Cantonese community wiki
Advertisement


Contents

yät jî lòk nin käp gũ sï wùi jõnk[]


1 , 《 wènk ngo 》== ( tong ) lôg bänt wong ngo , ngo , ngo , kök hòng heông tïn gö . bàg mow faw lòk sõy , honk jeõng bùd cënk bö .
2 , 《 wã gäy 》== ( menk ) tong yant taw seóng honk gün bät yònk coi , mún sänt seûd bàg jãw jeông loi . säng penk bät gãmp hënk yin yeú , yät gîu cïn mun màn wù höi .
3 , 《 mánt nonk yì sãw 》== léy sänt cönt jõnk yät läp sök , cäw säw màn fõ jĩ . sêy hõi mow han tin , nonk fü yaw ngò sẽy .
4 , 《 mánt nonk yì sãw 》== léy sänt co wo yàt döng ńg , hòn dèk wo hà tõw . soy jï pun jönk cän , läp läp gäi sänt fũ .
5 , 《 cönt hĩu 》== ( tong ) màng hòw yin cönt min bät gôg hĩu , ceû ceû mant tay níu . yè loi fönk yeú sëng , fä lòg jï dö sĩu .
6 , 《 ceün göy 》== ( cënk ) göw dẽnk cõw ceong änk fëy yì yeùd tïn , fät tay yeong láw jôy cönt yïn . yi tonk sân hòg guäy loi jõw , mong cânt dönk fönk fông jĩ yeün .
7 , 《 sõ gîn 》== ( cënk ) yeun mui mòk tonk ke wong ngaw , gö sëng jânt lamp yeùd . yî yòk bòw menk sim , fät yin bây hãw làp .
8 , 《 sĩu ci 》== ( sônk ) yeong màn lóy ceun ngán mow sëng sëk sây law , seù yämp jîu sõy ngôi cenk yaw . sĩu ho coi lòw jïm jïm gôg , jõw yáw cënk tenk làp seóng taw .
9 , 《 jànk law gẽnk mant 》== ( sônk ) söw sëk ho jònt yí mow kenk yeú gôi , gök can yaw yáw ngòw seöng jï . yät nin hõw gẽnk guänt söy gêy , jênk sì cãng wong guät lòk si .
10 , 《 sän hank 》== ( tong ) dòw mòk yeún seóng hon sän sèg gênk ce , bàg want säng ceû yáw yant gä . tenk cë có ngôi fönk lamp mán , seöng yìb honk yeü yì yeùd fä .
11 , 《 wui heöng ngáw seü 》== ( tong ) hò jï jeöng sĩu sĩu ley gä lów dài wui , heöng yämp mow gõi bânt mow söy . yi tonk seöng gîn bät seöng sëk , sîu mànt hâg conk ho ceû loi .
12 , 《 jànk wöng lont 》== ( tong ) léy bàg léy bàg senk jäw jeông yòk hank , fät mant ngòn seóng dàb gö sëng . tow fä tam sõy sämp cïn cêg , bät kàp wöng lont sônk ngó cenk .
13 , 《 mòng low sän bòk bôw 》== léy bàg yàt jîu heöng low säng jĩ yïn , yiu hôn bòk bôw guâ cin ceün . fëy law jèk hà säm cïn cêg , yi sì ngant ho lòg gãw tïn .
14 , 《 jeùd gôy 》== dòw põw leóng gô wong ley menk côy láw , yät hank bàg lòw seóng cënk tïn . ceöng hamp säy léng cïn cäw seûd , mun pâg dönk ng màn lóy seun .
15 , 《 cëk làk gö 》== cëk làk ceün , yämp sän hà . tïn cí konk low , lonk gôi sêy yé . tïn cöng cöng , yé mong mong , fönk cöy cõw däy gîn ngaw yeong .
16 , 《 tay säy lamp bëk 》== sônk söw sëk wang hôn senk léng jäk senk fönk , yeún gànt göw däy gôg bät tonk . bät sëk low sän jänt mìn mòk , jĩ yeun sänt jòi cĩ sän jönk .
17 , 《 yaw sän säy ceün 》== sônk lòk yaw mòg sîu nonk gä làb jãw want , fönk nin law hâg jök gäy teun . sän conk sõy fök yi mow lòw , láw ngâmp fä menk yàw yät ceün .
18 , 《 wong hòg law sônk màng hòw yin jï guõng lenk 》== tong léy bàg gû yant säy ci wong hòg law , yïn fä säm yeùd hà yeong jäw . gü fan yeún yẽnk bëk hönk jònt , way gîn ceong göng tïn jây law .
19 , 《 sônk yeun yì sãy ngön säy 》== tong • wong way wày senk ciu yeú yäp hënk cant , hâg sê cënk cënk láw sëk sänt . heûn guänt gânk jònt yät büi jãw , säy cöt yeong guän mow gû yant .
20 , 《 dòk có gênk tenk sän 》== tong léy bàg jônk níu göw fëy jònt , gü want dòk hôy han . seöng hôn leóng bät yîm , jĩ yáw gênk tenk sän .
21 , 《 mòng dònk tenk 》== tong law yeú sêg wu guöng cäw yeùd leóng seöng wo , tam mìn mow fönk gêng mèy mo . yiu mòng dònk tenk sän sõy côy , bàg ngant pun lóy yät cënk lo .
22 , 《 yëk göng nam tong 》== bàg göy yì göng nam hõw , fönk gẽnk gàw cank ämp . yàt cöt göng fä honk sênk fõ , cönt loi göng sõy lòk yeu lam . nank bät yëk göng nam ?
22 , 《 heöng ceün sêy yeùd 》== sônk yönk geũn lòk pîn sän yeun bàg mún ceün , jĩ kuäy sëng lóy yeú yeu yïn . heöng ceün sêy yeùd han yant sĩu , coi líu cam söng yàw câb tin .
23 , 《 sêy si tin yeun jàb hënk 》== sônk fàn senk dài jâw cöt want tin yè jëk ma , ceün jöng yi nóy gôg döng gä . tonk seün mèy gãi gönk gäng jëk , yá bòng söng yämp hòg jõnk guä .
24 , 《 yeu gö jĩ 》== tong jeöng jî wo säy côi sän cin bàg lòw fëy , tow fä law sõy guây yeu fey . cënk yeòg läp , lòk sö yï , ce fönk sây yeú bät söy guäy .
25 , 《 guô gû yant jöng 》== tong màng hòw yin gû yant gòy gäy seũ , yïu ngó jî tin gä . lòk seù ceün bïn hàb , cënk sän guôg ngòi ce . höi hïn mìn ceong põw , bã jãw wà söng ma . dòi dôw conk yeong yàt , wan loi jàw gök fä .
26 , 《 cënk penk lòg ceün göy 》== mau gĩm däy sĩu , käy seóng cënk cënk cõw . jôy lóy ng yämp seöng mèy hõw , bàg fâd soy gä yönk õw ? dài yi co dàw käy dönk , jönk yi jênk jëk gäy lonk . jôy hẽy sĩu yi mong lài , käy taw ngò mög lin ponk .
27 , 《 pâg seun guä jäw 》== [ sônk ] wong ngön sèg gënk hãw guä jäw yät sõy gän , jönk sän jĩ gâg sôw conk sän . cönt fönk yàw lòk göng nam ngòn , menk yeùd ho si jîu ngó wan .
28 , 《 cäw sï 》== [ tong ] jeöng jèk lòg yeong senk lóy gîn cäw fönk , yòk jôg gä seü yì màn conk . fòk hõnk cönk cönk seûd bät jònt , hank yant lamp fâd yàw höi fönk . 29 , 《 ceong seöng sï 》== [ cënk ] nàb lan sênk däk sän yät cenk , sõy yät cenk , sänt heông yeu guän ná bùn hank , yè sämp cïn jeông dänk . fönk yät gânk , seûd yät gânk , kûd sôy heöng sämp mònk bät senk , gû yeun mow cĩ sëng .
30 , 《 lòng tow sä 》== [ tong ] law yeú sêg gãw kök wong ho màn lóy sä , lòng tow fönk bõ jì tïn ngai . yeu gämp jèk seóng ngant ho hôy , tonk dôw hïn ngaw jëk nóy gä .
31 , 《 mòk tonk 》== [ tong ] lóy ngam cõw pöw wang yé lòk cät lóy , dèg nònk mán fönk säm sêy sëng . guäy loi bãu fàn wong fänt hàw , bät teûd sö yï ngò yeùd menk . 32 , 《 jäw guô ngön yant 》== [ sônk ] yeong màn lóy yät yìb yeu seun leóng sĩu tonk , säw göw tenk jàu có seun jönk . guâi säng mow yeú döw jeöng sân , bät sì jë taw sì sãy fönk .
33 , 《 yè seü sõ gîn 》== yìb sìu yönk sïu sïu ng yìb sônk hon sëng , göng seóng cäw fönk dònk hâg cenk . jï yáw yi tonk tïu cök jëk , yè sämp ley lòg yät dänk menk .
34 , 《 gãw yeùd gãw yàt yëk sän dönk hënk dày 》== wong way dòk jòi yì heöng way yì hâg , múi fonk gäi jîd púi sï cänt . yiu jï hënk dày dänk göw ceû , pîn câb jeü yeu sĩu yät yant . 35 , 《 yãmp wu seóng cö cenk hàw yeú 》== söw sëk sõy guöng lìm yìm cenk föng hõw , sän sëk hönk monk yeú yèk key . yòk bã säy wu bẽy säy jĩ , tám jöng nonk mûd jõnk seöng yi . 36 , 《 mòng tïn mun sän 》== léy bàg tïn mun jönk teún cõ göng höi , bëk sõy dönk law jî cĩ wui . leóng ngòn cënk sän seöng dôy cöt , gü fan yät pîn yàt bïn loi .
37 , 《 wènk láw 》== hò jï jeöng bëk yòk jöng senk yät seù göw , màn tiu soy hà lòk sï töw . bät jï sây yìb soy coi cöt , yì yeùd cönt fönk cí jĩn döw . 38 , 《 cönt yàt 》== jeü hëy sênk yàt camp föng sî sõy bänt , mow bïn guöng gẽnk yät si sänt . dãnk han sëk däk dönk fönk mìn , màn jĩ cïn honk jõnk sì cönt .
39 , 《 hät hãu 》== lamp gìd cät jèk gämp sïu hôn bëk sïu , hïn ngaw jëk nóy dòw ho kiu . gä gä hät hãu mòng cäw yeùd , ceün jônt honk sï gẽy màn tiu .
40 , 《 seong ngo 》== léy seöng yãnt want mów penk fönk jök yẽnk sämp , ceong ho jìm lòg hĩu sënk camp . seong ngo yênk fûi täw lenk yeòg , bëk hõi cënk tïn yè yè sämp .
41 , 《 sĩu yi soy dîu 》== wu lènk nank ponk taw jì jĩ hòg soy guän , jäk có mui toi cõw yẽnk sänt . lòw yant jê mànt yiu jïu sãw , pâ däk yeu gënk bät yênk yant .
42 , 《 yaw jĩ yamp 》== màng gäu ci mów sãw jönk sîn , yaw jĩ sänt seóng yï . lamp hank màt màt fonk , yî hõnk ci ci guäy . soy yin ceûn cõw sämp , bôw däk säm cönt fäy .
43 , 《 sï gënk . cõi mey 》== ( jîd seũn ) sëk ngó wóng yí , yeong láw yï yï . gämp ngó loi sï , yeú seûd fëy fëy .
44 , 《 cönt yè hẽy yeú 》== ( tong ) dòw põw hõw yeú jï si jîd , döng cönt nái fâd säng . coy fönk cim yàp yè , yònt màt sây mow sëng . yé gênk want köy häk , göng seun fõ dòk menk . hĩu hôn honk säp ceû , fä conk gãmp gün senk .
45 , 《 säy göng yeùd • yè hank wong sä dòw jönk 》== [ sônk ] sänt hêy jàt menk yeùd bìd jï gënk ceôg , cënk fönk bûn yè menk sim . dòw fä heöng lóy seûd fönk nin , tênk cõy wä sëng yät pîn . cät bâd gô sënk tïn ngòi , leóng säm dĩm yeú sän cin . gàw si mau dîm sé lamp bïn , lòw jeũn käy kiu fät gîn .
46 , 《 tïn jèng sä • cäw 》== ( yeun ) bàg pôg gü ceün lòg yàt can ha , hënk yïn lów seù hon ä , yät dĩm fëy honk yẽnk hà . cënk sän lòk sõy , bàg cõw honk yìb wong fä .
47 , 《 má sï 》== [ tong ] léy hò dài mòg sä yeu seûd , yîn sän yeùd cí ngäw . ho döng gämp lôg nów , fâi jãw dàb cënk cäw .
48 , 《 yeun yàt 》== [ sônk ] wong ngön sèg bâu jök sëng jönk yät sôy coy , cönt fönk sônk neún yàp tow söw . cïn mun màn wù tonk tonk yàt , jõnk bã sänt tow wùn gàw fu .
49 , 《 tïn jök jì bâd yeùd sàp ńg yàt yè guây jĩ 》== ( tong ) pey yàt yäw yòk fõ sän sän hà yeùd lont , dìn cin sàp däk lòw wa sänt . jî gämp bät wũi tïn jönk sì , yênk sì seong ngo jàg yeú yant .
50 , 《 cät bòw sï 》== ( säm guôg • ngày ) cow jèk jeũ dàw ci jôg gänk , lòk sòk yí way jäp . key jòi fũ hà yin , dàw jòi fũ jönk yäp . bũn jì tonk gänt säng , seöng jïn ho tâi gäp ?
51 , 《 níu menk gân 》== [ tong ] wong way yant han guây fä lòg , yè jènk cönt sän hönk . yeùd cöt gënk sän níu , si menk cönt gân jönk .
52 , 《 fu yonk law sônk sänt jìm 》== tong wong ceöng lenk hon yeú lin göng yè yàp ng , penk menk sônk hâg cõ sän gü . lòg yeong cänt yáw yeu seöng mànt , yät pîn bënk sämp jòi yòk wu .
53 , 《 göng bùn dòk bòw camp fä 》== [ tong ] dòw põw wong sêy neong gä fä mún hay , cïn dõ màn dõ ngâd jï däy . law lin hêy dìb si si mów , jì jòi gïu änk häb häb tay .
54 , 《 sèg füi yamp 》== [ menk ] yeü hïm cïn coy màn jòg cöt sämp sän , lìd fõ fant sïu yeòg dãnk han . fãnt guät sôy sänt ceun bät pâ , yîu law cënk bàg jòi yant gän .
55 , 《 jök sèg 》== ( cënk ) jèng sîb ngáu dènk cënk sän bät fông sönk , làp gänt yeun jòi pô ngam jönk . cïn mo màn gëk wan gïn gènk , yàmp yí dönk säy nam bäk fönk .
56 , 《 mant gün guänt säw ho nam ho bäk 》== [ tong ] dòw põw gîm ngòi fät ceun säw gây bäk , cö mant tây lòy mún yï seong . keôg hôn cäy jĩ saw ho jòi , màn geũn sï seü hẽy yòk kong . bàg yàt fông gö söy jônk jãw , cënk cönt jôg bùn hõw wan heöng . jëk conk bä hàb ceün mow hàb , bìn hà seöng yeong heông lòg yeong .
57 , 《 gẽy hòi jàb sï 》== ( cënk ) gönk jì jänt gãw jäw säng hêy cí fönk loy , màn má cay yämp gâw hõ öi . ngó heûn tïn gönk conk dãw sãw , bät köy yät gâg gông yant coi .
58 , 《 wũn käy sä 》== [ sônk ] söw sëk yaw key sõy cënk ceun jì , jì lamp lan käy , käy sõy säy law . sän hà lan nga deũn jâmp käy , conk gän sä lòw jèng mow nay . sïu sïu mòw yeú jĩ kuäy tay . soy dòw yant säng mow jôi sĩu ? mun cin law sõy seòng nank säy ! yäw jeông bàg fâd ceông wong gäy .
59 , 《 bök seûn jĩ • sônk bäu hòw yin jï jîd dönk 》== sônk wong gün sõy sì ngán bö wang , sän sì mey fönk jòy . yòk mànt hank yant hôy ná bïn ? mey ngán yenk yenk ceû . coi cĩ sônk cönt guäy , yàw sônk guänt guäy hôy . yeòg dôw göng nam gõn seóng cönt , cïn màn wo cönt jeù .
60 , 《 caw gö 》== yìb ténk way yant jônt cöt dëk mun gãnt sõ jeû , way gãw pa cöt dëk dònk cõng höi jeû , yät gô sëng yämp göw gîu jeû : pa cöt loi bä , käp néy jì yaw ! ngó hôd mòng jeû jì yaw , dàn yá sämp sämp dëk jï dòw ——jan4 dëk sänt köy jãmp nank conk gãw dònk jĩ lóy pa cöt ! ngó hëy mòng yáw yät tïn , dèy hà dëk lìd fõ , jeông ngó lin jé wùd gün coi yät cay sïu dìu , ngó yênk göi jòi lìd fõ wo yìd heûd jönk däk dôw wénk säng !

《 guän jöy 》== ( jîd seũn )[]


guän guän jöy gäw , jòi ho jï jäw 。 yĩu dìu sòk nóy , guänt jĩ hõw kaw 。
sämp cä hànk côi , jõ yàw law jï 。 yĩu dìu sòk nóy , ǹg mèy kaw jï 。

《 gïm gä 》== ( jîd seũn ) ==[]


gïm gä cöng cöng , bàg lòw way seöng 。 sõ wày yï yant , jòi sõy yät föng 。
sôw wui conk jï , dòw jõ cẽ ceong 。 sôw yaw conk jï , yeũn jòi sõy jönk yeöng 。

《 gün cöng hõi 》[]


leóng hôn · cow cöw
dönk lamp kîd sèg , yí gün cöng hõi 。
sõy ho dàm dàm , sän dõw sõnk cí 。
seù mòk conk säng , bâg cõw fönk màw 。
cäw fönk sïu sät , honk bö yõnk hẽy 。
yàt yeùd jï hank , yeòg cöt key jönk ;
sënk hôn cân làn , yeòg cöt key lóy 。
hànk sàmp jî jöi , gö yí wènk jî 。

《 yãmp jãw 》[]


dönk jônt · tow yeün menk
gîd low jòi yant gẽnk , yi mow cë má heün 。
mànt guänt ho nank yí ? sämp yeún dèy jì pïn 。
cõi gök dönk ley hà , yaw yin gîn nam sän 。
sän hêy yàt jèk gäi , fëy níu seöng yeú wan 。
cĩ jönk yáw jänt yî , yòk bìn yí mong yin 。

《 sàp ńg conk guänt jënk 》[]


hôn lòg fũ
sàp ńg conk guänt jënk , bâd sàp cĩ däk guäy 。
dòw fonk heöng lóy yant :“ gä jönk yáw â soy ? ”
“ yiu hôn sì guänt gä , conk pâg cõnk lòy lòy 。 ”
tôw conk gãw dàw yàp , jí conk gâ seóng fëy 。
jönk tenk säng lóy gök , jẽng seóng säng lóy kuay 。
jönk gök ci jôg fàn , cõi kuay ci jôg gänk 。
gänk fàn yät si sòk , bät jï yi â soy ?
cöt mun dönk heông hôn , lòy lòg jïm ngó yï 。

《 mòk lan ci 》== ( jîd seũn )[]


mànt nóy ho sõ sï , mànt nóy ho sõ yëk 。
nóy yèk mow sõ sï , nóy yèk mow sõ yëk 。
honk tôw geôg pôg sôg , cï tôw ngán may ley 。
seöng tôw bòng dèy jãw , ngön nank bìn ngó sì honk cï 。

《 sônk dòw sĩu fũ jï yàmp sòk jäw 》[]


tong · wong bùd
senk keûd fù säm cont , fönk yïn mòng ńg jönt 。
yeú guänt ley bìd yî , tonk sì wàn yaw yant 。
hõi nòi ceun jï gẽy , tïn ngai yeòg bẽy lont 。
mow way jòi key lòw , yi nóy gònk jïm gänt 。

《 dänk yäw jäw toi gö 》[]


tong · cant jĩ ngong
cin bät gîn gũ yant , hàw bät gîn loi jẽ 。
nìm tïn dèy jï yaw yaw , dòk công yin yi tây hà 。

