôd ." néy dĩm gãi mài nï jêg yeòg nï ?

" sĩu wong jĩ gõng ." dìm lä hõ yí jîd sãng dài leòng gê si gän ," seöng fán seûd ," jeün gä dẽy gây seûn guô , sèk nï jêg yeòg , múi sënk key hõ jîd sãng ńg sàp säm fänt jönk .

"" sãng ńg sàp säm fänt jönk yònk lay jòw mät nï ? "

" jönk yî jòw mät jàw jòw mät ..." sĩu wong jĩ sämp seõng : " yeu guõ ngó hän fãn ńg sàp säm fänt jönk , ngó jàw kóy kóy tiu tiu gâmp ciu yät gãmp sän ceun jãw hôy . "

yì sàp sêy[]

hày ngó hãy sä mòg seòng cöt jõ sì gû gê dày bâd tïn .

döng ngó tênk dôw guän yeü seöng fán gê gû sì si , ngó jênk yãmp yeun ceú ceun gê jôy hàw yät dèk sõy ." hày wä !" ngó dôy sĩu wong jĩ seûd ," néy nï dï wóng sì hõw dònk yant . bät guô , ngó bòw gëy mèy säw hõw , ngó döw mów yãmp yé lâg . ngó yeu guõ hõ yí kóy kóy tiu tiu hank dôw sän ceun pong bïn hôy , ngó döw wũi höi sämp dï . "

" ngó jêg wu ley pank yáw ..." sĩu wong jĩ tonk ngó gõng ." ngó dï lêng gönk jãy ä , m hõw jôi kënk néy gê wu ley lä !

"" dĩm gãi ? "

" yänt way yant döw fâi hôd sẽy jõ ..." kóy m léy gãi ngó sï lòw .

kóy wui dâb wà : " yant yáw jõ yät wãy pank yáw , jëk sãy fâi sẽy jõ , döw gẽy hõw .

ngó jàw hãnt höi sämp yáw guô yät wãy wu ley pank yáw ..."" kóy dôy ngay hĩm , sämp jönk mow sôw .

" ngó sämp seõng ," kóy conk loi m jï gëy hôd , jĩ yîu yáw dï yeong guöng , kóy jàw gâw jõ ..."

kóy ciu ngó yät ngán , dâb ngó sämp lóy seõng gê : " ngó döw hôd jõ ...

ngó dẽy yät cay hôy wãnt hãw sõy jẽng lä ..." ngó yáw hêy mow lèk dèy jòw jõ gô sãw sây : hãy mow bïn mow jây gê sä mòg seòng , màn mow dènk heông gâmp hôy wãnt sõy jẽng , hẽy bät föng tong hõ sîu .

bät guô , ngó dẽy döw hày cöt fâd jõ . hãy ngó mun màk màk dèy jãw jõ gẽy gô jönk taw jï hàw , tïn häk jõ , sënk höi cĩ fâd cöt leòng guöng . ngó yaw yeü hãw hôd , yáw dï fâd sïu , tãy dôw dï sënk sënk , hõw jeòng wan hãy fâd mònk cí gê .

sĩu wong jĩ gê wà , hãy ngó nów hõi jönk tîu loi tîu jãw ." néy döw hôd ä ? " ngó mànt kóy .

kóy m dâb ngó gêy mànt tay , jĩ hày wà :

" sõy dôy yät gô yant gê sämp lenk döw sì yáw hõw ceû gê ..." ngó m menk bàg kóy gê yî sï , jĩ sì màk bät jôg sëng ...

ngó jï m yênk göi jöy mànt kóy . kóy jãw lòy jõ , có jõ hà loi . ngó döw hãy kóy sänt bïn có hà .

camp màk jõ yät wũi yi , kóy yàw wà : " sënk sënk hày hõw lêng gê , yänt way yáw dõ dï yant tãy m gîn gê fä ..." ngó wui dâb dòw : " döng yin .

" ngó yí hàw m gõng mät , màk màk dèy hôn jeû yeùd guöng hà hẽy fòk gê sä tow ." sä mòg hõw méy .

" kóy yàw seûd . jänt hày hày gâmp . ngó yät jèk hõw jönk yî sä mòg . có hãy sä yäw seòng , mät döw tãy m dôw , mät döw tênk m dôw .

hõ sì , hãy jèk jènk jönk , yáw yät jõnk mät yé hãy fâd guöng ...

