Cantonese community wiki
Advertisement


唐詩三百首全文

 • 下列所有唐诗的汉字版,请参看唐诗粤语读音集
 • 瑾昀根據http://cls.hs.yzu.edu.tw/300/ALL/ALLFRAME.htm 整理,已補全big5缺字(含ext-a)「藁」「裛」「嚱」「鏁」「㸌」「㔩」「駞」

汉字至粤语罗马字转换工具[]

1 https://dohliam.github.io/pingyam/index_en.html
Cantonese Romanization Converter
2 https://www.chineseconverter.com/cantonesetools/en/cantonese-to-jyutping
Cantonese To Jyutping Converter (Cantonese pinyin)
3 https://yue.micblo.com/
普通话汉字到汉字粤文转换


Korean Hanja Converter[]

http://www.szkoreancc.com/krname.asp
中文名转韩文名
https://hanja.dict.naver.com/search?query=%E7%83%9F%E9%85%92%E4%B8%8D%E6%B2%BE%E7%88%B1%E5%B8%B8%E6%90%9E%E5%8D%AB%E7%94%9F
Naver Hanja individually
https://dic.daum.net/search.do?q=%E7%83%9F%E9%85%92%E4%B8%8D%E6%B2%BE%E7%88%B1%E5%B8%B8%E6%90%9E%E5%8D%AB%E7%94%9F&dic=hanja
Daum Hanja individually
hanjaro.juntong.or.kr
汉字路
https://zh.dict.naver.com/#/search?query=%E7%94%A9%E5%B9%B2%E7%9A%84%E6%97%B6%E5%80%99%EF%BC%8C%E7%AA%81%E7%84%B6%E5%87%BA%E6%B0%B4
Naver 学中国语

 • * https://cantonese.fandom.com/wiki/Common_Chinese_Characters_in_Penkyamp_%E5%B8%B8%E7%94%A8%E6%B1%89%E5%AD%97%E5%B9%BF%E4%B8%9C%E8%AF%9D%E6%8B%BC%E9%9F%B3%E5%8C%96%E8%A1%A8
 • * Common Chinese Characters in Penkyamp 常用汉字广东话拼音化表 (最佳)
 • * https://cantonese.fandom.com/wiki/%E5%94%90%E8%AF%97%E7%B2%A4%E8%AF%AD%E8%AF%BB%E9%9F%B3%E9%9B%86
 • * 唐诗粤语读音集
 • * https://cantonese.fandom.com/wiki/%E5%94%90%E8%AF%97%E7%B2%A4%E8%AF%AD%E8%AF%BB%E9%9F%B3%E9%9B%861
 • * 所有唐诗的粤语罗马字读音转写版

 • sï mẽng : càg tôy sì gün lèy bènk jòy
jôg jẽ : yeun gîd
sï tãy : ńg yin gũ sï
sï mant : sëk sôy fonk tâi penk , sän lamp yì sàp nin . ceun yeun jòi tenk wù , dònk kôg döng mun cin . jẽng sôy yáw seong key , yàt ngân yaw däk min . fät yin jöw sây bîn , sôw sôy cänt yonk jïn . gämp loi dĩn sï guànt , sän yi yàw fänt yin . senk sĩu càg bät tow , yant pant seöng hõ lin . sì yí hàmp lont gẽnk , cĩ jäw dòk däk ceun . sãy sant jeông wong mènk , hẽy bät yeu càg yïn . lènk bẽy jënk lím jẽ , bëk jï yeu fõ jïn . soy nank jeùd yant mènk , yí jôg si sây yin . sï yòk wãy fu jîd , yánt gön jì cî seun . jeông gä jàw yeu màk , guäy lów göng wu bïn .
 • sï mẽng : sèg yeu wu seóng jôy gö bènk jòy
jôg jẽ : yeun gîd
sï tãy : cät yin gũ sï
sï mant : sèg yeu wu , cí dònk tenk , hà sõy yòk mún guänt sän cënk . sän way jönt , sõy way jĩu , jãw tow lèk lèk có jäw níu . ceong fönk lin yàt jôg dài lòng , bät nank fây yant wànt jãw fõng . ngó ci ceong piu có bä yäw , jeôg yãmp sêy jò yí sân saw .
 • sï mẽng : hĩn bëy wai säm sãw jï yät
jôg jẽ : yeun jãnt
sï tãy : cät yin lòt sï
sï mant : ( âd gäi wánt ) jè gönk jôy sĩu pïn lin nóy , jì gâ kim law bâg sì guäi . gû ngó mow yï sãw jõnt hàb , nay tä gü jãw bàt gämp cä . yé sö cönk sìn gämp ceong fôg , lòg yìb tïm sänt yeóng gũ wai . gämp yàt fõnk cĩn guô sàp màn , yeú guänt yenk dìn fòk yenk jäi .
 • sï mẽng : hĩn bëy wai säm sãw jï yì
jôg jẽ : yeun jãnt
sï tãy : cät yin lòt sï
sï mant : ( âd füi wánt ) sëk yàt hêy yin sänt hàw sì , gämp ciu döw dôw ngán cin loi . yï seong yí sï hank hôn jònt , jämp sîn yaw ceun mèy yãnt höi . seòng seõng gàw cenk lin péy bòk , yá cank yänt mònk sônk cĩn coi . senk jï cĩ hànt yant yant yáw , pant jìn fü cäy bâg sì öi .
 • sï mẽng : hĩn bëy wai säm sãw jï säm
jôg jẽ : yeun jãnt
sï tãy : cät yin lòt sï
sï mant : ( âd jï wánt ) han có bëy guänt yèk jì bëy , bâg nin döw sì gẽy dö si ? dànk yaw mow jĩ camp jï mènk , pün ngòg dòw mong yaw fây ci . tonk yeùd yĩu ménk ho sõ mòng , tä säng yeun wũi gânk nan key . way jeông jönk yè ceong höi ngán , bôw dâb penk säng mèy jĩn mey .
 • sï mẽng : hank gönk
jôg jẽ : yeun jãnt
sï tãy : ńg yin jeùd gôy
sï mant : ( âd dönk wánt ) liu lòg gũ hank gönk , gönk fä jèk mòg honk . bàg taw gönk nóy jòi , han có seûd yeun jönk .
 • sï mẽng : dänk gûn ceôg law
jôg jẽ : wong jï wùn
sï tãy : ńg yin jeùd gôy
sï mant : ( âd yaw wánt ) bàg yàt yï sän jònt , wong ho yàp hõi law . yòk konk cïn lóy mòk , gânk seóng yät cank law .
 • sï mẽng : cöt côi
jôg jẽ : wong jï wùn
sï tãy : lòg fũ
sï mant : wong ho yeún seóng bàg want gän , yät pîn gü senk màn yànt sän . geöng dèg ho söy yeûn yeong láw , cönt fönk bät dòw yòk mun guän .
 • sï mẽng : tonk conk dày nam jäi wùn yeùd yëk sän yämp cöy sĩu fũ
jôg jẽ : wong ceöng lenk
sï tãy : ńg yin gũ sï
sï mant : göw ngò nam jäi si , höi way yeùd cö tôw . cënk fäy tám sõy mòk , yĩn yeòng jòi ceöng wù . yím yím gẽy yenk höy , cenk cenk bîn gämp gũ . méy yant cënk göng bùn , sì yè yeùd yamp fũ . cïn lóy key yeu ho , mey fönk cöy lan dòw .
 • sï mẽng : côi seóng kök
jôg jẽ : wong ceöng lenk
sï tãy : lòg fũ
sï mant : sim menk söng seù gän , bâd yeùd sïu guän dòw . cöt côi fòk yàp côi , ceû ceû wong low cõw . conk loi yäw bènk hâg , gäi heông sä ceong lów . mòg jôg yaw hàb yi , gënk kuä jĩ law hõw .
 • sï mẽng : côi hà kök
jôg jẽ : wong ceöng lenk
sï tãy : lòg fũ
sï mant : yãmp má dòw cäw sõy , sõy hon fönk cí döw . penk sä yàt mèy mùd , ãmp ãmp gîn lamp yiu . sëk yàt ceong senk jîn , ham yin yî hêy göw . wong cant jök gämp gũ , bàg guät leùn ponk höw .
 • sï mẽng : fu yonk law sônk sänt jìm
jôg jẽ : wong ceöng lenk
sï tãy : cät yin jeùd gôy
sï mant : ( âd yeu wánt ) hon yeú lin göng yè yàp ng , penk menk sônk hâg cõ sän gü . lòg yeong cänt yáw yeu seöng mànt , yät pîn bënk sämp jòi yòk wu .
 • sï mẽng : guäy yeûn
jôg jẽ : wong ceöng lenk
sï tãy : cät yin jeùd gôy
sï mant : ( âd yaw wánt ) guäy jönk sĩu fú bät jï saw , cönt yàt yenk jöng seóng côy law . fät gîn màk taw yeong láw sëk , fûi gâu fü sây mèk fönk haw .
 • sï mẽng : cönt gönk kök
jôg jẽ : wong ceöng lenk
sï tãy : cät yin jeùd gôy
sï mant : ( âd how wánt ) jòg yè fönk höi lòw jẽng tow , mèy yeöng cin dìn yeùd lont göw . penk yeong gö mów sänt senk cõnk , lim ngòi cönt hon cî gãmp pow .
 • sï mẽng : ceong sônt yeûn
jôg jẽ : wong ceöng lenk
sï tãy : lòg fũ
sï mant : fònk jãu penk menk gämp dìn höi , jàm jeông teun sîn gònk pui wui . yòk ngan bät kàp hon ä sëk , yaw dâi cïu yeong yàt yẽnk loi .
 • sï mẽng : cöt côi
jôg jẽ : wong ceöng lenk
sï tãy : lòg fũ
sï mant : cont si menk yeùd hôn si guän , màn lóy ceong jënk yant mèy wan . dàn sãy lonk senk fëy jeông jòi , bät gâu wu má dòw yämp sän .
 • sï mẽng : dòw sĩu fũ jï yàmp sòk jäw
jôg jẽ : wong bùd
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd jänt wánt ) senk keûd fù säm cont , fönk yïn mòng ńg jönt . yeú guänt ley bìd yî , tonk sì wàn yaw yant . hõi nòi ceun jï gẽy , tïn ngai yeòg bẽy lont . mow way jòi key lòw , yi nóy gònk jïm gänt .
 • sï mẽng : sänt gâ neong ci
jôg jẽ : wong gîn
sï tãy : ńg yin jeùd gôy
sï mant : ( âd wánt ) säm yàt yàp ceu hà , sãy sãw jôg gänk töng . mèy ämp gü sèk sênk , sïn hĩn sĩu gü seong .
 • sï mẽng : sônk bìd
jôg jẽ : wong way
sï tãy : ńg yin gũ sï
sï mant : hà má yãmp guänt jãw , mànt guänt ho sõ jï ? guänt yin bät däk yî , guäy ngò nam sän soy . dàn hôy mòg fòk mànt , bàg want mow jònt si .
 • sï mẽng : sônk key mow cim lòg dày wan heöng
jôg jẽ : wong way
sï tãy : ńg yin gũ sï
sï mant : sênk dòi mow yãnt jẽ , yënk lenk jònt loi guäy . sòy lènk dönk sän hâg , bät däk gû cõi mey . gêy jî gämp mun yeún , sòk want ng dòw fëy . göng wai dòw hon sèk , gënk lòg fonk cönt yï . jî jãw ceong ngön dòw , tonk sämp yeú ngó way . hank döng faw guây jàu , mèy gẽy fät gënk fëy . yeún seù dâi hank hâg , gü senk döng lòg fäy . ng maw sëk bät yònk , màt wày jï yämp hëy .
 • sï mẽng : cënk käy
jôg jẽ : wong way
sï tãy : ńg yin gũ sï
sï mant : yin yàp wong fä ceün , múi jòk cënk käy sõy . coy sän jeông màn jeũn , côy tow mow bâg lóy . sëng heün leùn sèg jönk , sëk jènk sämp conk lóy . yeòng yeòng fàn lenk hànk , cenk cenk yẽnk gä wáy . ngó sämp sôw yí han , cënk ceün dàm yeu cĩ . cẽnk law pun sèg seóng , soy dîu jeông yí yí .
 • sï mẽng : wày ceün tin gä
jôg jẽ : wong way
sï tãy : ńg yin gũ sï
sï mant : ce yeong jîu höy lòg , konk hòng ngaw yeong guäy . yé lów nìm mòk tonk , yĩ jeòng hàw gënk fëy . jí gâw màk miu sâw , cam min söng yìb hëy . tin fü ho co jî , seöng gîn yeú yï yï . jëk cĩ sìn han yàt , ceông yin yamp sëk mey .
 • sï mẽng : säy sï wènk
jôg jẽ : wong way
sï tãy : ńg yin gũ sï
sï mant : yìm sëk tïn hà conk , säy sï nenk gãw mey ? ciu way yeùd käy nóy , mòw jôg ng gönk fëy . jìn yàt hẽy seu jônk , guây loi föng ǹg hëy . yïu yant fù heöng fãnt , bät jì jeû lo yï . guänt cõnk yëk gïu tâi , guänt lin mow sì fëy . döng si wũn sä bùn , mòg däk tonk cë guäy . ci jè lont gä jĩ , hàu pant ngön hõ hëy ?
 • sï mẽng : lòg yeong nóy yi hank
jôg jẽ : wong way
sï tãy : lòg fũ
sï mant : lòg yeong nóy yi dôy mun göy , coi hõ yonk ngan sàp ńg yeu . leong yant yòk làk senk cönk má , sì nóy gämp pun kũi léy yeu . wã gôg jeü law jònt seöng mòng , honk tow lòk láw soy yamp heông . lo way sônk seóng cät heöng cë , bõw sîn yenk guäy gãw wa jeông . kong fü fû guây jòi cënk cönt , yî hêy gïu cë kèg guây lont . jì lin bëk yòk cänt gâu mów , bät sëk sän wu ci yeú yant . cönt ceöng ceú mìd gãw mey fõ , gãw mey pîn pîn fëy fä sõ . hêy bà cank mow léy kök si , jöng senk jĩ sì fänt heöng có . senk jönk seöng sëk jònt fan wa , yàt yè gënk guô jìu léy gä . soy lin yeùd nóy ngan yeu yòk , pant jìn göng taw jì wũn sä .
 • sï mẽng : lów jeông hank
jôg jẽ : wong way
sï tãy : lòg fũ
sï mant : sĩu nin sàp ńg yì sàp si , bòw hank deùd däk wu má ke . sè sâd sän jönk bàg ngàg fũ , hãnk sôw yìb hà wong söw yi ? yät sänt jeũn jîn säm cïn lóy , yät gîm cank döng bâg màn sï . hôn bënk fánt sônt yeu pëk lëk , lów ke bänk tank wây jàt lay . wày cënk bät bài yaw tïn hànk , léy guõng mow gönk yeun sôw key . jì conk hêy jî bìn söy nãw , sây sì cö to senk bàg sãw . sëk si fëy jîn mow ceun mòk , gämp yàt soy yeong säng jõ jãu . lòw pong si mài gû haw guä , mun cin hòg jõnk sïn säng láw . cöng mong gũ mòk lin konk hòng , liu lòg hon sän dôy höy yáw . sày lènk sö làk cöt fëy ceun , bät cí wènk ceün hönk sãy jãw . hò lan sän hà jànt yeu want , yeú hàt gäu ci yàt jèk mant . jîd sãy säm ho mòw nin sĩu , jîu seü ńg dòw cöt jeông guänt . sî fät tîd yï yeu seûd sëk , liu ci bõw gîm dònk sënk mant . yeùn däk yîn gönk sè dài jeông , cĩ jeông yeùd gâb menk ng guänt . mòg yim gàw yàt want jönk sãw , yaw hämp yät jîn làp gönk fänt .
 • sï mẽng : tow yeun hank
jôg jẽ : wong way
sï tãy : lòg fũ
sï mant : yeu jäw jòk sõy ngôi sän cönt , leóng ngòn tow fä gâb gũ jönt . có hôn honk seù bät jï yeún , hank jònt cënk käy fät jèk yant . sän hãw cim hank cĩ wüi yök , sän höi kuông mòng seun penk lòk . yiu hôn yät ceû ceun want seù , gànt yàp cïn gä sân fä jök . ciu hâg cö ceun hôn sênk menk , göy yant mèy gõi cont yï fòk . göy yant gònk jeù mów lenk yeun , wan conk màt ngòi hẽy tin yeun . yeùd menk conk hà fong lonk jènk , yàt cöt want jönk gäy heũn heün . gënk mant jòk hâg jänk loi jàb , gènk yánt wan gä mànt döw yäp . penk menk loy hòng sôw fä höi , bòg mòw yeu ciu senk sõy yàp . cö yänt bèy dèy hôy yant gän , gânk mànt sant sïn sòy bät wan . hàb lóy soy jï yáw yant sì , sây jönk yiu mòng hönk want sän . bät yi lenk gẽnk nan mant gîn , cant sämp mèy jònt sï heöng yeũn . cöt dònk mow lònt gâg sän sõy , ci gä jönk yí ceong yaw yĩn . jì wày gënk guô gàw bät may , ngön jï fönk kôg gämp loi bîn . döng si jĩ gêy yàp sän sämp , cënk käy gẽy dòw dôw want lamp . cönt loi pîn sì tow fä sõy , bät bìn sïn yeun ho ceû camp .
 • sï mẽng : móng ceün han göy jànk pui sâw coi dèk
jôg jẽ : wong way
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd cämp wánt ) hon sän jeũn cöng côy , cäw sõy yàt san yeun . yĩ jeòng cai mun ngòi , lamp fönk tênk mòw sim . dòw taw yeu lòg yàt , höy lóy seóng gü yïn . fòk jèk jîb yeu jôy , kong gö ńg láw cin .
 • sï mẽng : sän göy cäw menk
jôg jẽ : wong way
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd yaw wánt ) hönk sän sänt yeú hàw , tïn hêy mán loi cäw . menk yeùd conk gän jîu , cënk ceun sèg seóng law . jök heün guäy wũn nóy , lin dònk hà yeu jäw . coy yî cönt föng hîd , wong seün jì hõ law .
 • sï mẽng : guäy sönk sän jôg
jôg jẽ : wong way
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd sïn wánt ) cënk ceün dâi ceong bòg , cë má hôy han han . law sõy yeu yáw yî , mòw kamp seöng yeú wan . föng senk lamp gũ dòw , lòg yàt mún cäw sän . tiu dày sönk göw hà , guäy loi cẽ bây guän .
 • sï mẽng : jönk nam sän
jôg jẽ : wong way
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd yeu wánt ) tâi yeùd gànt tïn döw , lin sän dôw hõi yeu . bàg want wui mòng hàb , cënk õi yàp hôn mow . fänt yé jönk fönk bîn , yämp cenk jônk kôg seu . yòk taw yant ceû sök , gâg sõy mànt ciu fü .
 • sï mẽng : caw jeöng sĩu fũ
jôg jẽ : wong way
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd cämp wánt ) mán nin way hõw jènk , màn sì bät guän sämp . jì gû mow ceong câg , hönk jï fãn gàw lamp . conk fönk cöy gãi dâi , sän yeùd jîu dàn kamp . guänt mànt konk tönk léy , yeu gö yàp pow sämp .
 • sï mẽng : guô heöng jëk jì
jôg jẽ : wong way
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd wánt ) bät jï heöng jëk jì , sôw lóy yàp want fönk . gũ mòk mow yant gênk , sämp sän ho ceû jönk . ceun sëng yîd ngay sèg , yàt sëk láng cënk conk . bòg mòw hönk tam kök , ngön sîm jây dòk lonk .
 • sï mẽng : sônk jĩ jäw léy sãy guänt
jôg jẽ : wong way
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd wánt ) màn kôg seù sämp tïn , cïn sän heõng dòw geün . sän jönk yät yè yeú , seù míu bâg conk ceun . hôn nóy seü cong bôw , bä yant jònk wù tin , mant yönk fän gâu sàw , bät gãmp yĩ sïn yin .
 • sï mẽng : hôn göng lamp tîu
jôg jẽ : wong way
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd sônk wánt ) cõ côi säm seöng jîb , gënk mun gãw pâi tönk . göng law tïn dèy ngòi , sän sëk yáw mow jönk . guànt yäp faw cin pow , bö lan dònk yeún hönk . seöng yeong hõw fönk yàt , law jôy yeú sän yönk .
 • sï mẽng : jönk nam bìd yìb
jôg jẽ : wong way
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd jï wánt ) jönk sôy pö hõw dòw , mán gä nam sän soy . hënk loi múi dòk wóng , sênk sì hönk jì jï . hank dôw sõy konk ceû , có hôn want hẽy si . ngáw yin jèk lamp sãw , tam sîu mow wan key .
 • sï mẽng : wo gã jî sê yant jõw ciu dài menk gönk jï jôg
jôg jẽ : wong way
sï tãy : cät yin lòt sï
sï mant : ( âd yaw wánt ) gông jëk gäy yant bôw hĩu caw , seòng yï föng jônt côy want kaw . gãw tïn ceöng hàb höi gönk dìn , màn guôg yï gün bâi mín law . yàt sëk coi lamp sïn jeõng dònk , heöng yïn yòk bòng guãnt lonk faw . ciu bà söy coi ńg sëk jîu , pûi sëng guäy dôw fònk ci taw .
 • sï mẽng : fònk wo sênk jây conk ponk loi heông hënk hênk gôg dòw jönk law cönt yeú jönk cönt mòng jï jôg yênk jây
jôg jẽ : wong way
sï tãy : cät yin lòt sï
sï mant : ( âd ma wánt ) wày sõy jì yenk cont côi kök , wong sän gàw yĩu hôn gönk ce . leun yeu guẽnk cöt cïn mun láw , gôg dòw wui hôn seóng yeũn fä . want lóy dây senk seöng fònk keûd , yeú jönk cönt seù màn yant gä . way senk yeong hêy hank si lènk , bät sì sant yaw wùn màt wa .
 • sï mẽng : jëk yeú móng ceün jöng jôg
jôg jẽ : wong way
sï tãy : cät yin lòt sï
sï mant : ( âd cay wánt ) jëk yeú hönk lamp yïn fõ ci , jënk lay cöy seũ heõng dönk jï . mòg mòg sõy tin fëy bàg lòw , yämp yämp hà mòk jeũn wong ley . sän jönk jàb jènk gün ciu gãnt , conk hà cënk jäi jîd lòw kuay . yé lów yeú yant jänk jèk bà , hõi äw ho sì gânk seöng yi ?
 • sï mẽng : jànk guôg käp sì
jôg jẽ : wong way
sï tãy : cät yin lòt sï
sï mant : ( âd mey wánt ) dònk mun göw gôg õi yeu fäy , tow léy yämp yämp láw sóy fëy . gâmp lóy sö jönk gün sê mán , sãng jönk tay níu lèy yant hëy . sant yiu yòk pûi cöy gämp dìn , jèk fònk tïn seü bâi sõ way . keong yòk conk guänt mow ná lów , jeông yänt ngò bèng gãi ciu yï .