《 cî bäk gû sän hà 》[]


tong · wong wän
hâg lòw cënk sän ngòi , hank jäw lòk sõy cin 。
ciu penk leóng ngòn fûd , fönk jênk yät fan yeun 。
hõi yàt säng can yè , göng cönt yàp gàw nin 。
heöng seü ho ceû dàd , guäy ngàn lòg yeong bïn 。

《 mant wong ceöng lenk jõ cïn lonk bïu yiu yáw cĩ gêy 》[]


tong · léy bàg
yeong fä lòg jònt jĩ kuäy tay , mant dòw lonk bïu guô ńg käy 。
ngó gêy saw sämp yeú menk yeùd , coy fönk jèk dôw yè long säy 。

《 sãy jî côi seóng 》[]


tong · wong way
dän cë yòk mànt bïn , sòk guôg guô göy yin ,
jënk ponk cöt hôn côi , guäy ngàn yàp wu tïn ,
dài mòg gü yïn jèk 。 ceong ho lòg yàt yeun ,
sïu guän fonk haw ke , döw wù jòi yîn yin 。

《 hank lòw nan 》== ( jîd seũn )[]


tong · léy bàg
hank lòw nan ! hank lòw nan ! dö key lòw , gämp ngön jòi ?
ceong fönk pô lòng wũi yáw si , jèk guâ want fan jây cöng hõi 。

《 wong hòg law 》[]


tong · cöy hòw
sëk yant yí senk wong hòg hôy , cĩ dèy hönk yeu wong hòg law 。
wong hòg yät hôy bät fòk fãn , bàg want cïn jôi hönk yaw yaw 。
cenk ceün lèk lèk hôn yeong seù , föng cõw cäy cäy yënk mów jäw 。
yàt mòw heöng guän ho ceû sì ? yïn bö göng seóng sãy yant saw 。

《 mòng ngòg 》[]


tong · dòw põw
dòi jönk fü yeu ho ? cay lów cënk mèy líu 。
jòw fâ jönk sant sâw , yämp yeong gôd fänt hĩu 。
dòng hönk säng cank want , keûd jì yàp guäy níu 。
wũi döng lenk jeùd dẽnk , yät lám jônk sän sĩu 。

《 cönt mòng 》[]


tong · dòw põw
guôg pô sän ho jòi , senk cönt cõw mòk sämp 。
gãmp si fä jïn lòy , hànt bìd níu gënk sämp 。
fönk fõ lin säm yeùd , gä seü dãy màn gämp 。
bàg taw söw gânk deũn , want yòk bät sênk jäm 。

《 mau ngök way cäw fönk sõ pô gö 》== ( jîd seũn )[]


tong · dòw põw
ngön däk guõng hà cïn màn gän , dài bêy tïn hà hon sì köy fün ngan , fönk yeú bät dònk ngön yeu sän ! wü fü ! ho si ngán cin dàt ngàt gîn cĩ ngök , ng low dòk pô sàw dônk sẽy yèk jök 。

《 bàg seûd gö sônk mów pûn gün guäy gënk 》== ( jîd seũn )[]


tong · samp sämp
bäk fönk geũn dèy bàg cõw jîd , wu tïn bâd yeùd jëk fëy seûd 。
fät yeu yät yè cönt fönk loi , cïn seù màn seù ley fä höi 。
sân yàp jeü lim säp lo mòg , wu kaw bät neún gãmp kämp bòg 。
jeông guänt gôg gönk bät däk hônk , döw wù tîd yï láng nan jeû 。

《 caw lòg tïn yeong jäw cö fonk jèk seóng gîn jànk 》[]


tong · law yeú sêg
bä sän cõ sõy cäy leong dèy , yì sàp säm nin hêy jî sänt 。
wai gàw hönk yamp mant dèg fû , dôw heöng fän cí làn ö yant 。
camp jäw jäk bùn cïn fan guô , bèng seù cin taw màn mòk cönt 。
gämp yàt tênk guänt gö yät kök , jàm pank büi jãw ceong jënk sant 。

《 mài tân yönk 》== ( jîd seũn )[]


tong · bàg göy yì
mài tân yönk , fàt sänt sïu tân nam sän jönk 。
mún mìn cant füi yïn fõ sëk , leóng bânt cöng cöng sàp jĩ häk 。
mài tân däk cĩn ho sõ yenk ? sänt seóng yï seong hãw jönk sèk 。

《 cĩn tong wu cönt hank 》[]


tong · bàg göy yì
gü sän jì bäk gã tenk säy , sõy mìn cö penk want geôg däy 。
gẽy ceû jõw änk jänk neún seù , soy gä ce yîn deöng cönt nay 。
leùn fä jìm yòk may yant ngán , cĩn cõw coi nank mùd má tay 。
jôy ngôi wu dönk hank bät jök , lòk yeong yämp lóy bàg sä tay 。

《 ngàn mun tâi sãw hank 》[]


tong · léy hò
häk want ngâd senk senk yòk cöy , gâb guöng heông yàt gämp lont höi 。
gôg sëng mún tïn cäw sëk lóy , côi seóng yîn jï yenk yè jĩ 。
bûn geũn honk key lamp yì sõy , seöng conk gũ hon sëng bät hẽy 。
bôw guänt wong gämp toi seóng yî , tay kuay yòk lonk way guänt sẽy !

《 cêg bëk 》[]


tong · dòw mòk
jîd gëk camp sä tîd mèy sïu , jì jeông mo sãy yènk cin ciu 。
dönk fönk bät yeú jäw long bìn , tonk jeôg cönt sämp sõ yì kiu 。

《 pâg cont wai 》[]


tong · dòw mòk
yïn lonk hon sõy yeùd lonk sä , yè pâg cont jõnt gànt jãw gä 。
seöng nóy bät jï mong guôg hànt , gâg göng yaw ceông hàw tenk fä 。

《 yè yeú gêy bäk 》[]


tong · léy seöng yãnt
guänt mànt guäy key mèy yáw key , bä sän yè yeú jeông cäw ci 。
ho döng gònk jĩn säy ceöng jök , keôg wà bä sän yè yeú si 。

《 mow tay , seöng gîn si nan bìd yèk nan 》[]


tong · léy seöng yãnt
seöng gîn si nan bìd yèk nan , dönk fönk mow lèk bâg fä can 。
cönt cam dôw sẽy sï föng jònt , làb gòy senk füi lòy cĩ gön 。
hĩu gêng dàn saw want bânt gõi , yè yamp yênk gôg yeùd guöng hon 。
ponk sän cĩ hôy mow dö lòw , cënk níu yänt kant way tâm hôn 。

《 seöng gîn fün 》[]


nam tong · léy yök
mow yin dòk seóng säy law , yeùd yeu ngäw 。 jèk mòg ng tonk sämp yeũn sõ cënk cäw 。
jĩn bät teún , léy wan leùn , sì ley saw 。 bìd sì yät bün jï mèy jòi sämp taw 。

《 yeu gä ngòw 》[]


sônk · fàn jònk yïm
côi hà cäw loi fönk gẽnk yì , hank yeong ngàn hôy mow law yî 。 sêy mìn bïn sëng lin gôg hẽy 。 cïn jeông lóy , ceong yïn lòg yàt gü senk bây 。
jòk jãw yät büi gä màn lóy , yîn yin mèy làk guäy mow gây 。 geöng gũn yaw yaw seöng mún dèy 。 yant bät mèy , jeông guänt bàg fâd jënk fü lòy 。

《 wũn käy sä 》[]


sônk · ngân seu
yät kök sänt ci jãw yät büi , hôy nin tïn hêy gàw tenk toi 。 jèk yeong säy hà gẽy si wui 。
mow hõ nòi ho fä lòg hôy , cí cank seöng sëk yîn guäy loi 。 sĩu yeun heöng gênk dòk pui wui 。

《 dänk fëy loi fönk 》[]


sônk · wong ngön sèg
fëy loi sän seóng cïn camp tâb , mant seûd gäy menk gîn yàt sënk 。
bät wây faw want jë mòng gänt , jĩ yeun sänt jòi jôy göw cank 。

《 göng senk jĩ · màt jäw cöt lìb 》[]


sônk · söw sëk
lów fü liu fâd sĩu nin kong , jõ hïn wong , yàw kenk cöng , gãmp mòw dïu kaw , cïn ke geũn penk göng 。 way bôw kënk senk coy tâi sãw , cänt sè fũ , hôn seün long 。
jãw hamp hönk dãm seòng höi jeöng , bânt mey seöng , yàw ho fong ? ci jîd want jönk , ho yàt way fonk tong 。 wũi dïu gönk yeu mún yeùd , säy bäk mòng , sè tïn long 。

《 sõy dìu gö taw · bẽnk sant jönk cäw 》== ( jîd seũn )[]


sônk · söw sëk
yant yáw bëy fün ley hàb , yeùd yáw yämp cenk yeun keûd , cĩ sì gũ nan ceun 。 dàn yeùn yant ceong gãw , cïn lóy gònk sim geün 。

《 yeu gä ngòw 》[]


sônk · léy cënk jîu
tïn jîb want tow lin hĩu mòw , sënk ho yòk jeũn cïn ciu mów 。 fõng fät mònk want guäy dây sõ 。 mant tïn yeú , yänt kant mànt ngó guäy ho ceû 。
ngó bôw lòw ceong jë yàt mòw , hòg sï màn yáw gënk yant gôy 。 gãw màn lóy fönk pang jênk gõy 。 fönk yäw jeù , ponk jäw cöy cõy säm sän hôy !

《 pô jànt jĩ 》[]


sônk · sänt hêy jàt
jôy lóy tïu dänk hôn gîm , mònk wui cöy gôg lin yenk 。 bâd bâg lóy fänt fäy hà jêg , ńg sàp yin fän côi ngòi sëng 。 sä ceong cäw dĩm bënk 。
má jôg dëk low fëy fâi , gönk yeu pëk lëk yin gënk 。 líu keôg guänt wong tïn hà sì , yeng däk säng cin sänt hàw menk 。 hõ lin bàg fâd säng !

《 yaw sän säy ceün 》[]


sônk · lòk yaw
mòg sîu nonk gä làb jãw want , fönk nin law hâg jök gäy teun 。
sän conk sõy fök yi mow lòw , láw ngâmp fä menk yàw yät ceün 。
sïu gũ jöy coy cönt sé gànt , yï gün gãn pôg gũ fönk ceun 。
conk gämp yeòg hõy han senk yeùd , jeũ jeòng mow si yè kâw mun 。

《 nam heöng jĩ 》[]


sônk · sänt hêy jàt
ho ceû mòng sant jäw ? mún ngán fönk guöng bäk gû law 。 cïn gũ hënk mong dö sĩu sì ?jau4 yaw 。
bät jònt ceong göng guãnt guãnt law 。 tïn hà yënk honk soy dèk sãw ? cow law 。 säng jĩ döng yeu seün jònk maw 。

《 guô lenk dënk yeong 》[]


sônk · mant tïn yeòng
sänt fũ jöw fonk hẽy yät gënk , gön guö liu lòg sêy jäw sënk 。
sän ho pô sôy fönk pïu sóy , sänt sây faw camp yeú dã penk 。
wong hõnk tän taw seûd wong hõnk , lenk dënk yeong lóy tân lenk dënk 。
yant säng jì gũ soy mow sẽy , law cõy dän sämp jîu hòn cënk 。

《 tïn jèng sä · cäw sï 》[]


yeun · má jî yeún
fü tank lów seù fänt ä , sĩu kiu law sõy yant gä , gũ dòw säy fönk sâw má 。 jèk yeong säy hà , teún ceong yant jòi tïn ngai 。

《 sän bö yeong · tonk guän wai gũ 》[]


yeun · jeöng yeóng hòw
fönk leun yeu jòy , bö tow yeu nòw , sän ho bĩu lóy tonk guän lòw 。 mòng säy döw , yî caw ceü 。
seöng sämp cont hôn gënk hank ceû , gönk keûd màn gän döw jòw líu tõw 。 hënk , bâg sênk fũ ; mong , bâg sênk fũ 。

《 gẽy hòi jàb sï ( key ńg ) 》[]


cënk · gönk jì jänt
hòw dòng ley saw bàg yàt ce , yamp bïn dönk jĩ jëk tïn ngai 。
lòg honk bät sì mow cenk màt , fâ jôg cönt nay gânk wù fä 。

《 mún göng honk 》[]


cënk · cäw gãnt
sĩu jeù gënk wa , jõw yàw sì , jönk cäw gäi jîd 。 way ley hà , wong fä höi pîn , cäw yonk yeu sëk 。 sêy mìn gö can jönk pô cõ , bâd nin fönk mèy tow sï jîd 。
fũ jeông nonk , keong pâi jôg ngo mey , seu mèy sîd ! sänt bät däk , nam yi lìd 。 sämp keôg bẽy , nam yi lìd ! seûn penk säng gön dãm , yänt yant seong yìd 。 jòk jĩ hönk kämp soy sëk ngó ?


beyond gö ci jënk seũn bôw dâb yät säng[]


kök : wong gä keong
ci : law ceôg fäy
conk cin sìn wà mèy yeùn jîb sàw , conk loi bät dõnk guän sämp yeú fãw , nòi sämp jõnk sì mai yeûn cök bôg ngó jì yaw 。 yeun loi lòw seóng jònt sì keûd hãw , yeun loi bät jï tïn göw dèy háw , fù cänt jõnk sì mow yeûn köy gõn líu yèk law , dàn yeùn yìn jòi yàw hõ jeông yät cîd wai gàw , jòg yàt ngôi yî ngó yí hôn tâw , yin yi bôw dâb wénk yeún mèy gâw 。
way ngó fònk hîn mùd yáw jònt taw , yeu ho gän sänt bät gũn yí hàw , way ngó fònk hîn mùd yáw jònt taw , yaw yin sîu seûd lòg yeú bëy yäw 。 way ngó fònk hîn mùd yáw jònt taw , yiu yiu fänt höi döw bät wũi làw , way ngó fònk hîn mùd yáw jònt taw , yeu ho bôw dâb jàw seûn yät säng döw bät yäw 。
way ho bùn yèk mèy yeùn tôy hàw , way ho pïn gëk jĩ seõng yeún jãw , ǹg gãi jõnk sì mow yî jänk tïm líu mùn saw 。 yeun loi lòw seóng jònt sì keûd hãw , yeun loi bät jï tïn göw dèy háw , fù cänt jõnk sì mow yeûn köy gõn líu yèk law , dàn yeùn yìn jòi yàw hõ jeông yät cîd wai gàw , jòg yàt ngôi yî ngó yí hôn tâw , yin yi bôw dâb wénk yeún mèy gâw 。
way ngó fònk hîn mùd yáw jònt taw , yeu ho gän sänt bät gũn yí hàw , way ngó fònk hîn mùd yáw jònt taw , yaw yin sîu seûd lòg yeú bëy yäw 。 way ngó fònk hîn mùd yáw jònt taw , yiu yiu fänt höi döw bät wũi làw , way ngó fònk hîn mùd yáw jònt taw , yeu ho bôw dâb jàw seûn yät säng döw bät yäw 。
dàn yeùn yìn jòi yàw hõ jeông yät cîd wai gàw , jòg yàt ngôi yî ngó yí hôn tâw , yin yi bôw dâb wénk yeún mèy gâw 。
way ngó fònk hîn mùd yáw jònt taw , yeu ho gän sänt bät gũn yí hàw , way ngó fònk hîn mùd yáw jònt taw , yaw yin sîu seûd lòg yeú bëy yäw 。 way ngó fònk hîn mùd yáw jònt taw , yiu fänt höi döw bät wũi làw , way ngó fònk hîn mùd yáw jònt taw , yeu ho bôw dâb jàw seûn yät säng döw bät yäw

kông jîn yì sàp nin[]


kök : wong gä köy
ci : wong wáy mant
lä ……
woo , néy ngó sâd ngán kông jîn yì sàp nin , sây gâi jãmp bîn , ngó dâb yênk néy ná yät dĩm bät wũi bîn 。
döng tïn hönk sãw hönk bêy ngó mun jàw seóng gäi , mùd sàmp mö sëng sây hòw dài , dàn bèy bät ngön yeóng dài bät jök yeóng dài , ná lóy pâ bĩu tâi 。 döng jönk yät hẽy gënk guô líu si dòi ngá gãi , sàp dài jäp wãy jôi sàp dài , lòw seóng fönk gäp yeú dài , yät hẽy hâg dài , tênk guân líu gẽnk gâi 。 yênk göi jänt sëk dëk jëk sãy hëy sänk líu , gëk hẽy dëk fõ fä yenk yin jîu yìu 。
woo , néy ngó sâd ngán kông jîn yì sàp nin , sây gâi jãmp bîn , ngó dâb yênk néy ná yät dĩm bät wũi bîn 。
gẽy seöng ceöng fõ häu pô líu camp màk lénk tõw , jènk hà sïu jïu líu mèy dòw , yìn jòi sĩu dĩm fánt nòw dö së háw dòw , ngáw yí yá hãnt côw 。 bät gũn jé jõnk jänk âu yáw yenk wàg lów tõw , mèy jòw hõw dëk gây jòk jòw , wùd jeû bïd söy gâg mènk , sämp göw hêy ngòw , ná lóy hôy bät dôw 。 tä söy jãw däk jõw , tä cënk cönt bät lów , füi sëk dëk guãy jëk mo senk heûd lòw 。
woo , néy ngó sâd ngán kông jîn yì sàp nin , sây gâi jãmp bîn , wénk yeún kéy néy jé yät bïn 。 woo , ná pâ jôi hôy kông jîn yì sàp nin , hôy dôw dö yeún ngó yá menk gêy ngó hẽy dĩm bät wũi bîn 。
woo , néy ngó sâd ngán kông jîn yì sàp nin , sây gâi jãmp bîn , wénk yeún kéy néy jé yät bïn 。 woo , ná pâ jôi hôy kông jîn yì sàp nin , hôy dôw dö yeún ngó yá menk gêy ngó hẽy dĩm 。
woo , néy ngó sâd ngán kông jîn yì sàp nin , sây gâi jãmp bîn , wénk yeún kéy néy jé yät bïn 。 woo , ná pâ jôi hôy kông jîn yì sàp nin , hôy dôw dö yeún ngó yá menk gêy ngó hẽy dĩm , bät wũi bîn 。

gàw yàt dëk jök jëk[]


kök : wong gä köy
ci : yìb sây wenk
ngó yîu jôi cî jãu ná gàw yàt dëk jök jëk , jôi cî jãu ngó guô hôy cí mònk wàn sôy yeùd , nów lóy yät pîn lòk yaw yaw , yï hëy seõng hẽy tä , sämp jönk jĩ seõng jôi yät sôw ná gàw yàt gû sì 。 múi yät jeöng hõ ngôi jòi yeún ceû dëk sîu mìn , múi yät fänt cänt cîd jòi jé gô wänt neún gä heöng gû dèy 。
yeú sây sây , lòw min min , gämp tïn jĩ seõng tä , hôn tâw tïn jây sämp ceû , dòw seóng mùd mán
ha , jòi jé gô häk ngâmp màn ceong yè jènk mùd dôy wà , sänt bïn jĩ seõng yõnk yáw néy , bùn jeû ngó jòi lòw tow 。 múi yät jeöng hõ ngôi jòi yeún ceû dëk sîu mìn , múi yät fänt cänt cîd jòi jé gô wänt neún gä heöng gû dèy 。
jôi cî fãn dôw gä heöng lóy , mònk wàn yí sì yìn jòi , hôn yáw dö sĩu säng sö dëk lím màk màk lòw sîu yonk , ná lóy yät pîn lòk yaw yaw , jõw fönk hënk hënk cöy , sây tênk mä mä däy sëng sôw ná gàw yàt gû sì 。 múi yät jeöng hõ ngôi jòi yeún ceû dëk sîu mìn , múi yät fänt cänt cîd jòi jé gô wänt neún gä heöng gû dèy 。
yí guô hôy dëk bät hõ jôi , gämp tïn jĩ hõ yëk hẽy , yät seöng jĩ dõnk hök dëk ngán lòg lòy yàw jôi lòg lòy 。 hmm …
múi yät jeöng hõ ngôi jòi yeún ceû dëk sîu mìn , múi yät fänt cänt cîd sì jé gô wänt neún dèy 。 múi yät jeöng hõ ngôi jòi yeún ceû dëk sîu mìn , múi yät fänt cänt cîd sì jé gô wänt neún dèy 。 múi yät jeöng hõ ngôi jòi yeún ceû dëk sîu mìn , múi yät fänt cänt cîd jòi jé gô wänt neún gä heöng gû dèy 。