" sãy sä mòg lêng ," sĩu wong jĩ seûd ," hày yänt hãy máw gô dèy föng cong jeû yät hãw sõy jẽng ..." ngó hõw gënk ngà dàt yin menk bàg sä mòg lóy fông cöt sant bêy guöng mong gê yeun yänt . ngó sây gô gõ jànt , jeù hãy yät jò gũ lów gê fong jĩ lóy , gôy ceun seûd , lóy mìn dèy hà yönk jeù bõw cong . yènk jänt , conk loi mów yant hõ yí wãnt dôw , sàmp jî döw mów yáw yant hôy wãnt guô . dàn sì , bõw cong lènk senk jò fong jĩ cönk mún mö lèk .

ngó gä gê fong jĩ , hãy tä gê sämp lenk sämp ceû , yãnt cong jeù yät gô bêy màt ..." ngam gâ ," ngó dôy sĩu wong jĩ seûd ," mow lònt hày ngök kéy , sënk sënk wàg sä mòg , sãy tä mun lêng gê yé hày tãy m dôw gê .

"" ngó jänt hày höi sämp , néy tonk ngó gêy wu ley tãy fâd yät yeòng .

" sĩu wong jĩ gõng . sĩu wong jĩ sòy jeû jõ , ngó jeông kóy pów hãy wai yàp bïn , yàw conk sänt seòng lòw . ngó hõw hënk fánt gëk dònk , hõw cí pów jeù yät gô hõw yì sôy gê bõw màt , hõw cí ceun sây gâi mów yant bẽy kóy gânk côy yeòg gê yé . hãy yeùd guöng hà , ngó hôn jeû kóy cöng bàg gê mìn ngàg , gãnt bây gê ngán , coy fönk 飃 dònk gê yät láw láw taw fâd . jé si , ngó sämp lãmp : " ngó yi gä sõ gîn dôw gê , bät guô sì gô ngòi hôg yi yí .

jôy conk yîu gê bòw fänt hày tãy m gîn gê ..." hôn jeû kóy ná bûn höi gê jõy sont lòw cöt yät sï mey sîu , ngó yàw gâmp seõng : " jé wãy sòy jeû gê sĩu wong jĩ , sãy ngó hõw gãmp dònk gê , sì kóy dôy kóy ná dõ fä gê jönk senk , jëk sãy kóy hamp sòy gê si gän , mui guäy fä gê yenk jeòng , döw yeu tonk yät jãn dänk gê fõ yìm yät yeòng , hãy kóy sänt seòng fâd guöng ..." seõng dôw dòw , ngó gôg däk kóy gânk gä côy yeòg .

dänk guöng söy yîu hõw hõw bõw wù , yät jànt fönk jàw hõ jeông kóy cöy mìd jõ ...

gâmp , cẽ jeù cẽ jeù , tïn fâi leòng si , ngó jãu dôw jõ sõy jẽng .


yì sàp ńg[]

" ná së yant ," sĩu wong jĩ seûd ," wóng fâi cë lóy jäy côi , keôg bät jï yîu camp jãu hà .

kóy dẽy mong mong lök lök , loi wui dã jeũn ..."

kóy yàw bõw cönk yät gôy :

" sàt hãy mów bïd yîu ..." ngó dẽy wãnt dôw gê hãw jẽng , tonk sâd hä läi gê sõy jẽng bät tonk . sâd hä läi gê jẽng hày yaw sä dèy seòng wâd gô dònk . hãw jẽng keôg jeòng ceün jöng lóy gê sõy jẽng .

bät guô , nï dòw bènk mow mät ceün jöng , ngó seõng hày hày fâd mònk ...

" key guâi ," ngó dôy sĩu wong jĩ seûd ," yät cîd dönk säy döw yáw jõ : lök low , sõy tõnk , senk ..." kóy sîu jõ , na hẽy tiu senk , jeũn dònk lök low .

lök low jeòng yät gô ceong gãw mów fönk lay cöy dònk gê gàw fönk bïu yät yeòng , jï jï jôg heõng .

kóy sîu jõ , na hẽy tiu senk , jeũn dònk lök low

" néy tênk ," sĩu wong jĩ seûd ," ngó mun wùn sẽnk jõ hãw jẽng , kóy ceông hẽy gö lay lä ..."

ngó bät yeùn kóy fây lèk , bìn tonk kóy gõng : " döw hày ngó gãu dìm lä . sänk dôy néy tâi conk .