 • sï mẽng : lòk cai
jôg jẽ : wong way
sï tãy : ńg yin jeùd gôy
sï mant : ( âd yeòng wánt ) hönk sän bät gîn yant , dàn mant yant yeú heõng . fãn gẽnk yàp sämp lamp , fòk jîu cënk toi seóng .
 • sï mẽng : jök lóy gũn
jôg jẽ : wong way
sï tãy : ńg yin jeùd gôy
sï mant : ( âd sîu wánt ) dòk có yäw wong lóy , dàn kamp fòk ceong sîu . sämp lamp yant bät jï , menk yeùd loi seöng jîu .
 • sï mẽng : sônk bìd
jôg jẽ : wong way
sï tãy : ńg yin jeùd gôy
sï mant : ( âd mey wánt ) sän jönk seöng sônk bà , yàt mòw yĩm cai fëy . cönt cõw menk nin lòk , wong seün guäy bät guäy .
 • sï mẽng : seöng sï
jôg jẽ : wong way
sï tãy : ńg yin jeùd gôy
sï mant : ( âd jî wánt ) honk dàw säng nam guôg , cönt loi fâd gẽy jï ? yeùn guänt dö cõi gîd , cĩ màt jôy seöng sï .
 • sï mẽng : jàb sï
jôg jẽ : wong way
sï tãy : ńg yin jeùd gôy
sï mant : ( âd mèy wánt ) guänt jì gû heöng loi , yênk jï gû heöng sì . loi yàt yĩ ceöng cin , hon mui jeû fä mèy ?
 • sï mẽng : gãw yeùd gãw yàt yëk sän dönk hënk dày
jôg jẽ : wong way
sï tãy : cät yin jeùd gôy
sï mant : ( âd jänt wánt ) dòk jòi yì heöng way yì hâg , múi fonk gäi jîd púi sï cänt . yiu jï hënk dày dänk göw ceû , pîn câb jeü yeu sĩu yät yant .
 • sï mẽng : wày senk kök
jôg jẽ : wong way
sï tãy : lòg fũ
sï mant : wày senk ciu yeú yäp hënk cant , hâg sê cënk cënk láw sëk sänt . heûn guänt gânk jònt yät büi jãw , säy cöt yeong guän mow gû yant .
 • sï mẽng : cäw yè kök
jôg jẽ : wong way
sï tãy : lòg fũ
sï mant : guây pâg cö säng cäw lòw mey , hënk lo yí bòg mèy gânk yï . ngant jäng yè gãw yänt kant nònk , sämp hîb hönk fong bät yãnt guäy .
 • sï mẽng : leong jäw kök
jôg jẽ : wong hòn
sï tãy : cät yin jeùd gôy
sï mant : ( âd dòy wánt ) pow tow méy jãw yè guöng büi , yòk yãmp pey pa má seóng cöy . jôy ngò sä ceong guänt mòg sîu , gũ loi jënk jîn gẽy yant wui .
 • sï mẽng : cî bäk gû sän hà
jôg jẽ : wong wän
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd wánt ) hâg lòw cënk sän hà , hank jäw lòk sõy cin . ciu penk leóng ngòn fûd , fönk jênk yät fan yeun . hõi yàt säng can yè , göng cönt yàp gàw nin . heöng seü ho ceû dàd , guäy ngàn lòg yeong bïn .
 • sï mẽng : want yeong gũn yeú hon sänt sök bìd
jôg jẽ : sï hönk ceú
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd sïn wánt ) gû yant göng hõi bìd , gẽy dòw gâg sän ceün . jâ gîn fän yi mònk , seöng bëy gôg mànt nin . gü dänk hon jîu yeú , sämp jök ngâmp faw yïn . gânk yáw menk ciu hànt , ley büi sëk gònk ceun .
 • sï mẽng : hẽy ngòi dày low guän gîn sök
jôg jẽ : sï hönk ceú
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd jänt wánt ) jènk yè sêy mow lont , föng göy gàw yìb pant . yeú jönk wong yìb seù , dänk hà bàg taw yant . yí ngó dòk camp gãw , kuây guänt seöng gîn pant . penk säng jì yáw fänt , fông sì côi gä cänt .
 • sï mẽng : càg penk hàw sônk yant bäk guäy
jôg jẽ : sï hönk ceú
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd sän wánt ) sây leùn tonk nam hôy , si cënk dòk bäk wan . tä heöng säng bàg fâd , gàw guôg gîn cënk sän . hĩu yeùd guô can lóy , fan sënk sök gû guän . hon kamp yeú söy cõw , ceû ceû bùn saw ngan .
 • sï mẽng : ceong hànt gö
jôg jẽ : bàg göy yì
sï tãy : cät yin gũ sï
sï mant : hôn wong conk sëk sï kënk guôg , yeù yeú dö nin kaw bät däk . yeong gä yáw nóy cö ceong senk , yeóng jòi sämp guäy yant mèy sëk . tïn säng lày jät nan jì hêy , yät ciu seũn jòi guänt wong jäk . wui maw yät sîu bâg mèy säng , lòk gönk fãnt dòi mow ngan sëk . cönt hon cî yòk wa cënk ci , wänt ceun sõy wàd sãy yenk jï . sì yi fu hẽy gïu mow lèk , jênk sì sänt senk yänt jàg si . want bânt fä ngan gämp bòw yiu , fu yonk jeông neún dòw cönt sïu . cönt sïu fũ deũn yàt göw hẽy , conk cĩ guänt wong bät jõw ciu . senk fün sì yîn mow han hà , cönt conk cönt yaw yè jeün yè . hàw gönk gäi lày säm cïn yant , säm cïn cõnk ngôi jòi yät sänt . gämp ngök jöng senk gïu sì yè , yòk law yîn bà jôy wo cönt . jĩ mùi dày hënk gäi lìd tõw , hõ lin guöng cõi säng mun wù . sòy lènk tïn hà fù mów sämp , bät conk säng nam conk säng nóy . ley gönk göw ceû yàp cënk want , sïn lòg fönk pïu ceû ceû mant . wun gö man mów yenk sï jök , jònt yàt guänt wong hôn bät jök . yeu yeong pey gũ dònk dèy loi , gënk pô ngay seong yeú yï kök . gãw conk senk keûd yïn cant säng , cïn senk màn ke säy nam hank . côy wa yiu yiu hank fòk jĩ , säy cöt döw mun bâg yeu lóy . lòk guänt bät fâd mow nòi ho , yeũn jeũn ngo mey má cin sẽy . fä dìn wãy dèy mow yant säw , côy kiu gämp jeôg yòk söw taw . guänt wong yĩm mìn gâw bät däk , wui hôn heûd lòy seöng wo law . wong äi sân màn fönk sïu sôg , want jãn yenk yeü dänk gîm gôg . ngo mey sän hà sĩu yant hank , sënk key mow guöng yàt sëk bòg . sòk göng sõy bëk sòk sän cënk , sênk jeũ ciu ciu mòw mòw cenk . hank gönk gîn yeùd seöng sämp sëk , yè yeú mant lenk ceong teún sëng . tïn seun yàt jeũn wui lonk yeù , dôw cĩ caw ceü bät nank hôy . má ngay bö hà nay tõw jönk , bät gîn yòk ngan hönk sẽy ceû . guänt sant seöng gû jònt jïm yï , dönk mòng döw mun sônt má guäy . guäy loi ci yeũn gäi yï gàw , tâi yèk fu yonk mèy yeöng láw . fu yonk yeu mìn láw yeu mey , dôy cĩ yeu ho bät lòy soy ? cönt fönk tow léy fä höi yàt , cäw yeú ng tonk yìb lòg si . säy gönk nam nòi dö cäw cõw , lòg yìb mún gäi honk bät sôw . ley yeun dày jĩ bàg fâd sänt , jïu fong â gäm cënk ngo lów . jèk dìn yenk fëy sï cĩu yin , gü dänk tïu jònt mèy senk min . ci ci jönk gũ cö ceong yè , gãnk gãnk sënk ho yòk ceú tïn . yeün yeöng ngá láng seöng wa conk , fẽy côy kämp hon soy yeú gònk . yaw yaw säng sẽy bìd gënk nin , want pâg bät cank loi yàp mònk . lamp konk dòw sì honk döw hâg , nank yí jënk senk jî want pâg . way gãmp guänt wong jĩn jeũn sï , sòy gâu föng sì yänt kant mèk . pai hönk yeù hêy bänt yeu dìn , sënk tïn yàp dèy kaw jï pîn . seóng konk bëk lòg hà wong ceun , leóng ceû mong mong gäi bät gîn . fät mant hõi seóng yáw sïn sän , sän jòi höy mow pïu míu gän . law gôg lenk lonk ńg want hẽy , key jönk ceôg yeôg dö sïn jĩ . jönk yáw yät yant jì tâi jänt , seûd fü fä màu sämp cä sì . gämp keûd säy seöng kâw yòk guënk , jeũn gâu sĩu yòk bôw seöng senk . mant dòw hôn gä tïn jĩ sãy , gãw wa jeông lóy mònk want gënk . lãm yï töy jãmp hẽy pui wui , jeü bòg ngant penk yi léy höi . want gây bûn pïn sänt sòy gôg , fä gün bät jẽnk hà tong loi . fönk cöy sïn mày pïu pïu gõy , yaw cí ngay seong yeú yï mów . yòk yonk jèk mòg lòy lan gön , ley fä yät jï cönt dâi yeú . hamp cenk yenk tãy jè guänt wong , yät bìd yämp yonk leóng míu mong . cïu yeong dìn lóy yänt ngôi jeùd , ponk loi gönk jönk yàt yeùd ceong . wui taw hà mòng yant wan ceû , bät gîn ceong ngön gîn cant mòw . way jeông gàw màt bĩu sämp cenk , dìn hàb gämp cä gêy jeông hôy . cä law yät gũ hàb yät sîn , cä mâg wong gämp hàb fänt dìn . dàn gâu sämp cí gämp dìn gïn , tïn seóng yant gän wũi seöng gîn . lamp bìd yänt kant conk gêy ci , ci jönk yáw sày leóng sämp jï . cät yeùd cät yàt ceong säng dìn , yè bûn mow yant sï yeú si . jòi tïn yeùn jôg bẽy yèk níu , jòi dèy yeùn way lin léy jï . tïn ceong dèy gãw yáw si jònt , cĩ hànt min min mow jònt key .
 • sï mẽng : pey pa hank bènk jòy
jôg jẽ : bàg göy yì
sï tãy : cät yin gũ sï
sï mant : camp yeong göng taw yè sônk hâg , fönk yìb dèk fä cäw sät sät . jeũ yant hà má hâg jòi seun , gõy jãw yòk yãmp mow gũn yin . jôy bät senk fün cãm jeông bìd , bìd si mong mong göng jâmp yeùd . fät mant sõy seóng pey pa sëng , jeũ yant mong guäy hâg bät fâd . camp sëng ãmp mànt dàn jẽ soy , pey pa sëng tenk yòk yeú ci . yi seun seöng gànt yïu seöng gîn , tïm jãw wui dänk conk höi yîn . cïn fü màn wùn cĩ cöt loi , yaw pów pey pa bûn jë mìn . jeũn jòk bùd yin säm leóng sëng , mèy senk kök dìu sïn yáw cenk . yin yin yĩm yëk sëng sëng sï , cí sôw penk säng bät däk jî . däy mey sônt sãw jòk jòk dàn , seûd jònt sämp jönk mow hàn sì . hënk lónk màn nãnt mûd fòk tïu , cö way ngay seong hàw lòk mö . dài yin cow cow yeu gäp yeú , sĩu yin cîd cîd yeu sï yeú . cow cow cîd cîd cô jàb dàn , dài jeü sĩu jeü lòg yòk pun . gän guän änk yeú fä dãy wàd , yäw yîd ceun law sõy hà tän . sõy ceun láng gîb yin yenk jeùd , yenk jeùd bät tönk sëng jìm hîd . bìd yáw yäw saw ãmp hànt säng , cĩ si mow sëng sênk yáw sëng . ngant penk jâ pô sõy jeöng bênk , tîd ke dàt cöt döw ceöng menk . kök jönk säw bùd döng sämp wã , sêy yin yät sëng yeu lìd bàg . dönk seun säy fõng cĩu mow yin , way gîn göng sämp cäw yeùd bàg . sãmp yamp fông bùd câb yin jönk , jẽnk dònt yï seong hẽy lìm yonk . jì yin bũn sì gënk senk nóy , gä jòi hä ma léng hà jeù . sàp säm hòg däk pey pa senk , menk sòk gâu föng dày yät bòw . kök bà seong gâu sìn coi fòk , jöng senk múi bèy cäw neong dôw . ńg lenk nin sĩu jänk cin taw , yät kök honk sïu bät jï sôw . dìn taw ngant bëy gëk jîd sôy , heûd sëk lo kuant fän jãw wü . gämp nin fün sîu fòk menk nin , cäw yeùd cönt fönk dãnk han dòw . dày jãw conk guänt â yi sẽy , mòw hôy ciu loi ngan sëk gû . mun cin láng lòg cë má hëy , lów dài gâ jôg seöng yant fú . seöng yant conk lèy hënk bìd ley , cin yeùd faw leong mái ca hôy . hôy loi göng hãw sãw hönk seun , yĩu seun menk yeùd göng sõy hon . yè sämp fät mònk sĩu nin sì , mònk tay jöng lòy honk lan gön . ngó mant pey pa yí tân sëk , yàw mant cĩ yeú conk jëg jëg . tonk sì tïn ngai lont lòg yant , seöng fonk ho bïd cank seöng sëk . ngó conk hôy nin ci dây gënk , jàg göy ngò bèng camp yeong senk . camp yeong dèy pëk mow yämp lòg , jönk sôy bät mant sï jök sëng . jeù gànt pun göng dèy däy säp , wong low fũ jök yĩu jàg säng . key gän dân mòw mant ho màt , dòw geün tay heûd yeun öi menk . cönt göng fä ciu cäw yeùd yè , wóng wóng cõy jãw wan dòk kënk . hẽy mow sän gö yeú ceün dèg , ãw ã jäu jâd nan way tênk . gämp yè mant guänt pey pa yeú , yeu tênk sïn lòg yí jàm menk . mòg ci gânk có dàn yät kök , way guänt fän jôg pey pa hank . gãmp ngó cĩ yeú leong gãw làp , keôg có cök yin yin jeũn gäp . cäy cäy bät sì heông cin sëng , mún jò conk mant gäi yĩm yäp . jò jönk yäp hà soy jôy dö , göng jäw sï má cënk säm säp .
 • sï mẽng : fû däk gũ yeun cõw sônk bìd
jôg jẽ : bàg göy yì
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd wánt ) ley ley yeun seóng cõw , yät sôy yät fü wenk . yé fõ sïu bät jònt , cönt fönk cöy yàw säng . yeún föng cämp gũ dòw , cenk côy jîb föng senk . yàw sônk wong seün hôy , cäy cäy mún bìd cenk .
 • sï mẽng : jì ho nam gënk leùn , guän nòi jõ gëy , hënk dày ley sân , gôg jòi yät ceû . yänt mòng yeùd yáw gãmp , liu seü sõ wai , gêy seóng faw leong dài hënk , yeü cim cät hënk , wü göng sàp ńg hënk , gïm sì fu ley kàp hà guäy dày mùi .
jôg jẽ : bàg göy yì
sï tãy : cät yin lòt sï
sï mant : ( âd sônk wánt ) si nan nin föng sây yìb hönk , dày hënk gëy lóy gôg säy dönk . tin yeun liu lòg gön guö hàw , guät yòk law ley dòw lòw jönk . dîu yẽnk fänt way cïn lóy ngàn , ci gänt sân jôg gãw cäw ponk . gònk hôn menk yeùd yênk soy lòy , yät yè heöng sämp ńg ceû tonk .
 • sï mẽng : mànt law sàp gãw
jôg jẽ : bàg göy yì
sï tãy : ńg yin jeùd gôy
sï mant : ( âd yeu wánt ) lòk ngáy sänt püi jãw , honk nay sĩu fõ low . mán loi tïn yòk seûd , nank yãmp yät büi mow ?
 • sï mẽng : gönk ci
jôg jẽ : bàg göy yì
sï tãy : cät yin jeùd gôy
sï mant : ( âd gänk wánt ) lòy jònt lo gänt mònk bät senk , yè sämp cin dìn ôn gö sëng . honk ngan mèy lów yänt sïn teún , ce yĩ fänt lonk có dôw menk .
 • sï mẽng : gönk jönk ci
jôg jẽ : jeü hênk yeu
sï tãy : cät yin jeùd gôy
sï mant : ( âd yeun wánt ) jèk jèk fä si bây yeũn mun , méy yant seöng bènk làp kenk hïn . hamp cenk yòk seûd gönk jönk sì , yënk mów cin taw bät gãmp yin .
 • sï mẽng : gànt sî seóng jeöng sõy bòw
jôg jẽ : jeü hênk yeu
sï tãy : cät yin jeùd gôy
sï mant : ( âd yeu wánt ) dònk fong jòg yè tenk honk jök , dòi hĩu tong cin bâi káw gü . jöng bà däy sëng mànt fü sây , wã mey sämp cĩn yàp si mow ?
 • sï mẽng : gö seü gö
jôg jẽ : säy pẽy yant
sï tãy : ńg yin jeùd gôy
sï mant : ( âd how wánt ) bäk dãw cät sënk göw , gö seü yè dâi döw . jî gämp kuäy mòk má , bät gãmp guô lamp yiu .
 • sï mẽng : tay dài yeú léng bäk yèk
jôg jẽ : sônk jï mànt
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd füi wánt ) yeong yeùd nam fëy ngàn , ceun mant jî cĩ wui . ngó hank seu mèy yí , ho yàt fòk guäy loi . göng jènk ciu cö lòg , lamp fänt jeông bät höi . menk ciu mòng heöng ceû , yênk gîn lónk taw mui .
 • sï mẽng : yeú göw sëk sîd gôy dänk ci yänt jì faw tow
jôg jẽ : samp sämp
sï tãy : ńg yin gũ sï
sï mant : tâb sây yeu yõnk cöt , gü göw sõnk tïn gönk . dänk lamp cöt sây gâi , dânk dòw pun höy hönk . dàt ngàt ngâd sant jäw , jäng yenk yeu guãy gönk . sêy gôg ngòi bàg yàt , cät cank mö cöng konk . hà kuäy jĩ göw níu , fũ tênk mant gënk fönk . lin sän yeòg bö tow , bänt câw cí ciu dönk . cënk wai gâb ci dòw , gönk gũn ho lenk lonk . cäw sëk conk säy loi , cöng yin mún guän jönk . ńg lenk bäk yeun seóng , màn gũ cënk monk monk . jènk léy líu hõ ǹg , sênk yänt sök sõ jönk . sày jeông guâ gün hôy , gôg dòw jï mow konk .
 • sï mẽng : jãw má ceün hank fònk sônk fönk dài fü cöt sï säy jënk
jôg jẽ : samp sämp
sï tãy : cät yin gũ sï
sï mant : guänt bät gîn jãw má ceün hank seûd hõi bïn , penk sä móng móng wong yàp tïn . lont toi gãw yeùd fönk yè häu , yät ceün sôy sèg dài yeu dãw , coy fönk mún dèy sèg leùn jãw . hönk now cõw wong má jênk fey , gämp sän säy gîn yïn cant fëy , hôn gä dài jeông säy cöt sï . jeông guänt gämp gâb yè bät teûd , bûn yè guänt hank guö seöng bùd , fönk taw yeu döw mìn yeu gôd . má mow dâi seûd hòn hêy jënk , ńg fä lin cĩn seun jôg bënk , mòg jönk cõw hàt yìn sõy yenk . lów ke mant jï yênk dãm sîb , lĩu jï deũn bënk bät gãmp jîb , guänt sï säy mun ceú hîn jìd .
 • sï mẽng : lont toi gö fònk sônk fönk dài fü cöt sï säy jënk
jôg jẽ : samp sämp
sï tãy : cät yin gũ sï
sï mant : lont toi senk taw yè cöy gôg , lont toi senk bäk mow taw lòg . yeú seü jòg yè guô koy lay , dän yeü yí jòi gämp sän säy . seû law säy mòng yïn cant häk , hôn bënk teun jòi lont toi bäk . seóng jeông yõnk mow säy cöt jënk , penk menk cöy dèg dài guänt hank . sêy bïn fàt gũ seûd hõi yõnk , säm guänt dài fü yämp sän dònk . lów côi bënk hêy lin want teun , jîn ceong bàg guät cin cõw gänt . gîm ho fönk gäp seûd pîn fûd , sä hãw sèg dônk má tay teûd . ngâ seöng kant wong gämp fũ sänt , sày jeông bôw jeũ jènk bïn cant . gũ loi cënk sĩ soy bät gîn , gämp gîn gönk menk sênk gũ yant .
 • sï mẽng : bàg seûd gö sônk mów pûn gün guäy gënk
jôg jẽ : samp sämp
sï tãy : cät yin gũ sï
sï mant : bäk fönk geũn dèy bàg cõw jîd , wu tïn bâd yeùd jëk fëy seûd . fät yeu yät yè cönt fönk loi , cïn seù màn seù ley fä höi . sân yàp jeü lim säp lo mòg , wu kaw bät heün gãmp kämp bòg . jeông guänt gôg gönk bät däk hônk , döw wù tîd yï láng yaw jeû . hòn hõi lan gön bâg jeòng bënk , saw want cãm dàm màn lóy yenk . jönk guänt jî jãw yãmp guäy hâg , wu kamp pey pa yeú geöng dèg . fänt fänt mòw seûd hà yeun mun , fönk jây honk key dônk bät fän . lont toi dönk mun sônk guänt hôy , hôy si seûd mún tïn sän lòw . sän wui lòw jeũn bät gîn guänt , seûd seóng hönk law má hank ceû .
 • sï mẽng : gêy jõ sãng dòw sàp way
jôg jẽ : samp sämp
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd mey wánt ) leun bòw cöy dän bày , fänt cow hàn jĩ mey . hĩu coy tïn sãy yàp , mòw yé yeù heöng guäy . bàg fâd bëy fä lòg , cënk want sìn níu fëy . sênk ciu mow keûd sì , jì gôg gân seü hëy .
 • sï mẽng : fònk gã jî sê yant jõw ciu dài menk gönk jï jôg
jôg jẽ : samp sämp
sï tãy : cät yin lòt sï
sï mant : ( âd hon wánt ) gäy menk jĩ màk ceú guöng hon , änk jeũn wong jäw cönt sëk lan gämp keûd hĩu jönk höi màn wù , yòk gäi sïn jeòng yõnk cïn gün . fä yenk gîm pûi sënk cö lòg , láw fät sënk key lòw mèy gön . dòk yáw fònk wong ci seóng hâg , yeong cönt yät kök wo gäi nan .
 • sï mẽng : fonk yàp gënk sãy
jôg jẽ : samp sämp
sï tãy : cät yin jeùd gôy
sï mant : ( âd hon wánt ) gû yeun dönk mòng lòw màn màn , seöng jàw lonk jönk lòy bät gön . má seóng seöng fonk mow jĩ bät , pank guänt ceun yeú bôw penk ngön .