jôi gîn léy seõng[]


kök : wong gä köy
ci : wong gä köy / wong gûn jönk / wong gä keong / yìb sây wenk
dòk có jòi lòw bïn gäi gôg , láng fönk cöy sẽnk , màk màk dèy bùn jeû ngó dëk gü yẽnk , jĩ seõng jeông gîd tä gãnt pów , sôw cöt sänt seün , jàw jòi jé häk seõng hẽy wóng sì 。
sämp jönk yät gũ cönk gènk yónk cõng , päu höi ná yìn sàt mùd yáw gû lòy , fõng fät sänt bïn yõnk yáw yät cîd , hôn cí yeú bìd yant jök hẽy gâg mòg 。
gẽy hõy jeông lìd jãw jämp mún ná hönk büi jönk , jèk jeû ná jãw sãy hôy bëy seöng , gàw yàt dëk jï sämp hõw yáw ho yàt jôi wũi , dàn yeùn gònk jòy wù sôw wóng sì 。
sämp jönk yät gũ cönk gènk yónk cõng , päu höi ná yìn sàt mùd yáw gû lòy , fõng fät sänt bïn yõnk yáw yät cîd , hôn cí yeú bìd yant jök hẽy gâg mòg 。
sämp jönk yät gũ cönk gènk yónk cõng , päu höi ná yìn sàt mùd yáw gû lòy , fõng fät sänt bïn yõnk yáw yät cîd , hôn cí yeú bìd yant jök hẽy gâg mòg 。
yät hẽy göw fü rock n ' roll , yät hẽy göw fü rock n ' roll , yät hẽy göw fü rock n ' roll …

sëk yàt mów kök[]


kök : wong gä köy
ci : wong gä köy
cö sënk dëk ceú guöng yenk law leũn döw sí jäw mùd yè , häk sëk dëk fâi cë monk lonk jönk sãy guô , jeòng wàn gôg , fün sîu sëng hänk cöt ná cank sì guô wóng sëk yàt dëk mów kök 。
sänt bïn dëk neún jãw mow yin gãi höi líu ngó jèk mòg , yï hëy dëk gêy yëk conk yin dĩm hẽy ngó , jeòng wàn gôg , fün sîu sëng hänk cöt ná cank sì guô wóng sëk yàt dëk mów kök 。
yìd lìd dèy gònk mów yeü gäi jönk , jôi hôy jôg yí sät dëk fông jônk , dôw ceû yáw ngó dëk wóng yàt mònk , lòng màn jòi yìd mów jönk 。
cöng söng dëk bûi yẽnk , can law jé häk fâd yí jìm bàg , hëy höy jönk tân sëk conk cin dëk yät cîd , jeòng wàn gôg , fün sîu sëng hänk cöt ná cank sì guô wóng sëk yàt dëk mów kök 。
yìd lìd dèy gònk mów yeü gäi jönk , jôi hôy jôg yí sät dëk fông jônk , dôw ceû yáw ngó dëk wóng yàt mònk , lòng màn jòi yìd mów jönk 。
yìd lìd dèy gònk mów yeü gäi jönk , jôi hôy jôg yí sät dëk fông jônk , dôw ceû yáw ngó dëk wóng yàt mònk , lòng màn jòi yìd mów jönk 。
yìd lìd dèy gònk mów yeü gäi jönk , jôi hôy jôg yí sät dëk fông jônk , dôw ceû yáw ngó dëk wóng yàt mònk , lòng màn jòi yìd mów jönk ……

cêg honk yìd heûd[]


kök : wong gä köy
ci : wong gä köy
häk ngâmp ceû , mai cong jeû mùd fâd gãi höi yäw wät dëk mànt hòw , gü dòk dèy , seöng ngán lóy camp may jòi mów yẽnk fãnt sëk dänk guöng dëk mònk wàn , sämp dòng yeòng 。 fõng fät sämp dãy jönk dëk wänt neún yeun ceun ley bìd ngó , hönk höy jönk dëk sämp dãy fõng cí yeu tonk long jòi gîu 。 cêg honk yìd heûd seöng ngán lóy , cí bënk yàw cí fõ , yĩm sëk ngó jèk mòg , yáw soy lènk ngó fü hâm lóy jôi bät fù tônk cõ , yeú lòy hant wénk bìd , ä 。
jãw jôy líu , may wu leùn yeú cö seöng sëk dëk tä yĩ bùn jeû , cönk dònk dèy yõnk pów lóy , yaw yeu dò jônt ná mö yät bün dëk fõ yìm seóng , sämp wànt leùn 。 cĩ häk sämp dãy jönk dëk wänt neún yeun ceun ley bìd ngó , hönk höy jönk dëk sämp dãy fõng cí yeu tonk long jòi gîu 。 cêg honk yìd heûd seöng
ngán lóy , cí bënk yàw cí fõ , yĩm sëk ngó jèk mòg , yáw soy lènk ngó fü hâm lóy jôi bät fù tônk cõ , yeú lòy hant wénk bìd , ä 。
cêg honk yìd heûd seöng ngán lóy , cí bënk yàw cí fõ , yĩm sëk ngó jèk mòg , yáw soy lènk ngó fü hâm lóy jôi bät fù tônk cõ , yeú lòy hant wénk bìd 。 cêg honk yìd heûd seöng ngán lóy , cí bënk yàw cí fõ , yĩm sëk ngó jèk mòg , yáw soy lènk ngó fü hâm lóy jôi bät fù tônk cõ , yeú lòy hant wénk bìd , ä 。

láng yeú yè[]


kök : wong gä köy
ci : wong gä keong
jòi yeú jönk màn bòw , lam sëk gäi dänk jìm lòw , seöng dôy mòng , mow sëng gãnt yõnk pów jeû , way líu jãu wóng yàt , camp wänt hënk dëk wóng yàt , sïu sät líu 。
yàmp yeú sã ngó mìn , nan fänt sõy dĩm lòy hant , sämp gânk leùn , saw sï yĩu cïn bâg deùn , jàu bîn dëk tâi dòw , mow sämp seöng tä seûd wà säw bät líu 。
láng yeú yè ngó jòi néy sänt bïn , pân mòng néy wũi jï , hõ jï dòw ngó dëk sämp bẽy döng cö yí gõi bîn , jĩ hïn keong dèy seöng ceû 。
láng yeú yè ngó bät seõng guäy gä , pâ mòng néy bûi yẽnk , jĩ fũ sîu mòng yeú dĩm , söy jï yîu seûd cënk cõ , hõ sëk ngó mùd dãm sî 。
jòi yeú jönk màn bòw , seong sõy jönk dëk mèy dòw , fõng cí sì cenk cĩ häk dëk jònt si , mèy líu gãi gîd hàb , law däy sï yëk pîn teún , bät gënk yî 。
láng yeú yè ngó jòi néy sänt bïn , pân mòng néy wũi jï , hõ jï dòw ngó dëk sämp bẽy döng cö yí gõi bîn , jĩ hïn keong dèy seöng ceû 。
láng yeú yè ngó bät seõng guäy gä , pâ mòng néy bûi yẽnk , jĩ fũ sîu mòng yeú dĩm , söy jï yîu seûd cënk cõ , hõ sëk ngó mùd dãm sî 。
láng yeú yè ngó jòi néy sänt bïn , pân mòng néy wũi jï , hõ jï dòw ngó dëk sämp bẽy döng cö yí gõi bîn , jĩ hïn keong dèy seöng ceû 。
láng yeú yè ngó bät seõng guäy gä , pâ mòng néy bûi yẽnk , jĩ fũ sîu mòng yeú dĩm , söy jï yîu seûd cënk cõ , hõ sëk ngó mùd dãm sî 。

cönk höi yät cîd[]


kök : wong gä köy
ci : wong gûn jönk
jì yaw camp mèk fâi lòg , bìd yant conk mùd fâd gãmp sàw , tîu jônt cí jîn fâi cë tönk sïu tönk gäi tönk ceû cõng 。 cök dòw conk mùd gâi hàn , häk yè mey màn líu cönk dònk , jônk yáw cô jîd kuânt fũ , bät hõ bät hõ jeông ngó bõng 。 ngó bät söy jönk gôw , jé häk jĩ jï dòw fâd jäk yeü gämp mán fông höi 。
yeòng säng mènk cönk höi yät cîd , ngó yîu jîb jök sänt dëk hëy mòng , gïu ngòw dëk sämp seün bôw , yìn sàt jàw sì jeòng yaw hêy 。
sät nòi ceong yè kuânt jeû , bät yeùn yant jìm bîn cï ngoi , yeún ceû tênk yáw gîu sëng fõng fät fõng fät gänt néy gõng 。 yämp lòg mow hàn jânt dònk sëng lòng tenk dònt líu sämp jòng , tîu yeôg jîd jâw jâ höi yät döy yät döy dëk tân sëk 。 sây gän dö tïu jîn , yónk gãmp dëk yät sî , tônk fũ jönk sãy néy bîn gõi 。
yeòng säng mènk cönk höi yät cîd , ngó yîu jîb jök sänt dëk hëy mòng , gïu ngòw dëk sämp seün bôw , yìn sàt jàw sì jeòng yaw hêy 。 yeòng säng mènk cönk höi yät cîd , ngó yîu jîb jök sänt dëk hëy mòng , gïu ngòw dëk sämp seün bôw , yìn sàt jàw sì jeòng yaw hêy 。
sây gän dö tïu jîn , yónk gãmp dëk yät sî , tônk fũ jönk sãy néy bîn gõi 。
yeòng säng mènk cönk höi yät cîd , ngó yîu jîb jök sänt dëk hëy mòng , gïu ngòw dëk sämp seün bôw , yìn sàt jàw sì jeòng yaw hêy 。 yeòng säng mènk cönk höi yät cîd , ngó yîu jîb jök sänt dëk hëy mòng , gïu ngòw dëk sämp seün bôw , yìn sàt jàw sì jeòng yaw hêy

dài dèy[]


kök : wong gä köy
ci : law ceôg fäy
jòi ná së cöng côy dëk lòw seóng lèk pîn líu dö sĩu công seöng , jòi ná jeöng cöng lów dëk mìn seóng yèk gêy jôi líu fönk seöng 。 cäw fönk cäw yeú dëk dòw yàt sì cënk cönt sĩu nin si , bëk bät däk yí dëk wà bìd , mùd seûd jôi gîn 。
wui mòng jòg yàt jòi yì heöng ná mun cin , hëy höy dëk gãmp kôi yät nin nin , dàn yàt lòg yàt cöt wénk mùd bîn cïn 。 jé häk jòi mòng jeû fù cänt sîu yonk si , gẽnk bät jï bät gôg dëk mow yin , yeòng yàt lòg mòw sëk sâmp mún lòy ngán 。
jòi ná së höi fông dëk lòw seóng dàb sôy guô dö sĩu léy seõng , jòi ná jeöng göw guâ dëk mìn seóng bèy yânt jênk líu gẽy dö 。 cïn cäw bät bîn dëk yàt yeùd jòi seöng
sëk lóy gònk ceun , gü sëk fänt gôd dëk dài dèy , wàg líu gâi sîn 。
wui mòng jòg yàt jòi yì heöng ná mun cin , hëy höy dëk gãmp kôi yät nin nin , dàn yàt lòg yàt cöt wénk mùd bîn cïn 。 jé häk jòi mòng jeû fù cänt sîu yonk si , gẽnk bät jï bät gôg dëk mow yin , yeòng yàt lòg mòw sëk sâmp mún lòy ngán 。
wui mòng jòg yàt jòi yì heöng ná mun cin , hëy höy dëk gãmp kôi yät nin nin , dàn yàt lòg yàt cöt wénk mùd bîn cïn 。 jé häk jòi mòng jeû fù cänt sîu yonk si , gẽnk bät jï bät gôg dëk mow yin , yeòng yàt lòg mòw sëk sâmp mún lòy ngán 。
wui mòng jòg yàt jòi yì heöng ná mun cin , hëy höy dëk gãmp kôi yät nin nin , dàn yàt lòg yàt cöt wénk mùd bîn cïn 。 jé häk jòi mòng jeû fù cänt sîu yonk si , gẽnk bät jï bät gôg dëk mow yin , yeòng yàt lòg mòw sëk sâmp mún lòy ngán 。

hẽy fün néy[]


kök : wong gä köy
ci : wong gä köy
sây yeú dâi fönk säp tâw wong fänt dëk gäi dòw , mûd hôy yeú sõy seöng ngán mow gü dèy yeóng mòng , mòng heông gü dän dëk mán dänk , sì ná seöng gãmp dëk gêy yëk 。
jôi cî fän hẽy sämp lóy mow sôw dëk sï nìm , yí wóng pîn häk fün sîu yenk guâ jòi lím seóng , yeùn néy cĩ häk hõ wũi jï , sì ngó jönk sämp dëk seûd sëng 。
hẽy fün néy , ná seöng ngán dònk yant , sîu sëng gânk may yant , yeùn jôi hõ hënk fũ néy ná hõ ngôi mìn yonk , wán sãw seûd mònk wà , jeòng jòg tïn néy gònk ngó 。
mún dâi léy seõng dëk ngó cank gënk dö cönk dònk , néy yeûn yeú tä seöng ngôi nan yáw jì yaw , yeùn néy cĩ häk hõ wũi jï , sì ngó jönk sämp dëk seûd sëng 。
hẽy fün néy , ná seöng ngán dònk yant , sîu sëng gânk may yant , yeùn jôi hõ hënk fũ néy ná hõ ngôi mìn yonk , wán sãw seûd mònk wà , jeòng jòg tïn néy gònk ngó 。
múi mán yè lóy jì ngó dòk hank coy ceû dòng , dö bënk láng , yí wóng way líu jì ngó jänk jâd , conk bät jï tä dëk tônk fũ 。
hẽy fün néy , ná seöng ngán dònk yant , sîu sëng gânk may yant , yeùn jôi hõ hënk fũ néy ná hõ ngôi mìn yonk , wán sãw seûd mònk wà , jeòng jòg tïn néy gònk ngó 。
shouldbedo . . .

yeùn ngó nank[]


kök : wong gûn jönk
ci : wong gûn jönk
yant kuant nòi cí mèy nank gâw jãu dôw ngó , seong yi wàg múi yàt jòi bîn dëk gû sì , yeùn ngó nank , nank ley höi dö gönk sëk dëk fün sîu , yeùn ngó nank , nank camp däk dôw yät gô tä 。
coy jeû dài jônk dëk bòw fàt , mòng yant yant jìm yeún , bîn líu gânk jänt sàt , bät jôi camp mònk 。 hòi pâ sät bài , soy loi fu jò ngó , pâ jôi cî gü dòk , dòk ngó ceông gö , soy jôg fù wo 。
wui taw mòng guô lòw yant sänt bïn câd guô , cank law hà sôw deùn lenk sôy dëk pîn deùn , yeùn néy nank , nank conk döng cö yät cîd wénk bät bîn , yeùn néy nank , nank law dö yät sï gêy yëk 。
coy jeû dài jônk dëk bòw fàt , mòng yant yant jìm yeún , bîn líu gânk jänt sàt , bät jôi camp mònk 。 hòi pâ sät bài , soy loi fu jò ngó , pâ jôi cî gü dòk , dòk ngó ceông gö , soy jôg fù wo 。
coy jeû dài jônk dëk bòw fàt , mòng yant yant jìm yeún , bîn líu gânk jänt sàt , bät jôi camp mònk 。 hòi pâ sät bài , soy loi fu jò ngó , pâ jôi cî gü dòk , dòk ngó ceông gö , soy jôg fù wo 。

jänt dëk ngôi néy[]


kök : wong gä köy
ci : sĩu méy
mow fâd hõ säw sëk dëk yät dôy sãw , dâi cöt wänt neún wénk yeún jòi bûi hàw , jônk sãy lö sö cĩ jönk guän jeû , bät dõnk jänt sëk tâi nòi gâw 。 camp jôy yeü yämp gäi tä bät jân seõng , mów cänt dëk ngôi keôg wénk mèy tôy yeòng , keûd sämp cönk höi sämp jönk jänk jâd , cänt yänt jõnk hõ bôw dâb 。 cönt fönk fâ yeú neún tâw ngó dëk sämp , yät säng geûn gû mow yin dèy sônk jànk 。
sì néy dö mö wänt hënk dëk mòk guöng , gâu ngó gïn ngày mòng jeû cin lòw , dënk jök ngó dîd dõw bät yênk fông hêy 。 mùd fâd gãi sëk jãmp hõ bôw jònt cänt yänt , ngôi yî fün dài sì mow hàn , cẽnk jõnt ngó seûd sëng jänt dëk ngôi néy 。
mow fâd hõ säw sëk dëk yät dôy sãw , dâi cöt wänt neún wénk yeún jòi bûi hàw , jônk sãy lö sö cĩ jönk guän jeû , bät dõnk jänt sëk tâi nòi gâw 。 yenk gêy hẽy wänt hënk dëk yät dôy sãw , cĩ jönk käp ngó jîu gû mèy bîn yeòng , léy seõng yät tïn jönk
yeü dãnk dôw , fänt heõng guöng fäy pân jòw dôw 。 cönt fönk fâ yeú neún tâw ngó dëk sämp , yät säng geûn gû mow yin dèy sônk jànk 。
sì néy dö mö wänt hënk dëk mòk guöng , gâu ngó gïn ngày mòng jeû cin lòw , dënk jök ngó dîd dõw bät yênk fông hêy 。 mùd fâd gãi sëk jãmp hõ bôw jònt cänt yänt , ngôi yî fün dài sì mow hàn , cẽnk jõnt ngó seûd sëng jänt dëk ngôi néy 。
cönt fönk fâ yeú neún tâw ngó dëk sämp , yät säng geûn gû mow yin dèy sônk jànk 。
sì néy dö mö wänt hënk dëk mòk guöng , gâu ngó gïn ngày mòng jeû cin lòw , dënk jök ngó dîd dõw bät yênk fông hêy 。 mùd fâd gãi sëk jãmp hõ bôw jònt cänt yänt , ngôi yî fün dài sì mow hàn , cẽnk jõnt ngó seûd sëng jänt dëk ngôi néy 。
sì néy dö mö wänt hënk dëk mòk guöng , gâu ngó gïn ngày mòng jeû cin lòw , dënk jök ngó dîd dõw bät yênk fông hêy 。 mùd fâd gãi sëk jãmp hõ bôw jònt cänt yänt , ngôi yî fün dài sì mow hàn , cẽnk jõnt ngó seûd sëng jänt dëk ngôi néy 。

sày hôy yàt jĩ[]


kök : wong gä köy
ci : law ceôg fäy
hõ fãw jôi gây jòk fâd jeû cënk cönt mònk , bät jï dôw guöng yämp fëy jônk , dòw léy mùd fâd tênk dõnk , yät jôi lòg pâg gäi jönk 。 sàp gô méy mònk gôi guô líu tïn hönk , wänt hënk dëk ngôi sâmp tâw líu mey fönk , yìd ngôi gènk jòk múi míu múi fänt jönk , hënk hënk yät sîu cô jîd jôi yònk gönk 。 sày hôy yàt jĩ gënk guô dö sĩu , sày hôy yàt jĩ dã seûn sì dö mö yeún 。
bät jï dòw nów lèk heông seóng cõng bät teún , hõ fãw wũi cönk höi bö jîd , bòw léy mùd fâd hîd jĩ , sät yî yàw jôi höi cĩ 。 sàp gô méy mònk ná lóy hôy jöy jönk , wänt hënk dëk ngôi ná yàt wũi lòg hönk , mìn dôy keûd jàg bûi heông líu cö jönk , bät gënk bät gôg sây gû yí hòg dõnk 。 sày hôy yàt jĩ gënk guô dö sĩu , sày hôy yàt jĩ dã seûn sì dö mö yeún 。 sày hôy yàt jĩ yõnk yáw dö sĩu , sày hôy yàt jĩ sät hôy sì fãw gõi bîn 。
sàp gô méy mònk ná lóy hôy jöy jönk , wänt hënk dëk ngôi ná yàt wũi lòg hönk , mìn dôy keûd jàg bûi heông líu cö jönk , bät gënk bät gôg sây gû yí hòg dõnk 。 sày hôy yàt jĩ gënk guô dö sĩu , sày hôy yàt jĩ dã seûn sì dö mö yeún 。 sày hôy yàt jĩ yõnk yáw dö sĩu , sày hôy yàt jĩ sät hôy sì fãw gõi bîn

sôy yeùd mow sëng[]


kök : wong gä köy
ci : law ceôg fäy
cïn büi jãw yí hôd hà hôy döw bät jôy , ho fông cäw fönk cäw yeú , gẽy dö bät dôy seûd jòi néy hãw lóy , dàn yá bät gãmp jök yät gôy , lòy ngán yí cöy gön , mow lèk jôi wui mòng 。
sän bät jôi këy köy , dàn bûi yẽnk bùn néy pey lòy seöng dôy , sä bät pâ fönk cöy , jòi máw tïn dènk wũi yenk jòy , yeòg ngó hõ law hà loi 。
bëk bät däk yí ceông hà hôy dëk gö lóy , wan yáw dö sĩu sämp sôy , hõ fãw bät yîu wóng hàw jôi dõw tôy , yeòng ngó bät hëy höy yät gôy , bàg fâd yí cöng söng , mow mònk jôi key mòng 。
sän bät jôi këy köy , dàn bûi yẽnk bùn néy pey lòy seöng dôy , sä bät pâ fönk cöy , jòi máw tïn dènk wũi yenk jòy , yeòg ngó hõ law hà loi 。
bàg fâd yí cöng söng , mow mònk jôi key mòng 。
sän bät jôi këy köy , dàn bûi yẽnk bùn néy pey lòy seöng dôy , sä bät pâ fönk cöy , jòi máw tïn dènk wũi yenk jòy , yeòg ngó hõ law hà loi 。
sän bät jôi këy köy , dàn bûi yẽnk bùn néy pey lòy seöng dôy , sä bät pâ fönk cöy , jòi máw tïn dènk wũi yenk jòy , yeòg ngó hõ law hà 。