" ngó màn män dèy jeông sõy tõnk tay dôw jẽng lan seòng , jeông kóy yät yàt gâmp fông hõw hãy seòng mìn , yí bïn wan wui heõng jeû lök low gê gö sëng . ngó tãy dõw yenk hãy fõng dònk gê sõy jönk , tâi yeong hãy tîu dònk .

" ngó hôd mòng gê jàw sì sõy nï ," sĩu wong jĩ seûd ," bẽy ngó yãmp yät gãmp lö ..."

jé si , ngó menk bàg kóy sõ yîu camp jãu gê sì mät yé . ngó jeông sõy tõnk tay dôw kóy jõy bïn . kóy bây seòng ngán yãmp jõ , jàw hõw cí guô jîd gâmp hîb yî . sõy , m jĩ hày yät jõnk yé yãmp , kóy hày yaw pëy sënk dâi yeùd gê ceong tow bàt sîb , lök low gê gö sëng , ngó gê seöng bêy gê lèk leòng cãn sänk cöt lay gê . sõy , hõw cí fànt láy màt , sãy sämp tin däk dôw wây jèk .

hãy ngó sây gô gõ jànt , jĩ yáw sênk dân seù gê dänk guöng , jĩ yè mey sâd gä yämp lòg , tim màt gê mey sîu , yät cîd coi lènk ngó däk dôw gê sênk dân láy màt guöng mong sêy sè ." néy dẽy nï dòw gê yant ," sĩu wong jĩ seûd ," hãy yät jò fä yeun lóy pui jèk jõ ńg cïn dõ mui guäy fä ...

keôg wãnt m dôw jì gẽy camp kaw gê yé ..."" kóy dèy hày wãnt m dôw gê . " ngó wui dâb dòw ." key sàt , kóy dẽy jĩ yîu hãy dõ mui guäy fä sänt seòng , wàg jẽ hày dèk sõy jönk , jàw hõ yí wãnt dôw .

"" yät dï m cô .

" ngó wui dâb .

sĩu wong jĩ yàw wà : " ngán jënk hày mät döw tãy m gîn gê . yênk göi yònk sämp lenk hôy wãnt .

" ngó yãmp jõ sõy , fü käp sònt ceông hẽy loi . yàt cöt si , sä mòg gê ngan sëk fönk màt gãmp . ngan sëk döw lènk ngó gãmp dôw göw hënk .

dàn hày , dĩm gãi ngó sämp yàp bïn nan guô ... sĩu wong jĩ yàw có fän dôw ngó sänt bïn .

kóy wänt yaw dèy dôy ngó wà : " néy yênk döng jönt sãw nòg yin . "" mät yé nòg yin ?

"" gêy däk mö ? ... néy bẽy ngó sĩu yeong wàg gô jõy tôw ... ngó yîu dôy ngó gê fä fù jâg gê .

" ngó conk hãw dòi lóy na cöt wàg gõw .

sĩu wong jĩ hôn gîn jõ , sîu jeù wà : " néy gô haw mìn bäu seù , yáw dï cí dài bàg côi .

"" yök !

" ngó jònk way ngó wàg gê haw mìn bäu seù däk yî yeong yeong nï !" néy jêg wu ley ... kóy jêg yí jãy ... yáw dï gôg gãmp . "

kóy yàw sîu jõ ." néy hõ m gönk dòw , lëng kenk . ngó yí cin , coy jõ wàg höi jeù tonk bây hẽy tów pey gê móng se ngòi , key tä mät döw m sëk wàg .

"" senk hõ yí lä !" kóy seûd ," dï sây lôw sëk cöt lay gê .

" ngó yònk yeun bät ngäw wàg yät gô jõy tôw .

dày bẽy kóy si , ngó sämp lóy nan sàw .