 • sï mẽng : hà jönk nam sän yeù hòk sï sän yant sök jî jãw
jôg jẽ : léy bàg
sï tãy : ńg yin gũ sï
sï mant : mòw conk bëk sän hà , sän yeùd coy yant guäy . keôg gû sõ loi gênk , cöng cöng wang côy mey . seöng kuay kàp tin gä , tonk jì höi gënk fëy . lòk jök yàp yäw gênk , cënk lo fät hank yï . fün yin däk sõ hêy , méy jãw liu gònk fäy . ceong gö yamp conk fönk , kök jònt ho sënk hëy . ngó jôy guänt fòk lòg , tow yin gònk mong gëy .
 • sï mẽng : yeùd hà dòk jeôg
jôg jẽ : léy bàg
sï tãy : ńg yin gũ sï
sï mant : fä gän yät wu jãw , dòk jeôg mow seöng cänt . gõy büi yïu menk yeùd , dôy yẽnk senk säm yant . yeùd gêy bät gãi yãmp , yẽnk tow coy ngó sänt . jàm bùn yeùd jeông yẽnk , hank lòg söy kàp cönt . ngó gö yeùd pui wui , ngó mów yẽnk lenk leùn . sẽnk si tonk gäu fün , jôy hàw gôg fänt sân . wénk gîd mow cenk yaw , seöng key míu want hôn .
 • sï mẽng : cönt sï
jôg jẽ : léy bàg
sï tãy : ńg yin gũ sï
sï mant : yîn cõw yeu bëk sï , cont söng däy lòk jï . döng guänt wai guäy yàt , sì cîb teún ceong si . cönt fönk bät seöng sëk , ho sì yàp lo way ?
 • sï mẽng : guän sän yeùd
jôg jẽ : léy bàg
sï tãy : lòg fũ
sï mant : menk yeùd cöt tïn sän , cöng mong want hõi gän . ceong fönk gẽy màn lóy , cöy dòw yòk mun guän . hôn hà bàg dänk dòw , wu kuäy cënk hõi wän . yaw loi jënk jîn dèy , bät gîn yáw yant wan . seû hâg mòng bïn sëk , sï guäy dö fũ ngan . göw law döng cĩ yè , tân sëk mèy yênk han .
 • sï mẽng : jĩ yè sêy si gö cönt gö
jôg jẽ : léy bàg
sï tãy : lòg fũ
sï mant : cont dèy lo fü nóy , cõi söng lòk sõy bïn . sôw sãw cënk tiu seóng , honk jöng bàg yàt sïn . cam gëy cîb yòk hôy , ńg má mòg law lin .
 • sï mẽng : jĩ yè sêy si gö hà gö
jôg jẽ : léy bàg
sï tãy : lòg fũ
sï mant : gêng wu säm bâg lóy , ãm dàm fâd ho fä . ńg yeùd säy sï cõi , yant hôn âi yeòg ye . wui jäw bät dòi yeùd , guäy hôy yeùd wong gä .
 • sï mẽng : jĩ yè sêy si gö cäw gö
jôg jẽ : léy bàg
sï tãy : lòg fũ
sï mant : ceong ngön yät pîn yeùd , màn wù dõw yï sëng . cäw fönk cöy bät jònt , jõnk sì yòk guän cenk . ho yàt penk wu lów , leong yant bà yeún jënk .
 • sï mẽng : jĩ yè sêy si gö dönk gö
jôg jẽ : léy bàg
sï tãy : lòg fũ
sï mant : menk ciu yèk sãy fâd , yät yè sóy jënk pow . sôw sãw cäw jämp láng , ná hämp bã jĩn döw . coi fonk gêy yeún dòw , gẽy yàt dôw lamp yiu .
 • sï mẽng : ceong gön hank jï yät
jôg jẽ : léy bàg
sï tãy : lòg fũ
sï mant : cîb fâd cö fök ngàg , jîd fä mun cin kèg . long ke jök má loi , yĩu cong nònk cënk mui . tonk göy ceong gön lóy , leóng sĩu mow yim cäi . sàp sêy way guänt fú , säw ngan mèy seong höi . däy taw heông ngâmp bëk , cïn wùn bät yät wui . sàp ńg cĩ jĩn mey , yeùn tonk cant yeú füi . seong ceun pów ceú sônt , hẽy seóng mòng fü toi . sàp lòk guänt yeún hank , gôy tong yìm yeù döy . ńg yeùd bät hõ jök , yeun sëng tïn seóng öi . mun cin ci yenk jëk , yät yät säng lòk toi . toi sämp bät nank sôw , lòg yìb cäw fönk jõw . bâd yeùd wu dìb loi , seöng fëy säy yeun cõw . gãmp cĩ seöng cîb sämp , có saw honk ngan lów . jõw mán hà säm bä , yeù jeông seü bôw gä . seöng yenk bät dòw yeún , jèk jî ceong fönk sä .
 • sï mẽng : ceong gön hank jï yì
jôg jẽ : léy bàg
sï tãy : lòg fũ
sï mant : yëk cîb sämp guäy lóy , yïn cant bät cank sëk . gâ yeú ceong gôn yant , sä taw hàw fönk sëk . ńg yeùd nam fönk hënk , sï guänt hà bä lenk . bâd yeùd säy fönk hẽy , seõng guänt fâd yeong jĩ . hôy loi bëy yeu ho , gîn sĩu bìd ley dö . seöng tam gẽy yàt dôw , cîb mònk yeùd fönk bö . jòg yè kong fönk dòw , cöy jîd göng taw seù . míu míu ngâmp mow bïn , hank yant jòi ho ceû . hõw senk faw want cönk , gäi key lan jeũ dönk . yeün yeöng lòk pow seóng , fẽy côy gãmp penk jönk . jì lin sàp ńg yeu , ngan sëk tow fä honk . ná jôg seöng yant fú , saw sõy yàw saw fönk .
 • sï mẽng : low sän yiu gêy low sì yeù höy jäw
jôg jẽ : léy bàg
sï tãy : cät yin gũ sï
sï mant : ngó bũn cõ kong yant , fònk gö sîu hõnk yäw . sãw ci lòk yòk jeòng , ciu bìd wong hòg law . ńg ngòg camp sïn bät ci yeún , yät säng hõw yàp menk sän yaw . low sän sâw cöt nam dãw bòng , penk fönk gãw dìb want gãmp jeöng , yẽnk lòg menk wu cënk dòi guöng . gämp keûd cin höi yì fönk ceong , ngant ho dõw guâ säm sèg leong . heöng low bòk bôw yiu seöng mòng , wui ngai dàb jeông lenk cöng cöng . côy yẽnk honk ha yẽnk ciu yàt , níu fëy bät dôw ng tïn ceong . dänk göw jông gün tïn dèy gän , dài göng mong mong hôy bät wan . wong want màn lóy dònk fönk sëk , bàg bö gãw dòw law seûd sän . hõw way low sän yiu , hënk yänt low sän fâd , han kuäy sèg gêng cënk ngó sämp . jè gönk hank ceû cöng toi mùd , jõw fòk wan dän mow sây cenk . kamp sämp säm dìb dòw cö senk , yiu gîn sïn yant cõi want lóy , sãw bã fu yonk ciu yòk gënk . sïn key hòn màn gãw göi seóng , yeùn jîb low ngow yaw tâi cënk .
 • sï mẽng : mònk yaw tïn lów yamp law bìd
jôg jẽ : léy bàg
sï tãy : cät yin gũ sï
sï mant : hõi hâg tam yenk jäw , yïn tow mey mong sônt nan kaw . yeùd yant yeú tïn lów , want ngay menk mìd wàg hõ dõw . tïn lów lin tïn heông tïn wang , sây bàt ńg ngòg yĩm cêg senk . tïn toi sêy màn bâd cïn jeòng , dôy cĩ yòk dõw dönk nam kënk . ngó yòk yänt jï mònk ng yeùd , yät yè fëy dòw gêng wu yeùd . wu yeùd jîu ngó yẽnk , sônk ngó jî yím käy . jè gönk sök ceû gämp seòng jòi , lòk sõy dòng yeòng cënk yeun tay . geôg jeû jè gönk kèg , sänt dänk cënk want täy . bûn bëk gîn hõi yàt , hönk jönk mant tïn gäy . cïn ngam màn kôg lòw bät dènk , may fä yĩ sèg fät yí menk . honk pau lonk yamp yänt ngam ceun , lòt sämp lamp hay gënk cank dïn . want cënk cënk hay yòk yeú , sõy dàm dàm hay säng yïn . lìd keûd pëk lëk , yäw leun bänt cöy . dònk tïn sèg fëy , guänk yin jönk höi . cënk ménk hòw dòng bät gîn dãy , yàt yeùd jîu yìu gämp ngant toi . ngay way yï hay fönk way má , want jï guänt hay fänt fänt yi loi hà . fũ gũ sät hay leun wui cë , sïn jï yant hay lìd yeu ma . fät want guây yí pâg dònk , fõng gënk hẽy yi ceong jë . way gôg si jï jãmp jèk , sät heông loi jï yïn ha . sây gän hank lòg yèk yeu cĩ , gũ loi màn sì dönk law sõy . bìd guänt hôy yí ho si wan ? cẽ fông bàg lòk cënk ngai gän , söy hank jëk ke heông menk sän . ngön nank cöy mey jîd yïu sì keun guây , sãy ngó bät däk höi sämp ngan .
 • sï mẽng : gämp lenk jãw sî law bìd
jôg jẽ : léy bàg
sï tãy : cät yin gũ sï
sï mant : fönk cöy láw fä mún dîm heöng , ng gëy ngâd jãw heûn hâg seong . gämp lenk jĩ dày loi seöng sônk , yòk hank bät hank gôg jònt seöng . cẽnk guänt sî mànt dönk law sõy , bìd yî yeú jï soy deũn ceong .
 • sï mẽng : seün jäw jè tîu law jîn bìd hàu seü sök want
jôg jẽ : léy bàg
sï tãy : cät yin gũ sï
sï mant : hêy ngó hôy jẽ , jòg yàt jï yàt bät hõ law . leùn ngó sämp jẽ , gämp yàt jï yàt dö fan yäw . ceong fönk màn lóy sônk cäw ngàn , dôy cĩ hõ yí hamp göw law . ponk loi mant jeöng gîn ngön guät , jönk gän sĩu jè yàw cënk fâd . köy wai yàt hënk jông sï fëy , yòk seóng cënk tïn lám menk yeùd . cäw döw teún sõy sõy gânk law , gõy büi sïu saw saw gânk saw . yant säng jòi sây bät cënk yî , menk ciu sân fâd nònk bĩn jäw .
 • sï mẽng : sòk dòw nan
jôg jẽ : léy bàg
sï tãy : lòg fũ
sï mant : yï höy hêy , ngay fu göw jöi , sòk dòw jï nan nan yeü seóng cënk tïn . cam conk kàp yeu fu , höi guôg ho mong yin . yí loi sêy màn bâd cïn sôy , nái yeú cont côi tönk yant yïn . säy döng tâi bàg yáw níu dòw , hõ yí wang jeùd ngo mey dïn . dèy bänk sän cöy jông sì sẽy , yin hàw tïn täy sèg jãn föng ngäw lin . seóng yáw lòk lonk wui yàt jï göw bïu , hà yáw cönk bö yèk jîd jï wui ceün . wong hòg jï fëy seòng bät däk guô , yeun nau yòk dòw saw pän yeun . cënk nay ho pun pun , bâg bòw gãw jîd yenk ngam leun . mun sämp lèk jẽng yeóng hîb sëk , yí sãw fũ yënk có ceong tân . mànt guänt säy yaw ho si wan , wây tow cam ngam bät hõ pän . dàn gîn bëy níu hòw gũ mòk , honk fëy conk cï yĩu lamp gän . yàw mant jĩ kuäy tay yè yeùd , saw hönk sän . sòk dòw jï nan nan yeü seóng cënk tïn , sãy yant tênk cĩ dïu jeü ngan . lin fönk hôy tïn bät yenk cêg , fü conk dõw guâ yĩ jeùd bëk . fëy tönt bòk law jänk heün füi , 砯 ngai jeũn sèg màn kôg loy . key hĩm yá yeu cĩ , jë yí yeún dòw jï yant , wu way fu loi jöi . gîm gôg jäng yenk yi cöy ngay , yät fü döng guän , màn fü mòg höi . sõ sãw wàg fẽy cänt , fâ way long yeú cai . ciu bèy máng fũ , jèk bèy ceong se . mo nga seún heûd , sâd yant yeu ma . gãmp senk söy want lòg , bät yeu jõw wan gä . sòk dòw jï nan nan yeü seóng cënk tïn , jäk sänt säy mòng ceong jï jë .
 • sï mẽng : ceong seöng sï yì sãw jï yät
jôg jẽ : léy bàg
sï tãy : lòg fũ
sï mant : ceong seöng sï , jòi ceong ngön . lôg wáy cäw tay gämp jẽng lan , mey seöng cäy cäy tím sëk hon . gü dänk bät menk sï yòk jeùd , geũn way mòng yeùd hönk ceong tân . méy yant yeu fä gâg want deün , seóng yáw cënk ménk jï ceong tïn , hà yáw lòk sõy jï bö lan . tïn ceong dèy yeún want fëy fũ , mònk want bät dôw guän sän nan . ceong seöng sï , cöy sämp gön .
 • sï mẽng : ceong seöng sï yì sãw jï yì
jôg jẽ : léy bàg
sï tãy : lòg fũ
sï mant : yàt sëk yòk jònt fä hamp yïn , yeùd menk yeu sôw saw bät min . jìu sät cö tenk fònk wong ceú , sòk kamp yòk jâw yeün yeöng yin . cĩ kök yáw yî mow yant ceun , yeùn coy cönt fönk gêy yîn yin . yëk guänt tiu tiu gâg cënk tïn , sëk si wang bö mòk , gämp senk law lòy ceun . bät sônt cîb ceong teún , guäy loi hôn cõy menk gêng cin .
 • sï mẽng : hank lòw nan säm sãw jï yät
jôg jẽ : léy bàg
sï tãy : lòg fũ
sï mant : gämp jönt cënk jãw dãw sàp cïn , yòk pun jänt säw jèk màn cĩn . tenk büi taw jeû bät nank sèk , bàt gîm sêy gû sämp mong yin . yòk dòw wong ho bënk côi ceün , jeông dänk tâi hank seûd ngâmp tïn . han loi soy dîu có käy seóng , fät fòk senk jäw mònk yàt bïn . hank lòw nan , hank lòw nan . dö key lòw , gämp ngön jòi . ceong fönk pô lòng wũi yáw si , jèk guâ want fan jây cöng hõi .
 • sï mẽng : hank lòw nan säm sãw jï yì
jôg jẽ : léy bàg
sï tãy : lòg fũ
sï mant : dài dòw yeu cënk tïn , ngó dòk bät däk cöt . säw jòk ceong ngön sé jönk yi , cêg gäy bàg gãw dõw ley lòt . dàn gîm jôg gö jâw fũ sëng , yày göy wong mun bät cënk cenk . wai yämp sí jẽng sîu hon sônt , hôn ciu gönk hënk gèy gã säng . guänt bät gîn , sëk si yîn gä conk guôg ngáy . yõnk sòy jîd jîd mow yim cäi , kèg sänt lòg ngày gãmp yänt fänt . seü gön fãw dãm hàu yënk coi , cïu wong bàg guät yenk man cõw . soy yant gânk sôw wong gämp toi , hank lòw nan . guäy hôy loi .
 • sï mẽng : hank lòw nan säm sãw jï säm
jôg jẽ : léy bàg
sï tãy : lòg fũ
sï mant : yáw yí mòg sãy wènk ceün sõy , yáw hãw mòg sèk sãw yeong keûd . hamp guöng wànt sây guây mow menk , ho yònk gü göw bẽy want yeùd . ng gün jì gũ yin dàd yant , gönk senk bät tôy gäi wánt sänt . jĩ söy gêy hêy ng göng seóng , wät yeun jönk taw seöng sõy bänt . lòk gëy honk coi hẽy jì bõw , léy sï sôy gâ fũ bät jõw . wa tenk hòg lòy gòy hõ mant , seóng côi cöng yënk ho jök dòw . guänt bät gîn , ng jönk jeöng hòn cënk dàd säng . cäw fönk fät yëk göng dönk hank , cẽ lòg säng cin yät büi jãw . ho söy sänt hàw cïn jôi menk .
 • sï mẽng : jeông jônt jãw
jôg jẽ : léy bàg
sï tãy : lòg fũ
sï mant : guänt bät gîn wong ho jï sõy tïn seóng loi , bänt law dôw hõi bät fòk wui , guänt bät gîn göw tong menk gêng bëy bàg fâd , ciu yeu cënk sï mòw senk seûd . yant säng däk yî söy jònt fün , mòg sãy gämp jönt hönk dôy yeùd . tïn säng ngó coi bïd yáw yònk , cïn gämp sân jònt wan fòk loi . päng yeong jõi ngaw cẽ way lòg , wũi söy yät yãmp säm bâg büi . samp fü jĩ , dän yäw säng , jeông jônt jãw , büi mòg tenk . yeú guänt gö yät kök , cẽnk guänt way ngó kënk yí tênk . jönk gũ jàn yòk bät jök guây , dàn yeùn ceong jôy bät yeùn sẽnk . gũ loi sênk yin gäi jèk mòg , way yáw yãmp jẽ law key menk . cant wong sëk si yîn penk lòg , dãw jãw sàp cïn jï fün yeòg . jeũ yant ho way yin sĩu cĩn , gênk söy gü cõy dôy guänt jeôg . ńg fä má , cïn gämp kaw , fü yi jeông cöt wùn méy jãw , yeú yí tonk sïu màn gũ saw .
 • sï mẽng : jànk màng hòw yin
jôg jẽ : léy bàg
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd mant wánt ) ng ngôi màng fü jĩ , fönk law tïn hà mant . honk ngan hêy hïn mín , bàg sãw ngò conk want . jôy yeùd pant jönk sênk , may fä bät sì guänt . göw sän ngön hõ yeóng , tow cĩ yäp cënk fänt .
 • sï mẽng : dòw gënk mun sônk bìd
jôg jẽ : léy bàg
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd yaw wánt ) dòw yeún gënk mun ngòi , loi conk cõ guôg yaw . sän coy penk yé jònt , göng yàp dài föng law . yeùd hà fëy tïn gêng , want säng gîd hõi law . yenk lin gû heöng sõy , màn lóy sônk hank jäw .
 • sï mẽng : sônk yáw yant
jôg jẽ : léy bàg
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd gänk wánt ) cënk sän wang bäk guôg , bàg sõy yĩu dönk senk . cĩ dèy yät way bìd , gü ponk màn lóy jënk . faw want yaw jĩ yî , lòg yàt gû yant cenk . fäy sãw jì jï hôy , sïu sïu bän má menk .
 • sï mẽng : tênk sòk jänk jônt dàn kamp
jôg jẽ : léy bàg
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd dönk wánt ) sòk jänk pów lòk yĩ , säy hà ngo mey fönk . way ngó yät fäy sãw , yeu tênk màn kôg conk . hâg sämp sãy law sõy , yeu heõng yàp seöng jönk . bät gôg bëk sän mòw , cäw want ngâmp gẽy conk .
 • sï mẽng : yè pâg ngaw jeũ wai gũ
jôg jẽ : léy bàg
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd mant wánt ) ngaw jeũ säy göng yè , cënk tïn mow pîn want . dänk jäw mòng cäw yeùd , hönk yëk jè jeông guänt . yeu yèk nank göw wènk , sï yant bät hõ mant . menk ciu guâ fan hôy , fönk yìb lòg fänt fänt .
 • sï mẽng : yè sï
jôg jẽ : léy bàg
sï tãy : ńg yin jeùd gôy
sï mant : ( âd yeong wánt ) cong cin menk yeùd guöng , yi sì dèy seóng seöng . gõy taw mòng menk yeùd , däy taw sï gû heöng .
 • sï mẽng : yeûn cenk
jôg jẽ : léy bàg
sï tãy : ńg yin jeùd gôy
sï mant : ( âd jï wánt ) méy yant geũn jeü lim , sämp có pant ngo mey . dàn gîn lòy hant säp , bät jï sämp hànt soy .
 • sï mẽng : yòk gäi yeûn
jôg jẽ : léy bàg
sï tãy : lòg fũ
sï mant : yòk gäi säng bàg lòw , yè gãw cämp lo màt . keôg hà sõy jënk lim , lenk lonk mòng cäw yeùd .
 • sï mẽng : wong hòg law sônk màng hòw yin jï guõng lenk
jôg jẽ : léy bàg
sï tãy : cät yin jeùd gôy
sï mant : ( âd yaw wánt ) gû yant säy ci wong hòg law , yïn fä säm yeùd hà yeong jäw . gü fan yeún yẽnk bëk hönk jònt , way gîn ceong göng tïn jây law .
 • sï mẽng : hà göng lenk
jôg jẽ : léy bàg
sï tãy : cät yin jeùd gôy
sï mant : ( âd sän wánt ) ciu ci bàg dây cõi want gän , cïn lóy göng lenk yät yàt wan . leóng ngòn yeun sëng tay bät jeù , hënk jäw yí guô màn conk sän .
 • sï mẽng : cënk penk dìu säm sãw jï yät
jôg jẽ : léy bàg
sï tãy : lòg fũ
sï mant : want seõng yï seong fä seõng yonk , cönt fönk fät hám lòw wa nonk . yeòg fëy kuant yòk sän taw gîn , wũi heông yiu toi yeùd hà fonk .
 • sï mẽng : cënk penk dìu säm sãw jï yì
jôg jẽ : léy bàg
sï tãy : lòg fũ
sï mant : yät jï honk yìm lòw yenk heöng , want yeú mow sän wõng teún ceong . jê mànt hôn gönk soy däk cí , hõ lin fëy yîn yĩ sänt jöng .
 • sï mẽng : cënk penk dìu säm sãw jï säm
jôg jẽ : léy bàg
sï tãy : lòg fũ
sï mant : menk fä kënk guôg leóng seöng fün , ceong däk guänt wong dâi sîu hôn . gãi sëk cönt fönk mow hàn hànt , sãmp heöng tenk bäk yĩ lan gön .
 • sï mẽng : hẽy gîn ngòi dày yàw yin bìd
jôg jẽ : léy yëk
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd dönk wánt ) sàp nin ley leùn hàw , ceong dài yät seöng fonk . mànt sênk gënk cö gîn , cënk menk yëk gàw yonk . bìd loi cöng hõi sì , yeú bà mòw tïn jönk . menk yàt bä lenk dòw , cäw sän yàw gẽy conk .
 • sï mẽng : göng nam kök
jôg jẽ : léy yëk
sï tãy : lòg fũ
sï mant : gâ däk gôy tong gã , ciu ciu ǹg cîb key . jõw jï ciu yáw sônt , gâ yeú nònk ciu yi .