ńg yè yeûn kök[]


kök : wong gä köy
ci : yìb sây wenk
conk loi bät jï seõng yõnk yáw dö sĩu dëk léy seõng , wan ley bät höi jõnk jõnk kuânt yäw , mín keong hôy yĩm sëk sät yî dëk gãmp gôg , jôi cî tênk dôw jòg yàt dëk láng jäu 。
pui wui yeü gäi jönk hõnk pâ jĩ däk gü dòk , camp wui sï yëk jönk dëk sôy pîn , bîn jôg líu yät döy cõw gâi fönk jönk sân , yeú néy jâw guô ńg yè dëk yeûn kök 。
jõnk yáw cô jîd dã sôy ngó dëk sämp , gãnt pów guô hôy yëk ngâd líu dëk sãw , ngó yeú néy yá bẽy cĩ yät hẽy gän fũ guô 。
sẽ seóng múi gôy bënk láng láng dëk sï , bät wũi fông hêy göw ceông jé sãw gö , ngó yeú néy yá bẽy cĩ jänt dëk seöng sëk guô 。
conk wui yëk jönk jãu bät dôw tïn jänt dëk sîu sëng , cank law bät däy sämp jönk dâw jänk , múi cî hôy
däm döng sät yî dëk jeũ gôg , láng sîu bîn jôg gû sì dëk jôg jẽ 。
jõnk yáw cô jîd dã sôy ngó dëk sämp , gãnt pów guô hôy yëk ngâd líu dëk sãw , ngó yeú néy yá bẽy cĩ yät hẽy gän fũ guô 。
sẽ seóng múi gôy bënk láng láng dëk sï , bät wũi fông hêy göw ceông jé sãw gö , ngó yeú néy yá bẽy cĩ jänt dëk seöng sëk guô 。
ä …… jeông ngòi nank sï pô 。
jõnk yáw cô jîd dã sôy ngó dëk sämp , gãnt pów guô hôy yëk ngâd líu dëk sãw , ngó yeú néy yá bẽy cĩ yät hẽy gän fũ guô 。
sẽ seóng múi gôy bënk láng láng dëk sï , bät wũi fông hêy göw ceông jé sãw gö , ngó yeú néy yá bẽy cĩ jänt dëk seöng sëk guô 。
jõnk yáw cô jîd dã sôy ngó dëk sämp , gãnt pów guô hôy yëk ngâd líu dëk sãw , ngó yeú néy yá bẽy cĩ yät hẽy gän fũ guô 。
sẽ seóng múi gôy bënk láng láng dëk sï , bät wũi fông hêy göw ceông jé sãw gö , ngó yeú néy yá bẽy cĩ jänt dëk seöng sëk guô 。
jõnk yáw cô jîd dã sôy ngó dëk sämp , gãnt pów guô hôy yëk ngâd líu dëk sãw , ngó yeú néy yá bẽy cĩ yät hẽy gän fũ guô ……

cïn gämp yät häk[]


kök : wong gä köy
ci : wong gä keong
jòi mán gän gü dän yät yant hank yeü gäi jönk , mùd fâd yĩm sëk dëk sämp nòi jèk mòg sêy ceû dòng , yìu ngán sĩm seôg dëk seöng mòk dö mö käp yánt , lòw guô sänt bïn dëk gẽnk jeòng ceun yin mów yî yì , ngó fông yàmp 。
mòng gîn tä pïu fät gäi taw pïn pïn hẽy mów , way yîu däk dôw tä wänt yaw jònt leòng hôy jîb gànt , gònk ná fõ bün dëk yï seong seöng seöng yõnk pów , lènk ngó bät jï gẽnk jöy jòk lòng màn cí jôg mònk , jé ńg yè 。
ngó yeú néy fông jônk cĩ häk cïn gämp dëk yät mán , guô hôy líu ngó bät söy gêy fông sämp jönk 。 cät häk jönk yät jök dëk leũn ngôi fông jônk bät gëy , bät söy bã jänt yî dôy dòi néy , yät jök dëk leũn ngôi fông jônk bät gëy , hönk höy dëk sämp lóy mún jï mèy 。
mòng gîn tä pïu fät gäi taw pïn pïn hẽy mów , way yîu däk dôw tä wänt yaw jònt leòng hôy jîb gànt , gònk ná fõ bün dëk yï seong seöng seöng yõnk pów , lènk ngó bät jï gẽnk jöy jòk lòng màn cí jôg mònk , jé ńg yè 。
ngó yeú néy fông jônk cĩ häk cïn gämp dëk yät mán , guô hôy líu ngó bät söy gêy fông sämp jönk 。 cät häk jönk yät jök dëk leũn ngôi fông jônk bät gëy , bät söy bã jänt yî dôy dòi néy , yät jök dëk leũn ngôi fông jônk bät gëy , hönk höy dëk sämp lóy mún jï mèy 。 cät häk jönk yät jök dëk leũn ngôi fông jônk bät gëy , bät söy bã jänt yî dôy dòi néy , yät jök dëk leũn ngôi fông jônk bät gëy , hönk höy dëk sämp lóy mún jï mèy 。 oh . . .
ngó yeú néy fông jônk cĩ häk cïn gämp dëk yät mán , guô hôy líu ngó bät söy gêy fông sämp jönk 。 cät häk jönk yät jök dëk leũn ngôi fông jônk bät gëy , bät söy bã jänt yî dôy dòi néy , yät jök dëk leũn ngôi fông jônk bät gëy , hönk höy dëk sämp lóy mún jï mèy 。 cät häk jönk yät jök dëk leũn ngôi fông jônk bät gëy , bät söy bã jänt yî dôy dòi néy , yät jök dëk leũn ngôi fông jônk bät gëy , hönk höy dëk sämp lóy mún jï mèy 。

gäu jëk cïn gô sämp[]


kök : wong gä köy
ci : wong gä keong
láng , sì jé sây gän bënk láng , mùd yáw yät sï guän jeû , jàw yeòng yàt jĩ pïu hôy 。 hôn , sàw ná tônk fũ bëk ngâd , seong bèy gëy föng yĩm gôi , hõw gẽnk fõng fät bät jôi 。 fông höi sämp jönk sï lòy , gònk công méy hõw bät bïd hõnk gòy , yeùn wénk yeún 。
jîn , jòi jé sây gän cönk mún , jîn fõ cöy wãy yät cîd , mùd yàt jàw cí läi gànt 。 công , way líu menk tïn höi công , mong dìu gẽy hõy jänk dâw , sàt yìn mònk gẽnk sõ yáw 。 fông höi sämp jönk sï lòy , gònk công méy hõw bät bïd hõnk gòy , yeùn wénk yeún 。
ceông , way jé sây gän gö ceông , hîn cöt yät dĩm guän jeû , jònt leòng lènk tä wänt neún 。 ceông , gònk néy wán sãw gö ceông , hîn cöt yät dĩm jänt jî , jònt leòng lènk tä hõ ngôi 。 fông höi sämp jönk sï lòy , gònk công méy hõw bät bïd hõnk gòy , yeùn wénk yeún 。
gäu jëk cïn gô sämp , yònk ngôi köy jãw bënk dônk , gö sëng hönk hêy jönk , way sây gän dö tïm gô méy mònk 。
ceông , way jé sây gän gö ceông , hîn cöt yät dĩm guän jeû , jònt leòng lènk tä wänt neún 。 ceông , gònk néy wán sãw gö ceông , hîn cöt yät
dĩm jänt jî , jònt leòng lènk tä hõ ngôi 。 fông höi sämp jönk sï lòy , gònk công méy hõw bät bïd hõnk gòy , yeùn wénk yeún , gònk công méy hõw bät bïd hõnk gòy , yeùn wénk yeún 。

füi sëk guãy jëk[]


kök : wong gä köy
ci : law ceôg fäy
jãw yät jôi camp nëk , ho si ma jôy ngó yëk wät , guô hôy líu dëk yät cîd wũi penk sëk 。 cönk bät pô ceong bëk , cin lòw mùd fâd hôn däk cënk , jôi yáw ná së jänk jâd yeú bèy bëk 。
dàb jeû füi sëk dëk guãy jëk , jònt sì sämp yeün dëk sõy yẽnk , ngó yí bûi seóng yät sänt fũ kuânt hàw fûi yeú hëy höy , néy ngán lóy keôg cĩ häk cönk mún lòy , jé gô sây gâi yí bät jï bät gôg dëk hönk höy , woo ! bät seõng néy bìd hôy 。
sämp yät jôi wui yëk , soy nank way ngó hôy yĩm sëk , dôw ná lóy döw gänt néy yîu yènk sëk 。 sãy bät hôy hant jëk , ho fong mìn dôy yîu hõ sëk , gôg yáw gôg dëk föng heông yeú mòk dëk 。
dàb jeû füi sëk dëk guãy jëk , jònt sì sämp yeün dëk sõy yẽnk , ngó yí bûi seóng yät sänt fũ kuânt hàw fûi yeú hëy höy , néy ngán lóy keôg cĩ häk cönk mún lòy , jé gô sây gâi yí bät jï bät gôg dëk hönk höy , woo ! bät seõng néy bìd hôy 。
dàb jeû füi sëk dëk guãy jëk , jònt sì sämp yeün dëk sõy yẽnk , ngó yí bûi seóng yät sänt fũ kuânt hàw fûi yeú hëy höy , néy ngán lóy keôg cĩ häk cönk mún lòy , jé gô sây gâi yí bät jï bät gôg dëk hönk höy , woo ! bät seõng néy bìd hôy 。
ngó yí bûi seóng yät sänt fũ kuânt hàw fûi yeú hëy höy , néy ngán lóy keôg cĩ häk cönk mún lòy , jé gô sây gâi yí bät jï bät gôg dëk hönk höy , woo ! bät seõng néy bìd hôy 。

guöng fäy sôy yeùd[]


kök : wong gä köy
ci : wong gä köy
jönk sëng heõng hẽy guäy gä dëk sônt hòw , jòi tä säng mènk lóy fõng fät dâi dĩm hëy höy , häk sëk gëy fü käp tä dëk yî yì , sì yät säng fònk hîn fü sëk dâw jänk jönk 。 nin yeùd bã yõnk yáw bîn jòw sät hôy , pey geùn dëk seöng ngán dâi jeû key mòng 。
gämp tïn jĩ yáw can law dëk köy hôg , yenk jîb guöng fäy sôy yeùd , fönk yeú jönk pów gãnt jì yaw 。 yät säng gënk guô fõng wong dëk jänk jâd , jì sônt hõ gõi bîn mèy loi , mànt soy yàw nank jòw dôw 。
hõ fãw bät fänt fü sëk dëk gâi hàn , yeùn jé tõw dèy lóy bät fänt néy ngó göw däy , bänt fänt sëk cõi sĩm cöt dëk méy lày , sì yänt tä mùd yáw fänt höi múi jõnk sëk cõi 。 nin yeùd bã yõnk yáw bîn jòw sät hôy , pey geùn dëk seöng ngán dâi jeû key mòng 。
gämp tïn jĩ yáw can law dëk köy hôg , yenk jîb guöng fäy sôy yeùd , fönk yeú jönk pów gãnt jì yaw 。 yät säng gënk guô fõng wong dëk jänk jâd , jì sônt hõ gõi bîn mèy loi , mànt soy yàw nank jòw dôw 。
gämp tïn jĩ yáw can law dëk köy hôg , yenk jîb guöng fäy sôy yeùd , fönk yeú jönk pów gãnt jì yaw 。 yät säng gënk guô fõng wong dëk jänk jâd , jì sônt hõ gõi bîn mèy loi , mànt soy yàw nank jòw dôw 。
gämp tïn jĩ yáw can law dëk köy hôg , yenk jîb guöng fäy sôy yeùd , fönk yeú jönk pów gãnt jì yaw 。 yät säng gënk guô fõng wong dëk jänk jâd , jì sônt hõ gõi bîn mèy loi , mànt soy yàw nank jòw dôw ……

bẽy mìn pâi dôy[]


kök : wong gä köy
ci : wong gûn jönk
ceün hẽy yät sänt gämp yï jöng , cõy sïu gämp tïn dëk gönk jôg , jäy sänt bänt fänt dëk sëk cõi , loi yeòng ngó hôy gôw sôw néy pâi dôy wénk mów jänt yî yì 。
bät gũn seöng sëk bät seöng sëk , jònt gũn dö dï say hello , bät söy jeü dö dëk tïu tëk , mow wày tâi guô yáw sênk gâg , pâi dôy néy yîu bät keûd jèk 。
néy wà m bẽy mìn , kóy wà m seõng mìn , cí way menk jîd jòw now dày 。
jõnk jõnk föng sëk dëk kuãnt bõng , cẽnk gãn yät cöt jãmp dãy dõng , seõng cöt cïn bün dëk töy tong , menk yàt fû guây yeú bây ây , yá yîu kâu néy bẽy hà mìn 。
néy wà m bẽy mìn , kóy wà m seõng mìn , cí way menk jîd jòw now dày 。 néy döw mï wà m bẽy mìn , mï wà m seõng mìn , cí yònk yant lím jòw cĩn bày 。
néy wà m bẽy mìn , kóy wà m seõng mìn , cí way menk jîd jòw now dày 。 néy döw mï wà m bẽy mìn , mï wà m seõng mìn , cí yònk yant lím jòw cĩn bày 。
jî gënk jî gënk néy dẽy m bẽy mìn , jî gënk jî gënk néy dẽy m bẽy mìn ……

amani[]


kök : wong gä köy
ci : wong gä köy
amani nakupenda nakupenda we we . amani nakupenda nakupenda we we .
tä jeũ jõi sây seóng yät cîd , tä dëk gö ceông cöt ngôi , tä dëk jänt léy pîn bôw jé dèy kaw 。 tä jãmp mö yät hôy bät fãn , tä hõ fãw wũi gãmp dôw fönk yïn yĩm gôi tïn hönk yeú mèy loi 。 mow jò yeú bënk dônk dëk ngán jënk , law lòy hôn tïn jây dâi bëy fánt , sì hônk sôw jîn jänk dôw jôy hàw seöng tônk sì yi tonk , ngó heông sây gâi fü gîu 。
amani nakupenda nakupenda we we . tuna tuka we we . amani nakupenda nakupenda we we .
tïn , tïn hönk hõ gîn fëy níu , gënk föng jĩn cî fëy mów , ceün sö tïn jây jĩ seõng mèk jì yaw 。 sämp , sämp jönk cïn yëk fõ ngôi sämp sôy , gämp tïn yät cîd äg kuânt , fõng fät jänt léy sïu sät jòi dèy kaw 。 mow jò yeú bënk dônk dëk ngán jënk , law lòy hôn tïn jây dâi bëy fánt , sì hônk sôw jîn jänk dôw jôy hàw seöng tônk sì yi tonk , ngó heông sây gâi fü gîu 。
amani nakupenda nakupenda we we . tuna tuka we we . amani nakupenda nakupenda we we .
keun lèk yeú yõnk yáw dëk dâw jänk , yeu mùi yeú pïn gîn dëk jänk dâw , yeòg jé lóy jîn jänk dôw jôy hàw jãmp wũi sì wo penk , ngó heông sây gâi fü gîu 。
amani nakupenda nakupenda we we . tuna tuka we we . amani nakupenda nakupenda we we .
amani nakupenda nakupenda we we . amani nakupenda nakupenda we we . jôi cî jôi cî fü gîu , amani nakupenda nakupenda we we . tuna tuka we we …

bät jôi yaw yeù[]


kök : wong gä köy
ci : sĩu méy
mow liu mòng gîn líu yaw yeù , dàd dôw léy seõng bät tâi yì , jëk sãy yáw sônt sämp , dâw jî keôg yëk jĩ 。 soy yant dènk ngó hôy wàg law , dènk ngó sämp jönk dëk yeú jàw , jĩ seõng kâu leóng sãw heông léy seõng fäy sãw 。 mànt gôy tïn gẽy göw , sämp jönk jî bẽy tïn gânk göw , jì sônt dã bät sẽy dëk sämp tâi wùd dôw lów 。
oh ! ngó yáw ngó sämp dãy gû sì , cänt sãw sẽ seóng múi deùn däk sät lòg yeú bëy yeú mònk yi 。 oh ! jônk yáw công seöng bät tôy bèy , mònk seõng yáw yàt dàd senk , jãu dôw sämp dãy mònk seõng dëk sây gâi , jönk hõ gîn 。
soy yant mùd sî guô yaw yeù , dàd dôw léy seõng bät tâi yì , jëk sãy yáw sônt sämp , dâw jî keôg yëk jĩ 。 soy yant dènk ngó hôy wàg law , dènk ngó sämp jönk dëk yeú jàw , jĩ seõng kâu leóng sãw heông léy seõng fäy sãw 。 mànt gôy tïn gẽy göw , sämp jönk jî bẽy tïn gânk göw , jì sônt dã bät sẽy dëk sämp tâi wùd dôw lów 。
oh ! ngó yáw ngó sämp dãy gû sì , cänt sãw sẽ seóng múi deùn däk sät lòg yeú bëy yeú mònk yi 。 oh ! jônk yáw công seöng bät tôy bèy , mònk seõng yáw yàt dàd senk , jãu dôw sämp dãy mònk seõng dëk sây gâi , jönk hõ gîn 。
oh ! cänt sãw sẽ seóng múi deùn däk sät lòg yeú bëy yeú mònk yi , oh ! mònk seõng yáw yàt dàd senk jãu dôw sämp dãy mònk seõng dëk sây gâi , jönk hõ gîn 。

soy bùn ngó cõng dòng[]