" néy gêy dã seûn , ngó yät dï döw m jï ..."

dàn hày kóy m dâb ngó , jĩ hày wà : " néy jï dòw , ngó gông lòg dôw dèy kaw seòng ...

tênk yàt hày jäw nin ..."

jîb jeû , camp màk jõ yät wũi yi , yàw seûd :

" ngó jàw lòg hãy fù gànt ..."

jé si hàw , kóy gê lím honk jõ honk . yàw yät cî , ngó m jï dĩm gãi , gãmp dôw yät jànt mòg menk key mìu gê bëy seöng .

jé si , ngó seõng hẽy yät gô mànt tay : " jé mö seûd loi , yät sënk key cin , ngó yènk sëk néy ná tïn jõw sant , néy gü lenk lenk yät gô yant , hãy yeún ley yant yïn cïn lóy hank gê dèy föng jeù , m hày ngáw yin gâ ? néy hày yîu fãn néy gông lòg gê dèy föng mä ? "

sĩu wong jĩ gê mìn yàw honk hẽy loi .

ngó yaw yaw yeù yeù yàw gõng jõ gôy : " hõ nank hày wày jõ jäw nin nï ? ..." sĩu wong jĩ gê mìn honk sâi yàw honk .

kóy conk bät wui dâb mànt tay , dàn lím honk bĩu sì màk yènk , bät sì mö ?" äi !

" ngó dôy kóy seûd ," ngó yáw dï däm sämp , pâ ..."

dàn kóy keôg dôy ngó wà : " néy yi gä yîu jòw yé lä . néy yênk göi fãn néy bòw gëy dòw hôy . ngó wũi hãy jé lóy dãnk néy gâ .

tênk mán jôi lay lä ..." dàn sì , ngó yenk fông sämp bät hà . ngó seõng hẽy wu ley .

yät dân bèy yant sont yeóng jõ , hõnk pâ nan mín yîu hök bèy jĩ gê ...


yì sàp lòk[]

jẽng bïn , yáw yät dõw gũ gàw gê can keûd gê sèg ceong . dày yì tïn mán seòng , ngó gönk jôg wui loi gê si hàw , yeún yeún dèy hôn gîn sĩu wong jĩ có hày ceong dòw , seöng geôg soy jeû .

ngó tênk dôw kóy gõng : " néy jänt hày gêy m lay ä ?" sĩu wong jĩ seûd ," jeùd bät hày nï gô dèy föng . "

mow yi , lènk yáw yät gô sëng yämp hãy tonk kóy dôy dâb , yänt way kóy dâb höng seûd dòw : " mów cô , mów cô , yàt jĩ hày ngäm gê , dàn dèy dĩm m hày nï dòw . "

ngó gây jòk ciu sèg ceong jãw hôy , yï yin mät yé döw mów hôn gîn . sĩu wong jĩ tenk jõ bûn heõng , yàw wà : " néy dòk yèk lenk m lenk ? néy hãnk dènk m wũi gîu ngó sàw hõw ceong si gän gê fũ bä ? "

ngó ngoi jeù jõ , sämp taw yät jäw , dàn wan mów gãu menk bàg gâw gẽnk mät yé sì ." yìn hãy , néy hôy bä , ngó yîu lòg lay lä ! ..." sĩu wong jĩ gõng .

gämp si gämp yàt , néy hôy bä , ngó yîu lòg lay lä ! jé si , ngó däy taw wóng ceong geôg hà tãy , hâg jõ yät tîu . jàw hãy dòw , tiu wong sëk gê dòk se jênk seù hẽy sänt jĩ jèk cönk mai sĩu wong jĩ . nï jõnk se säm sàp míu nòi jàw nank jî yant sẽy mènk . ngó yät lòw wóng hãw dòi lóy tow sãw ceöng , yät lòw fëy pãu guô hôy . bät guô , se tênk dôw ngó gêy geôg bòw sëng , jàw hënk hënk läw yàp sä lóy hôy jõ , hõw cí gũ ngäm ngäm pânt jòw jõ gê sõy ceú .

gänt jeù , kóy jï yaw tám dènk dèy geün jõ yàp jõ sèg lâ jönk , fâd cöt yät sï sï gämp sòk bün gê heõng sëng . ngó pãu mai ceong cin , ngäm ngäm gõn däk cîd jeông ngó nï wãy sĩu wong jĩ jîb jeù , pów hãy wai yàp bïn .

kóy lím sëk cãm bàg , hõw cí seûd gâmp ." hày mät sì ?" ngó mànt ," néy jãmp göy yin tonk se kënk hẽy gãy lay ?