 • sï mẽng : yè seóng sàw gông senk mant dèg
jôg jẽ : léy yëk
sï tãy : cät yin jeùd gôy
sï mant : ( âd yeong wánt ) wui lòg fönk cin sä cí seûd , sàw gông senk ngòi yeùd yeu seöng . bät jï ho ceû cöy low gũn , yät yè jënk yant jònt mòng heöng .
 • sï mẽng : hon bëy
jôg jẽ : léy seöng yãnt
sï tãy : cät yin gũ sï
sï mant : yeun wo tïn jĩ sant mów jï , bẽy ho yant jöi hïn yeú hëy . sày jeông seóng seûd lìd sênk cĩ , có fâd gönk jönk ciu sêy yi . wai säy yáw càg ńg sàp jôi , fönk long säng cöy cöy säng bëy . bät gôy sän ho gôy penk dèy , ceong guö lèy mau yàt hõ fäy . dây däk sênk seöng seöng yeòg dòw , càg jeôg bät sẽy sant fu ci . yïu yeun seöng yânt jôg döw tõnk , yämp fönk cãm dàm tïn wong key . sôw mów gũ tönk jôg nga jãu , yi cow ngòi long jôi bät coy . hank guänt sï má jî cẽ yónk , sàp sêy màn jônk yaw fũ pey . yàp côi bôg càg hîn tâi mìu , gönk mow yeú yeòng yänt bät jĩ . dây yeòg yeú dòw gönk dày yät , yeú conk sì yeù yi way ci . yeù bâi käy sãw dòw cẽ mów :gam1 sèg häk wã sant nank way . gũ jẽ sây cënk dài sãw bät , cĩ sì bät hày yeü jëk sï , döng yant jì gũ yáw bät yeòng . yin gät lóy hámp tïn jĩ yi . gönk tôy jäi gâi có sĩu gôg , yeu yím dài bät ho lamp ley . dĩm ceûn yiu dĩn sônt dĩn jì , tow gõi cënk mìu säng mant sï . mant senk pô tãy seü jòi jĩ , cënk sant jôi bâi pöw dän ci . bĩu yeòg sant yeù mùi sẽy seóng , wènk sant sênk gönk seü jï bëy . bëy göw säm jeòng jì yeu dãw , fù yí lenk ngow fan yí cï . gôy key yeú conk yeù jẽ sĩu , cam jï tïn jĩ yin key sï . ceong senk bâg cêg yày bëy dõw , cöw sä dài sèg seöng mo jì . gönk jï sï mant yeòg yeun hêy , sïn si yí yàp yant gön pey . töng pun hõnk dẽnk yáw sòt jôg , gämp mow key hêy ceun key ci . wü fü sênk wong kàp sênk seöng , seöng yeú heün häk law sont hëy . gönk jï sï mant bät sì hàw , hôd yeú säm ńg seöng pän jöy ? yeùn seü màn bũn jònk màn pîn , hãw gôg law mûd yàw sãw däy . ceun jï cät sàp yáw yì dòi , yí way fönk sîm yòk gĩm menk tong gëy .
 • sï mẽng : sim
jôg jẽ : léy seöng yãnt
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd gänk wánt ) bũn yí göw nan bãu , tow low hànt fây sëng . ńg gânk sö yòk teún , yät seù bëk mow cenk . bòg wàn gãnk yaw fân , gû yeun mow yí penk . fan guänt jôy seöng gẽnk , ngó yèk gõy gä cënk .
 • sï mẽng : fönk yeú
jôg jẽ : léy seöng yãnt
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd sïn wánt ) cäy leong bõw gîm pïn , gëy pâg yòk konk nin . wong yìb yenk fönk yeú , cënk law jì gũn yin . sänt jï jöw bòg jòk , gàw hõw gâg leong yeun . sämp teún sänt fönk jãw , sïu saw dãw gẽy cïn .
 • sï mẽng : lòg fä
jôg jẽ : léy seöng yãnt
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd mey wánt ) göw gôg hâg gẽnk hôy , sĩu yeun fä leùn fëy . sämp cä lin kök màk , tiu dày sônk ce fäy . ceong teún mèy yãnt sôw , ngán ceün yenk yòk guäy . föng sämp heông cönt jònt , sõ däk sì jïm yï .
 • sï mẽng : leong sï
jôg jẽ : léy seöng yãnt
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd jï wánt ) hâg hôy bö penk hám , sim yäw lòw mún jï . wénk wai döng cĩ jîd , yĩ làp jì yi si . bäk dãw gïm cönt yeún , nam lenk yeù sãy ci . tïn ngai jîm mònk sôw , yi ǹg yáw sänt jï .
 • sï mẽng : bäk cënk lo
jôg jẽ : léy seöng yãnt
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd jënk wánt ) can yeong säy yàp yïm , mau ngök fõng gü jänk . lòg yìb yant ho jòi , hon want lòw gẽy cank . dòk häu cö yè hênk , han yĩ yät jï tank . sây gâi mey cant lóy , ng nenk ngôi yeú jänk ?
 • sï mẽng : gãmp sät
jôg jẽ : léy seöng yãnt
sï tãy : cät yin lòt sï
sï mant : ( âd sïn wánt ) gãmp sät mow deün ńg sàp yin , yät yin yät ceú sï wa nin . jöng säng hĩu mònk may wu dìb , mòng dây cönt sämp tôg dòw geün . cöng hõi yeùd menk jeü yáw lòy , lam tin yàt neún yòk säng yïn . cĩ cenk hõ dòi senk jöy yëk ? jĩ sì döng si yí móng yin .
 • sï mẽng : mow tay
jôg jẽ : léy seöng yãnt
sï tãy : cät yin lòt sï
sï mant : ( âd dönk wánt ) jòg yè sënk sant jòg yè fönk , wã law säy bùn guây tong dönk . sänt mow cõi fònk seöng fëy yèk , sämp yáw lenk säy yät dĩm tönk . gâg jò sônk ngäw cönt jãw neún , fänt cow sè fök làb dänk honk . jë yeu tênk gũ yênk gün hôy , jãw má lan toi lòy jeũn ponk .
 • sï mẽng : coy gönk
jôg jẽ : léy seöng yãnt
sï tãy : cät yin lòt sï
sï mant : ( âd ma wánt ) jĩ ceun gönk dìn sõ yïn ha , yòk cõy mow senk jôg dây gä . yòk sãi bät yeun guäy yàt gôg , gãmp fan yênk sì dôw tïn ngai . yeü gämp fù cõw mow yenk fõ , jönk gũ soy yeong yáw mòw ä . dèy hà yeòg fonk cant hàw jeũ , hẽy yi conk mànt hàw tenk fä .
 • sï mẽng : mow tay yì sãw jï yät
jôg jẽ : léy seöng yãnt
sï tãy : cät yin lòt sï
sï mant : ( âd dönk wánt ) loi sì hönk yin hôy jeùd jönk , yeùd ce law seóng ńg gânk jönk . mònk way yeún bìd tay nan wùn , seü bèy cöy senk màk mèy nonk . làb jîu bûn lonk gämp fẽy côy , sè fänt mey dòw sâw fu yonk . law long yí hànt ponk sän yeún , gânk gâg ponk sän yät màn conk .
 • sï mẽng : mow tay yì sãw jï yì
jôg jẽ : léy seöng yãnt
sï tãy : cät yin lòt sï
sï mant : ( âd füi wánt ) sâb sâb dönk fönk sây yeú loi , fu yonk tong ngòi yáw hënk loy . gämp sim yìd sõ sïu heöng yàp , yòk fũ hïn sï käp jẽng wui . gã sì kuäy lim hon yeùn sĩu , fòk fëy law jãmp ngày wong coi . cönt sämp mòg gònk fä jänk fâd , yät ceûn seõng sï yät ceûn füi .
 • sï mẽng : caw bät yèk
jôg jẽ : léy seöng yãnt
sï tãy : cät yin lòt sï
sï mant : ( âd ma wánt ) yeun níu yaw yi wây gãn seü , fönk want seong way wù ceú söy . tow lènk seóng jeông fäy sant bät , jönk gîn gông wong jãw ceun cë . gũn lòg yáw coi yeun bät tĩm , guän jeöng mow mènk yòk ho yeu . tä nin gãmp lóy gënk ci mìu , leong fù yamp senk hànt yáw yeu .
 • sï mẽng : mow tay
jôg jẽ : léy seöng yãnt
sï tãy : cät yin lòt sï
sï mant : ( âd sïn wánt ) seöng gîn si nan bìd yèk nan , dönk fönk mow lèk bâg fä can . cönt cam dôw sẽy sï föng jònt , làb gòy senk füi lòy cĩ gön . hĩu gêng dàn saw want bânt gõi , yè yamp yênk gôg yeùd guöng hon . ponk loi cĩ hôy mow dö lòw , cënk níu yänt kant way tâm hôn .
 • sï mẽng : cönt yeú
jôg jẽ : léy seöng yãnt
sï tãy : cät yin lòt sï
sï mant : ( âd mey wánt ) ceông ngò sänt cönt bàg gâb yï , bàg mun liu lòg yî dö way . honk law gâg yeú seöng mòng láng , jeü bòg pïu dänk dòk jì guäy . yeún lòw yênk bëy cönt yeũn mán , can sïu yaw däk mònk yï hëy . yòk döng gäm jâd ho yaw dàd , màn lóy want lo yät ngàn fëy .
 • sï mẽng : mow tay yì sãw jï yät
jôg jẽ : léy seöng yãnt
sï tãy : cät yin lòt sï
sï mant : ( âd dönk wánt ) fònk méy heöng lo bòg gẽy conk , bëk mant yeun dẽnk yè sämp fonk . sîn coi yeùd pâg säw nan yĩm , cë jãw loy sëng yeú mèy tönk . cank sì jèk liu gämp jònt ngâmp , teún mow sïu sëk sèg law honk . bän jöy jĩ hày soy yeong ngòn , ho ceû säy nam dòi hõw fönk .
 • sï mẽng : mow tay yì sãw jï yì
jôg jẽ : léy seöng yãnt
sï tãy : cät yin lòt sï
sï mant : ( âd yeong wánt ) conk way sämp hà mòg saw tong , ngò hàw cënk sïu sây sây ceong . sant nóy säng ngai yeun sì mònk , sĩu gü göy ceû bũn mow long . fönk bö bät sônt lenk jï yeòg , yeùd lòw soy gâu guây yìb heöng . jèk dòw seöng sï líu mow yëk , mèy fong caw ceông sì cënk kong .
 • sï mẽng : dänk lòg yaw yeun
jôg jẽ : léy seöng yãnt
sï tãy : ńg yin jeùd gôy
sï mant : ( âd yeun wánt ) heông mán yî bät sëk , köy cë dänk gũ yeun . jèk yeong mow hàn hõw , jĩ sì gànt wong fänt .
 • sï mẽng : yè yeú gêy bäk
jôg jẽ : léy seöng yãnt
sï tãy : cät yin jeùd gôy
sï mant : ( âd jï wánt ) guänt mànt guäy key mèy yáw key , bä sän yè yeú jeông cäw ci . ho döng gònk jĩn säy ceöng jök , keôg wà bä sän yè yeú si .
 • sï mẽng : gêy lènk wu long jönk
jôg jẽ : léy seöng yãnt
sï tãy : cät yin jeùd gôy
sï mant : ( âd yeù wánt ) sönk want cont seù gãw ley göy , seöng léy tiu tiu yät jĩ seü . yäw mànt leong yeun gàw bänt hâg , màw lenk cäw yeú bèng seöng yeu .
 • sï mẽng : way yáw
jôg jẽ : léy seöng yãnt
sï tãy : cät yin jeùd gôy
sï mant : ( âd sïu wánt ) way yáw want penk mow hàn gïu , fònk senk hon jònt pâ cönt sïu . mow deün gâ däk gämp guäy sây , gü fù heöng kämp sì jõw ciu .
 • sï mẽng : coy gönk
jôg jẽ : léy seöng yãnt
sï tãy : cät yin jeùd gôy
sï mant : ( âd hàmp wánt ) senk hënk nam yaw bät gâi yim , gãw conk soy sãng gân seü ham . cönt fönk gõy guôg coi gönk gãmp , bûn jôg jeông nay bûn jôg fan .
 • sï mẽng : yiu ci
jôg jẽ : léy seöng yãnt
sï tãy : cät yin jeùd gôy
sï mant : ( âd füi wánt ) yiu ci â mów yĩ ceöng höi , wong jök gö sëng dònk dèy öi . bâd jônt yàt hank säm màn lóy , mòk wong ho sì bät conk loi ?
 • sï mẽng : seong ngo
jôg jẽ : léy seöng yãnt
sï tãy : cät yin jeùd gôy
sï mant : ( âd cämp wánt ) want mów penk fönk jök yẽnk sämp , ceong ho jìm lòg hĩu sënk sãmp . seong ngo yênk fûi täw lenk yeòg , bëk hõi cënk tïn yè yè sämp .
 • sï mẽng : gã säng
jôg jẽ : léy seöng yãnt
sï tãy : cät yin jeùd gôy
sï mant : ( âd jänt wánt ) seün sät kaw yin fõng jòk sant , gã säng coi dìu gânk mow lont . hõ lin yè bûn höy cin jèk , bät mànt cöng säng mànt guãy sant .
 • sï mẽng : gũ yî
jôg jẽ : léy key
sï tãy : cät yin gũ sï
sï mant : nam yi sì ceong jënk , sĩu sĩu yäw yîn hâg . dõw sênk má tay hà , yaw loi hënk cät cêg . sâd yant mòg gãmp cin , söw yeu wày mow jàg . wong want lónk dãy bàg want fëy , mèy däk bôw yänt bät däk guäy . liu dönk sĩu fú nin sàp ńg , guân dàn pey pa gãi gö mów . gämp way geöng dèg cöt côi sëng , sãy ngó säm guänt lòy yeu yeú .
 • sï mẽng : sônk cant jeöng põw
jôg jẽ : léy key
sï tãy : cät yin gũ sï
sï mant : sêy yeùd nam fönk dài màk wong , jõw fä mèy lòg tonk yìb ceong . cënk sän ciu bìd mòw wan gîn , säy má cöt mun sï gàw heöng . cant haw làp sänt ho tãn dòng , kaw söw fũ mey yenk dài sõng . fök jönk ceú seü yät màn geũn , bät hãnk däy taw jòi cõw móng . dönk mun gü jãw yãmp ngó cow , sämp hënk màn sì yeu honk mow . jôy ngò bät jï bàg yàt mòw , yáw si hönk mòng gü want göw . ceong ho lòng taw lin tïn häk , jönt lèy tenk jäw dòw bät däk . jèng guôg yaw yant mèy kàp gä , lòg yeong hank jĩ hönk tân sëk . mant dòw gû lamp seöng sëk dö , bà gün jòg yàt gämp yeu ho ?
 • sï mẽng : kamp gö
jôg jẽ : léy key
sï tãy : cät yin gũ sï
sï mant : jeũ yant yáw jãw fün gämp jèk , cẽnk jâw menk kamp guõng lenk hâg . yeùd jîu senk taw wü bûn fëy , seöng cäy màn mòk fönk yàp yï . tonk low wa jök jök jänk fäy , cö dàn lòk sõy hàw cõ fëy . yät sëng yí dònk màt gäi jènk , sêy jò mow yin sënk yòk hëy . cënk wai fònk sãy cïn yeu lóy , gãmp gôw want sän conk cĩ cĩ .
 • sï mẽng : tênk dõnk dài dàn wu gä gïm gêy yeú nònk fong käp sì
jôg jẽ : léy key
sï tãy : cät yin gũ sï
sï mant : côi nóy sëk jòw wu gä sëng , yät dàn yät sàp yáw bâd pâg . wu yant lòg lòy jïm bïn cõw , hôn sãy teún ceong dôy guäy hâg . gũ seû cöng cöng fönk fõ hon , dài föng yämp sãmp fëy seûd bàg . sïn fät seöng yin hàw gôg yeú , sêy gäu cäw yìb gënk cëk cëk . dõnk fü jĩ , tönk sant menk , sämp conk sîd tênk loi yïu jënk . yin ci gânk cök gäi yênk sãw , jeông wóng fòk seun yeu yáw cenk . hönk sän bâg níu sân wan hàb , màn lóy faw want yämp cẽ cenk . säy seün cö ngàn sät kuant yè , teún jeùd wu yi leũn mów sëng . ceün way jènk key bö , níu yèk bà key menk . wü jeü bòw lòg gä heöng yeún , lo sö sä cant öi yeûn säng . yäw yämp bîn dìu fät pïu sã , ceong fönk cöy lamp yeú dò ngá . bênk ceun sâb sâb fëy mòk mùd , yé lòk yäw yäw jãw tong hà . ceong ngön senk lin dönk yàt wun , fònk wong ci dôy cënk sõ mun . göw coi teûd leòg menk yeú lèy , yàt jèk mòng guänt pów kamp jî .
 • sï mẽng : tênk ngön màn sìn cöy bïd lòt gö
jôg jẽ : léy key
sï tãy : cät yin gũ sï
sï mant : nam sän jìd jök way bïd lòt , cĩ lòg bũn jì guäy jï cöt . law ceun hôn dèy kök jeũn key , leong jäw wu yant way ngó cöy . bòng lont mant jẽ dö tân sëk , yeún hâg sï heöng gäi lòy soy . sây yant nank tênk bät nank seõng , ceong bïu fönk jönk jì loi wóng . fü söng lów pâg hon säw law , gãw cö menk fònk leùn jäw jäw . lonk yamp fũ sîu yät si fâd , màn lài bâg ceun seöng yeú cäw . fät yin gânk jôg yeu yeong cäm , wong want sïu tiu bàg yàt ãmp . bîn dìu gôg mant yeong láw cönt , seóng lamp fan fä jîu ngán sänt . sôy yè göw tong lìd menk jök , méy jãw yät büi sëng yät kök .
 • sï mẽng : gũ conk guänt hank
jôg jẽ : léy key
sï tãy : lòg fũ
sï mant : bàg yàt dänk sän mòng fönk fõ , wong fänt yãmp má bòng gäu ho . hank yant dïu dãw fönk sä ngâmp , gönk jeũ pey pa yäw yeûn dö . yé yenk màn lóy mow senk guôg , yeú seûd fänt fänt lin dài mòg . wu ngàn öi menk yè yè fëy , wu yi ngán lòy seöng seöng lòg . mant dòw yòk mun yaw bèy jë , yênk jeông sênk mènk jòk hënk cë . nin nin jîn guät mai föng ngòi , hönk gîn pow tow yàp hôn gä .
 • sï mẽng : sônk ngày màn jï gënk
jôg jẽ : léy key
sï tãy : cät yin lòt sï
sï mant : ( âd gô wánt ) ciu mant yaw jĩ ceông ley gö , jòg yè mey seöng cö dòw ho . honk ngàn bät hämp saw lóy tênk , want sän fông sì hâg jönk guô . guän senk ceú sëk cöy hon gànt , yeù yeũn jämp sëng heông mán dö . mòg sì ceong ngön hank lòg ceû , hönk lènk sôy yeùd yì cö to .
 • sï mẽng : tênk jäng
jôg jẽ : léy deün
sï tãy : ńg yin jeùd gôy
sï mant : ( âd sïn wánt ) menk jäng gämp sök ceú , sôw sãw yòk fong cin . yòk däk jäw long gû , si si ǹg fät yin .
 • sï mẽng : dòw hôn göng
jôg jẽ : léy pant
sï tãy : ńg yin jeùd gôy
sï mant : ( âd jänt wánt ) léng ngòi yämp seü jeùd , gënk dönk fòk lèk cönt . gànt heöng cenk gânk hîb , bät gãmp mànt loi yant .
 • sï mẽng : mòng ngòg
jôg jẽ : dòw põw
sï tãy : ńg yin gũ sï
sï mant : dòi jönk fü yeu ho , cay lów cënk mèy líu . jòw fâ jönk sant sâw , yämp yeong gôd fänt hĩu . dòng hönk säng cank want , keûd jì yàp guäy níu . wũi döng lenk jeùd dẽnk , yät lám jônk sän sĩu .
 • sï mẽng : jànk wày bâd ceû sì
jôg jẽ : dòw põw
sï tãy : ńg yin gũ sï
sï mant : yant säng bät seöng gîn , dònk yeu sämp yeú seöng . gämp jèk fòk ho jèk , gònk cĩ dänk jök guöng . sĩu jông nank gẽy si , bânt fâd gôg yí cöng . fõng gàw bûn way guãy , gënk fü yìd jönk ceong . yïn jï yì sàp jôi , conk seóng guänt jĩ tong . sëk bìd guänt mèy fänt , yi nóy fät senk hank . yi yin gênk fù jäp , mànt ngó loi ho föng . mànt dâb nái mèy yí , köy yi lo jãw jeöng . yè yeú jĩn cönt gãw , sänt cöy gän wong leong . jeũ cënk wũi mìn nan , yät gõy lòy sàp seöng . sàp seöng yèk bät jôy , gãmp jĩ gû yî ceong . menk yàt gâg sän ngòg , sây sì leóng mong mong .
 • sï mẽng : gäi yant
jôg jẽ : dòw põw
sï tãy : ńg yin gũ sï
sï mant : jeùd dòi yáw gäi yant , yäw göy jòi hönk gök . jì want leong gä jĩ , lenk lòg yï cõw mòk . guän jönk sëk sông leùn , hënk dày jöw sâd lòk . gün göw ho jök lònt , bät däk säw guät yòk . sây cenk ngôg söy hîd , màn sì coy jeũn jök . fü sây hënk bòg yi , sänt yant méy yeu yòk . hàb fänt seòng jï si , yeün yeöng bät dòk sök . dàn gîn sänt yant sîu , ná mant gàw yant hök . jòi sän ceun sõy cënk , cöt sän ceun sõy jòk . sì péy mài jeü wui , hïn lo bõw mau ngök . jàg fä bät câb fâd , cõi pâg dònk yenk gök . tïn hon côy jàw bòg , yàt mòw yĩ säw jök .
 • sï mẽng : mònk léy bàg yì sãw jï yät
jôg jẽ : dòw põw
sï tãy : ńg yin gũ sï
sï mant : sẽy bìd yí tänt sëng , säng bìd seong cäg cäg . göng nam jeông lày dèy , jòk hâg mow sïu sëk . gû yant yàp ngó mònk , menk ngó ceong seöng yëk . guänt gämp jòi lo móng , ho yí yáw yeú yèk ? hõnk fëy penk säng want , lòw yeún bät hõ cäg . want loi fönk lamp cënk , want fãn guän côi häk . lòg yeùd mún ngök leong , yaw yi jîu ngan sëk . sõy sämp bö lòng fûd , mow sãy gäu lonk däk .
 • sï mẽng : mònk léy bàg yì sãw jï yì
jôg jẽ : dòw põw
sï tãy : ńg yin gũ sï
sï mant : faw want jönk yàt hank , yaw jĩ gãw bät jî . säm yè pant mònk guänt , cenk cänt gîn guänt yî . gôw guäy seong gòk cök , fũ dòw loi bät yì . göng wu dö fönk bö , jäw jîb hõnk sät jòy . cöt mun söw bàg sãw , yeòg fù penk säng jî . gün gôi mún gënk wa , sï yant dòk ciu sóy . sòk want móng füi füi , jeông lów sänt fãn lòy . cïn cäw màn sôy menk , jèk mòg sänt hàw sì .