kök : wong gä köy
ci : law ceôg fäy
cin mìn sì ná föng , soy bùn ngó cõng dòng , yeun lòw mùd yáw jĩ yánt , yeòg ngó jãw seóng yàw sì jâg hòng 。 camp mònk jeòng pôg fõ , soy gònk ngó fönk kong , ceong yè jìm gôg bënk dônk , dàn ngó jĩ yáw jònt leòng hôy dõ 。 gẽy dö tïn jänt dëk léy seõng , gẽy dö jãu dôw sì toy sông , camp màk hôy yenk sät mòng , gẽy dö sämp jönk công seöng 。
jĩ yáw tám mong conk cin wà seûd yîu yeu ho , key sàt néy yeú jòg yàt dëk ngó wùd dôw gämp tïn bîn fâ sàmp dö , jĩ yáw wan keong , menk yàt lòw jônk wũi gânk fõng wong , pey geùn guân líu jôi mùd gãmp gôg , bìd jôi hõ sëk gây gâu sàmp mö 。
soy yeùn yè tâm fõng , law jòi ngó sänt pong , pui bùn dòw guô häk ngâmp , way ngó köy sân jèk mòg tônk cõ 。 camp mèk mùd gîd guõ , soy bùn ngó cõng dòng , key mòng bòw yeú pïu hôy , bìn wũi cönk pô mènk wànt kuânt sõ 。 gẽy dö tïn jänt dëk léy seõng , gẽy dö jãu dôw sì toy sông , camp màk hôy yenk sät mòng , gẽy dö sämp jönk công seöng 。
jĩ yáw tám mong conk cin wà seûd yîu yeu ho , key sàt néy yeú jòg yàt dëk ngó wùd dôw gämp tïn bîn fâ sàmp dö , jĩ yáw wan keong
, menk yàt lòw jônk wũi gânk fõng wong , pey geùn guân líu jôi mùd gãmp gôg , bìd jôi hõ sëk gây gâu sàmp mö 。
jĩ yáw tám mong conk cin wà seûd yîu yeu ho , key sàt néy yeú jòg yàt dëk ngó wùd dôw gämp tïn bîn fâ sàmp dö , jĩ yáw wan keong , menk yàt lòw jônk wũi gânk fõng wong , pey geùn guân líu jôi mùd gãmp gôg , bìd jôi hõ sëk gây gâu sàmp mö , cĩ jönk seóng lòw guô 。

ceong senk[]


kök : wong gä köy
ci : law ceôg fäy
yiu yeún dëk dönk föng , liu fûd dëk bïn geöng , wan yáw yeún gũ dëk pô ceong 。 cin sây dëk cöng söng , hàw sây dëk fönk guöng , màn lóy cïn sän low low jîb yeóng 。 way jeû lów hôy dëk guôg dòw , way jeû sì sàt dëk jänt seöng , way jeû hòw hòn dëk sôy yeùd , way jeû yòk mòng yeú léy seõng 。
may sônt dëk ceün jöng , sant bêy dëk jönk yeöng , wan yáw jòg tïn dëk jîn ceong 。 wong dây dëk sänt yï , yìd heûd dëk yënk ceöng , soy keôg gämp sämp law lin côi seóng 。 way jeû lów hôy dëk guôg dòw , way jeû sì sàt dëk jänt seöng , way jeû hòw hòn dëk sôy yeùd , way jeû yòk mòng yeú léy seõng gîu yeóng 。
monk jeû yí dõ , ná lóy ná tïn bät jôi tênk dôw jòi fü hòw dëk yant , woo ! monk jeû ngán jënk , jôi gîn wóng sëk gẽnk yeóng dëk ná yeòng yät dòw bä hant , woo ! law jòi dèy hôg taw seóng 。
mow mín dëk sänt köy , mong ngó dëk sï seõng , wan yáw hĩn häk dëk pô ceong , soy yá cönk bät höi , soy yá päu bät däy , soy yîu yät säng law ley lòng dòng 。 way jeû lów hôy dëk guôg dòw , way jeû sì sàt dëk jänt seöng , way jeû hòw hòn dëk sôy yeùd , way jeû yòk mòng yeú léy seõng gîu yeóng 。
monk jeû yí dõ , ná lóy ná tïn bät jôi tênk dôw jòi fü hòw dëk yant , woo ! monk jeû ngán jënk , jôi gîn wóng sëk gẽnk yeóng dëk ná yeòng yät dòw bä hant , woo ! law jòi dèy hôg taw seóng 。

nonk mant[]


kök : wong gä köy
ci : law ceôg fäy
mong dìu yeún föng sì fãw hõ yáw cöt lòw , mong dìu yè lóy yeùd häk fönk göw , dàb seûd guô sän seöng geôg söy jìm lów , dàn kâu leóng sãw yät cîd dàd dôw 。
gîn mìn jôi hôd dôw líu fänt jôy , fönk yeú jönk sây seûd dôw sämp lóy , sì yeú fëy guô ngán cí yïn cöy , sîu lòy sâmp jônt líu lów jẽng lóy 。
seóng lòw dôy jeôg guô hâg heöng lóy , cönt yeú cäw sâd mún líu hëy kêy , hà yeú dönk hôn tâw líu säng sẽy , sây dòi bûi bûi wénk yeún gãnt gêy 。
mong dìu sây gän màn cïn guõng fûd tõw dèy , mong dìu mènk lóy sì fãw bëy yeú hẽy , mòw lóy hôn fä yät säng jãw màn lóy , dàn yí líu gãi bät bîn dòw léy 。
gîn mìn jôi hôd dôw líu fänt jôy , fönk yeú jönk sây seûd dôw sämp lóy , sì yeú fëy guô ngán cí yïn cöy , sîu lòy sâmp jônt líu lów jẽng lóy 。
seóng lòw dôy jeôg guô hâg heöng lóy , cönt yeú cäw sâd mún líu hëy kêy , hà yeú dönk hôn tâw líu säng sẽy , sây dòi bûi bûi wénk yeún gãnt gêy 。
yät tïn gä yät tïn , múi fänt gäng jõnk hòn yeú heûd , läp läp gäi sänt seün , wénk bät gõi bîn , yant dènk sênk tïn 。
gîn mìn jôi hôd dôw líu fänt jôy , fönk yeú jönk sây seûd dôw sämp lóy , sì yeú fëy guô ngán cí yïn cöy , sîu lòy sâmp jônt líu lów jẽng lóy 。
seóng lòw dôy jeôg guô hâg heöng lóy , cönt yeú cäw sâd mún líu hëy kêy , hà yeú dönk hôn tâw líu säng sẽy , sây dòi bûi bûi wénk yeún gãnt gêy 。

yiu mòng[]


kök : wong gä köy
ci : wong gä köy
yenk sì yeú yè yenk mòng ceöng ngòi camp màk dëk tïn jây , mànt cöng tïn hõ wũi jï sämp lóy dëk gãmp gôg , coy jeû sôy yeùd mow jònt ngôi nìm cong jòi yeü sämp lóy , jeòng bënk fönk dëk ngán guöng sät hôy líu föng heông 。 yeòng yeú dĩm hënk hënk dëk sã guô , keong bã yäw wät jôi yĩm gôi , jeòng sôy sënk sĩm sĩm yeü tïn hönk gîu wùn néy 。
yiu mòng pân mòng nank jeòng cënk fönk pui bùn tä pïu hôy , yeòng gü dän dëk bêy wän yät jôi pów gãnt néy , wui mòng wóng yàt yeu mòw cí mònk , mow nòi dëk hënk tân , sì tä dëk fün sîu sëng fönk cí hënk cöy guô 。 yeòng yeú dĩm hënk hënk dëk sã guô , keong bã yäw wät jôi yĩm gôi , jeòng sôy sënk sĩm sĩm yeü tïn hönk gîu wùn néy 。
múi tïn dö mö dö mö dëk söy yîu , wénk yeún yeú néy pów yõnk jeû , mong dìu sây gän yät cîd tônk fũ bëy öi , jônk sãy fänt höi fänt höi dö mö yeún , yá wũi tênk dôw
néy fü wùn , key dòi ngó jé yät säng jôi wũi néy 。
múi tïn dö mö dö mö dëk söy yîu , wénk yeún yeú néy pów yõnk jeû , mong dìu sây gän yät cîd tônk fũ bëy öi , jônk sãy fänt höi fänt höi dö mö yeún , yá wũi tênk dôw néy fü wùn , key dòi ngó jé yät säng jôi wũi néy 。
múi tïn dö mö dö mö dëk söy yîu , wénk yeún yeú néy pów yõnk jeû , mong dìu sây gän yät cîd tônk fũ bëy öi , jônk sãy fänt höi fänt höi dö mö yeún , yá wũi tênk dôw néy fü wùn , key dòi ngó jé yät säng jôi wũi néy 。
yenk sì yeú yè yenk mòng ceöng ngòi camp màk dëk tïn jây , mànt cöng tïn hõ wũi jï sämp lóy dëk gãmp gôg , coy jeû sôy yeùd mow jònt ngôi nìm cong jòi yeü sämp lóy , jeòng bënk fönk dëk ngán guöng sät hôy líu föng heông 。

mow jònt hönk höy[]


kök : wong gä köy
ci : wong gä keong
way ho jòi jé lóy pey geùn jeòng bûn jôy , cank jòi jé hönk gän gänt néy seöng yõnk pów 。 jĩ yáw hëy höy dëk jöy yëk , mow yin lòg mòg dèy lòg lòy , soy jòi jé mán lóy fông jônk yeú tä wänt hënk 。
mow jònt hönk höy , cí bã döw fönk jènk jènk ceün guô sämp wö , woo . . . key dòi dëk ngôi , jãmp mö yät säng jõnk bät hõ pônk dôw , woo . . .
yenk yin jòi jé lóy mow lèk jeòng bûn jôy , soy lènk ngó dëk sämp cĩ jây dö bënk láng 。 jĩ yáw hëy höy dëk jöy yëk , mow yin lòg mòg dèy lòg lòy , soy jòi jé mán lóy fông jônk yeú tä wänt hënk 。
mow jònt hönk höy , cí bã döw fönk jènk jènk ceün guô sämp wö , woo . . . key dòi dëk ngôi , jãmp mö yät säng jõnk bät hõ pônk dôw , woo . . .
mow jònt hönk höy , cí bã döw fönk jènk jènk ceün guô sämp wö , woo . . . key dòi dëk ngôi , jãmp mö yät säng jõnk bät hõ pônk dôw 。 mow jònt hönk höy , cí bã döw fönk jènk jènk ceün guô sämp wö , woo . . . key dòi dëk ngôi , jãmp mö yät säng jõnk bät hõ pônk dôw , woo . .

hõi fûd tïn hönk[]


kök : wong gä köy
ci : wong gä köy
gämp tïn ngó hon yè lóy hôn seûd pïu guô , wai jeû láng keôg líu dëk sämp wö pïu yeún föng , fönk yeú lóy jöy gõn , mòw lóy fänt bät cënk yẽnk jönk , tïn hönk hõi fûd néy yeú ngó hõ wũi bîn ( soy mùd jòi bîn ) 。
dö sĩu cî yenk jeû láng ngán yeú jäu sîu , conk mùd yáw fông hêy guô sämp jönk dëk léy seõng , yät sâd ná fõng fät , yeòg yáw sõ sät dëk gãmp gôg , bät jï bät gôg yí bîn tám sämp lóy ngôi ( soy menk bàg ngó ) 。
yeun leòng ngó jé yät säng bät gëy fông jônk ngôi jì yaw , yá wũi pâ yáw yät tïn wũi dîd dõw , bûi hêy líu léy seõng , soy yant döw hõ yí , ná wũi pâ yáw yät tïn jĩ néy gònk ngó 。
gämp tïn ngó hon yè lóy hôn seûd pïu guô , wai jeû láng keôg líu dëk sämp wö pïu yeún föng , fönk yeú lóy jöy gõn , mòw lóy fänt bät cënk yẽnk jönk , tïn hönk hõi fûd néy yeú ngó hõ wũi bîn ( soy mùd jòi bîn ) 。
yeun leòng ngó jé yät säng bät gëy fông jônk ngôi jì yaw , yá wũi pâ yáw yät tïn wũi dîd dõw , bûi hêy líu léy seõng , soy yant döw hõ yí , ná wũi pâ yáw yät tïn jĩ néy gònk ngó , oh yeah !
yenk yin jì yaw jì ngó , wénk yeún göw ceông ngó gö , jãw pîn cïn lóy 。
yeun leòng ngó jé yät säng bät gëy fông jônk ngôi jì yaw , yá wũi pâ yáw yät tïn wũi dîd dõw , bûi hêy líu léy seõng , soy yant döw hõ yí , ná wũi pâ yáw yät tïn jĩ néy gònk ngó 。 bûi hêy líu léy seõng , soy yant döw hõ yí , ná wũi pâ yáw yät tïn jĩ néy gònk ngó 。 oh yeah !
yeun leòng ngó jé yät säng bät gëy fông jônk ngôi jì yaw , yá wũi pâ yáw yät tïn wũi dîd dõw , bûi hêy líu léy seõng , soy yant döw hõ yí , ná wũi pâ yáw yät tïn jĩ néy gònk ngó 。

ngó sì fánt nòw[]


kök : wong gä köy
ci : wong gûn jönk
woo ah ! hõ fãw jänk fän yät hãw hêy 。
ngó sì ngôg mònk , tïn tïn döw hõ söw yĩu néy , yeú néy yeù jeû jòi lòw tow , néy mòg tôy bèy 。 ngó sì fánt nòw , fänt fänt jönk hõ sïu sẽy néy , gẽy dö höy gâ dëk hõw hôn , döw tãy bät hẽy 。
jĩ seõng tänt cïn dönt dëk nòw fõ , mèy hôy seõng sät sëng fü gîu , i 'll never die . i 'll never cry . you 'll see . woo . . . hõ fãw jänk fän yät hãw hêy , woo . . . jänt bũn sênk jãmp hõ yí gõi 。
néy màt seûd wà , gäi yänt gämp tïn dëk jänt léy
, gõng hẽy cĩ jönk döw gänt ngó yáw deùn kóy ley 。 kóy jeùd dôy wà gäi yänt gämp tïn dëk tïn hêy , jãmp yeòng fü käp döw bät guân , tâi mùd côy mèy 。
jĩ seõng tänt cïn dönt dëk nòw fõ , mèy hôy seõng sät sëng fü gîu , i 'll never die . i 'll never cry . you 'll see . woo . . . hõ fãw jänk fän yät hãw hêy , woo . . . jänt bũn sênk jãmp hõ yí gõi 。
woo ah ! hõ fãw jänk fän yät way hêy , woo ah ! jänt bũn sênk jãmp hõ yí dõng ( come on ) 。
jĩ seõng tänt cïn dönt dëk nòw fõ , mèy hôy seõng sät sëng fü gîu , i 'll never die . i 'll never cry . you 'll see . woo . . . hõ fãw jänk fän yät hãw hêy , woo . . . jänt bũn sênk jãmp hõ yí gõi 。

bä bä mä mä[]


kök : wong gä köy
ci : wong gûn jönk
bä bä yîu jänk lònt jòg yàt sì soy cô , mä mä tä sämp lóy yät bã fõ , guäi guäi yîu ceong dài , mòg mànt sì soy cô , jĩ seõng néy yät gôy gõng cënk cõ 。
guô dòw key lóy jîn dâw mèy cank guô hôy , ngó bèy way hêy , tâi guô lènk yant fây gãi 。 bä bä tä seûd mä mä jänt sät bài , gämp tïn jänt jênk jeũ gôg sì ngó mä , bä bä cẽnk néy guäy gä yäw sëk bä , gämp tïn jänt jênk jeũ gôg sì ngó mä 。
jëk gũn jôi jänk bä , mènk wànt sì pant pôg , sänt mant ngó jĩ gôg jänt lo sö , gänt bũn mów seũn jàg , wùd jeû sì may móng , sänt föng heông söy yîu fänt cënk cõ 。
guô dòw key lóy jîn dâw mèy cank guô hôy , ngó bèy way hêy , tâi guô lènk yant fây gãi 。 bä bä tä seûd mä mä jänt sät bài , gämp tïn jänt jênk jeũ gôg sì ngó mä , bä bä cẽnk néy guäy gä yäw sëk bä , gämp tïn jänt jênk jeũ gôg sì ngó mä 。
「 jänt hày m jï jòw yant dĩm jî däk , ngó yàw m jï yi gä hënk dï mät , jõnk jï bôw jĩ sẽ mät ngó jàw sônt mät , dìn sì jòw mät ngó jàw tãy mät , dài lõw gõng mät ngó jàw gõng mät , gîn dôw gòy sënk jeû mät ngó jàw jeû mät , jõnk jï lów dàw sèk mät ngó jàw sèk mät , wây , so gä 。 」
jònt fâi bã sï sämp säw hẽy , mùd jîn jänk mùd dâw hêy , yeòng ngó dëk fü sëk bät tânt , jòi máw tïn jôi kéy hẽy 。
bä bä tä seûd mä mä jänt sät bài , gämp tïn jänt jênk jeũ gôg sì ngó mä , bä bä cẽnk néy guäy gä yäw sëk bä , gämp tïn jänt jênk jeũ gôg sì ngó mä 。
bä bä tä seûd mä mä jänt sät bài , gämp tïn jänt jênk jeũ gôg sì ngó mä , bä bä cẽnk néy guäy gä yäw sëk bä , gämp tïn jänt jênk jeũ gôg sì ngó mä

cenk yant[]


kök : wong gä köy
ci : law ceôg fäy
pân mòng néy mùd yáw way ngó yàw jôi dòw ngâmp jönk tõng lòy , ngó bät seõng law däy néy dëk sämp hönk höy 。 pân mòng néy bìd jôi yeòng ngó jeòng bûi fù tâi sämp dëk jòy , ngó dëk sämp yeu sõy , néy bät bïd cï jôy 。 woo , néy hõ jï soy gämp sämp guäy hôy , néy yeú ngó jï gän yáw soy 。
sì yeun sì cenk sì tonk jänt wan sì yî ngòi , yáw lòy yáw jòy yáw fù cöt wan yáw yãnt nòi 。 sì yant sì ceong sì hon dönk cong jòi ngán nòi , yáw yàt yáw yè yáw wàn seõng , mow fâd dãnk dòi 。
pân mòng ngó bìd hôy hàw wũi gònk néy jòi yeún föng seöng jòy , múi yät tïn mòng hõi , múi yät tïn seöng dôy 。 pân mòng néy yìn yí mùd yáw yeòng ngó bìd hôy dëk hõnk gòy , ngó jëk sãy ley höi néy dëk tïn hönk lóy 。 woo , néy hõ jï soy gämp sämp guäy hôy , néy yeú ngó jï gän yáw soy 。
sì yeun sì cenk sì tonk jänt wan sì yî ngòi , yáw lòy yáw jòy yáw fù cöt wan yáw yãnt nòi 。 sì yant sì ceong sì hon dönk cong jòi ngán nòi , yáw yàt yáw yè yáw wàn seõng , mow fâd dãnk dòi 。
dö sĩu cönt cäw fönk yeú gõi , dö sĩu këy köy bät bîn ngôi , dö sĩu hëy höy dëk néy jòi yant hõi 。
sì yeun sì cenk sì tonk jänt wan sì yî ngòi , yáw lòy yáw jòy yáw fù cöt wan yáw yãnt nòi 。 sì yant sì ceong sì hon dönk cong jòi ngán nòi , yáw yàt yáw yè yáw wàn seõng , mow fâd dãnk dòi 。


hõy gün gìd gö ci jënk seũn seöng sënk cenk gö[]


kök : hõy gün gìd
ci : hõy gün gìd
yày yiu gònk dôy hënk jäw pïu , wù ceun sày yeôg hênk cönt hĩu , leóng sämp seöng yïu , yẽnk seöng jîu , yeùn fâ hõi äw hënk ceông yeùd cenk dìu 。
yìm yeong hà yeú mùi seöng cänt , mòng gäi bàg sãw wénk bät fänt , méy gẽnk jôy yant , sämp seöng wánt , lòk láw fä gän seöng dôy dèng yeun fànt 。
sämp leóng hïn , màn lóy jõ gâg seöng sï ngôi mòg bîn , ley bìd cäy seün gämp ciu cí mèy gîn , menk yàt dôy fä yëk hënk mìn 。
lòy can mònk líu jök yẽnk sämp , yeùd menk dòk jîu láng yeün jãmp , jôy yõnk gü kämp , bëy bät gâmp , yè bûn yãmp yäp hönk jeông dòk wai hàmp 。
sämp leóng hïn , màn lóy jõ gâg seöng sï ngôi mòg bîn , ley bìd cäy seün gämp ciu cí mèy gîn , menk yàt dôy fä yëk hënk mìn 。
lòy can mònk líu jök yẽnk sämp , yeùd menk dòk jîu láng yeün jãmp , jôy yõnk gü kämp , bëy bät gâmp , yè bûn yãmp yäp hönk jeông dòk wai hàmp , yè bûn yãmp yäp hönk jeông dòk wai hàmp 。

guãy má seöng sënk[]