" ngó gãi höi kóy tiu yät jèk bät ley sänt gê gämp sëk way gänt , yònk sõy säp sâi säp kóy gê tâi yeong yeùd , bẽy kóy yãmp jõ dï sõy . jé si , ngó m gãmp jôi mànt kóy mät yé mànt tay jõ . kóy sant sëk yim sök gâmp mòng jeù ngó , yònk seöng bêy läw jeù ngó tiu gẽng .

ngó gãmp dôw kóy gê sämp , jeòng jönk dàn bänt ngay gê jeôg jãy gê sämp jòng yät yeòng , hãy kèg lìd tîu dònk . kóy dôy ngó wà : " ngó jänt höi sämp , néy jönk yeü jãu dôw jõ gëy gê mow bèng . néy mow gẽy nòi jàw hõ yí fãn ngök kéy jõ . "

ngó ngäm ngäm hày lay wà kóy , dài dài cöt fu ngó gê yî lĩu , ngó senk gönk dèy yeun senk säw léy gönk jôg jõ ." néy jãmp jï dòw ? "

kóy dôy ngó gêy mànt tay , bät jôg wui dâb , jĩ sì jîb jeù wà :

" ngó döw yät yeòng , gämp yàt döw yîu wui gä hôy ..."

gänt jeù , kóy wät wät bät lòg dèy gõng : " ngó fãn ngök kéy , lòw yîu yeún däk dö ...

nan däk dö ..." ngó cënk cõ dèy gãmp dôw , máw jõnk m camp seong gê sì yîu fâd sänk . ngó jeông kóy gãnt gãnt dèy läw hãy wai yàp bïn , jàw hõw cí kóy hày gô sĩu hai jĩ cí gê .

bät guô , ngó gôg däk kóy hõw cí jèk wóng yät gô màn jeòng sämp yeün yàp bïn jòy hà , ngó mow fâd cẽ jeù kóy ...

kóy gê mòk guöng yim sök , lòg hãy yiu yeún gê dèy föng .

" ngó yáw néy wàg gê sĩu yeong , yeong gê seöng tonk yeong hãw tôw ..."

kóy gäm yäw seöng gê sant cenk mey sîu .

ngó dãnk jõ hõw ceong si gän , coi gãmp gôg dôw kóy sänt seòng jìm jìm füi fòk neún yìd .

" lëng kenk , néy guõ si gënk ..." mow yi , kóy döng si hày gënk gê !

dàn kóy yi gä hënk hënk dèy sîu sîu .

" gämp mán , ngó wũi jònk gënk ..." jôi yät cî , ngó yî sëk dõw jeông yîu fâd sänk yät gìn mow hõ wán wui gê sì , ngó gãmp dôw sämp bënk láng . ngó menk bàg , gämp hàw jôi döw tênk bät dôw sîu sëng jõ , yät seõng dôw nï dòw , ngó jàw mow fâd yãnt sàw .

sîu sëng , dôy ngó lay gõng , jàw hõw cí sä mòg lóy gê gämp ceun . " sĩu pank yáw , ngó döw seõng tênk néy sîu ..."

dàn sì , kóy dôy ngó wà : " gämp mán , hày yät jäw nin .

ngó gõ läp sënk , jênk hõw jeông dôw dàd ngó gàw nin gông lòg gê dèy dĩm gê seòng hönk ..."" sĩu pank yáw , guän yeü se , yeôg wũi , sënk sënk gê gû sì , döw hày yät ceong ngôg mònk bä ? ..."

sĩu wong jĩ mów dâb ngó gêy mànt tay , jĩ hày tonk ngó gõng :

" jänt jênk conk yîu gê yé , ngán jënk sì hôn bät gîn gê ..."

" bät cô ..."" fä , döw sì yät yeòng . néy seong yeòg jönk yî dõ sänk ceong hãy sënk seòng gê fä , ná mö , hãy yè gän , néy hôn hôn tïn hönk bìn wũi gãmp dôw yeu fâi . sõ yáw sënk döw jeòng sènk höi gê sïn fä . "

" bät cô ..."" sõy , döw hày yät yeòng . néy bẽy ngó yãmp gê jẽng sõy , yaw yeü lök low tonk tiu senk , kóy gü löw löw sëng , jeòng yät jõnk yämp lòg ... néy gêy jeù ... sõy sàp fänt tim méy .