 • sï mẽng : wáy fônk lòk sì jàg gün cow jeông guänt wã má tow
jôg jẽ : dòw põw
sï tãy : cät yin gũ sï
sï mant : guôg cö yí loi wã ön má , sant mìu dòk sôw göng döw wong . jeông guänt däk menk säm sàp jôi , yant gän yàw gîn jänt senk wong . cank màu sïn dây jîu yè bàg , lonk ci sàp yàt fëy pëk lëk . nòi fũ yänt honk má nów pun , jîd yeu ceun jîu coi yant sôg . pun cî jeông guänt bâi mów guäy , hënk yeun sây yĩ seöng jöy fëy . guây cëk keun mun däk bät jëk , cĩ gôg penk jeông säng guöng fäy . sëk yàt tâi jönk keun mow guä , gànt si guôg gä sï jĩ fä . gämp jï sänt tow yáw yì má , fòk lènk sëk jẽ gãw tân jë . cĩ gäi ke jîn yät dèk màn , gõw sôw mòg mòg höi fönk sä . key yeu cät pät yèk seu jeùd , guẽnk yeòg hon hönk dònk yïn seûd . seöng tay cök dàb ceong cäw gän , má gün sï yeóng sämp senk lìd . hõ lin gãw má jänk sant jônt , gû sì cënk göw hêy sämp wãnt . jê mànt fũ sämp ngôi jẽ soy , hàw yáw wáy fônk cin jï dònt . yëk sëk cont hànk sänt fönk gönk , côy wa fät tïn loi heông dönk . tank seöng lóy lòg säm màn pät , gäi yeú cĩ tow gänt guät tonk . jì conk hîn bõw ciu ho jönk , mow fòk sè gäu göng sõy jönk . guänt bät gîn gämp sök döy cin conk pâg lóy , lonk mui hôy jònt níu fü fönk .
 • sï mẽng : dän cënk yánt jànk cow bâ jeông guänt
jôg jẽ : dòw põw
sï tãy : cät yin gũ sï
sï mant : jeông guänt ngày mów jï jĩ seün , yeü gämp way seû way cënk mun . yënk honk gôd gôy söy yí yí , mant cõi fönk law gämp seòng ceun . hòg seü cö hòg wày fü yant , dàn hànt mow guô wong yàw guänt . dän cënk bät jï lów jeông jî , fû guây yeü ngó yeu faw want . höi yeun jï jönk seong yánt gîn , senk yänt sôw seóng nam fänt dìn . lenk yïn gönk sant sĩu ngan sëk , jeông guänt hà bät höi säng mìn . leong seöng taw seóng jônt yin gün , máng jeông yïu gän dài yeú jîn . böw gönk ngòg gönk mow fâd dònk , yënk jï sâb sõng yaw hamp jîn . sïn dây tïn má yòk fä cönk , wã gönk yeu sän màu bät tonk . sì yàt hïn loi cêg ci hà , guẽnk làp ceöng hàb säng ceong fönk . jîu wày jeông guänt fät geûn sôw , yî jeòng cãm tám gënk yenk jönk . sï söy gãw conk jänt lonk cöt , yät sãy màn gũ fan má hönk . yòk fä keôg jòi yeù tâb seóng , tâb seóng tenk cin ngàt seöng heông . jî jeün hamp sîu cöy cî gämp , yeú yant tâi bòk gäi caw ceông . dày jĩ hon gôn jõw yàp sät , yèk nank wã má konk seu seöng . gôn way wã yòk bät wã guät , yãnt sãy wa law hêy dïu sông . jeông guänt wã sìn gôi yáw sant , ngáw fonk gäi sì yèk sẽ jänt . jëk gämp pïu pâg gön guö jây , lóy màu camp seong hank lòw yant . tow konk fãn jöw jòk ngán bàg , sây seóng mèy yáw yeu gönk pant . dàn hôn gũ loi sènk menk hà , jönk yàt hämp lámp cin key sänt .
 • sï mẽng : gêy hon gân yí
jôg jẽ : dòw põw
sï tãy : cät yin gũ sï
sï mant : gämp ngó bät lòg sï ngòg yeong , sänt yòk fánt fëy bèng jòi cong . méy yant geün geün gâg cäw sõy , jòg jök dònk tenk mòng bâd föng . honk fëy ménk ménk yàt yeùd bàg , cënk fönk yìb cêg tïn yeú seöng . yòk gënk kuant dây jàb bäk dãw , wàg ke key lont ây fònk wong . fu yonk sënk key yïn mòw lòg , yẽnk dònk dõw gẽnk yiu sïu seöng . sënk gönk jï guänt jôy kenk jeöng , yeú yant hëy sĩu bät jòi pong . cí mant jòg jẽ cêg conk jĩ , hõnk sì hôn dòi hon jeöng leong . sëk coy law sì dènk ceong ngön , way äk mèy gõi sant cãm seöng . guôg gä senk bài ng hẽy gãmp , sëk nan sëng fù cän fönk heöng . jäw nam law jày gũ sõ sëk , nam gèk lów yant yênk sàw ceöng . méy yant wu way gâg cäw sõy , yïn däk jî jï gônk yòk tong ?
 • sï mẽng : gũ pâg hank
jôg jẽ : dòw põw
sï tãy : cät yin gũ sï
sï mant : hõnk menk mìu cin yáw lów pâg , ö yeu cënk tonk gänt yeu sèg . seöng pey läw yeú sêy sàp way , dòi sëk sämp tïn yì cïn cêg . want loi hêy jîb mow hàb ceong , yeùd cöt hon tönk seûd sän bàg . guänt sant yí yeú si jây wũi , seù mòk yaw way yant ngôi sëk . yëk jòg lòw yĩu gãmp tenk dönk , sïn jeũ mów haw tonk bêy gönk . cöy ngay jï gôn gäu yeun gũ , yĩu dìu dän cënk wù yáw hönk . lòg lòg pun gôy söy däk dèy , ménk ménk gü göw dö lìd fönk . fu ci jì sì sant menk lèk , jênk jèk yeun yänt jòw fâ gönk . dài hà yeu kënk yîu leong dònk , màn ngaw wui sãw yäw sän conk . bät lòw mant jeöng sây yí gënk , mèy ci jĩn fàt soy nank sônk . fũ sämp hẽy mín yonk law ngáy , heöng yìb jönk gënk sök leun fònk . jî sì yäw yant mòg yeûn jë , gũ loi coi dài nan way yònk .
 • sï mẽng : gün gönk seün dài neong dày jĩ mów gîm hêy hank bènk jòy
jôg jẽ : dòw põw
sï tãy : cät yin gũ sï
sï mant : sëk yáw gäi yant gönk seün sì , yät mów gîm hêy dònk sêy föng . gün jẽ yeu sän sëk jõy sông , tïn dèy way jï gãw däy ngong . fôg yeu ngày sè gãw yàt lòg , gĩu yeu kuant dây cäm lonk ceong . loi yeu loy tenk säw jânt nòw , bà yeu göng hõi yenk cënk guöng . gông sont jeü jàw leóng jèk mòg , mán yáw dày jĩ ceun fänt föng . lamp wènk méy yant jòi bàg dây , mìu mów cĩ kök sant yeong yeong . yeú yeu mànt dâb gêy yáw yí , gãmp si fũ sì jänk yeũn seöng . sïn dây sì nóy bâd cïn yant , gönk seün gîm hêy cö dày yät . ńg sàp nin gän cí fãn jeõng , fönk cant hônk dònk fänt wong sät . ley yeun jĩ dày sân yeu yïn , nóy lòg yeu jï yẽnk hon yàt . gämp sök döy nam mòk yí gõnk , gôy tong sèg senk cõw sïu sät . dòi yin gäp gũn kök fòk jönk , lòg gèk öi loi yeùd dönk cöt . lów fü bät jï key sõ wóng , jök gãn föng sän jeũn saw jàt .
 • sï mẽng : bënk cë hank
jôg jẽ : dòw põw
sï tãy : lòg fũ
sï mant : cë lont lont , má sïu sïu , hank yant gönk jîn gôg jòi yïu . ye neong cäy jĩ jãw seöng sônk , cant äi bät gîn ham yeong kiu . hïn yï dònt jök lan dòw hök , hök sëng jèk seóng gön want sïu . dòw bòng guô jẽ mànt hank yant , hank yant dàn want dĩm hank pant . wàg conk sàp ńg bäk fong ho , bìn jî sêy sàp säy yenk tin . hôy si lóy jênk yeú guõ taw , guäy loi taw bàg wan seû bïn . bïn tenk law heûd senk hõi sõy , mów wong höi bïn yî mèy yí . guänt bät gîn , hôn gä sän dönk yì bâg jäw , cïn ceün màn lòg säng gënk gẽy . jônk yáw gìn fú bã co lay , wo säng lónk máw mow dönk säy . fông fòk cont bënk nòi fũ jîn , bèy köy bät yì heũn yeú gäy . ceong jẽ söy yáw mànt , yèk fü gãmp sänt hànt ? cẽ yeu gämp nin dönk , mèy yäw guän säy jöt . yeũn gün gäp sôg jöw , jöw sôy conk ho cöt ? sônt jï säng nam ngôg , fãn sì säng nóy hõw . säng nóy yaw däk gâ bẽy lont , säng nam mai mùd coy bâg cõw . guänt bät gîn , cënk hõi taw , gũ loi bàg guät mow yant säw . sänt guãy fan yeün gàw guãy hök , tïn yämp yeú säp sëng jäw jäw .
 • sï mẽng : lày yant hank
jôg jẽ : dòw põw
sï tãy : lòg fũ
sï mant : säm yeùd säm yàt tïn hêy sänt , ceong ngön sõy bïn dö lày yant . tâi nonk yî yeún sòk cẽ jänt , gëy léy sây nèy guät yòk want . sâw lo yï seong jîu mòw cönt , cök gämp hõnk jeôg ngant key lont . taw seóng ho sõ yáw , côy mey àb yìb soy bânt sont . bûi hàw ho sõ gîn , jeü ngâd yïu gêk wãnt cënk sänt . jàw jönk want mòg jïu fong cänt , cî menk dài guôg guëk yeú cont . jĩ 駞 jï fönk cöt côy fũ , sõy jënk jï pun hank sôw lont . säy jeû yîm yeû gãw mèy hà , leun döw láw cîd hönk fänt guän . wong mun fëy hônk bät dònk cant , yeù ceu lôg yèk sônk bâd jänt . sïu gũ öi yamp gãmp guãy sant , bänt conk jàb dàb sàt yîu jönt . hàw loi ön má ho sönt cont , döng hïn hà má yàp gãmp yänt . yeong fä seûd lòg fök bàg penk , cënk níu fëy hôy ham honk gänt . jêg sãw hõ yìd sây jeùd lont , sànt mòg gànt cin senk seöng cänt .
 • sï mẽng : öi göng taw
jôg jẽ : dòw põw
sï tãy : lòg fũ
sï mant : sĩu lenk yé lów tänt sëng hök , cönt yàt cim hank kök göng kök . göng taw gönk dìn sõ cïn mun , sây láw sänt pow way soy lòk . yëk sëk ngay sënk hà nam yeũn , yeũn jönk màn màt säng ngan sëk . cïu yeong dìn lóy dày yät yant , tonk lín coy guänt sì guänt jäk . lín cin coi yant dâi gönk jîn , bàg má jeôg yìd wong gämp làk . fän sänt heông tïn yeóng sè want , yät jîn jênk jòy seöng fëy yèk . menk maw hòw cĩ gämp ho jòi , heûd wü yaw want guäy bät däk . cënk wày dönk law gîm gôg sämp , hôy jeù bẽy cĩ mow sïu sëk ? yant säng yáw cenk lòy jïm yëk , göng sõy göng fä hẽy jönk gèk .
 • sï mẽng : öi wong seün
jôg jẽ : dòw põw
sï tãy : lòg fũ
sï mant : ceong ngön senk taw taw bàg wü , yè fëy yin cäw mun seóng fü . yàw heông yant gä deöng dài ngök , ngök dãy dàd gün jãw bèy wu . gämp bïn teún jîd gãw má sẽy , guät yòk bät däk tonk ci köy . yïu hà bõw keûd cënk sän wu , hõ lin wong seün yäp lòw yeu . mànt jï bät hãnk dòw sênk menk , dàn dòw kuânt fũ hät way now . yí gënk bâg yàt ceûn gënk gëk , sänt seóng mow yáw yeun gëy fü . göw dây jĩ seün jònt lonk jõnt , lonk jõnk jì yeú seong yant seu . cai long jòi yäp lonk jòi yé , wong seün sìn bõw cïn gämp köy . bät gãmp ceong yeú lamp gäu koy , cẽ way wong seün làp sï söy . jòg yè dönk fönk cöy heûd sëng , dönk loi tôg to mún gàw döw . sôg föng gìn yi hõw sänt sãw , sëk ho yónk yòy gämp ho yeu . sîd mant tïn jĩ yí ceun wãy , sênk däk bäk fòk nam dän yeü . fä mun láy mìn cẽnk seûd cĩ , sànt màt cöt hãw tä yant jöy . öi jöi wong seün sànt màt sö , ńg lenk gäi hêy mow si mow .
 • sï mẽng : yeùd yè
jôg jẽ : dòw põw
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd hon wánt ) gämp yè fü jäw yeùd , guäy jönk jĩ dòk hôn . yiu lin sĩu yi nóy , mèy gãi yëk ceong ngön . heöng mòw want wan säp , cënk fäy yòk bêy hon . ho si yĩ höy fõng , seöng jîu lòy hant gön .
 • sï mẽng : cönt mòng
jôg jẽ : dòw põw
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd cämp wánt ) guôg pô sän ho jòi , senk cönt cõw mòk sämp . gãmp si fä jïn lòy , hànt bìd níu gënk sämp . fönk fõ lin säm yeùd , gä seü dãy màn gämp . bàg taw söw gânk deũn , want yòk bät sênk jäm .
 • sï mẽng : cönt sök jõ sãng
jôg jẽ : dòw põw
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd gö wánt ) fä yãnt yàt wun mòw , jäw jäw cäy níu guô . sënk lamp màn wù dònk , yeùd bòng gãw sïu dö . bät cãmp tênk gämp yeòg , yänt fönk seõng yòk ö . menk ciu yáw fönk sì , sôw mànt yè yeu ho ?
 • sï mẽng : jî däk yì jôi põw jì gämp guöng mun cöt , gän dòw guäy fònk ceong . gön yeun cö conk jõ sàp way yi wa jäw yeùn , yeú cänt gû bìd , yänt cöt cĩ mun , yáw bëy wóng sì .
jôg jẽ : dòw põw
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd yeun wánt ) cĩ dòw sëk guäy sònt , säy gäu wu jênk fan . jî gämp can pô dãm , yênk yáw mèy jïu want . gànt sì guäy gënk yäp , yi gün hẽy jî jeün ? mow coi yàt söy lów , jeû má mòng cïn mun .
 • sï mẽng : yeùd yè yëk sê dày
jôg jẽ : dòw põw
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd gänk wánt ) seû gũ teún yant hank , bïn cäw yät ngàn sëng . lòw conk gämp yè bàg , yeùd sì gû heöng menk . yáw dày gäi fänt sân , mow gä mànt sẽy säng . gêy seü ceong bät dàd , fông nái mèy yäw bënk .
 • sï mẽng : tïn mùd wai léy bàg
jôg jẽ : dòw põw
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd gö wánt ) leong fönk hẽy tïn mùd , guänt jĩ yî yeu ho . honk ngàn gẽy si dôw , göng wu cäw sõy dö . mant jeöng jänk mènk dàd , cï mèy hẽy yant guô . yênk gònk yeün want yeú , taw sï jànk yàt lo .
 • sï mẽng : fònk jây yèk conk sônk yim gönk sêy wánt
jôg jẽ : dòw põw
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd gênk wánt ) yeún sônk conk cĩ bìd , cënk sän hönk fòk cenk . gẽy si büi conk bã , jòg yè yeùd tonk hank . lìd guànt äw gö sëk , säm ciu cöt yàp wenk . göng ceün dòk guäy ceû , jèk mòg yeóng can säng .
 • sï mẽng : bìd fong tâi wây mòw
jôg jẽ : dòw põw
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd mant wánt ) tä heöng fòk hank yèk , jeû má bìd gü fant . gànt lòy mow gön tõw , däy hönk yáw teún want . dôy key pui jè fù , bã gîm mèk coy guänt . way gîn lamp fä lòg , änk tay sônk hâg mant .
 • sï mẽng : lóy yè seü wai
jôg jẽ : dòw põw
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd yaw wánt ) sây cõw mey fönk ngòn , ngay ceong dòk yè jäw . sënk soy penk yé fûd , yeùd yõnk dài göng law . menk hẽy mant jeöng jeû , gün yênk lów bèng yäw . pïu pïu ho sõ cí , tïn dèy yät sä äw .
 • sï mẽng : dänk ngòg yeong law
jôg jẽ : dòw põw
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd wánt ) sëk mant dònk tenk sõy , gämp seóng ngòg yeong law . ng cõ dönk nam câg , gön kuänt yàt yè faw . yòk wóng senk nam mòng senk bäk cänt pank mow yät jì , lów bèng yáw gü jäw . yonk má guän sän bäk , pank hïn tây sî law .
 • sï mẽng : sòk seöng
jôg jẽ : dòw põw
sï tãy : cät yin lòt sï
sï mant : ( âd cämp wánt ) senk seöng ci tong ho ceû camp , gãmp gün senk ngòi pâg sämp sämp . yẽnk gäi bëk cõw jì cönt sëk , gâg yìb wong ley hönk hõw yämp . säm gû pant fan tïn hà gây , leóng ciu höi jây lów sant sämp . cöt sï mèy jìd sänt sïn sẽy , ceong sãy yënk honk lòy mún kämp .
 • sï mẽng : hâg jî
jôg jẽ : dòw põw
sï tãy : cät yin lòt sï
sï mant : ( âd füi wánt ) sê nam sê bäk gäi cönt sõy , dàn gîn kuant äw yàt yàt loi . fä gênk bät cank yeun hâg sôw , ponk mun gämp cĩ way guänt höi . pun seün sí yeún mow gïm mèy , jönt jãw gä pant jĩ gàw püi . hãnk yeú lont yönk seöng dôy yãmp ? gâg ley fü cõy jònt yeu büi .
 • sï mẽng : yé mòng
jôg jẽ : dòw põw
sï tãy : cät yin lòt sï
sï mant : ( âd sïu wánt ) säy sän bàg seûd säm senk seû , nam pow cënk göng màn lóy kiu . hõi nòi fönk cant jeü dày gâg , tïn ngai tây lòy yät sänt yiu . way jeông ci mòw gönk dö bèng , mèy yáw geün äi dâb sênk ciu . kuä má cöt gäu si gèk mòk , bät hämp yant sì yàt sïu tiu .
 • sï mẽng : mant gün guänt säw ho nam ho bäk
jôg jẽ : dòw põw
sï tãy : cät yin lòt sï
sï mant : ( âd yeong wánt ) gîm ngòi fät ceun säw gây bäk , cö mant tây lòy mún yï seong . keôg hôn cäy jĩ saw ho jòi , màn geũn sï seü hẽy yòk kong . bàg yàt fông gö söy jônk jãw , cënk cönt jôg bùn hõw wan heöng . jëk conk bä hàb ceün mow hàb , bìn hà seöng yeong heông lòg yeong .
 • sï mẽng : dänk göw
jôg jẽ : dòw põw
sï tãy : cät yin lòt sï
sï mant : ( âd füi wánt ) fönk gäp tïn göw yeun sîu öi , jeũ cënk sä bàg níu fëy wui . mow bïn lòg mòk sïu sïu hà , bät jònt ceong göng guãnt guãnt loi . màn lóy bëy cäw seong jôg hâg , bâg nin dö bèng dòk dänk toi . gän nan fũ hànt fan seöng bânt , lĩu dõw sänt tenk jòk jãw büi .
 • sï mẽng : dänk law
jôg jẽ : dòw põw
sï tãy : cät yin lòt sï
sï mant : ( âd cämp wánt ) fä gànt göw law seöng hâg sämp , màn föng dö nan cĩ dänk lamp . gãmp göng cönt sëk loi tïn dèy , yòk lóy faw want bîn gũ gämp . bäk gèk ciu tenk jönk bät gõi , säy sän kâw dòw mòg seöng cämp . hõ lin hàw jeũ wan ci mìu , yàt mòw liu way leong fù yamp .
 • sï mẽng : sök fũ
jôg jẽ : dòw põw
sï tãy : cät yin lòt sï
sï mant : ( âd hòn wánt ) cënk cäw mòg fũ jẽng ng hon , dòk sök göng senk làb gòy can . wénk yè gôg sëng bëy jì yeú , jönk tïn yeùd sëk hõw soy hôn . fönk cant yamp yím yämp seü jeùd , guän côi sïu tiu hank lòw nan . yí yãnt lenk pënk sàp nin sì , keong yi cäy sëk yät jï ngön .
 • sï mẽng : gôg yè
jôg jẽ : dòw põw
sï tãy : cät yin lòt sï
sï mant : ( âd sîu wánt ) sôy mòw yämp yeong cöy deũn gẽnk , tïn ngai seöng seûd jây hon sïu . ńg gânk gũ gôg sëng bëy jông , säm hàb sënk ho yẽnk dònk yiu . yé hök gẽy gä mant jîn fàt , yi gö sôw ceû hẽy yeu ciu . ngò lonk yeôg má jönk wong tõw , yant sì yämp seü màn jèk liu .
 • sï mẽng : wènk wai gũ jëk ńg sãw jï yät
jôg jẽ : dòw põw
sï tãy : cät yin lòt sï
sï mant : ( âd sän wánt ) jï ley dönk bäk fönk cant jây , pïu pâg säy nam tïn dèy gän . säm hàb law toi yïm yàt yeùd , ńg käy yï fòk gònk want sän . kîd wu sì jeũ jönk mow lài , ci hâg öi si cẽ mèy wan . yeú sônt penk säng jôy sïu sät , mòw nin sï fû dònk göng guän .
 • sï mẽng : wènk wai gũ jëk ńg sãw jï yì
jôg jẽ : dòw põw
sï tãy : cät yin lòt sï
sï mant : ( âd jï wánt ) yiu lòg sämp jï sônk yòk bëy , fönk law yeu ngá yèk ng sï . ceông mòng cïn cäw yät sã lòy , sïu tiu yì dòi bät tonk si . göng sän gû jàg hönk mant jõw , want yeú föng toi hẽy mònk sï ? jôy sì cõ gönk köy mánt mìd , jäw yant jĩ dĩm dôw gämp yi .