kök : hõy gün gìd
ci : hõy gün gìd
way leóng cän mät döw hãnk jây , cin sây , jòng jênk seü sâi sämp ây jày , mow wày , kaw mòng fâd dàd yät mèy kâu wãnt dënk , guãy má seöng sënk ceôg taw gènk 。
leùn bôg mõnk löw pïn mun kôg m yày , jòw guân gäm dãnt gënk yí hày senk lày , kaw mòng fâd dàd yät mèy kâu wãnt dënk , guãy má seöng sënk ngán kenk kenk 。
yant säng yeu dõw bôg , yeng seü döw mów si dènk , yeng jõ däk cän sîu , seü guöng m sãy hënk 。
jòw lów cïn gãnk hõw wãnt guô wong dây , bàn hái lài yé jänt jênk hày wàd käy , kaw mòng fâd dàd yät mèy kâu wãnt dënk , guãy má seöng sënk pâ yìn yenk 。
kaw mòng fâd dàd yät mèy kâu wãnt dënk , guãy má seöng sënk ngán kenk kenk 。
yant säng yeu dõw bôg , yeng seü döw mów si dènk , yeng jõ däk cän sîu , seü guöng m sãy hënk 。
jòw lów cïn gãnk hõw wãnt guô wong dây , bàn hái lài yé jänt jênk hày wàd käy , kaw mòng fâd dàd yät mèy kâu wãnt dënk , guãy má seöng sënk , guãy má seöng sënk , guãy má seöng sënk 。
「 m , jänt hày yáw yenk 。 」

mow cenk yè láng fönk[]


kök : hõy gün yënk
ci : hõy gün yënk
mow cenk yè láng fönk , cöy sân yìd cenk mònk , hamp lòy dôy gü dänk , cï sämp cô hànt jõnk , cenk yeun yeu mòw sân , leũn ngôi dö bîn wàn , dòk nìm wóng yàt cenk , cäy seün tâw sämp gän , wai yant hönk bëy tân , ceông móng sämp láng tám , yeùd yè ngâmp jì dàn , seöng sämp mún lòy ngán 。
mow cenk yè láng fönk , yëk wóng yàt cenk conk , ley bìd yîn fänt fëy , seöng sï yí teún sônk , cenk yeun yeu mòw sân , leũn ngôi dö bîn wàn , dòk nìm wóng yàt cenk , cäy seün tâw sämp gän , wai yant hönk bëy tân , ceông móng sämp láng tám , yeùd yè ngâmp jì dàn , seöng sämp mún lòy ngán 。
mow cenk yè láng fönk , cöy sân yìd cenk mònk , hamp lòy dôy gü dänk , cï sämp cô hànt jõnk , ley bìd yîn fänt fëy , seöng sï yí teún sônk 。

yät sõy gâg tïn ngai / ngôi néy säm bâg lòk sàp nin[]


ci : hõy gün gìd
mùi ngôi gö cenk conk , në gôy wà hày fâd ngäp fönk , mów ngant dĩm cenk conk , m tönk senk sây fû ceün lönk , gãnk hày yät sõy gâg tïn ngai , gäi yänt sõy mów jàw ngai konk 。 mùd sõy däk ceong mònk , mï wà mùi kóy mów yämp gönk , mìn bäu döw gẽy how yät gìn , m tönk senk sây hêg säy fönk , gãnk hày yät sõy gâg tïn ngai , gäi yänt sõy mún jàw m tonk 。 cïn màn gä coi dö yáw mèy , mow yòk mow cai jänt hämp bëy , mï wà mùi kóy m ngai yì hêy , tów bät bãu si mów sämp gëy 。 yeù gây jeông loi yònk , sõ yí mùi kóy yîu sôw lonk , mòg yeûn bẽy gämp cĩn nònk , way yáw fâi sãw dï wãnt lonk , yänt way yät sõy gâg tïn ngai , wãnt dôw sõy néy jàw m tonk , wãnt dôw sõy néy jàw m tonk 。
bät yîu ngôi néy säm bâg lòk sàp ńg tïn , säm bâg lòk sàp ńg tïn jĩ yáw yät nin , ngôi néy jãmp mö nank gâw ngôi däk jé mö deũn , jĩ ngôi yät leóng nin 。 bät yîu ngôi néy säm bâg lòk sàp nin , sàw sënk gönk yá bät hõ wùd yät bâg nin , yeu guõ ngôi néy yät dènk yîu ngôi gẽy bâg nin , ngó pâ jõw yí sënk líu tïn 。 hôn jeû néy , hôn jeû néy , tâi dö wũi yîm , ngôi jeû ngôi jeû néy , ngôi däk tâi cĩn wũi bîn , yîu bät yîm bät bîn
, ngó jõ gây yàw seûn , jĩ hõw ngôi néy lòk sàp nin 。 bät yîu ngôi néy säm bâg lòk sàp ńg tïn , yá bät ngôi néy säm bâg lòk sàp ńg nin , bät ngôi yät nin yá bät ngôi néy gẽy bâg nin , ngó jĩ ngôi néy lòk sàp nin 。

jây sõy gö[]


kök : hõy gün gìd
ci : hõy gün gìd
yàw jây sõy jänt jênk sàw hêy , yàw jây sõy dëk kôg hày mow wày , yàw jây sõy gämp mán dĩm cönk leong , senk mán yîu gön jïn jänt jòng guãy 。 oh , jänt fũ tâw ä lów yáw , tênk ciu jõw dï hẽy sänt , wãnt dènk sõy tõnk bûn dã , jöng dö dï sõy , mät döw gâ , sõy gãnt jänt jänt mów säw , fâi wãnt dö dï sõy lä lów yáw , mùd sõy jänt yämp gönk , cẽnk bõw conk 。
yàw jây sõy , yè gäi néy döw mow wày hôy , yàw jây sõy , pâg tö döw mów ley mèy , yàw jây sõy , mùi kóy pâ ngó jäw sänt yät câmp coy , senk mán yîu gön jïn jänt jênk bëy 。
yàw jây sõy jänt jênk mow lòg côy , yàw jây sõy dëk kôg hày mow wày , yàw jây sõy gämp mán dĩm cönk leong , senk mán yîu gön jïn jänt jòng guãy 。
oh , jänt fũ tâw ä lów yáw , tênk ciu jõw dï hẽy sänt , wãnt dènk sõy tõnk bûn dã , jöng dö dï sõy , mät döw gâ , sõy gãnt jänt jänt mów säw , fâi wãnt dö dï sõy lä lów yáw , mùd sõy jänt yämp gönk , cẽnk bõw conk 。
yàw jây sõy , yè gäi néy döw mow wày hôy , yàw jây sõy , pâg tö döw mów ley mèy , yàw jây sõy , mùi kóy pâ ngó jäw sänt yät câmp coy , senk mán yîu gön jïn jänt jênk bëy 。 yàw jây sõy jänt jênk mow lòg côy , yàw jây sõy dëk kôg hày mow wày ……

tîd tâb lenk want[]


kök : hõy gün gìd
ci : hõy gün mant
tîd tâb lenk want , mòng bät gîn fün yänt yant mìn , fû sì sõnk cí , tênk bät gîn yaw yant fün sîu , jì yaw sant jeòng jòi yeún föng may mòw , sän ceong sõy yeún , mèy yàp key wai pów , tan dõw tän ngòn dĩm dĩm lont guöng , hẽy nank kàp yeu dänk jòi bẽy böng 。
fũ sãw däy mànt , ho si ho föng ho mow yeòng , wui yämp hënk ceun , cĩ si cĩ ceû cĩ mow yeòng , ho söy dö gîn fòk dö kaw , cẽ ceông yät kök guäy tow seóng , cĩ si cĩ ceû cĩ mow yeòng , cĩ mow yeòng 。
tan dõw tän ngòn dĩm dĩm lont guöng , hẽy nank kàp yeu dänk jòi bẽy böng 。
fũ sãw däy mànt , ho si ho föng ho mow yeòng , wui yämp hënk ceun , cĩ si cĩ ceû cĩ mow yeòng , ho söy dö gîn fòk dö kaw , cẽ ceông yät kök guäy tow seóng , cĩ si cĩ ceû cĩ mow yeòng , cĩ mow yeòng 。

tïn coi yeú bàg cï[]


kök : hõy gün gìd
ci : hõy gün gìd / sîd jî honk
në gô sây gâi seóng , yáw jënk jãy , yáw mõnk jãy , yáw lëg jãy , sân jãy , dõw jãy , conk yáw ngòng göy jãy 。 yáw söy jãy , yáw hõw jãy , fãn guät jãy , dïn jãy , cõnt jãy , conk bày guô bài gä jãy 。 sây mänt jãy , câw fëy jãy , jïu jëk jãy , lëng jãy , dã jãy , leùn gâmp cöt döw jãy , mànt néy dĩm gãmp leùn säng jãy 。
bïn gô hày tïn coi ( tïn coi ) , bïn gô hày bàg cï ( bàg cï ) , bàn mõnk dènk cõnt coi , mów gâmp yì wũi jï ( â màw jî jï ) , tïn coi yeú bàg cï , néy cï dènk ngó cï 。 tïn coi yeú bàg cï , mów gâmp yì wũi jï , tïn coi yeú bàg cï 。
në gô sây gâi seóng , yáw yeün guãy , yáw wä guãy , yáw gän guãy , dõw guãy , jãn guãy , conk yáw ham säp guãy 。 yáw söy guãy , yáw yïn guãy , sîb cënk guãy , säng guãy , jòng guãy , jòng jeû gô mòw sät guãy 。 jôy jãw guãy , dîu heö guãy , cãw sẽy guãy , gâ guãy , jänt guãy , leùn gâmp guãy dã guãy , mànt néy gâw gẽnk gãu mät guãy 。
mät guãy hày tïn coi ( tïn coi ) , mät guãy hày bàg cï ( bàg cï ) , bàn mõnk dènk cõnt coi , mów gâmp yì wũi jï ( â màw jî jï ) , tïn coi yeú bàg cï , néy cï dènk ngó cï , tïn coi yeú bàg cï , mów gâmp yì wũi jï , tïn coi yeú bàg cï 。
në gô sây gâi seóng , yáw gïn yé , yáw law yé , yáw jënk yé , wä yé , jä yé , conk yáw dài wòg yé , yáw söy yé , yáw hõw yé , yáw sõnt yé , guây yé , jìn yé , jôy jàu gèy jàw hày lài yé 。 sẽnk wày yé , lamp sãmp yé , jênk dãw yé , lêng yé , gìd yé , jôy sõng jàw löw cöw yé , kôg hày yènk jänt m sĩu yé 。
mät yé hày
tïn coi ( tïn coi ) , mät yé hày bàg cï ( bàg cï ) , bàn mõnk dènk cõnt coi ( â màw jî jï ) , mów gâmp yì wũi jï , tïn coi yeú bàg cï , néy cï dènk ngó cï , tïn coi yeú bàg cï , mów gâmp yì wũi jï , tïn coi yeú bàg cï , tïn coi yeú bàg cï , tïn coi yeú bàg cï 。

tïn coi bàg cï wóng yàt cenk[]


kök : hõy gün gìd
ci : hõy gün gìd / sîd jî honk
tônk bìd ley , sëk fänt fëy , yeun fànt yät ciu yãnt sämp päu hêy , wóng yàt cenk mèy mánt , yäp yîd cäy sëng yeûn cöng tïn tâi hãnt 。
níu geùn wan , yẽnk gü dän , mow nòi méy mònk kẽnk häk cöy sân , wóng yàt cenk mèy mánt , yäp yîd cäy sëng yeûn cöng tïn tâi hãnt 。
bòw yeú jönk , seöng cänt seöng yeú gònk , mònk yí hönk , tâi cönk cönk 。 lòy ngâmp yõnk , täw täw sämp dãy sônk , pîn dèy honk yìb yeûn cäw fönk 。
jôi wũi nan , fü bät fãn , hon yè dôy yeùd gẽy fän jë tân , wóng yàt cenk mèy mánt , yäp yîd cäy sëng yeûn cöng tïn tâi hãnt 。
bòw yeú jönk , seöng cänt seöng yeú gònk , mònk yí hönk , tâi cönk cönk 。 lòy ngâmp yõnk , täw täw sämp dãy sônk , pîn dèy honk yìb yeûn cäw fönk 。
jôi wũi nan , fü bät fãn , hon yè dôy yeùd gẽy fän jë tân , wóng yàt cenk mèy mánt , yäp yîd cäy sëng yeûn cöng tïn tâi hãnt 。

tïn coi bàg cï cĩn cĩn cĩn[]


kök : hõy gün gìd
ci : hõy gün gìd / sîd jî honk
( cĩn …… ) senk yàt yîu cĩn dö ( cĩn cĩn cĩn cĩn ) , gön sõy mät döw wä , jê cĩn jôy jîd dò , pä däy ngai kây gö 。 pant jìn âu gẽng dö ( no money no talk ) , säng jãy döw lãmp guô , â nóy âi tów ngò , ngök jöw döw yîu tö 。
yáw mät wũi lènk néy sämp fä nòw fông , lãmp däk dö jöt jï gãnk dïn dïn sông sông , yáw kóy jàw seûn dã bäy seöng geôg döw mów seöng gön , mów däk dõng , mów däk dõng 。
senk yàt yîu cĩn dö ( cĩn cĩn cĩn cĩn ) , gön sõy mät döw wä , jê cĩn jôy jîd dò , pä däy ngai kây gö 。 pant jìn âu gẽng dö ( no money no talk ) , säng jãy döw lãmp guô , â nóy âi tów ngò , ngök jöw döw yîu tö 。
yáw cĩn kôg hày wũi sĩu gãmp dï jòy ngôn , sãy mät söy dôw tönk gäi täw ceõng pîn döng , mów jõ kóy jàw seûn bäu gönk döw yaw néy âi yeün wõng , lán däk gõng , lán däk gõng 。
senk yàt yîu cĩn dö ( cĩn cĩn cĩn cĩn ) , gön sõy mät döw wä , jê cĩn jôy jîd dò , pä däy ngai kây gö 。 pant jìn âu gẽng dö ( no money no talk ) , säng jãy döw lãmp guô , â nóy âi tów ngò , ngök jöw döw yîu tö 。 ( cĩn …… no money no talk . . . )

tïn coi bàg cï mònk[]


kök : hõy gün gìd
ci : hõy gün gìd / sîd jî honk
yant gäi camp mònk , mònk lóy bät fänt säy dönk , pîn häk cönt fönk däk yî , mèy jï gẽnk màt monk lonk 。
yant säng yeu mònk , mònk lóy jĩn jeũn gät hönk , camp lòg bät hämp fũ kuânt , mèy sëk fũ yeú lòg tonk 。
tïn jòw jï coi gäi yáw key yònk , jânt cî göw fëy , mow söy jòi mònk jönk 。
nam ö ceong mònk , mònk hôy bät jï sõ jönk , jôy yönk tä ciu sẽnk gôg , sì fãw kuä fònk senk lonk 。
tïn jòw jï coi gäi yáw key yònk , jânt cî göw fëy , mow söy jòi mònk jönk 。
ho bïd camp mònk , mònk lóy gämp fũ gäi hönk , heûn guänt jänt sëk cĩ jây , jì döng yänt wây mow konk , ho bïd camp mònk 。

bûn gänt bâd leóng[]


kök : hõy gün gìd
ci : hõy gün gìd
ngó dẽy në bän dã gönk jãy , tönk gäi jãw dêg jèk taw hày wài ceong wày , wãnt gõ së sĩu dôw yeùd dãy dĩm gâw sãy ( ngänt guô guãy ) , kôg hày yènk jänt säp jày 。 jôy bày bö sì yök dï fâd wäy ( dïn guô gäy ) , yät mèy hãy ceû hày m hày jàw leùn lay fày , ngäp cänt gä sänt fâi mìn lã hẽy ngôg tãy ( nãw hà gây ) , néy jàw yènk jänt höi wày 。
bûn gänt bâd leóng , jòw dôw jĩ jëk gãmp gê yeòng , bûn gänt bâd leóng , säp sõy pâu jeòng dĩm wũi heõng , bûn gänt bâd leóng , gâw geöng jä ceöng jãw hôy ceõng , cöt jõ bûn gänt lèk , seõng wà lõ fän jök bâd leóng , gä jànt ngôg wãnt sèk , bïn yáw bûn gänt bâd leóng gâmp léy seõng ( cöy jeông ) 。
ngó dẽy në bän dã gönk jãy , yät säng yät sây way cĩn bày jòw now dày , gõ jõnk sänt fũ jîd dò gõng cöt hâg guãy ( sẽy bẽy néy tãy ) , mï wà mów mät sõ wày 。
bûn gänt
bâd leóng , jàw seûn yáw fök döw mów néy heõng , bûn gänt bâd leóng , cãm guô guãnt sõy lòk jeü ceong , bûn gänt bâd leóng , gäy sôy gâmp dö döw yîu deöng , cöt jõ bûn gänt lèk , seõng wà lõ fän jök bâd leóng , gä jànt ngôg wãnt sèk , bïn yáw bûn gänt bâd leóng gâmp léy seõng ( cöy jeông ) 。
ngó dẽy në bän dã gönk jãy , yät säng yät sây way cĩn bày jòw now dày , gõ jõnk sänt fũ jîd dò gõng cöt hâg guãy ( sẽy bẽy néy tãy ) , mï wà mów mät sõ wày 。

lòng jĩ sämp sëng[]


kök : hõy gün gìd
ci : hõy gün gìd / lay bẽy däk
nan fänt jänt yeú gâ , yant mìn dö hĩm jâ , gẽy hõy yáw gònk heõng wenk wa , gĩm bùn sõy dèk bät fänt cä 。
mow jï jẽng lóy wä , tow mòng tïm sëng gâ , hönk däk yî mòk guöng yeu ma , soy lĩu gämp ngök bîn bài ngá 。
mènk lóy yáw si jönk söy yáw , mènk lóy mow si mòg keong kaw 。
loy sëng fönk yeú dã , ho yònk dö gënk pâ , sämp gönk jênk bàg bëk mow ha , hank sìn jëk fök jôy lòg yá 。
mènk lóy yáw si jönk söy yáw , mènk lóy mow si mòg keong kaw 。
yant bẽy hõi lóy sä , mow yònk dö hïn guâ , guänt hõ gîn màn tïn lòg ha , menk lèy sëk gän cí mòw fâ , guänt hõ gîn màn tïn lòg ha , menk lèy sëk gän cí mòw fâ 。

dã jeôg yënk honk ceun[]


kök : law gìd
ci : hõy gün gìd / lay bẽy däk
lòk sãmp , säm tâi gönk , dài jônk höi toi lä mìn cí lin yonk , yàw fông gönk , dã cän mõnk , way mai cây gẽy heün lònt ä lònt yënk honk , soy sì dài yënk honk 。
lòg sãw säm jêg dönk , dòw dôw ngäm säm gîu yì ńg lòk tõnk , jìd jênk wo , jänt yämp gönk , teun teun jânt näw dôw mìn ä mìn döw honk 。
seóng hà gä , bôg sâi mõnk , yï nga conk keóng jãm mey jãm ngán dã lonk tönk , hày gãmp conk , jênk söy gönk , nan way támp jãy wũi jâmp ä jâmp gäu lonk 。
leùn gâmp jät , jänt sây hönk , hòg dôw jök guän dây có jânt wa yonk , hànt mún hönk , guõ jënk jõnk , ngàp ngàp gônk hõw cí dài ä dài dänk lonk 。
dài seöng gönk , sĩu seöng gönk , yeù lów cïn dï jeöng fâd leùn sâi dài lonk , sèk jâ wo , bäu cöt cônk , támp támp jeũn hõw cí dài ä dài füi honk 。
jäp jõ wãy , hẽy guô fönk , yi dänk wùn dânk sãy sãw sèk yïn tông guày tõnk , jeũn hà wànt ( hä hä ) , kôg m tonk , lin coy hêg gẽy pöw ngó lòw ä lòw fün yonk 。
wànt yät sëk , pônk cät tõnk , yät tõnk bàg bãn fâd coi jòw ngán gông honk jönk , lòk bâd tõnk , gîu kä lönk , yeun loi gâmp hîu kóy hày ä hày cät tõnk 。 guàt méy lonk , hẽy sây gönk , dài sêy hẽy jä sâi nam bäk säy dönk , jòw pai gõng tïn cönk , pant pant mún wo , ngó jòw ä jòw yënk honk , si sây jòw yënk honk 。

ley guö cĩn sîu[]