"" yät dï m cô .

"" yè gän , néy hõ toi taw hôn hôn sënk sënk . ngó gô läp sàt hãy tâi sây , ngó mów bàn fâd jĩ bẽy néy tãy hày bïn dòw . bät guô , gãmp yeöng jònk hõw . dôy yeü néy , ngó dï sënk sënk hày kuant sënk jönk yät läp . gãmp yeöng yät loi , sõ yáw gê sënk sënk , néy döw wũi jönk yî gün hôn jõ , tä mun döw senk way néy gê pank yáw .

ngó jònk yîu sônk néy yät gìn láy màt ..."

sĩu wong jĩ yàw sîu jõ ." ä ! sĩu pank yáw , sĩu pank yáw , ngó dö mö ngôi tênk sîu sëng ! "

" jàw hày ngó yîu sônk néy láy màt , hõw cí jẽng sõy yät yeòng ..."" néy hày mät yî sï ?

"" múi gô yant döw yáw sënk sënk ," sĩu wong jĩ seûd ," dàn hãy bät tonk gê yant ngán yàp bïn jàw m yät yeòng . dôy lóy hank jẽ , sënk sënk hày yánt lòw gê . dôy lènk yät së yant , sënk jĩ sì yät së sĩu leòng guöng . hày hòg jẽ , sënk sënk hày tâm tõw gê mànt tay . dôy ngó gõ gô seöng yant , sënk sënk hày wong gämp . dàn sì , sõ yáw gê sënk sënk döw hày läp sëng döw m cöt gê . néy ä , néy yáw ná së sënk sënk , hày yant däk m dôw gê !

"" néy hày mät yî sï ?

"" néy yè gän yeóng mòng sënk hönk si , yaw yeü ngó jàw jeù hãy key jönk gê yät läp sënk seòng , yaw yeü ngó hãy key jönk yät läp sënk seòng sîu , gãmp yeöng , dôy néy loi seûd , sõ yáw gê sënk sënk fõng fät döw hãy sîu . way yáw néy , yáw dï wũi sîu gê sënk sënk . "

sĩu wong jĩ yàw sîu hẽy loi ." döng néy yäw seöng gê sämp cenk wòg däk ngön wây jï hàw ( yant senk yàt wũi jì ngó ngön wây gê ) , néy bìn wũi yänt yènk sëk jõ ngó yi göw hënk . néy jeông wénk yeún hày ngó gê pank yáw , néy wũi jönk yî tonk ngó yät cay sîu . yáw si , néy dã höi ceöng hãw , wày jõ höi höi sämp . néy gô pank yáw mun gîn dôw néy mòng jeû tïn hönk sîu , wũi gôg däk hõw key guâi . ná si , néy hõ yí dôy kóy dèy wà : ' hày ä , sënk sënk senk yàt bẽy ngó fün sîu gê ! ' kóy dèy wũi yènk way néy yáw dï fâd sant gënk .

hày ngó ngäm sâi néy wãn gê yät ceong ngôg jôg kèg ..."

jé si , kóy yàw sîu jõ ." jé hõw bẽy hày , ngó bẽy néy gêy m hày sënk sënk , hày yät cäw cäw wũi sîu gê sĩu lenk cänk .

" kóy yàw sîu jõ .

dàn gänt jeù kóy jênk sëk wà : " gämp yè , néy jï dòw ... néy m hõw lay . "" ngó bät ley höi néy .

"" ngó sant sëk wũi hĩn däk hõw tônk fũ ... yáw dï cí yîu sẽy hôy gê yeòng jĩ . jàw hày gâmp wui sì . m hõw lay tãy , mów bïd yîu .

"" ngó bät ley höi néy . "

jé si , kóy däm sämp hẽy loi ." ngó dôy néy gõng dï wà ... hày yänt way tiu se . m hõw bẽy kóy jeông néy ngáu ...

se hõw hãnt dòk , yät si höi sämp , bìn wũi ngáu yant ..."" ngó bät ley höi néy . "

jé si , kóy seõng hẽy mät lay jõ , hõw cí yáw dï fông sämp .