 • sï mẽng : wènk wai gũ jëk ńg sãw jï säm
jôg jẽ : dòw põw
sï tãy : cät yin lòt sï
sï mant : ( âd yeun wánt ) kuant sän màn kôg fù gënk mun , säng ceong menk fëy seòng yáw ceün . yät hôy jĩ toi lin sôg mòg , dòk law cënk cõnk heông wong fänt . wã tow sãng sëk cönt fönk mìn ? wan pûi hönk guäy yeùd yè want . cïn jôi pey pa jôg wu yeú , fänt menk yeûn hànt kök jönk lònt .
 • sï mẽng : wènk wai gũ jëk ńg sãw jï sêy
jôg jẽ : dòw põw
sï tãy : cät yin lòt sï
sï mant : ( âd sônk wánt ) sòk jeũ kuäy ng hànk säm hàb , bänk nin yèk jòi wénk ngön gönk . côy wa seõng jeòng hönk sän lóy , yòk dìn höy mow yé jì jönk . gũ mìu câm conk cau sõy hòg , sôy si fòk làb jãw ceün yönk . mów haw ci ngök seong lont gànt , yät tãy guänt sant jây jì tonk .
 • sï mẽng : wènk wai gũ jëk ńg sãw jï ńg
jôg jẽ : dòw põw
sï tãy : cät yin lòt sï
sï mant : ( âd how wánt ) jeü gôd dài menk soy yeú jàw , jönk sant way jeòng sök cënk göw . säm fänt gôd gôy yeü caw câg , màn gũ want sïu yät yeú mow . bâg jònk jï gän gîn yï lóy , jĩ fäy yeòg dènk sät sïu cow . wànt yi hôn jòw jönk nan fòk , jî keûd sänt cïm guänt mòw low .
 • sï mẽng : bâd jànt tow
jôg jẽ : dòw põw
sï tãy : ńg yin jeùd gôy
sï mant : ( âd yeu wánt ) gönk gôi säm fänt guôg , menk senk bâd jànt tow . göng law sèg bät jeũn , way hànt sät tänt ng .
 • sï mẽng : göng nam fonk léy guäy nin
jôg jẽ : dòw põw
sï tãy : cät yin jeùd gôy
sï mant : ( âd mant wánt ) key wong jàg lóy camp seong gîn , cöy gãw tong cin gẽy dòw mant . jênk sì göng nam hõw fönk gẽnk , lòg fä si jîd yàw fonk guänt .
 • sï mẽng : lóy sök
jôg jẽ : dòw mòk
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd sïn wánt ) lóy gũn mow leong bùn , yenk cenk jì cĩu yin . hon dänk sï gàw sì , teún ngàn gẽnk saw min . yeún mònk guäy cämp hĩu , gä seü dôw gâg nin . cöng göng hõw yïn yeùd , mun hày dîu yeu seun .
 • sï mẽng : jeông fù ng hënk dänk lòg yaw yeun yät jeùd
jôg jẽ : dòw mòk
sï tãy : cät yin jeùd gôy
sï mant : ( âd jënk wánt ) cënk si yáw mèy sì mow nank , han ngôi gü want jènk ngôi jänk . yòk bã yät fäy göng hõi hôy , lòg yaw yeun seóng mòng cïu lenk .
 • sï mẽng : cêg bëk
jôg jẽ : dòw mòk
sï tãy : cät yin jeùd gôy
sï mant : ( âd sïu wánt ) jîd gëk sãmp sä tîd mèy sïu , jì jeông mo sãy yènk cin ciu . dönk fönk bät yeú jäw long bìn , tonk jeôg cönt sämp sõ yì kiu .
 • sï mẽng : pâg cont wai
jôg jẽ : dòw mòk
sï tãy : cät yin jeùd gôy
sï mant : ( âd ma wánt ) yïn lonk hon sõy yeùd lonk sä , yè pâg cont wai gànt jãw gä . seöng nóy bät jï mong guôg hànt , gâg göng yaw ceông hàw tenk fä .
 • sï mẽng : gêy yeong jäw hon ceôg pûn gün
jôg jẽ : dòw mòk
sï tãy : cät yin jeùd gôy
sï mant : ( âd sïu wánt ) cënk sän yãnt yãnt sõy tiu tiu , cäw jònt göng nam cõw mèy dïu . yì sàp sêy kiu menk yeùd yè , yòk yant ho ceû gâu cöy sïu .
 • sï mẽng : hĩn wai
jôg jẽ : dòw mòk
sï tãy : cät yin jeùd gôy
sï mant : ( âd gänk wánt ) lòg pâg göng wu jôi jãw hank , cõ yïu cïm sây jeõng jönk hënk . sàp nin yät gôg yeong jäw mònk , yeng däk cënk law bòg hànk menk .
 • sï mẽng : cäw jèk
jôg jẽ : dòw mòk
sï tãy : cät yin jeùd gôy
sï mant : ( âd cënk wánt ) ngant jök cäw guöng láng wã penk , hënk lo sĩu sîn pôg law yenk . tïn gäi yè sëk leong yeu sõy , ngò hôn hïn ngaw jëk nóy sënk .
 • sï mẽng : jànk bìd yì sãw jï yät
jôg jẽ : dòw mòk
sï tãy : cät yin jeùd gôy
sï mant : ( âd yeù wánt ) pënk pënk níu níu sàp säm yeu , dàw kâw säu taw yì yeùd cö . cönt fönk sàp lóy yeong jäw lòw , geũn seóng jeü lim jõnk bät yeu .
 • sï mẽng : jànk bìd yì sãw jï yì
jôg jẽ : dòw mòk
sï tãy : cät yin jeùd gôy
sï mant : ( âd gänk wánt ) dö cenk keôg sì jõnk mow cenk , way gôg jönt cin sîu bät senk . làb jök yáw sämp wan sëk bìd , tây yant soy lòy dôw tïn menk .
 • sï mẽng : gämp gök yeun
jôg jẽ : dòw mòk
sï tãy : cät yin jeùd gôy
sï mant : ( âd jänt wánt ) fan wa sì sân jòk heöng cant , law sõy mow cenk cõw jì cönt . yàt mòw dönk fönk yeûn tay níu , lòg fä yaw cí jòy law yant .
 • sï mẽng : gämp láw yï
jôg jẽ : dòw cäw neong
sï tãy : lòg fũ
sï mant : heûn guänt mòg sëk gämp láw yï , heûn guänt sëk cõy sĩu nin si . fä höi hämp jîd jèk söy jîd , mòg dòi mow fä hönk jîd jï .
 • sï mẽng : cönt gönk yeûn
jôg jẽ : dòw sönt hòg
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd dönk wánt ) jõw bèy sim geün ǹg , yòk jöng lamp gêng yonk . senk yänt bät jòi màu , gâu cîb yeòg way yonk ? fönk neún níu sëng sôy , yàt göw fä yẽnk conk . nin nin yeùd käy nóy , seöng yëk cõi fu yonk .
 • sï mẽng : wo jônt lenk lòk senk jõw cönt yaw mòng
jôg jẽ : dòw sãmp yin
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd jänt wánt ) dòk yáw wàn yaw yant , pïn gënk màt hàw sänt . want ha cöt hõi ceú , mui láw dòw göng cönt . sòk hêy cöy wong níu , cenk guöng jeũn lòk penk . fät mant gö gũ dìu , guäy sï yòk jïm kämp .
 • sï mẽng : jàb sï
jôg jẽ : sãmp ceun key
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd gänk wánt ) mant dòw wong lonk seû , pant nin bät gãi bënk . hõ lin guäy lóy yeùd , ceong jòi hôn gä yenk . sĩu fú gämp cönt yî , leong yant jòg yè cenk . soy nank jeông key gũ , yät way cõy lonk senk .
 • sï mẽng : dòk bät gîn (gu2 yî cenk bõw keûd kiu jï jï )
jôg jẽ : sãmp ceun key
sï tãy : lòg fũ
sï mant : low gä sĩu fú wät gämp heöng , hõi yîn seöng cäy dòi mòw leong . gãw yeùd hon jämp cöy mòk yìb , sàp nin jënk seû yëk liu yeong . bàg long ho bäk yämp seü teún , dän fònk senk nam cäw yè ceong . soy way hamp saw dòk bät gîn , gânk gâu menk yeùd jîu law wong .
 • sï mẽng : lìd nóy cöw
jôg jẽ : màng gäu
sï tãy : lòg fũ
sï mant : ng tonk seöng dòi lów , yeün yeöng wũi seöng sẽy . jënk fú guây sönt fü , sẽ säng yèk yeu cĩ . bö lan sày bät hẽy , cîb sämp gũ jẽng sõy .
 • sï mẽng : yaw jĩ yamp
jôg jẽ : màng gäu
sï tãy : lòg fũ
sï mant : ci mów sãw jönk sîn , yaw jĩ sänt seóng yï . lamp hank màt màt fonk , yî hõnk ci ci guäy . soy yin ceûn cõw sämp , bôw däk säm cönt fäy ?
 • sï mẽng : cäw dänk lan sän gêy jeöng ńg
jôg jẽ : màng hòw yin
sï tãy : ńg yin gũ sï
sï mant : bäk sän bàg want lóy , yãnt jẽ jì yi yeùd . seöng mòng sî dänk göw , sämp coy ngàn fëy mìd . saw yänt bòg mòw hẽy , hënk sì cënk cäw fâd . si gîn guäy ceün yant , sä hank dòw taw hîd . tïn bïn seù yeòg cay , göng bùn jäw yeu yeùd . ho döng jôi jãw loi , gònk jôy conk yeong jîd .
 • sï mẽng : hà yàt nam tenk wai sänt dài
jôg jẽ : màng hòw yin
sï tãy : ńg yin gũ sï
sï mant : sän guöng fät säy lòg , ci yeùd jìm dönk seóng . sân fâd senk jèk leong , höi hïn ngò han cõng . ho fönk sônk heöng hêy , jök lòw dèk cënk heõng . yòk cõy menk kamp dàn , hànt mow jï yämp seõng . gãmp cĩ wai gû yant , jönk sïu low mònk seõng .
 • sï mẽng : sök yìb sï sän fong key dënk dài bät jî
jôg jẽ : màng hòw yin
sï tãy : ńg yin gũ sï
sï mant : jèk yeong dòw säy léng , kuant kôg sök yí menk . conk yeùd säng yè leong , fönk ceun mún cënk tênk . ciu yant guäy yòk jònt , yïn níu cäy cö dènk . jï jĩ key sök loi , gü kamp hàw lo gênk .
 • sï mẽng : yè guäy lòk mun gö
jôg jẽ : màng hòw yin
sï tãy : cät yin gũ sï
sï mant : sän jì menk jönk jâw yí fänt , yeu leong dòw taw jänk dòw heün . yant coy sä ngòn heông göng ceün , yeu yèk senk jäw guäy lòk mun . lòk mun yeùd jîu höi yïn seù , fät dôw pong gönk cäy yãnt ceû , ngam fëy conk gênk ceong jèk liu , way yáw yäw yant jì loi hôy .
 • sï mẽng : lamp dònk tenk wu seóng jeöng senk seöng
jôg jẽ : màng hòw yin
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd wánt ) bâd yeùd wu sõy penk , ham höy wànt tâi cënk . hêy jënk want mònk jàg , bö hàmp ngòg yeong senk . yòk jây mow jäw jîb , deün göy cĩ sênk menk . có gün soy dîu jẽ , tow yáw sìn yeu cenk .
 • sï mẽng : yeú jeü jĩ dänk yìn sän
jôg jẽ : màng hòw yin
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd sâmp wánt ) yant sì yáw dòi jè , wóng loi senk gũ gämp . göng sän law sênk jëk , ngó bûi fòk dänk lamp . sõy lòg yeu leong cĩn , tïn hon mònk jàg sämp . yeong gönk bëy seòng jòi , dòk bà lòy jïm kämp .
 • sï mẽng : yîn mui dòw sì sän fong
jôg jẽ : màng hòw yin
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd ma wánt ) lamp ngò saw cönt jònt , hïn way gîn màt wa . fät fonk cënk níu sãy , yïu yàp cêg conk gä . dän jôw cö höi fõ , sïn tow jênk fâd fä . tonk ngan yeòg hõ jeû , ho sëk jôy law ha .
 • sï mẽng : sôy mòw guäy nam sän
jôg jẽ : màng hòw yin
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd yeù wánt ) bäk keûd yäw seóng seü , nam sän guäy bày low . bät coi menk jeũ hêy , dö bèng gû yant sö . bàg fâd cöy nin lów , cënk yeong bëk sôy coy . wénk wai saw bät mèy , conk yeùd yè ceöng höy .
 • sï mẽng : guô gû yant jöng
jôg jẽ : màng hòw yin
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd ma wánt ) gû yant gòy gäy seũ , yïu ngó jî tin gä . lòk seù ceün bïn hàb , cënk sän guôg ngòi ce . höi hïn mìn ceong põw , bã jãw wà söng ma . dòi dôw conk yeong yàt , wan loi jàw gök fä .
 • sï mẽng : cont jönk gêy yeún seóng yant
jôg jẽ : màng hòw yin
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd jï wánt ) yät yäw seong yòk ngò , säm gênk fũ mow jï . bäk tõw fëy ng yeùn , dönk lamp wai ngó sï . wong gämp yin guây jònt , jông jî jòk nin söy . yàt jèk leong fönk jî , mant sim dàn yëk bëy .
 • sï mẽng : sök tonk low göng gêy guõng lenk gàw yaw
jôg jẽ : màng hòw yin
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd yaw wánt ) sän menk tênk yeun saw , cöng göng gäp yè law . fönk menk leóng ngòn yìb , yeùd jîu yät gü jäw . gîn däk fëy ng tõw , way yeong yëk gàw yaw . wan jeông leóng hank lòy , yiu gêy hõi säy taw .
 • sï mẽng : law bìd wong way
jôg jẽ : màng hòw yin
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd mey wánt ) jèk jèk gẽnk ho dòi , ciu ciu hönk jì guäy . yòk camp föng cõw hôy , sëk yeú gû yant way . döng lòw soy seöng gâ , jï yämp sây sõ hëy . jï yänt sãw jèk mòg , wan yĩm gû yeun fëy .
 • sï mẽng : jõw hon yáw wai
jôg jẽ : màng hòw yin
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd hon wánt ) mòk lòg ngàn nam dòw , bäk fönk göng seóng hon . ngó gä seöng sõy kök , yiu gâg cõ want deün . heöng lòy hâg jönk jònt , gü fan tïn jây hôn . may jönt yòk yáw mànt , penk hõi jèk màn màn .
 • sï mẽng : sök gîn däk göng
jôg jẽ : màng hòw yin
sï tãy : ńg yin jeùd gôy
sï mant : ( âd jänt wánt ) yi jäw pâg yïn jeũ , yàt mòw hâg saw sänt . yé kuông tïn däy seù , göng cënk yeùd gànt yant .
 • sï mẽng : cönt hĩu
jôg jẽ : màng hòw yin
sï tãy : ńg yin jeùd gôy
sï mant : ( âd sîu wánt ) cönt min bät gôg hĩu , ceû ceû mant tay níu . yè loi fönk yeú sëng , fä lòg jï dö sĩu .
 • sï mẽng : camp säy sän yãnt jẽ bät yeù
jôg jẽ : yäw way
sï tãy : ńg yin gũ sï
sï mant : jeùd dẽnk yät mau ci , jèk seóng säm sàp lóy . kâw guän mow tonk bòk , kuäy sät way ngôn gẽy . yeòg fëy gänt cai cë , yênk sì dîu cäw sõy . cä ci bät seöng gîn , mánt mín hönk yeóng jĩ . cõw sëk sänt yeú jönk , conk sëng mán ceöng lóy . kàp jï kây yäw jeùd , jì jök dòng sämp yí . söy mow bänt jeũ yî , pö däk cënk jènk léy . hënk jònt föng hà sän , ho bïd dòi jï jĩ .
 • sï mẽng : cönt yeûn
jôg jẽ : gämp ceöng sóy
sï tãy : ńg yin jeùd gôy
sï mant : ( âd cay wánt ) dã hẽy wong änk yi , mòg gâu jï seóng tay . tay si gënk cîb mònk , bät däk dôw liu säy .
 • sï mẽng : jënk yant yeûn
jôg jẽ : láw jönk yonk
sï tãy : cät yin jeùd gôy
sï mant : ( âd sän wánt ) sôy sôy gämp ho fòk yòk guän , ciu ciu má câg yeú döw wan . säm cönt bàg seûd guäy cënk cõnk , màn lóy wong ho yĩu häk sän .
 • sï mẽng : sant ngày cïu sï yeũn dòk sîm gënk
jôg jẽ : láw jönk yeun
sï tãy : ńg yin gũ sï
sï mant : käp jẽng sâw hon cĩ , cënk sämp fät cant fòk . han ci bûi yìb seü , bòw cöt dönk jäi dòk . jänt yeun líu mow cõy , mong jëk sây sõ jòk . way yin kêy hõ ménk , sìn sênk ho yaw sòk . dòw yant tenk yeú jènk , cöng sëk lin sämp jök . yàt cöt mòw lòw yeu , cënk conk yeu göw mòk . dàm yin ley yin seûd , ǹg yeùd sämp jì jök .
 • sï mẽng : käy göy
jôg jẽ : láw jönk yeun
sï tãy : ńg yin gũ sï
sï mant : gãw way jäm jõw cök , hànk cĩ nam yi jàg . han yï nonk põw lont , ngáw cí sän lamp hâg . hĩu gäng fän lòw cõw , yè bòng heõng käy sèg . loi wóng bät fonk yant , ceong gö cõ tïn bëk .
 • sï mẽng : yeu yönk
jôg jẽ : láw jönk yeun
sï tãy : cät yin gũ sï
sï mant : yeu yönk yè bòng säy ngam sök , hĩu käp cënk seöng yin cõ jök . yïn sïu yàt cöt bät gîn yant , ãi nái yät sëng sän sõy lòk . wui hôn tïn jây hà jönk law , ngam seóng mow sämp want seöng jòk .
 • sï mẽng : dänk láw jäw senk law gêy jeöng tënk fönk lin sêy jäw cî sĩ
jôg jẽ : láw jönk yeun
sï tãy : cät yin lòt sï
sï mant : ( âd yeong wánt ) senk seóng göw law jîb dài föng , hõi tïn saw sï jênk mong mong . gënk fönk leùn jĩm fu yonk sõy , màt yeú ce cämp bày lày ceong . léng seù conk jë cïn lóy mòk , göng law kök cí gãw wui ceong . gònk loi bâg yeùd mant sänt dèy , yaw jì yämp seü jày yät heöng .
 • sï mẽng : göng seûd
jôg jẽ : láw jönk yeun
sï tãy : ńg yin jeùd gôy
sï mant : ( âd sîd wánt ) cïn sän níu fëy jeùd , màn gênk yant jönk mìd . gü jäw sö läp yönk , dòk dîu hon göng seûd .
 • sï mẽng : cönt sï
jôg jẽ : wong põw yím
sï tãy : cät yin lòt sï
sï mant : ( âd sïn wánt ) änk tay yîn yeú bôw sänt nin , má yäp lonk döy lòw gẽy cïn . gä jeù cank senk lont hôn yeũn , sämp coy menk yeùd dôw wu tïn . gëy jönk gãmp jì lònt ceong hànt , law seóng fä jï sîu dòk min . way mànt tïn yonk dàw cë ke , ho si fãn pûi làk yîn yin ?
 • sï mẽng : jeöng toi yè sï
jôg jẽ : wáy jöng
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd füi wánt ) cënk sät yeûn yiu yè , yĩu yin fönk yeú öi . gü dänk mant cõ gôg , can yeùd hà jeöng toi . föng cõw yí want mòw , gû yant seu mèy loi . heöng seü bät hõ gêy , cäw ngàn yàw nam wui .
 • sï mẽng : gämp lenk tow
jôg jẽ : wáy jöng
sï tãy : cät yin jeùd gôy
sï mant : ( âd cay wánt ) göng yeú fëy fëy göng cõw cay , lòk ciu yeu mònk níu hönk tay . mow cenk jôy sì toi senk láw , yï gàw yïn lonk sàp lóy tay .
 • sï mẽng : guànt jäi yeú jönk yeú jeü mant sì yîn jàb
jôg jẽ : wáy yênk màt
sï tãy : ńg yin gũ sï
sï mant : bënk wày sämp wã gëk , yîn cãmp yenk cënk heöng . hõi seóng fönk yeú jî , sïu yiu ci gôg leong . fan ö gànt sïu sân , gä bänt fòk mún tong . jì cam göy ceû sonk , mèy dõw sï mant höng . léy wũi sì fëy hĩn , sênk dàd yenk jëk mong . sïn fey sòk si gâmp , sö guõ hànk gîn seong . fũ yãmp yät büi jãw , yeóng lenk gämp yòk jeöng . sant fün tãy jì hënk , yî yòk lenk fönk ceong . ng jönk sènk mant sĩ , kuant yìn gämp wöng yeong . föng jï dài fan dèy , hẽy yeòg coi fû keong ?
 • sï mẽng : cö fâd yeong jĩ gêy yeun dài hàu seü
jôg jẽ : wáy yênk màt
sï tãy : ńg yin gũ sï
sï mant : cäy cäy hôy cänt ngôi , fân fân yàp yïn mòw . guäy jàu lòg yeong yant , can jönk guõng lenk seù . gämp ciu way cĩ bìd , ho ceû wan seöng yeù . sây sì bö seóng jäw , yeun wui ngön däk jeù ?
 • sï mẽng : gêy ceun jïu sän jönk dòw sì
jôg jẽ : wáy yênk màt
sï tãy : ńg yin gũ sï
sï mant : gämp ciu guànt jäi láng , fät nìm sän jönk hâg . gân dãy cök gënk sänt , guäy loi jeũ bàg sèg . yòk ci yät piu jãw , yeún wây fönk yeú jèk . lòg yìb mún hönk sän , ho ceû camp hank jëk .
 • sï mẽng : ceong ngön yeù fonk jeû
jôg jẽ : wáy yênk màt
sï tãy : ńg yin gũ sï
sï mant : hâg conk dönk föng loi , yï seóng bâ lenk yeú . mànt hâg ho way loi , cõi sän yänt mái fũ . ménk ménk fä jênk höi , yeong yeong yîn sänt yeú . jòg bìd gämp yí cönt , bânt sï säng gẽy láw ?
 • sï mẽng : jèk cî höy cî yeũn
jôg jẽ : wáy yênk màt
sï tãy : ńg yin gũ sï
sï mant : lòg fan dàw wai jânt , tenk fõng lamp gü yèk . hòw hòw fönk hẽy bö , ménk ménk yàt sãmp jèk . yant guäy sän guôg ngâmp , ngàn hà low jäw bàg . dòk yè yëk cont guän , tênk jönk mèy min hâg .
 • sï mẽng : dönk gäu
jôg jẽ : wáy yênk màt
sï tãy : ńg yin gũ sï
sï mant : lèy sê gòk jönk nin , cöt gäu kuông cënk ceú . yeong láw sân wo fönk , cënk sän dàm ng lòy . yï conk sëk jì hêy , yeun gân wan fòk hôy . mey yeú õi föng yeun , cönt gäw menk ho ceû . lòg yäw sämp lóy jĩ , jönt sì jëk yaw gòy . jönk bà sï gîd low , mòw tow jèk hõ seû .