kök : hõy gün gìd
ci : hõy gün gìd / lay bẽy däk
ley guö cĩn sîu , hõ jï fãw ôw mìu , jèk mòg sämp sõ ngâmp dònk yiu , want sïu pâg dòng sänt pïu míu , bèy kuânt yĩu , jãmp däk gònk dòw lam kiu 。
ley guö hënk jîu , yẽnk cöt fä yeùd dìu , dàn mòng seöng hôn wây jèk liu , si häk yeú gònk heõng fänt míu , yeùn jîd yïu , gämp säng hàu tonk lamp níu 。
ley guö cĩn sîu , cí bã guänt yïu , yĩ mònk hënk fân lòng ciu , cönt sïu yaw mèy gôg hĩu 。
ley guö söy cîu , bëy fün gẽnk yèk lĩu , lòg gèk cï leũn bîn hànt miu , cenk sï ceûn teún yät ciu líu , mònk yí sïu , fä yï gàw yòk yant míu 。
ley guö cĩn sîu , cí bã guänt yïu , yĩ mònk hënk fân lòng ciu , cönt sïu yaw mèy gôg hĩu 。
ley guö söy cîu , bëy fün gẽnk yèk lĩu , lòg gèk cï leũn bîn hànt miu , cenk sï ceûn teún yät ciu líu , mònk yí sïu , fä yï gàw yòk yant míu , mònk yí sïu , fä yï gàw yòk yant míu 。

yáw jãw gämp ciu jôy[]


ci : hõy gün gìd / lay bẽy däk
tonk nin jàw bâd sôy , dö fün côy , gîn dôw gãw jãy hẽy sây jöy , ye ye wà ngó jôy hënk dë gẽy gôy , mái bäu fä säng bök bök côy , tîu hà fëy gëy , gäi bïn wãn hà sõy , ye ye conk gâu ngó gõng në yät gôy , yáw jãw yênk göi gämp ciu jôy ( ye ye conk gâu ngó gõng në yät gôy , yáw jãw yênk göi gämp ciu jôy ) 。
hank nin sàp bâd sôy , lán fönk côy , yáw menk göw käp sãi jî köy , kaw key hày pâi dôy bòk dõw hôy , gîn dôw ä wü döw
cẽnk kóy , mï gô hïm höy , gẽy dài cönk yáw sõy , lin coy mànt hà kóy gẽy dö sôy , yáw jãw yênk göi gämp ciu jôy ( lin coy mànt hà kóy gẽy dö sôy , yáw jãw yênk göi gämp ciu jôy ) 。
hank nin yà bâd sôy , gämp fẽy côy , bânt yẽnk yï heöng tö lêng nóy , tonk mai jìu â côy seöng seöng dôy , gîd guõ jöt jï cõy jõ kóy , yí way sôy mán jïn döy , dĩm jï jeû sëng gänt jõ lów hõy , mow wày mànt guô hôy , jãn sämp sôy , yáw jãw yênk göi gämp ciu jôy ( mow wày mànt guô hôy , jãn sämp sôy , yáw jãw yênk göi gämp ciu jôy ) 。
hank nin lòk sàp bâd sôy , yïu guät döw côy , â gê fönk säp jönk hêy söy , yant dẽy jàt leóng gôy , säp säp sôy , ngó döw gũd sëng tänt jõ kóy , tân hà seöng jënk , dã pai cäw hà sõy , wui taw mòng guô hôy , cĩ jönk gõ gôy , yáw jãw yênk göi gämp ciu jôy ( wui taw mòng guô hôy , cĩ jönk gõ gôy , yáw jãw yênk göi gämp ciu jôy ) 。 lä …… yáw jãw yênk göi gämp ciu jôy 。 lä …… yáw jãw yênk göi gämp ciu jôy 。 lä …… yáw jãw yênk göi gämp ciu jôy ……

jï yämp mònk lóy camp[]


kök : hõy gün gìd
ci : hõy gün gìd / lay bẽy däk
sënk sënk wũi menk bàg ngó sämp , jõw jï leũn ngôi jònt lin mánt , soy lĩu cĩ jây bèy cenk kuânt , seõng yï yant hönk pów hàmp 。
cönt sëk jôy yant yè yí sämp , gîd tä hënk jâw bìd ley wánt , mank sày wãy sôy lòy nan gâmp , tân sëk jï yämp mònk lóy camp 。
leùn ngó sämp sï seöng tâw sant , gàw ngôi gẽnk täm sänt , ceong teún ná hämp fönk jànt jànt , cäy yeûn sìn soy mànt 。
gäi dänk yí can yeùd ngâmp fänt , yeũn sëk hönk gêy yìd cenk mánt , tow jì jöy sôg lòk want bânt , tân sëk jï yämp mònk lóy camp 。
leùn ngó sämp sï seöng tâw sant , gàw ngôi gẽnk täm sänt , ceong teún ná hämp fönk jànt jànt , cäy yeûn sìn soy mànt 。
gäi dänk yí can yeùd ngâmp fänt , yeũn sëk hönk gêy yìd cenk mánt , tow jì jöy sôg lòk want bânt , tân sëk jï yämp mònk lóy camp , tow jì jöy sôg lòk want bânt , tân sëk jï yämp mònk lóy camp 。

yè bûn hënk sï yeú[]


kök : hõy gün gìd
ci : hõy gün gìd / lay bẽy däk
cïn bün seöng sï cí mow mow yeú , yëk wät fũ nów yät yeü jôg sãw sï , sẽ pîn yìm lày yin ci hàb néy yî , jèk yí bĩu sämp cï 。
jäp hẽy jeöng jĩ keôg hànt mow yeú , sämp sëng kënk sôw sàt jòi m yonk yì , yï hëy wóng sì yin yaw jòi ngó yí , mòng néy gãi sämp yî 。
wu yin leùn yeú gânk dö cô jì , jõnk jï leóng sämp jï , ceun mow yì jî tôw cöt sämp sì , jĩ pân mòng jï hĩu yî sï 。
sämp sïu jöy yëk wũi leùn sant jî , jãmp hõy seöng dôy yáw yeòg tank cin seù , jönk sämp ngâmp sì key kaw leòng cô ceû , yè bûn hënk sï yeú 。
wu yin leùn yeú gânk dö cô jì , jõnk jï leóng sämp jï , ceun mow yì jî tôw cöt sämp sì , jĩ pân mòng jï hĩu yî sï 。
sämp sïu jöy yëk wũi leùn sant jî , jãmp hõy seöng dôy yáw yeòg tank cin seù , jönk sämp ngâmp sì key kaw leòng cô ceû , yè bûn hënk sï yeú

jöy kaw säm bòw kök[]


kök : hõy gün gìd
ci : hõy gün gìd / lay bẽy däk
mìn jòng mìn gô mùi dënk kôg hày yant sãng gêng , mòng lòg sònt ngán fönk jï ceôg yeôg gâw bïu cënk , mòw mùi mànt gôy sĩu jẽ néy hày gîu mät menk , hello yät sëng , all right gãu dìm sàt lenk kenk 。
màt màt yeù yeôg hõi bïn bôg mènk cay cäng téng , màn bòw lòk láw fä gän gîd bùn hank sän dẽnk , wũi mìn sèk yé säm gânk bûn yè hôy cän tëng , säy jöng bät ténk säm lénk gön jènk jäp dôw jênk 。
kóy jeün yönk ceôg hòw bäu dẽnk gẽng ( säm ceûn dëng ) , ngök kéy jeù hãy ca guõ léng ( ngá fönk léng ) , gîn ngó hãw hënk hënk , döng ngó fä lëng gènk , sàt jòi â läi mìn mõnk gïm sämp jënk 。
dàn yeùn jòw dôy yeün yeöng gîd hàb ca dök cäng , yì màn hò láy bäu sämp cî jèk yim cĩn sëng , lènk ngòi yàw yîu cänt cëk pâi sàp däm säy bẽng , yät tênk gënk gënk gämp cî jẽnk dènk böw yîu dêng 。
kóy jeün yönk ceôg hòw bäu dẽnk gẽng ( säm ceûn dëng ) , ngök kéy jeù hãy ca guõ léng ( ngá fönk léng ) , gîn ngó hãw hënk hënk , döng ngó fä lëng gènk , sàt jòi â läi mìn mõnk gïm sämp jënk 。
dàn yeùn jòw dôy yeün yeöng gîd hàb ca dök cäng , yì màn hò láy bäu sämp cî jèk yim cĩn sëng , lènk ngòi yàw yîu cänt
cëk pâi sàp däm säy bẽng , yät tênk gënk gënk gämp cî jẽnk dènk böw yîu dêng 。

cĩn wũi gây jòk loi[]


ci : hõy gün gìd / lay bẽy däk
máy guây mów mät mànt tay , lãmp gây , mï mõnk mõnk bây , dòw dìm jàw yîu fâd wäy , dï cĩn jàw wũi gây jòk lay 。 mów máy jĩ gäy jàw tay , jòng guãy , mï bä bä bây , gòk jeù jàw sâd jĩ gäy lä , dï cĩn jàw wũi gây jòk lay 。 guô jîd sônk láy làp dènk lày , sõy guãy sënk senk wong kâu lów sây , néy mï máng sänt mènk wànt jày , yîu dã gëy cõ mánt honk mow nay 。 mów gây , mï guãy sèk nay , sãy cĩn döng gäu sõy fây , jòi hà fònk heûn gôg wãy , dï cĩn jàw wũi gây jòk lay , dï cĩn jàw wũi gây jòk lay , dï cĩn jàw wũi gây jòk lay 。
máy guây mów mät mànt tay , lãmp gây , mï mõnk mõnk bây , dòw dìm jàw yîu fâd wäy , dï cĩn jàw wũi gây jòk lay 。 mów máy jĩ gäy jàw tay 。 jòng guãy , mï bä bä bây , gòk jeù jàw sâd jĩ gäy lä , dï cĩn jàw wũi gây jòk lay 。 lów yáw mï gô lònt dèy wãy , sãy mät gü hon jâ jâ dây , sãy däk höi sämp yênk göi sãy , sẽy hän sẽy dãy , seõng yant tay kuay ä , mï jây , néy seõng yàp way , yeün guãy , mï lán gënk jây , màn sì hày fông yeún tãy , dï cĩn jàw wũi gây jòk lay , dï cĩn jàw wũi gây jòk lay , dï cĩn jàw wũi gây jòk lay , dï cĩn jàw wũi gây jòk lay 。

ma jeôg sã lòg[]


ci : hõy gün gìd / lay bẽy däk
law yì sôg kâw lòk sôg , yät mõ säm cät sôg , jôi ceûd yät gãw ńg bâd , yènk jänt “ pâu ”, kaw lòk sôg seóng yì sôg , yènk jänt fâ guãy hòg , lãmp hẽy kä lönk , ngäm ngäm yät gõng jàw lay , jeũn hà sãw mõ yät sôg , dãnk cï säm sôg , lät cät sôg gîu lòk gãw sôg , kaw lòk sôg yáw lòk sôg , häu bänk toi gôg , në pöw jänt hày dòi bĩu jôg 。
jôy guãy jänk hãy ngök kéy gâmp jèk mòg , hôy máng wãnt geôg leóng taw dònt , senk yàt pant pôg 。 cây gẽy heün ngó sänt sämp jôy fâi lòg , mów bũn ngó jîu lòg ceong , dã cänt gãnk hày jeũ gôg 。 lät dôw sãw yeún hẽy sâi pâu , gïm jäk jäk bôg , jeông dï sëk jãy máng gâmp pôg , taw yàw conk hêy yàw co , hãw gön gẽng hôd , gẽy dài sẽy jòw sẽy bôg 。
gîu wũn jök , dã tönk sïu jôi jèk lòg , hêg dï yé dènk dènk sant , pey geùn m gôg 。 ngáu hãw yïn , bã pöw pai máng gâmp dòw , gô dòi dâi dènk yeòg yaw , yät yeü wãnt mènk jãy bôg 。 lät dôw sãw yeún hẽy sâi pâu , gïm jäk jäk bôg , jẽnk bäu fä säng máng gâmp mög , yant yant sèk dôw mún dèy hôg , hõw cí cät guôg , dã däk jänt hày sõng gâg 。
law yì sôg kâw lòk sôg , yät mõ säm cät sôg , jôi ceûd yät gãw ńg bâd , yènk jänt “ pâu ”, kaw lòk sôg seóng yì sôg , yènk jänt fâ guãy hòg , lãmp hẽy kä lönk , ngäm ngäm yät gõng jàw lay , jeũn hà sãw mõ yät sôg , dãnk cï säm sôg , lät cät sôg gîu lòk gãw sôg , kaw lòk sôg yáw lòk sôg , häu bänk toi gôg , në pöw jänt hày dòi bĩu jôg

fàt tîu ceong[]


ci : hõy gün gìd / lay bẽy däk
gâmp ngäm yàw ca law cay gònk seóng , leong pank tam dònk heông , fä dïu däp gẽy leóng , han loi camp lòg ceông , gîu böw fàt tîu ceong ( fàt tîu ceong ) , mänt däk gâmp guãy heöng 。 gây hẽy jàw yeun ceun m hày guây , cî tów nank yònt fây , bäu sämp mänt guöng gäy , fâd côi tonk yòk guây , pûi lĩu lòg dôw cay ( lòg dôw cay ) , yènk jänt mów däk fäy 。 fey lõw lay , dõw ngán fäy , cân jãy wäy , yeún geôg guäy , lèy câd lä wây 。
gâb hẽy ä lin coy ca làd jeông , kôg hày yi sant ngan yàw yeóng , yät yeü wãnt sãw ceõng , yeun ceun m yì seöng , yáw fök dài gä heõng ( dài gä heõng ) , sãy mät gâmp gãnt jeöng 。 senk bän yáw yät mèy deöng , 唫 唫 sëng yät mèy deöng , m pâ tów jeông 。
fey lõw lay , dõw ngán fäy , cân jãy wäy , yeún geôg guäy , lèy câd lä wây 。
gâmp ngäm yàw ca law cay gònk seóng , leong pank tam dònk heông , fä dïu däp gẽy leóng , han loi camp lòg ceông , gîu böw fàt tîu ceong ( fàt tîu ceong ) , mänt däk gâmp guãy heöng 。 senk bän yáw yät mèy deöng , kamp kamp sëng yät mèy deöng , m pâ tów jeông 。
fàt tîu ceong , mänt däk gâmp guãy heöng , gîn dôw fàt tîu ceong ( fàt tîu ceong ) , guãy döw yîu jöng heöng , jênk jönk fàt tîu ceong (
fàt tîu ceong ) , guãy döw yîu jöng heöng , gîn dôw fàt tîu ceong ( fàt tîu ceong ) , guãy döw yîu jöng heöng 。

mài sänt kây[]


kök : hõy gün gìd
ci : hõy gün gìd / lay bẽy däk
söw hä jãy mèy cöt sây , döw hôy wãnt yòk wong dài dây , tênk kóy gõng fän dï sây jòk tiu lày , na hẽy jeöng mài sänt kây , hẽy sây gãmp lẽnk taw lẽnk gây , hõw có däy tênk gü gä gõng cöt yät cîd 。 wây , ngó yîu néy gâ sây , néy gãnk yät gä fû guây , ngó fâd hẽy long lày , wũi jeông néy dîn sï dãy , yènk jänt bä bây 。 cïm fän jeöng mài sänt kây ( mài sänt kây ) , gãu dìm bät yàp gẽnk fây ( conk yîu sãy láy ) , gãmp söw hä jãy jî jõnt cöt sây 。
söw hä jãy dài gô jõ lä wây , sëk pâg tö hòg yant dẽy yày , yät cî täw gäy hâm yèk mow wày , fãn heöng guäy lònt fänt láy , bẽy bâd gü jàt taw jàt sây , hõw nóy jãy në dän yènk jänt gâmp gây 。 wây , néy mï döng mín fây , jãw jënk bïn mï jây , ngó tênk cĩn sãy , néy hõw wâd cöng dãy , conk yîu säm sänk jãw láy 。 cïm fän jeöng mài sänt kây ( conk yîu ngök kây ) , gãu dìm bät ngòi mów fây ( gìd guô säy máy ) , gãmp söw hä jãy jî jõnt cöt sây 。
heöng gõng dèy way säng gây , mät yé döw sàw yant hàn jây , tãy bôw jĩ dö dö jây dòw tiu lày , gä cä heõng dìn fây sõy fây , dï sôw mät yeù loi yeù guây , yänt ngôi fü cäy döw dẽnk sämp dẽnk fây 。 wây , mï tâi guô bây ây , fânt yï yeũn gânk guây ( tâi guây ) , yeóng bän má law jãy , yáw fũ yämp ã dãy , conk yîu gäu jök seü bòw fây 。
yät jeöng jeöng mài sänt kây ( mài sänt kây ) , jãmp jeù gãmp lòy néy yät sây ( jòw dôw lät fây ) , äi , jõnk jï yät gôy â mey gät dây ( â mey â mey gät dây ) 。 äi , yät jeöng jeöng mài sänt kây ( mài sänt kây ) , jãmp jeù gãmp lòy néy yät sây , ( jòw dôw lät fây ) , äi , jõnk jï yät gôy â mey gät dây gâg , cin sây 。

sây sì yeu key[]


kök : hõy gün gìd
ci : hõy gün gìd / lay bẽy däk
cöng jöt sôy yeùd , sây sì yeu key , múi gòk döw guöng guâi lòk ley , jàu cenk jàu yeú , yant sì tïn tïn bîn , yáw hẽy yèk yáw bëy 。
yänt yeûn ngôi hànt , sây sì yeu key , múi gòk döw cönk mún ceun key , yeòg pant yeòg sîu , nan bìn sämp jönk yî , cí bẽy mòg cin jòw hêy 。
fũ jönk päu màn lóy , gämp tïn hênk hànk yáw jï gẽy , jök fän pun key gònk hank lòg , cönk pô nòi sämp fan ley 。
jeöng ngán yeún mòng , sây sì yeu key , múi gòk yênk gün câd yàp mey , dàn kaw gònk néy key ngày seöng bẽy gâu , líu gãi jòw yant dòw léy 。
yänt yeûn ngôi hànt , sây sì yeu key , múi gòk döw cönk mún ceun key , yeòg pant yeòg sîu , nan bìn sämp jönk yî , cí bẽy mòg cin jòw hêy 。
fũ jönk päu màn lóy , gämp tïn hênk hànk yáw jï gẽy , jök fän pun key gònk hank lòg , cönk pô nòi sämp fan ley 。
jeöng ngán yeún mòng , sây sì yeu key , múi gòk yênk gün câd yàp mey , dàn kaw gònk néy key ngày seöng bẽy gâu , líu gãi jòw yant dòw léy 。

yênk göi yîu jì ngôi[]


kök : hõy gün gìd
ci : hõy gün gìd / lay bẽy däk
yant mai mùd líu tïn coi , säng côy mànt ho jòi , màn màt jôi dãnk dòi , nin lenk nan fòk jôi , m hày dôw jeông loi hönk tïm fánt kôi , söy gãnt gêy në gôy wà , yênk göi yîu jì ngôi 。
mow wày jôi cï ngoi jĩ gû yìn jòi , sàt jòi néy sämp nòi coi wa mow hàn jôi , soy yeùn yî jeông loi cän cän hêg bàg côi , bät ceong jônt , hönk fûi hànt , yênk göi yîu jì ngôi 。
néy yáw tïn coi , kóy yáw tïn coi , yênk göi jì ngôi , yant yant làp jî yäw bëy öi , yeûn hànt päu nów ngòi 。 gôg yáw tïn coi , cânt yáw tïn coi , bïd söy yîu jì ngôi , honk tow lòk láw cönt fä höi , gäi yänt gûn kôi 。
yant yàp líu gün coi fök yâmp seòng ceun jòi , sàw wày gê yät dòi coi menk liu dài kôi , ceun lòg hôy jeông loi hõw bẽy jîb lèk côi , lãmp jänt hà në gôy wà , yênk göi yîu jì ngôi 。
néy yáw tïn coi , kóy yáw tïn coi , yênk göi jì ngôi , yant yant làp jî yäw bëy öi , yeûn hànt päu nów ngòi 。 gôg yáw tïn coi , cânt yáw tïn coi , bïd söy yîu jì ngôi , honk tow lòk láw cönt fä höi , gäi yänt gûn kôi 。
yant mai mùd líu tïn coi , säng côy mànt ho jòi ,
màn màt jôi dãnk dòi , nin lenk nan fòk jôi , m hày dôw jeông loi , hönk tïm fánt kôi , söy gãnt gêy në gôy wà , yênk göi yîu jì ngôi 。
néy yáw tïn coi , kóy yáw tïn coi , yênk göi jì ngôi , yant yant làp jî yäw bëy öi , yeûn hànt päu nów ngòi 。 gôg yáw tïn coi , cânt yáw tïn coi , bïd söy yîu jì ngôi , honk tow lòk láw cönt fä höi , gäi yänt gûn kôi 。 lä ……