" dôy jõ , se ngáu dôw dày yì hãw jàw mów dòk yèk lä ..." tïn yè yàp bïn , ngó mów tãy guô kóy hẽy cenk . kóy bät sëng bät heõng dèy jãw jõ . hãy ngó jönk yeü jöy seòng si , kóy gïn dènk dèy fâi bòw jãw jeù .

kóy jĩ hày tám tám tonk ngó gõng : " ngo !

néy jònk hãy dòw ..."

kóy mänk jeù ngó jêg sãw , dàn kóy yenk yin däm sämp ." néy bät yênk göi lay . néy wũi nan guô gê .

ngó gô yeõng cí hày sẽy jõ , dàn m hày jänt gê ..."

ngó màk bät jôg sëng ." néy yîu menk bàg , lòw tâi yeún , ngó mów fâd jeông köy tãy ngòi mài , kóy tâi camp conk jõ . "

ngó jònk hày màk bät jôg sëng ." jĩ sì tôy hà jâmp gàw seù pey gãmp .

tôy pey , mów mät way kóy seöng sämp gê ..."

ngó döw hày màk màk m heõng .

kóy jé si yáw dï sîd hêy jõ , dàn kóy jònk hày gũ hẽy gènk yi loi wà : " néy jï dòw , jeông wũi hày gẽy gâmp méy hõw . ngó yí hàw döw wũi mòng sënk sënk , múi läp sënk döw senk jõ yät hãw dâi yáw sänk sâw gê lök low gê sõy jẽng .

múi läp sënk döw jämp sõy bẽy ngó yãmp ..."

ngó jònk hày camp màk bät yeú ." gẽy gämp hõw wãn ä !

néy jeông yáw ńg yëk gô lenk cänk , ngó jàw yáw ńg yëk hãw ceun jẽng ..."

kóy wà m lòg hôy lä , yänt way kóy hâm lö ..." jàw hày nï dòw lä .

bẽy ngó yät gô yant heông cin jãw yät bòw lä ..." jé si , kóy keôg có däy , yänt way kóy hòi pâ .

yin hàw , kóy yàw seûd :

jé si , kóy keôg có däy , yänt way kóy hòi pâ " néy jï dòw , ngó gêy dõ fä , ngó yîu fù jâg gê ! kóy hày gämp gïu yeòg ! gâmp yâw sĩu !

kóy jĩ yáw sêy gänt sĩu cî , lay bõw wù jì gẽy , dôy fù ceun sây gâi ..." ngó jé si döw có däy , yänt way ngó jàm bät jeù jõ .

kóy wà : " hõw ... gõng sâi lä !

" kóy ci yi jõ yät hà , yin hàw jàm hẽy loi , heông cin hank jõ yät bòw . ngó keôg yät bòw döw wät m dôw .

kóy mów gîu hâm sëng , jĩ hày yät pö seù gãmp hënk hënk dõw hà , dï heõng sëng döw mów ... kóy gê geôg wá guät pong , sĩm guô yät dòw wong guöng . sâb si gän , kóy wät döw m wät lä .

kóy mów gîu hâm sëng , jĩ hày yät pö seù gãmp hënk hënk dõw hà , dï heõng sëng döw mów , yänt way pîn dèy döw sì sä tõw .

yì sàp cät[]

yät dï m cô , dôw yi gä , lòk nin guô hôy jõ , ngó döw mów dôy yant gõng hẽy guô nï gìn sì . fõ bùn mun conk sänt gîn dôw ngó si , gîn dôw ngó wùd jeû wui loi , sàp fänt höi sämp . ngó keôg hãnt bëy seöng .

ngó gôw sôw kóy dèy : " hày yänt way gùi lä ..." yìn hãy , ngó gê bëy seöng yí sãu mey däk dôw ngön wây . hày wà , mèy yeun ceun füi fòk penk jènk . bät guô , ngó jï dòw , kóy wui dôw jõ kóy gê sënk kaw seóng hôy jõ , yänt way ná tïn yàt cöt si , ngó mèy wãnt dôw kóy gê köy tãy . key sàt , kóy gê sänt tãy bènk bät ná mö camp conk .