 • sï mẽng : sônk yeong sì nóy
jôg jẽ : wáy yênk màt
sï tãy : ńg yin gũ sï
sï mant : wénk yàt föng cëk cëk , cöt mun fòk yaw yaw . nóy jĩ gämp yáw hank , dài göng sôw hënk jäw . yí bûi fũ mow cí , fũ nìm yëk ci yaw . yâw way ceong sõ yòk , leóng bìd yäp bät yäw . dôy cĩ gîd jönk ceong , yì wóng nan fòk law . jì sĩu keûd nòi fânt , sì gü yi ngó yäw . lài jï tôg lènk mun , yant söt seû mow yaw . pant gìm senk sõ seòng , jï conk hẽy dòi jäw . hâu gönk jönt fú dòw , yonk jĩ sònt key yaw . bìd ley jòi gämp sant , gîn yí döng ho cäw ? göy han cĩ jì hĩn , lamp gãmp fät nan säw . guäy loi sì yâw nóy , lenk lòy yeun yënk law .
 • sï mẽng : wai seóng hẽy wũi leong jäw gû yant
jôg jẽ : wáy yênk màt
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd gân wánt ) göng hôn cank way hâg , seöng fonk múi jôy wan . faw want yät bìd hàw , law sõy sàp nin gän . fün sîu cenk yeu gàw , sïu sö bânt yí bän . ho yänt bät guäy hôy ? wai seóng dôy cäw sän .
 • sï mẽng : fû däk mòw yeú sônk léy cow
jôg jẽ : wáy yênk màt
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd jî wánt ) cõ göng mey yeú lóy , gîn yìb mòw jönk si . mòg mòg fan loi conk , ménk ménk níu hôy ci . hõi mun sämp bät gîn , pow seù yeún hamp jï . seöng sônk cenk mow hàn , jïm kämp bẽy sân sï .
 • sï mẽng : gêy léy däm yeun sêg
jôg jẽ : wáy yênk màt
sï tãy : cät yin lòt sï
sï mant : ( âd sïn wánt ) hôy nin fä lóy fonk guänt bìd , gämp yàt fä höi yàw yät nin . sây sì mong mong nan jì lĩu , cönt saw ãmp ãmp dòk senk min . sänt dö jàt bèng sï tin lóy , yäp yáw law mong kuây fõnk cĩn . mant dòw yòk loi seöng mànt sônt , säy law mòng yeùd gẽy wui yeun .
 • sï mẽng : cäw yè gêy yäw yeun ngòi
jôg jẽ : wáy yênk màt
sï tãy : ńg yin jeùd gôy
sï mant : ( âd sïn wánt ) wai guänt sòk cäw yè , sân bòw wènk leong tïn . hönk sän conk jĩ lòg , yäw yant yênk mèy min .
 • sï mẽng : ceü jäw säy gân
jôg jẽ : wáy yênk màt
sï tãy : cät yin jeùd gôy
sï mant : ( âd gênk wánt ) dòk lin yäw cõw gân bïn säng , seóng yáw wong ley sämp seù menk . cönt ciu dâi yeú mán loi gäp , yé dòw mow yant jäw jì wang .
 • sï mẽng : gënk lów jây hõnk jĩ yi tân jï
jôg jẽ : tong yeun jönk
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd dönk wánt ) fü jĩ ho way jẽ ? cäy cäy yät dòi jönk . dèy yaw jäw sì yäp , jàg jëk lów wong gönk . tân fònk jë sänt fãw , seöng lont yeûn dòw konk . gämp hôn leóng yenk dìn , döng yeú mònk si tonk .
 • sï mẽng : mòng gây mun
jôg jẽ : jõw wènk
sï tãy : cät yin lòt sï
sï mant : ( âd gänk wánt ) yîn toi yät hôy hâg sämp gënk , gä gũ heün heün hôn jeông yenk . màn lóy hon guöng säng jëk seûd , säm bïn ceú sëk dònk ngay sënk . sä ceong fönk fõ cämp wu yeùd , hõi bùn want sän yõnk gây senk . sĩu sĩu söy fëy taw bät lèy , lònt gönk wan yòk cẽnk ceong yënk .
 • sï mẽng : jönk nam mòng yeu seûd
jôg jẽ : jõw wènk
sï tãy : ńg yin jeùd gôy
sï mant : ( âd hon wánt ) jönk nam yämp léng sâw , jëk seûd faw want deün . lamp bĩu menk jây sëk , senk jönk jänk mòw hon .
 • sï mẽng : pant nóy
jôg jẽ : cont töw yòk
sï tãy : cät yin lòt sï
sï mant : ( âd yeong wánt ) ponk mun mèy sëk yĩ lo heöng , yí tôg leong mui yëk jì seöng . soy ngôi fönk law göw gâg dìu , gònk lin si sây gìm sö jöng . gãmp jeông sàp jĩ kuä jämp hãu , bät bã seöng mey dâw wã ceong . fũ hànt nin nin ngâd gämp sîn , way tä yant jôg gâ yï seong .
 • sï mẽng : bâ seóng cäw göy
jôg jẽ : má dâi
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd jänt wánt ) bâ yeun fönk yeú dènk , mán gîn ngàn hank pant . lòg yìb tä heöng seù , hon dänk dòk yè yant . hönk yeun bàg lòw dèk , gü bëk yé jänk lont . gêy ngò gäu fëy gãw , ho nin jî cĩ sänt .
 • sï mẽng : cõ göng wai gũ
jôg jẽ : má dâi
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd yaw wánt ) lòw hêy hon guöng jàb , mey yeong hà cõ yäw . yeun tay dònk tenk seù , yant jòi mòk lan jäw . guõng jàg säng menk yeùd , cöng sän gâb leùn law . want jönk guänt bät gîn , gẽnk jèk jì bëy cäw .
 • sï mẽng : yîn gö hank bènk jòy
jôg jẽ : göw sëk
sï tãy : lòg fũ
sï mant : hôn gä yïn cant jòi säy bäk , hôn jeông ci gä pô can càg . nam yi bũn jì conk wang hank , tïn jĩ fëy seong cî ngan sëk . cönk gämp fàt gũ hà yeu guän , sënk key wäy yi kîd sèg gän . hàu wây yeú seü fëy hòn hõi , dän yeü lìb fõ jîu long sän . sän ceün sïu tiu gèk bïn tõw , wu ke pank lenk jàb fönk yeú . jîn sì guänt cin bûn sẽy säng , méy yant jeông hà yaw gö mów . dài mòg konk cäw côi cõw söy , gü senk lòg yàt dâw bënk hëy . sänt döng yänt yeù seong hënk dèk , lèk jònt guän sän mèy gãi way . tîd yï yeún seû sänt kant gãw , yòk gänt yênk tay bìd ley hàw . sĩu fú senk nam yòk teún ceong , jënk yant gây bäk hönk wui sãw . bïn fönk pïu yiu ná hõ dòw , jeùd wèk cöng mong gânk ho yáw ? sâd hêy säm si jôg jànt want , hon sëng yät yè ceun dïu dãw . seöng hôn bàg yànt heûd fänt fänt , sẽy jîd conk loi hẽy gû fänt ? guänt bät gîn sä ceong jänk jîn fũ , jî gämp yaw yëk léy jeông guänt .
 • sï mẽng : sônk léy sĩu fũ bĩn hàb jönk wong sĩu fũ bĩn ceong sä
jôg jẽ : göw sëk
sï tãy : cät yin lòt sï
sï mant : ( âd yeu wánt ) jë guänt cĩ bìd yî ho yeu , jeû má ham büi mànt jàg göy . mow hàb tay yeun sôw hank lòy , hank yeong guäy ngàn gẽy fönk seü . cënk fönk göng seóng cäw fan yeún , bàg dây senk bïn gũ mòk sö . sênk dòi jëk gämp dö yeú lòw , jàm si fänt sãw mòg caw ceü .
 • sï mẽng : coy yè yáw wai
jôg jẽ : cöy tow
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd jänt wánt ) tiu dày säm bä lòw , gëy ngay màn lóy sänt . leùn sän can seûd yè , gü dòk yì heöng yant . jìm yeú guät yòk yeún , jeũn yeü tonk bòk cänt . ná hämp jênk pïu pâg , menk yàt sôy wa sänt .
 • sï mẽng : gü ngàn
jôg jẽ : cöy tow
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd jî wánt ) gẽy hank guäy côi jònt , nìm yí dòk ho jï . mòw yeú seöng fü sät , hon tong yòk hà ci . jeũ want däy ngâmp dòw , guän yeùd láng seöng coy . mèy bïd fonk jänk gĩu , gü fëy jì hõ yi .
 • sï mẽng : gãw yàt dänk mòng sïn toi cenk law menk fũ
jôg jẽ : cöy ceú
sï tãy : cät yin lòt sï
sï mant : ( âd füi wánt ) hôn mant wong dây yáw göw toi , cĩ yàt dänk lamp ceú sëk höi . säm jônt want sän gäi bäk heông , yì lenk fönk yeú jì dönk loi . guän mun lènk wánt soy nank sëk , ho seóng sïn yönk hôy bät wui . cẽ yòk gànt camp pang jàg jõi , tow yin gònk jôy gök fä büi .
 • sï mẽng : wong hòg law
jôg jẽ : cöy hòw
sï tãy : cät yin lòt sï
sï mant : ( âd yaw wánt ) sëk yant yí senk wong hòg hôy , cĩ dèy hönk yeu wong hòg law . wong hòg yät hôy bät fòk fãn , bàg want cïn jôi hönk yaw yaw . cenk ceün lèk lèk hôn yeong seù , föng cõw cäy cäy yënk mów jäw . yàt mòw heöng guän ho ceû sì , yïn bö göng seóng sãy yant saw .
 • sï mẽng : hank gënk wa yämp
jôg jẽ : cöy hòw
sï tãy : cät yin lòt sï
sï mant : ( âd gänk wánt ) tiu yiu tâi wa fũ ham gënk , tïn ngòi säm fönk seôg bät senk . mów dây ci cin want yòk sân , sïn yant jeõng seóng yeú cö cenk . ho sän bäk jãmp cont guän hĩm , yèk lòw säy lin hôn jì penk . jê mànt lòw bòng menk lèy hâg , ho yeu cĩ ceû hòg ceong säng .
 • sï mẽng : ceong gön hank yì sãw jï yät
jôg jẽ : cöy hòw
sï tãy : lòg fũ
sï mant : guänt gä ho ceû jeù ? cîb jeù jòi wang tong . tenk seun jàm jê mànt , wàg hõnk sì tonk heöng .
 • sï mẽng : ceong gön hank yì sãw jï yì
jôg jẽ : cöy hòw
sï tãy : lòg fũ
sï mant : gä lamp gãw göng sõy , loi hôy gãw göng jäk . tonk sì ceong gôn yant , säng sĩu bät seöng sëk .
 • sï mẽng : sök wong ceöng lenk yãnt göy
jôg jẽ : seong gîn
sï tãy : ńg yin gũ sï
sï mant : cënk käy sämp bät cäg , yãnt ceû way gü want . conk jây lòw mey yeùd , cënk guöng yaw way guänt . mau tenk sök fä yẽnk , yeòg yeũn jï toi mant . yeu yèk jè si hôy , säy sän leun hòg kuant .
 • sï mẽng : tay pô sän jì hàw sîm yeũn
jôg jẽ : seong gîn
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd sâmp wánt ) cënk sant yàp gũ jì , cö yàt jîu göw lamp . kök gênk tönk yäw ceû , sîm fong fä mòk sämp . sän guöng yeùd níu sênk , tam yẽnk hönk yant sämp . màn lài cĩ köy jèk , way mant jönk hênk yämp .
 • sï mẽng : gãmp yeù sêy sãw jï yät
jôg jẽ : jeöng gãw lenk
sï tãy : ńg yin gũ sï
sï mant : gü honk hõi seóng loi , ci wong bät gãmp gû . jäk gîn seöng côy níu , cau jòi säm jeü seù . gĩu gĩu jänt mòk dïn , däk mow gämp yeũn gòy . méy fòk wàn yant jĩ , göw menk bëk sant ngôg . gämp ngó yaw ménk ménk , yèk jẽ ho sõ mòw .
 • sï mẽng : gãmp yeù sêy sãw jï yì
jôg jẽ : jeöng gãw lenk
sï tãy : ńg yin gũ sï
sï mant : lan yìb cönt wäy yoy , guây wa cäw gãu gîd . yänt yänt cĩ säng yî , jì yí way gäi jîd . soy jï lamp cäy jẽ , mant fönk có seöng yeùd . cõw mòk yáw bũn sämp , ho kaw méy yant jîd .
 • sï mẽng : gãmp yeù sêy sãw jï säm
jôg jẽ : jeöng gãw lenk
sï tãy : ńg yin gũ sï
sï mant : yäw yant guäy dòk ngò , jày lòy sãy gü cënk . ci cĩ jè göw níu , yänt jï ceun yeún cenk . yàt jèk wai hönk yî , yant soy gãmp jî jënk . fëy sãmp léy jì gâg , ho sõ wây ng senk .
 • sï mẽng : gãmp yeù sêy sãw jï sêy
jôg jẽ : jeöng gãw lenk
sï tãy : ńg yin gũ sï
sï mant : göng nam yáw dän guät , gënk dönk yaw lòk lamp . hẽy yï dèy hêy neún , jì yáw sôy hon sämp . hõ yí jîn gä hâg , nòi ho jõ conk sämp . wànt mènk way sõ yeù , cont wan bät hõ camp . tow yin seù tow léy , cĩ mòk hẽy mow yämp .
 • sï mẽng : mòng yeùd wai yeún
jôg jẽ : jeöng gãw lenk
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd jî wánt ) hõi seóng säng menk yeùd , tïn ngai gònk cĩ si . cenk yant yeûn yiu yè , gẽnk jèk hẽy seöng sï . mìd jök lin guöng mún , pëy yï gôg lòw jï . bät hämp yenk sãw jànk , wan cãmp mònk gäi key .
 • sï mẽng : tow fä käy
jôg jẽ : jeöng yök
sï tãy : cät yin jeùd gôy
sï mant : ( âd sïn wánt ) yãnt yãnt fëy kiu gâg yé yïn , sèg gëy säy bùn mànt yeu seun . tow fä jònt yàt coy law sõy , dònk jòi cënk käy ho ceû bïn ?
 • sï mẽng : gêy yant
jôg jẽ : jeöng bàt
sï tãy : cät yin jeùd gôy
sï mant : ( âd ma wánt ) bìd mònk yï yï dôw jè gä , sĩu long wui hàb kök lan ce . dö cenk jĩ yáw cönt tenk yeùd , yaw way ley yant jîu lòg fä .
 • sï mẽng : gönk ci
jôg jẽ : jeöng wũ
sï tãy : ńg yin jeùd gôy
sï mant : ( âd sïn wánt ) gû guôg säm cïn lóy , sämp gönk yì sàp nin . yät sëng ho mún jĩ , seöng lòy lòg guänt cin .
 • sï mẽng : jànk nòi yant
jôg jẽ : jeöng wũ
sï tãy : cät yin jeùd gôy
sï mant : ( âd gö wánt ) gâmp mun gönk seù yeùd hant guô , mèy ngán mey hôn sök lòw fö . ce bàt yòk cä dänk yẽnk bùn , tëk höi honk yìm gâw fëy ngo .
 • sï mẽng : jàb lenk toi yì sãw jï yät
jôg jẽ : jeöng wũ
sï tãy : cät yin jeùd gôy
sï mant : ( âd füi wánt ) yàt guöng ce jîu jàb lenk toi , honk seù fä yenk hĩu lòw höi . jòg yè seóng wong sänt sàw lòk , tâi jänt hamp sîu yàp lim loi .
 • sï mẽng : jàb lenk toi yì sãw jï yì
jôg jẽ : jeöng wũ
sï tãy : cät yin jeùd gôy
sï mant : ( âd yeun wánt ) guëk guôg fü yant senk jeũ yänt , penk menk ke má yàp gönk mun . keôg yim jï fãnt wü ngan sëk , tám sôw ngo mey ciu jî jeün .
 • sï mẽng : tay gämp lenk dòw
jôg jẽ : jeöng wũ
sï tãy : cät yin jeùd gôy
sï mant : ( âd yaw wánt ) gämp lenk jönt dòw sĩu sän law , yät sök hank yant jì hõ saw . ciu lòg yè göng ce yeùd lóy , leóng säm sënk fõ sì guä jäw ?
 • sï mẽng : seü bïn sì
jôg jẽ : jeöng kiu
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd yaw wánt ) dìu gôg teún cënk cäw , jënk yant yĩ seû law . cönt fönk dôy cënk cõnk , bàg yàt lòg leong jäw . dài mòg mow bënk jõ , konk bïn yáw hâg yaw . fan cenk cí cĩ sõy , ceong yeùn heông nam law .
 • sï mẽng : mùd fan gû yant
jôg jẽ : jeöng jèk
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd jây wánt ) cin nin seû yeùd jï , senk hà mùd ceun sï . fan hôn teún sïu sëk , sẽy säng ceong bìd ley . mow yant säw fây jeông , guäy má sëk can key . yòk jây yi guänt jòi , tïn ngai hök cĩ si .
 • sï mẽng : fönk kiu yè pâg
jôg jẽ : jeöng gây
sï tãy : cät yin jeùd gôy
sï mant : ( âd sïn wánt ) yeùd lòg wü tay seöng mún tïn , göng fönk yeu fõ dôy saw min . gü söw senk ngòi hon sän jì , yè bûn jönk sëng dôw hâg seun .
 • sï mẽng : cäw yàt fù keûd tay tonk guän yèk law
jôg jẽ : hõy want
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd sïu wánt ) honk yìb mán sïu sïu , ceong tenk jãw yät piu . can want guäy tâi wa , sö yeú guô jönk tiu . seù sëk coy guän guẽnk , ho sëng yàp hõi yiu . dây heöng menk yàt dôw , yaw jì mònk yeu ciu .
 • sï mẽng : jõw cäw
jôg jẽ : hõy want
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd gö wánt ) yiu yè fân cënk sät , säy fönk säng côy lo . can yenk cäy yòk lòw , jõw ngàn fät gämp ho . göw seù hĩu wan màt , yeún sän cenk gânk dö . wai nam yät yìb hà , jì gôg dònk tenk bö .
 • sï mẽng : dänk yäw jäw toi gö
jôg jẽ : cant jĩ ngong
sï tãy : cät yin gũ sï
sï mant : cin bät gîn gũ yant , hàw bät gîn loi jẽ . nìm tïn dèy jï yaw yaw , dòk công yin yi tây hà .
 • sï mẽng : lónk säy hank
jôg jẽ : cant tow
sï tãy : cät yin jeùd gôy
sï mant : ( âd jänt wánt ) sày sôw hönk now bät gû sänt , ńg cïn dïu gãmp sông wu cant . hõ lin mow dènk ho bïn guät , yaw sì cönt guäy mònk lóy yant .
 • sï mẽng : jàb sï
jôg jẽ : mow menk sì
sï tãy : cät yin jeùd gôy
sï mant : ( âd cay wánt ) gànt hon sèk yeú cõw cäy cäy , jeû màk miu fönk láw yẽnk tay . dãnk sì yáw gä guäy mèy däk , dòw geün yäw heông yí bïn tay .
 • sï mẽng : wui heöng ngáw seü
jôg jẽ : hò jï jeöng
sï tãy : cät yin jeùd gôy
sï mant : ( âd füi wánt ) sĩu sĩu ley gä lów dài wui , heöng yämp mow gõi bânt mow cöy . yi tonk seöng gîn bät seöng sëk , sîu mànt hâg conk ho ceû loi .
 • sï mẽng : sônk yant dönk yaw
jôg jẽ : wänt tenk guänt
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd sän wánt ) föng seû lòg wong yìb , hòw yin ley gû guän . göw fönk hôn yeong dòw , cö yàt cẽnk mun sän . göng seóng gẽy yant jòi , tïn ngai gü jàu wan . ho döng conk seöng gîn , jönt jãw wây ley ngan .
 • sï mẽng : lèy jäw nam dòw
jôg jẽ : wänt tenk guänt
sï tãy : cät yin lòt sï
sï mant : ( âd mey wánt ) dàm yin hönk sõy dôy ce fäy , kök dõw cöng mong jîb côy mey . bö seóng má säy hôn jàu hôy , láw bïn yant hîd dòi seun guäy . sôw conk sä cõw kuant äw sân , màn kẽnk göng tin yät lòw fëy . soy gãi senk jäw camp fàn láy , ńg wu yïn sõy dòk mong gëy .
 • sï mẽng : söw mów mìu
jôg jẽ : wänt tenk guänt
sï tãy : cät yin lòt sï
sï mant : ( âd sïn wánt ) söw mów want sïu hôn sãy cin , gũ ci göw seù leóng mong yin . want bïn ngàn teún wu tïn yeùd , lónk seóng yeong guäy côi cõw yïn . wui yàt law toi fëy gâb jeông , hôy si gün gîm sì dënk nin . màw lenk bät gîn fönk haw yânt , hönk heông cäw bö hök sày ceün .
 • sï mẽng : yiu sät yeûn
jôg jẽ : wänt tenk guänt
sï tãy : cät yin jeùd gôy
sï mant : ( âd gänk wánt ) bënk tím ngant cong mònk bät senk , bëk tïn yeu sõy yè want hënk . ngàn sëng yeún guô sïu seöng hôy , sàp yì law jönk yeùd jì menk .
 • sï mẽng : camp yãnt jẽ bät yeù
jôg jẽ : gã dõw
sï tãy : ńg yin jeùd gôy
sï mant : ( âd yeù wánt ) conk hà mànt tonk jĩ , yin sï cõi yeòg hôy . jĩ jòi cĩ sän jönk , want sämp bät jï ceû .
 • sï mẽng : camp lòk honk jìm bät yeù
jôg jẽ : jänk gãu yin
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd ma wánt ) yi gä söy dâi guôg , yé gênk yàp söng ma . gànt jõnk ley bïn gök , cäw loi mèy jeû fä . kâw mun mow heũn fày , yòk hôy mànt säy gä . bôw dôw sän jönk hôy , guäy loi múi yàt ce .
 • sï mẽng : sônk cöy gãw
jôg jẽ : pui dèk
sï tãy : ńg yin jeùd gôy
sï mant : ( âd jĩ wánt ) guäy sän sämp cĩn hôy , söy jònt yäw kôg méy . mòg hòg mów lenk yant , jàm yaw tow yeun lóy .
 • sï mẽng : cönt fân yeòg ye käy
jôg jẽ : key mow cim
sï tãy : ńg yin gũ sï
sï mant : yäw yî mow teún jeùd , cĩ hôy coy sõ ngáw . mán fönk cöy hank jäw , fä lòw yàp käy hãw . jây yè jeũn säy kôg , gâg sän mòng nam dãw . tam yïn fëy yonk yonk , lamp yeùd däy heông hàw . säng sì cẽ mey màn , yeùn way ci gön sãw .