conk cĩ , ngó jönk yî hãy yè mán häk kënk tênk sënk sënk , hõw cí hãy tênk jeù ńg yëk gô lenk cänk ... bät guô , yáw yät gìn fëy tonk sĩu hõ gê sì : ngó tonk sĩu wong jĩ wàg gê yeong jõy tôw seòng , m gêy däk pûi tiu pey dâi ! gãmp yeöng , kóy jeùd bät nank jeông tôw jĩ hày hãy yeong hãw seòng . ngó dôw yi gä jònk hãy sï ceũn : " kóy gê sënk kaw wũi fâd sänk mät sì nï ?

hõ nank yeong jeông fä sèk dìu jõ ..." yáw si hàw , ngó dôy jì gẽy wà : " hãnk dènk m wũi gê ! sĩu wong jĩ múi tïn yè yàp bïn , döw wũi jeông fä bãi yàp bö ley jâu dòw , kóy wũi jeông yeong bòng jeù gê ... lãmp dôw nï dòw , ngó höi sämp jõ .

sõ yáw sënk döw tim jï jï dèy sîu hẽy loi . yáw si hàw , ngó yàw dôy jì gẽy wà : " yant jõnk wũi yät si sö fät , hõ jàw cãm jõ !

kóy wàg jẽ yáw yät yàt yè mán , mong gêy jõ bö ley jâu ; yàw wàg jẽ hày , yeong cânt häk yè , bät sëng bät heõng dèy jãw jõ cöt lay ..." seõng dôw nï dòw , yät gô gô sĩu lenk cänk jàw döw bîn senk yät fõ fõ lòy jeü lä ...

jänt hày yät gô gèk dài gê ôw bêy : bät lònt hãy mät dèy föng , yeu guõ yáw jêg yeong ( jònt gũn ngó dẽy hày mów gîn guô kóy ) , hãy máw ceû , sèk jõ wàg jẽ hày mów sèk dõ mui guäy fä , dôy néy dẽy nï dï jönk yî sĩu wong jĩ gê yant , jàw hõw cí dôy ngó lay gõng yät yeòng , jẽnk gô yeú jàw jàw wũi gõi bîn jõ ... cẽnk néy mun hôn hôn tïn hönk , mànt mànt jì gẽy : yeong gâw gẽnk sèk jõ döw hày mów sèk dõ mui guäy fä ?

néy dèy jeông wũi gôg däk yät cîd döw bîn jõ yeòng ...

yin yi , gẽnk mów yáw yät gô dài yant menk bàg , nï gìn sì hày yeu cĩ conk yîu ! mâg wàg , dôy ngó lay gõng , hày sây seòng jôy lêng gê döw hày jôy cäy leong gê gẽnk sëk . jeöng yeú cin mìn gê yät jeöng wàg gê hày tonk yät gô dèy dĩm . ngó jôi cî jeông tä miu kũi cöt loi , way gê sì hõw bẽy néy dẽy tãy cënk cõ .

jàw hãy nï dòw , sĩu wong jĩ hãy dèy kaw seòng cöt yìn , hàw méy döw hày hãy nï dòw sïu sät gê ... néy jĩ sây tãy hà nï gô dèy föng . yáw yät yàt , néy yeòg sì dôw fëy jäw hôy lóy hank , jàw nank gâw jõnt kôg dèy yènk cöt loi . yeu guõ , néy dèy yáw gëy wũi gënk guô nï gô dèy föng , cẽnk bìd cönk cönk yi guô , cẽnk néy dẽy hày läp sënk sënk dãy hà , néy dãnk yät jànt . yeu guõ jé si hàw , yáw yät gô sây lõw tonk néy dẽy jãw lay , yeu guõ kóy sîu jeù , yáw yät taw gämp sëk gê taw fâd , yeu guõ néy mànt kóy mànt tay si kóy m dâb , néy dẽy jàw cäi däk cöt kóy hày bïn gô lä .

gâmp , jàw cẽnk néy dèy böng böng sãw , m hõw lènk ngó senk yàt gâmp yäw seöng , gõn fâi sẽ sônt gôw sôw ngó : kóy yàw wui loi jõ ...

[1 ] ngâ lèy söng ná : méy guôg säy nam bòw gê yät gô jäw .

Advertisement