 • sï mẽng : yeùd yè
jôg jẽ : law föng penk
sï tãy : cät yin jeùd gôy
sï mant : ( âd ma wánt ) gânk sämp yeùd sëk bûn yant gä , bäk dãw lan gön nam dãw ce . gämp yè pïn jï cönt hêy neún , conk sëng sänt tâw lòk ceöng sä .
 • sï mẽng : cönt yeûn
jôg jẽ : law föng penk
sï tãy : cät yin jeùd gôy
sï mant : ( âd yeun wánt ) sä ceöng yàt lòg jìm wong fänt , gämp ngök mow yant gîn lòy hant . jèk mòg hönk tenk cönt yòk mán , ley fä mún dèy bät höi mun .
 • sï mẽng : cäw yàt dänk ng gönk toi seóng jì yeún tîu , jì jëk cant jeông ng menk cîd jîn ceong
jôg jẽ : law ceong hënk
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd sâmp wánt ) gũ toi yiu lòg hàw , cäw yàt mòng heöng sämp . yé jì loi yant sĩu , want fönk gâg sõy sämp . jèk yeong yï gàw lóy , hon hênk mún hönk lamp . caw ceông nam ciu sì , ceong göng dòk jî gämp .
 • sï mẽng : sônk léy jönk senk guäy hôn yeong bìd yìb
jôg jẽ : law ceong hënk
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd jï wánt ) law lòg jënk nam jeông , cank köy sàp màn sï . bà guäy mow gàw yìb , lów hôy leũn menk si . dòk làp säm bïn jènk , hënk säng yät gîm jï . mong mong göng hôn seóng , yàt mòw yòk ho jï .
 • sï mẽng : jîn bìd wong sàp yät nam yaw
jôg jẽ : law ceong hënk
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd jänt wánt ) mòng guänt yïn sõy fûd , fäy sãw lòy jïm gänt . fëy níu mùd ho ceû , cënk sän hönk heông yant . ceong göng yät fan yeún , lòg yàt ńg wu cönt . soy gîn tënk jäw seóng , seöng sï saw bàg penk .
 • sï mẽng : camp nam käy seong dòw sì
jôg jẽ : law ceong hënk
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd yeun wánt ) yät lòw gënk hank ceû , mui toi gîn kèg hant . bàg want yï jènk jeũ , cönt cõw bây han mun . yeù yeú hôn conk sëk , coy sän dôw sõy yeun . käy fä yeú sîm yî , seöng dôy yèk mong yin .
 • sï mẽng : sänt nin jôg
jôg jẽ : law ceong hënk
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd sîn wánt ) heöng sämp sänt sôy cîd , tïn bùn dòk sän yin . lów jî göy yant hà , cönt guäy jòi hâg sïn . léng yeun tonk dân mòw , göng láw gònk fönk yïn . yí cí ceong sä fù , conk gämp yàw gẽy nin ?
 • sï mẽng : göng jäw conk bìd sîd lòk láw bâd yì yeun ngòi
jôg jẽ : law ceong hënk
sï tãy : cät yin lòt sï
sï mant : ( âd gö wánt ) säng ngai hẽy lĩu senk yäw jîu , sây sì hönk jï hòg jôy gö . göng seóng yeùd menk wu ngàn guô , wai nam mòk lòg cõ sän dö . gêy sänt cẽ hẽy cöng jäw gànt , gû yẽnk mow yeu bàg fâd ho . gämp yàt lonk jönk yant gònk lów , kuây guänt yaw hĩn sànt fönk bö .
 • sï mẽng : ceong sä guô gã yi jàg
jôg jẽ : law ceong hënk
sï tãy : cät yin lòt sï
sï mant : ( âd jï wánt ) säm nin jàg wàn cĩ cäy ci , màn gũ way law cõ hâg bëy . cäw cõw dòk camp yant hôy hàw , hon lamp hönk gîn yàt ce si . hôn mant yáw dòw yänt yaw bòg , seöng sõy mow cenk dîu hẽy jï . jèk jèk göng sän yiu lòg ceû , lin guänt ho sì dôw tïn ngai .
 • sï mẽng : jì hà hãw jî yënk mów jäw jèk mòng ngòg yeong gêy yeun jönk senk
jôg jẽ : law ceong hënk
sï tãy : cät yin lòt sï
sï mant : ( âd sïn wánt ) tënk jäw mow lòng fòk mow yïn , cõ hâg seöng sï yëk míu yin . hôn hãw jèk yeong ce dòw níu , dònk tenk cäw sõy yeún lin tïn . gü senk bûi léng hon cöy gôg , dòk seû lamp göng yè pâg seun . gã yi seóng seü yäw hôn sät , ceong sä jàg hôy gũ gämp lin .
 • sï mẽng : sônk lenk cîd
jôg jẽ : law ceong hënk
sï tãy : ńg yin jeùd gôy
sï mant : ( âd yeùn wánt ) cöng cöng jök lamp jì , míu míu jönk sëng mán . ho läp dâi ce yeong , cënk sän dòk guäy yeún .
 • sï mẽng : tênk dàn kamp
jôg jẽ : law ceong hënk
sï tãy : ńg yin jeùd gôy
sï mant : ( âd hòn wánt ) lenk lenk cät yin seóng , jènk tênk conk fönk hon . gũ dìu söy jì ngôi , gämp yant dö bät dàn .
 • sï mẽng : sônk seóng yant
jôg jẽ : law ceong hënk
sï tãy : ńg yin jeùd gôy
sï mant : ( âd yeù wánt ) gü want jeông yé hòg , hẽy heông yant gän jeù . mòg mái yök jäw sän , si yant yí jï ceû .
 • sï mẽng : sòk sïn jeũ mìu
jôg jẽ : law yeú sêg
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd sĩn wánt ) tïn dèy yënk honk hêy , cïn cäw seòng lámp yin . sây fänt säm jök dẽnk , yìb fòk ńg jeü cĩn . däk seöng nank höi guôg , säng yi bät jeòng yin . cäy leong sòk gû gèy , loi mów ngày gönk cin .
 • sï mẽng : säy côi sän wai gũ
jôg jẽ : law yeú sêg
sï tãy : cät yin lòt sï
sï mant : ( âd yaw wánt ) wong jônt law seun hà yëk jäw , gämp lenk wong hêy ãmp yin säw . cïn camp tîd sõ sãmp göng dãy , yät pîn gông fän cöt sèg taw . yant sây gẽy wui seöng wóng sì , sän yenk yï gàw jãmp hon law . conk gämp sêy hõi way gä yàt , gû lóy sïu sïu low dèk cäw .
 • sï mẽng : wü yï hòng
jôg jẽ : law yeú sêg
sï tãy : cät yin jeùd gôy
sï mant : ( âd ma wánt ) jeü jeôg kiu bïn yé cõw fä , wü yï hòng hãw jèk yeong ce . gàw si wong jè tong cin yîn , fëy yàp camp seong bâg sênk gä .
 • sï mẽng : cönt ci
jôg jẽ : law yeú sêg
sï tãy : cät yin jeùd gôy
sï mant : ( âd yaw wánt ) sänt jöng yi mìn hà jeü law , sämp sõ cönt guöng yät yeũn saw . hank dôw jönk tenk sôw fä dõ , cënk tenk fëy seóng yòk söw taw .
 • sï mẽng : keûd tay
jôg jẽ : law sànt höy
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd yeong wánt ) dòw yaw bàg want jònt , cönt yeú cënk käy ceong . si yáw lòg fä jî , yeún coy law sõy heöng . han mun heông sän lòw , sämp láw dòk seü tong . yäw yẽnk múi bàg yàt , cënk fäy jîu yï seong .
 • sï mẽng : má ngay bö
jôg jẽ : jèng tin
sï tãy : cät yin jeùd gôy
sï mant : ( âd jänt wánt ) yeun jönk wui má yeong fëy sẽy , want yeú nan mong yàt yeùd sänt . jönk sì sênk menk tïn jĩ sì , gẽnk yeong gönk jẽng yàw ho yant .
 • sï mẽng : sônk léy deün
jôg jẽ : low guän
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd jï wánt ) gû guän söy cõw pîn , ley bìd jênk hämp bëy . lòw cöt hon want ngòi , yant guäy mòw seûd si . sĩu gü way hâg jõw , dö nan sëk guänt ci . yĩm lòy hönk seöng heông , fönk cant ho sõ key .
 • sï mẽng : mán cî ngòg yeũn
jôg jẽ : low guän
sï tãy : cät yin lòt sï
sï mant : ( âd wánt ) want höi yeún gîn hôn yeong senk , yaw sì gü fan yät yàt cenk . gũ hâg jâw min jï lòng jènk , jäw yant yè yeú gôg ciu säng . säm seöng saw bânt fonk cäw sëk , màn lóy guäy sämp dôy yeùd menk . gàw yìb yí coy jënk jîn jònt , gânk hämp göng seóng gũ pey sëng ?
 • sï mẽng : côi hà kök sêy sãw jï yät
jôg jẽ : low guän
sï tãy : lòg fũ
sï mant : jàw lenk gämp bòk gü , yîn méy sâw mau wu . dòk làp yeong sänt lènk , cïn yenk gònk yät fü .
 • sï mẽng : côi hà kök sêy sãw jï yì
jôg jẽ : low guän
sï tãy : lòg fũ
sï mant : lamp ngâmp cõw gënk fönk , jeông guänt yè yánt gönk . penk menk camp bàg yeú , mùd jòi sèg lenk jönk .
 • sï mẽng : côi hà kök sêy sãw jï säm
jôg jẽ : low guän
sï tãy : lòg fũ
sï mant : yeùd häk ngàn fëy göw , dän yeü yè dònt tow . yòk jeông hënk ke jòk , dài seûd mún gönk döw .
 • sï mẽng : côi hà kök sêy sãw jï sêy
jôg jẽ : low guän
sï tãy : lòg fũ
sï mant : yé mòg bây kenk yin , geöng yonk hò low seun . jôy wo gämp gâb mów , loy gũ dònk sän ceün .
 • sï mẽng : sônk jänk guäy yàt bũn
jôg jẽ : cĩn hẽy
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd gênk wánt ) seóng guôg coy yeun jeù , loi tow yeòg mònk hank . faw tïn cöng hõi yeún , hôy sây fâd jäw hënk . sõy yeùd tönk sîm jèk , yeu lonk tênk fan sëng . way lin yät dänk yẽnk , màn lóy ngán jönk menk .
 • sï mẽng : gök hãw seü jäi gêy yeong bõw keûd
jôg jẽ : cĩn hẽy
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd jï wánt ) ceun kôg dâi föng ci , want ha säng bày way . jök lin sänt yeú hàw , sän ngôi jèk yeong si . han lòw cäy seong jõw , cäw fä lòg gânk ci . gä tonk sôw lo gênk , jòg yeú gû yant key .
 • sï mẽng : jànk keûd hà pui sê yant
jôg jẽ : cĩn hẽy
sï tãy : cät yin lòt sï
sï mant : ( âd sâmp wánt ) yì yeùd wong ley fëy seóng lamp , cönt senk jĩ gâmp hĩu yämp yämp . ceong lòg jönk sëng fä ngòi jònt , lonk ci láw sëk yeú jönk sämp . yeong wo bät sân konk tow hànt , sïu hôn ceong yeun bõnk yàt sämp . hîn fû sàp nin yaw mèy yeù , säw jeông bàg fâd dôy wa jäm .
 • sï mẽng : jòi yòk wènk sim bènk jòy
jôg jẽ : lôg bänt wong
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd sâmp wánt ) säy lòk sim sëng ceông , nam gün hâg sï sämp . bät hämp yeun bânt yẽnk , loi dôy bàg taw yamp . lòw conk fëy nan jônt , fönk dö heõng yì camp . mow yant sônt göw gîd , soy way bĩu yeú sämp ?
 • sï mẽng : göng heöng gû yant ngáw jàb hâg sê
jôg jẽ : dâi sök lont
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd göng wánt ) tïn cäw yeùd yàw mún , senk keûd yè cïn conk . wan jôg göng nam wũi , fän yi mònk lóy fonk . fönk jï gënk ngâmp ceôg , lòw cõw fök hon conk . gëy lóy ceong hämp jôy , seöng law wây hĩu jönk .
 • sï mẽng : gönk ci
jôg jẽ : sîd fonk
sï tãy : cät yin lòt sï
sï mant : ( âd yeòng wánt ) sàp yì law jönk jònt hĩu jöng , mòng sïn law seóng mòng guänt wong . sõ ham gämp sâw lin wan láng , sõy dèk tonk lonk jâw làw ceong . want gây bà sö wan dôy gêng , lo yï yòk wùn gânk tïm heöng . yiu kuäy jênk dìn lim höi ceû , pow fû gönk yant sôw yeù cong .
 • sï mẽng : caw cenk yin cäw yè jëk sì gîn jànk
jôg jẽ : hon wank
sï tãy : ńg yin lòt sï
sï mant : ( âd ma wánt ) ceong tím yenk fönk jõw , hönk senk dàm yeùd wa . sënk ho cäw yät ngàn , jämp ceú yè cïn gä . jîd hàw hôn yênk mán , sämp key ngò yí së . heông loi yamp sâw gôy , bät gôg yí menk ä .
 • sï mẽng : tonk tay sïn yaw gün
jôg jẽ : hon wank
sï tãy : cät yin lòt sï
sï mant : ( âd yaw wánt ) sïn toi cö gîn ńg senk law , fönk màt cäy cäy sök yeú säw . sän sëk yiu lin cont seù mán , jämp sëng gànt bôw hôn gönk cäw . sö sönk yẽnk lòg hönk tan jènk , sây cõw cönt heöng sĩu dònk yäw . ho yònk bìd camp föng ngòi hôy , yant gän yèk jì yáw dän yäw .
 • sï mẽng : hon sèk
jôg jẽ : hon wank
sï tãy : cät yin jeùd gôy
sï mant : ( âd ma wánt ) cönt senk mow ceû bät fëy fä , hon sèk dönk fönk yeù láw ce . yàt mòw hôn gönk ceun làb jök , hënk yïn sân yàp ńg haw gä .
 • sï mẽng : yí leong
jôg jẽ : hon äk
sï tãy : cät yin jeùd gôy
sï mant : ( âd jï wánt ) bëk lan gön ngòi sâw lim soy , sënk sëk penk fönk wã jîd jï . bâd cêg lonk söw föng gãmp yòk , yí leong tïn hêy mèy hon si .
 • sï mẽng : sän sèg
jôg jẽ : hon yeù
sï tãy : cät yin gũ sï
sï mant : sän sèg lôg kôg hank gênk mey , wong fänt dôw jì bïn fök fëy . sënk tong có gäi sänt yeú jök , bä jïu yìb dài jï jĩ fey . jänk yin gũ bëk fàt wã hõw , yí fõ loi jîu sõ gîn hëy . pöw cong fät jèk jî gänk fàn , sö lày yèk jök bãu ngó gëy . yè sämp jènk ngò bâg conk jeùd , cënk yeùd cöt léng guöng yàp fëy . tïn menk dòk hôy mow dòw lòw , cöt yàp göw hà konk yïn fëy . sän honk gân bëk fänt làn man , si gîn conk lëk gäi sàp way . döng law cêg jök dàb gân sèg , sõy sëng gëk gëk fönk säng yï . yant säng yeu cĩ jì hõ lòg , hẽy bïd gòk cök way yant gëy . jë jöi ng dõng yì säm jĩ , ngön däk jî lów bät gânk guäy .
 • sï mẽng : bâd yeùd sàp ńg yè jànk jeöng gönk cow
jôg jẽ : hon yeù
sï tãy : cät yin gũ sï
sï mant : cïm want sêy geũn tïn mow ho , cënk fönk cöy hönk yeùd seü bö . sä penk sõy sëk sëng yẽnk jeùd , yät büi seöng sòk guänt döng gö . guänt gö sëng seün ci cẽ fũ , bät nank tênk jönk lòy yeu yeú . dònk tenk lin tïn gãw yi göw , gäu lonk cöt mùd sënk ng hòw . sàp säng gãw sẽy dôw gün sõ , yäw göy màk màk yeu cong tow . hà cong wây se sèk wây yeòg , hõi hêy säp yìd fänt sëng söw . jòg jẽ jäw cin coy dài gũ , jì wong gây sênk dänk kuay göw . sê seü yät yàt hank cïn lóy , jòy conk dài pëk gäi coy sẽy . cïn jẽ jöy wui law jẽ wan , dèk ha dòng gâw cënk ciu bän . jäw gä sänt menk sãy gä yëk , hämp ö jĩ däk yi gënk man . pûn sï bëy gün bät hämp seûd , mèy mín coy cõ cant äi gän . tonk si bûi law dö seóng dòw , tïn lòw yäw hĩm nan jöy pän . guänt gö cẽ yäw tênk ngó gö , ngó gö gämp yeú guänt seu fö :jat1 nin menk yeùd gämp sïu dö , yant säng yaw mènk fëy yaw tä , yáw jãw bät yãmp nòi menk ho .
 • sï mẽng : yîd hank ngòg mìu sòy sök ngòg jì tay mun law
jôg jẽ : hon yeù
sï tãy : cät yin gũ sï
sï mant : ńg ngòg jây dìd gäi säm gönk , sêy föng wan jânt sönk döng jönk . fõ way dèy föng jök yïu guâi , tïn gâ sant bêng jeün key honk . pânt want sîd mòw cong bûn fök , söy yáw jeùd dẽnk soy nank konk ? ngó loi jênk fonk cäw yeú jîd , yämp hêy fûi mùi mow cënk fönk . cim sämp màk tõw yeòg yáw yênk , hẽy fëy jênk jèk nank gãmp tönk ? söy yeu jènk sôw jônk fönk cöt , yeóng gîn dàt ngàt cäng cënk hönk . jĩ gôi lin yin jîb tïn ceú , sèg lámp tank jàg döy jök yonk . sämp yin pâg dònk hà má bâi , conk pâg yät gênk cöy lenk gönk . fãnt ceong dän ceú dònk guöng cõi , guãy màt tow wã tin cënk honk . sënk gäi yeũ law jîn põw jãw , yòk yí fëy bòg menk key jönk . mìu nòi lów yant sëk sant yî , söy höy tâm jì nank gök gönk . sãw ci büi gâu dòw ngó jàg , want cĩ jôy gät yeu nan tonk . ceûn jòk man föng hànk bät sẽy , yï sèk coi jök gämp ceong jönk . haw wong jeông seöng mòng gãw jeùd , sant jônk yòk fök nan way gönk . yè taw fàt jì seóng göw gôg , sënk yeùd yĩm yẽnk want tonk lonk . yeun menk jönk dònk bät jï ceú , gõw gõw hon yàt säng yeü dönk .
 • sï mẽng : sèg gũ gö
jôg jẽ : hon yeù
sï tãy : cät yin gũ sï
sï mant : jeöng säng sãw ci sèg gũ mant , heûn ngó sî jôg sèg gũ gö . sĩu lenk mow yant jàg sïn sẽy , coi bòg jeông nòi sèg gũ ho . jäw göng lenk yi sêy hõi fây , seün wong fánt hẽy fäy tïn guö . dài höi menk tong sàw ciu hò , jeü haw gîm pûi menk seöng mo . säw yeü key yeong cẽnk honk jônt , màn lóy kamp sâw gäi jë lo . seùn gönk làk senk gôw màn sây , jòg sèg jôg gũ fäy cö ngo . conk sant coi ngày ham dày yät , gãn seũn jàn häk law sän â . yeú lamp yàt jêg yé fõ liu , guãy màt sãw wù fan fäy hö . gönk conk ho ceû däk jĩ bũn , how fâd jònt bèy mow cä ngo . ci yim yì màt dòk nan hĩu , jì tãy bät lòy dày yeú fö . nin sämp hẽy mín yáw keûd wã , fâi gîm jeôg teún säng gäu to . leun ceong fònk jeû jônk sïn hà , sän wu bëk seù gäu jï ö . gämp senk tîd sôg sõ nãw jông , gũ dẽnk yeôg sõy lonk tank sö . làw yeu pïn sï bät säw yàp , yì ngá bĩn bëk mow wãy se . hõnk jĩ säy hank bät dôw cont , gẽy jêg sënk sök way hëy ngo . jë yeú hõw gũ säng fũ mán , dôy cĩ tây lòy seöng pöng to . yëk sëk cö monk bôg sì jënk , key nin cĩ gõi cënk yeun wo . gû yant conk guänt jòi yàw fù , way ngó dòw leòng guàt káw fö . jòg gün mòk yòk gôw jây jãw , yeu cĩ jî bõw ceun hẽy dö ? jïn bäu jèk guõ hõ làp jî , sàp gũ jĩ jôi sôw lôg to . jîn jeü tâi mìu bẽy gôw dẽnk , guöng gâ hẽy jĩ bâg púi guô ? sênk yänt yeòg hõy law tâi hòg , jeü säng gõng gãi däk cîd cö . gün gënk honk döw seòng tin yîd , có gîn gõy guôg loi bänt bö . wün toi tëk sĩn lòw jîd gôg , ngön jî tó tîb penk bät pö . dài hà sämp yamp yeú gôi fök , gënk lèk gãw yeún key mow ta . jönk ciu dài gün lów yeü sì , gòy hãnk gãmp gëk tow ämp ö . mòk tonk häu fõ ngaw lày gôg , soy fòk jeû sãw way mö sö . yàt sïu yeùd seôg jàw mai mùd , lòk nin säy gû hönk yamp ngo . hëy jï jòk seü cânt jï mèy , sôw jĩ seòng hõ bôg bàg ngo . gây jäw bâd dòi jänk jîn bà , mow yant säw sàp léy jäk ná ? föng gämp tâi penk yàt mow sì , bêng yàmp yeu sòt sonk yäw ö . ngön nank yí cĩ seóng lònt lìd , yeùn jê bìn hãw yeu yeun ho . sèg gũ jï gö jĩ yeü cĩ , wü fü ng yî key cö to .
 • sï mẽng : gönk ci
jôg jẽ : gû fông
sï tãy : cät yin jeùd gôy
sï mant : ( âd gö wánt ) yòk law tïn bûn hẽy säng gö , fönk sônk gönk bânt sîu yeú wo . yeùd dìn yẽnk höi mant yè làw , sõy jënk lim geũn gànt cäw ho .
 • sï mẽng : yòk toi tãy
jôg jẽ : keun däk yeu
sï tãy : ńg yin jeùd gôy
sï mant : ( âd mey wánt ) jòg yè kuant dâi gãi , gämp ciu hẽy jĩ fëy . yeun wa bät hõ hêy , mòg sì gõw jämp guäy ?
 • sï mẽng : dänk gämp lenk fònk wong toi
jôg jẽ : léy bàg
sï tãy : cät yin lòt sï
sï mant : ( âd yaw wánt ) fònk wong toi seóng fònk wong yaw , fònk hôy toi hönk göng jì law . ng gönk fä cõw mai yäw gênk , jônt dòi yï gün senk gũ yäw . säm sän bûn gâg cënk tïn ngòi , yì sõy jönk fänt bàg lòw jäw . jõnk way faw want nank bây yàt , ceong ngön bät gîn sãy yant saw .
Advertisement