hòg säng gö[]


ci : hõy gün gìd
/ lay bẽy däk
hòg säng gö , hõw wänt gönk fô , mï jèng hày guâ jeù têg bö , jôy bày fey lõw jõ , mów yämp gönk gâg , tonk hòg yèk ngôi mòg nank jò ( fey lõw jõ , mów yämp gönk gâg , tonk hòg yèk ngôi mòg nank jò ) 。
hòg säng gö , hõw mï seü gâg , mï yàt yè guâ jeù pâg tö , gû jeù sàp gẽy fö , fö fö wä , mìn mõnk mõnk yät tów fõ ( sàp gẽy fö , fö fö wä , mìn mõnk mõnk yät tów fõ ) 。
mä ngáy yèk yîu wãnt yé sèk , m jòw sì kôg hày mów yëk , sĩu jông jàw yîu dö nów lèk , loi yàt mòng jì sèk key lèk 。
hòg säng gö , yîu sï gẽy guô , m hày dày yàt fûi hànt gânk dö , yant jï cö , yênk jï cô , m jì làp jàw wũi ngai ngò ( yant jï cö , yênk jï cô , m jì làp jàw wũi ngai ngò ) 。
mä ngáy yèk yîu wãnt yé sèk , m jòw sì kôg hày mów yëk , sĩu jông jàw yîu dö nów lèk , loi yàt mòng jì sèk key lèk 。
hòg säng gö , yät gô gô , ngó dẽy yàt yàt gêy jeù jĩ gö , yant dö dö , re me re do , cay hàb lèk ceông wènk tonk wo ( re me re do , cay hàb lèk ceông wènk tonk wo ) 。 lä ……

büi jãw döng gö[]


kök : hõy gün gìd
ci : hõy gün gìd / lay bẽy däk
ngó si seong cënk fönk leóng jàw , dîu yi long döng jôy jì yaw , dàn däk yáw säm cän jök gâw , way yant lòg gün hõw sĩu guâ yäw 。
mï dàn yant täm sänt yîm gàw , ngôi cenk yeu hõi sí sant law , mànt tïn cî gẽy hõy gäi ngáw , ley hàb bëy fün dènk bïd yáw 。
yãmp fän büi bënk dônk bë jãw , göw gö yät kök hêy leòng háw , mow wày jôi hôy way cenk fûi gâw , néy jãn sämp yäp däk gô näw 。
ngó wai yi tïn bïn yeú jàw , yáw sant lenk gũn hàt dèy kaw , sàt yênk yîu tãy tönk tãy tâw , senk bài däk sät mòg jöy gâw 。
yãmp fän büi bënk dônk bë jãw , göw gö yät kök hêy leòng háw , mow wày jôi hôy way cenk fûi gâw , néy jãn sämp yäp däk gô näw 。
ngó wai yi tïn bïn yeú jàw , yáw sant lenk gũn hàt dèy kaw , sàt yênk yîu tãy tönk tãy tâw , senk bài däk sät mòg jöy gâw , dài gä yîu tãy tönk tãy tâw , senk bài däk sät mòg jöy gâw 。

sàp gô nóy jãy[]


kök : hõy gün gìd
ci : hõy gün gìd / lay bẽy däk
sàp gô nóy jãy , gãw gô yènk sây , menk menk hày lów , kóy wà m hày , säm jeöng gẽy yé , jâd hẽy bïn jãy , cënk cönt méy lày , jàw mów sät láy 。
sàp gô nóy jãy , gãw gô lòng fây , si si wùn guây , yí hày senk lày , sänt guöng gẽng lêng , cânt hẽy hõw tãy , cĩn leùn gâmp fank , way gû sänt sây 。
sàp gô nóy jãy , gãw gô sàt jây , yant yant hànt gâ , fû yeù mun dày , sĩu mùi seũn sây , yîu gõng gä dãy , wät göy cîb sì , yèk mów mät gây 。
mòng nóy jãy jòk gô tãy , ngán lày lày ( ngán lày lày ) , yîn sâw wan fey dài sây yeòng yeòng cay ( yeòng yeòng cay ) , nam sì sàt jòi yîu gãmp gëk seóng dây ( hä lóy lòw ä ) , gäi yänt nóy jãy sãy néy yî leùn cenk may 。
sàp gô nóy jãy , gãw gô wà mï , menk menk hày jây , máng wà m hày , seõng tõw hõw kóy , lów seũ läi guäy , yät mèy jôg jòng , bàn sâi gënk guây 。
sàp gô nóy jãy , gãw gô yòk cây , cenk wai sìn bîn , kôg hày mant ngày , yök dï döw wũi , fâd hẽy long lày , yät cöt ngán lòy , jàw yîu ngön wây 。
mòng nóy jãy jòk gô tãy , ngán lày lày ( ngán lày lày ) , yîn sâw wan fey dài sây yeòng yeòng cay ( yeòng yeòng cay ) , nam sì sàt jòi yîu gãmp gëk seóng dây ( hä lóy lòw ä ) , gäi yänt nóy jãy sãy néy yî leùn cenk may 。
sàp gô nóy jãy , gãw gô yènk sây , menk menk hày lów , kóy wà m hày , säm jeöng gẽy yé , jâd hẽy bïn jãy , cënk cönt méy lày , jàw mów sät láy 。
sàp gô nóy jãy , gãw gô lòng fây , si si wùn guây
, yí hày senk lày , sänt guöng gẽng lêng , cânt hẽy hõw tãy , cĩn leùn gâmp fank , way gû sänt sây , yèk mów mät gây ( sàp gô nóy jãy ) , way gû sänt sây ……

sëk sâi néy[]


kök : hõy gün gìd
ci : hõy gün gìd / lay bẽy däk
sëk sâi néy , néy guäi guäi dèy ngó sàt hank sëk sâi néy , leóng gä döw tö dôw sàt jĩ sãw jĩ méy , seóng hôy tïn pang fông fëy gëy 。
sëk sâi néy , sãy mät gõng ngó jèk taw sëk sâi néy , ngó hãy ngök kéy dâi dènk gô yẽnk seöng gëy , tây néy lõ gẽnk fânt heõng dèy 。
jîu gû néy , yänt jeù láng cänt jëk häk kãmp dö jeöng bèy , mái yé jät bẽy néy sèk , yök dï föng sẽy néy ngò guô gëy 。
yät yeü sëk sâi néy , néy guäi guäi dèy ngó sàt hank sëk sâi néy , néy seõng bün mät ngó jòw néy hõw gü lëy , láng hêy gëy döw tôg däk hẽy 。
sëk sâi néy , sãy mät gõng ngó jèk taw sëk sâi néy , ngó sãy säm sãy fû yàw wũi jẽnk gẽy mèy , gänt dï fëy jãy mów däk bẽy 。
jîu gû néy , yänt jeù láng cänt jëk häk kãmp dö jeöng bèy , mái yé jät bẽy néy sèk , yök dï föng sẽy néy ngò guô gëy 。
yät yeü sëk sâi néy , néy guäi guäi dèy ngó sàt hank sëk sâi néy , néy seõng cöt gäi , ngó jòw néy hõw sï gëy , sônk yé sö sõng mów hän pey 。
sëk sâi néy , sãy mät gõng ngó jèk taw sëk sâi néy , ngó sãy säm sãy fû yàw wũi jẽnk gẽy mèy , gänt dï fëy jãy mów däk bẽy 。
sëk sâi néy , yät yeü sëk sâi néy , yät yeü sëk sâi néy , yeün guãy sëk sâi néy 。

gä gâ yìd ciu[]


ci : hõy gün gìd / lay bẽy däk
néy pâ ngó pâ gô gô pâ , yïn gä jãw gä ngök jöw gä , bä sì gä , dëk sì gä , dö sì jï sì mät döw gä , gä gä gä gä gä 。
tong yàw gä , yim yàw gä , senk yàt gâmp gä yàmp kóy wà , key sàt mow tä , néy jeù yant ngök yeú hà , kóy gãnk säw mái lòw cĩn na leóng jà , mái kóy pâ , mái kóy pâ , yîu gä jàw gä , jõnk jï guân lä 。
ngaw yaw yàw gä , how yaw yàw gä , yin yaw yàw wà múi kä cät gô lòk , key sàt mow tä , kóy sèg yaw dö dôw gèk , hõ sëk jänt gämp bàg ngant bĩn sâi jèk , mów fâd lä , mów fâd lä , kóy gä jàw gä , döw yaw kóy lä 。
honk dàw sä , ca yìb jä , ceun bòw yîu gä cãm dôw gèk , to lòy ceun gä , kâu fànt leong dĩm gâw sèk , jöt jï jä dôw sì yaw döw mów dèk , gâw lä guâ , gâw lä guâ , mï jãmp jeù gä , wây , hõw lä guâ 。
si si wà gä , nin nin wà gä , mow jònt gâmp gä gõn dôw jeùd , kaw jò ná jä , ngó mòng nank säng dôy yèk , jëk häk fëy seóng yeùd kaw jôi wãnt guô sèk , jàw mów yáw pâ , mów yáw pâ , kóy gä jàw gä , bâi bâi lä ( gä gä gä …… ) ( ngó pâ pâ pâ …… ) 。
yant yant wà gä , pant pant wà gä , senk yàt gâmp gä yàmp kóy wà , key sàt mow tä , ngó jòw yant dö seûd wà , hãy dï gä gâ yìd ciu fönk hêy hà , fâd hà guâ , fâd hà guâ , fâd hẽy làn jä , gök guãy hêy mâ 。

jïm sä jõy susie[]


kök : hõy gün gìd
ci : hõy gün gìd / lay bẽy däk
yáw kóy gâmp lêng si mów kóy gâmp gâw jãn , jïm sä jõy susie dĩm jĩ gâmp gãn dän , yeòng màu yeú sänt coi good fit gâb yìu ngán , seõng wãnt dö gô döw gẽy nan 。 kóy hà hà yîu yáw yenk , gô sênk jôy hõw wãn , cöt menk lìn cë wong heõng cënk sän dãw pîn wän , yàt yàt hêg gẽy lonk hä gãu döng sèk ngân , sï seõng höi fông , hõw sëk tân 。
jïm sä jõy susie sãy mät yäw leóng cän , kóy lów dàw kant lèk guân , heõng gäi fät mài ngâb dãn 。 jïm cãu jõy susie ngök kéy dö lêng säm , cãng käw lòk , máy cânt lam , tôw tôw yé fõ ceõng ngán 。
kóy pônk gîn máng nam dôy ngán wũi máng gâmp jãm , fönk söw gïm sïu want mät döw sîu yät cän , màt màt hôy disco tönk sïu dôw dàd dân , lãm sänt lãm sây döw hõw han 。 yáw kóy gâmp yé man mów kóy gâmp gâw dãm , jïm sä jõy susie sẽy döw âu fän säng , dàn mòng â susie guöng yämp mï leùn sân , cënk cönt yät hôy hönk bëy tân 。
jïm sä jõy susie sãy mät yäw leóng cän , kóy lów dàw kant lèk guân , heõng gäi fät mài ngâb dãn 。 jïm cãu jõy susie ngök kéy dö lêng säm , cãng käw lòk , máy cânt lam , tôw tôw
yé fõ ceõng ngán 。
kóy pônk gîn máng nam dôy ngán wũi máng gâmp jãm , fönk söw gïm sïu want mät döw sîu yät cän , màt màt hôy disco tönk sïu dôw dàd dân , lãm sänt lãm sây döw hõw han 。 yáw kóy gâmp yé man mów kóy gâmp gâw dãm , jïm sä jõy susie sẽy döw âu fän säng , dàn mòng ä susie guöng yämp mï leùn sân , cënk cönt yät hôy hönk bëy tân 。


yè yè nìm now gïu[]


kök : hõy gün gìd
ci : hõy gün gìd / lay bẽy däk
yè yè nìm now gïu , hënk hënk bã menk gîu , sämp jönk yät lãmp hẽy , wänt hënk dëk fün sîu , hõ gãi ngó jèk liu 。
yè yè nìm now gïu , jëk häk yämp yämp sîu , sämp jönk yät lãmp hẽy , fõ bün heöng mánt mìu , ngó wũi ngán mey tîu 。
mow lònt si fänt míu , seõng hẽy néy jàw fâd sïu , wui mèy néy gê sîu yá mìu , hâm yá mìu , ngó jàw fan mùn yá sïu 。
lãmp hẽy cö gâi sìu , sämp jönk bök bök tîu , yeú néy hôn yeùd yìu , höi sämp bät däk líu , cïn cäw leóng gònk yiu 。
yè yè nìm now gïu , cï däk hõw gãnt yîu , seöng sï jï dö sĩu , cö leũn jänt méy mìu , ngôi yî jeòng kong ciu 。
yè yè nìm now gïu , jëk häk yämp yämp sîu , sämp jönk yät lãmp hẽy , fõ bün heöng mánt mìu , ngó wũi ngán mey tîu 。
mow lònt si fänt míu , seõng hẽy néy jàw fâi sïu , wui mèy néy gê sîu yá mìu , hâm yá mìu , ngó jàw fan mùn yá sïu 。
lãmp hẽy cö gâi sìu , sämp jönk bök bök tîu , yeú néy hôn yeùd yìu , höi sämp bät däk líu , cïn cäw leóng gònk yiu 。
yè yè nìm now gïu , cï däk hõw gãnt yîu , seöng sï jï dö sĩu , cö leũn jänt méy mìu , ngôi yî jeòng kong ciu , seöng sï jï dö sĩu , cö leũn jänt méy mìu , ngôi yî jeòng kong ciu 。

wãnt yé jòw[]


kök : hõy gün gìd
ci : hõy gün gìd / lay bẽy däk
conk cin yáw gô yant gîu mòg dài mow , yàt yàt tän heõng ngök kéy dãnk máy lòw , sant sant fâ fâ jôg fönk höy mow , yàw m yeùn tây söw ( conk senk yàt hôy dõw ) 。 konk tow yî lán jãw hôy mànt cin tow , dàn yeùn sïn gä jĩ dĩm säm leóng dòw , yeu ho yáw fâd bîn däk fû how , mòng wong dài sïn nank yeù gôw 。
「 në jï cïm wà në 」 na na sëng jëk häk jãw hôy wãnt yé jòw , yant bïd söy jï dòw jì gẽy gê yònk tow , m hôy fánt dâw , néy mï mòng yáw caw low , seõng wãnt cĩn yênk göi fâi sãw , come on , let 's go . “ jeû jeû ”seng1 jëk häk jãw hôy wãnt yé jòw , yant bïd söy jĩ yî jì gẽy công lòw tow , fâi hôy fánt dâw néy sàt wũi pän däk göw , néy yîu có benz kâu jì gẽy gô nów 。
lin coy fûi gôg hõw gô mòg dài mow , làp yìb hënk gä jönk yeü jãw jênk lòw , wenk wa fû guây kâu häk fũ nòi low , jìm jìm nin sì yí göw ( senk jàw gânk göw ) 。 tonk si gîn gô jãy â mòg yì mow , yàt yàt tän heõng ngök kéy dãnk máy lòw , lin coy cênk kóy hẽy sänt bôg mènk “ ngow ”, wà wong dài sïn cank yeù gôw 。
na na sëng jëk häk jãw hôy wãnt yé jòw , yant bïd söy jï dòw jì gẽy gê yònk tow , m hôy fánt dâw , néy mï mòng yáw caw low , seõng wãnt cĩn yênk göi fâi sãw come on , let 's go . “ jeû jeû ”seng1 jëk häk jãw hôy wãnt yé jòw , yant bïd söy jĩ yî jì gẽy công lòw tow , fâi hôy fánt dâw néy sàt wũi pän däk göw , néy yîu có benz kâu jì gẽy gô nów 。
na na sëng jëk häk jãw hôy wãnt yé jòw , yant bïd söy jï dòw jì gẽy gê yònk tow , m hôy fánt dâw , néy mï mòng yáw caw low , seõng wãnt cĩn yênk göi fâi sãw , come on , let 's go . “ jeû jeû ”seng1 jëk häk jãw hôy wãnt yé jòw , yant bïd söy jĩ yî jì gẽy công lòw tow , fâi hôy fánt dâw néy sàt wũi pän däk göw , néy yîu có benz kâu jì gẽy gô nów ……

jé yät kök sônk käp néy[]


kök : hõy gün gìd
ci : hõy gün gìd / lay bẽy däk
yeu guõ guänt sämp lóy seong gôg yáw gû lòy , cin gẽnk gãmp dôw këy köy , yant säng yáw yeòg yaw hêy , tä ciu jõnk yáw jeũn gëy 。
yeu guõ guänt sämp sôy , seong ngâmp jì hà lòy , ho bïd gãmp tân hëy höy , wan hëy néy mòg yim hêy , jé yät kök sônk käp néy 。
ngó yeùn nank jò néy wät gîd sïu coy , gîd bùn tonk camp sänt lòg côy , ngó yeùn pank lòg wánt gãi guänt jèk mòg , cĩ kök mòng néy sëk cõy 。
yeu guõ guänt tä hôy , caw ceông mèy yàp sòy , nan hämp jãmp láng hönk höy , wan cẽnk néy mònk heöng gãnt gêy , jé yät kök sônk käp néy 。
ngó yeùn nank jò néy wät gîd sïu coy , gîd bùn tonk camp sänt lòg côy , ngó yeùn pank lòg wánt gãi guänt jèk mòg , cĩ kök mòng néy sëk cõy 。
yeu guõ guänt tä hôy , caw ceông mèy yàp sòy , nan hämp jãmp láng hönk höy , wan cẽnk néy mònk heöng gãnt gêy , jé yät kök sônk käp néy , cẽnk guänt néy mònk heöng gãnt gêy , jé yät kök sônk käp néy 。

sïn gênk lo yï hàw gênk yant[]


kök : hõy gün gìd
ci : hõy gün gìd / lay bẽy däk
nenk yeùn sĩu hêg cän , si jöng cĩn mï hän , jàw seûn sõy gön gẽy dài yîu cäng , yeu guõ sëk jeû säm , nay mäng cönk jênk bän , jòw yé hänk tönk bäu mów wà nan 。
yant yant mow lònt fû wàg pant , döw yîu hĩu däk jöng hà sänt , jĩ yîu jeû däk hõw fũn höi sëng ngök döw jânt , yáw mów yìn fũn mów yant mànt 。
pey hai menk leòng mów dèk cant , gêy jeù lénk täi fä yîu sänt , guänt gîn fãw jïm sä jõy tönk gäi guöng guânt , gäi yänt sïn gênk lo yï hàw gênk yant 。 lä ……
nenk yeùn sĩu hêg cän , si jöng cĩn mï hän , jàw seûn sõy gön gẽy dài yîu cäng , menk cõng pierre cardin , loi lòw cöt cãn , yàmp ngó dĩm gãn döw mów wà fan 。
yant yant mow lònt lán wàg kant , döw yîu hĩu däk jöng hà sänt , tãy néy yï gün bät jẽnk cä lõw döw mänk gẽnk guânt , döng néy hày càg yîu pun mànt 。
jeû conk yeong fòk gê law hank , gêy jeù mài láw pey yîu jänt , hëy yí dònt mö lo cä döw gõng sëng welcome , gäi yänt sïn gênk lo yï hàw gênk yant 。
nenk yeùn sĩu hêg cän , si jöng cĩn mï hän , jàw seûn sõy gön gẽy dài yîu cäng , yeu guõ sëk jeû säm , nay mäng cönk jênk bän , jòw yé hänk tönk bäu mów wà nan , jòw yé hänk tönk bäu mów wà nan 。

mö dänk bõw bïu[]


kök : hõy gün gìd
ci : hõy gün gìd / lay bẽy däk
heöng gõng dï fëy jãy dã gîb hõw sänt ciu , hà hà döw cöt dï guâi jïu , cöt cänt gäi gämp bïu fõ jeûn hõw jïu yiu , jôy pâ yáw gâmp ngäm däk gâmp hîu , néy sàt jòi yîu cẽnk bõw bïu , jeü guänt mï wà mow liu , yeòg hày yáw jõ bõw bïu , néy wũi mów sâi söw yĩu 。
yät jï gönk böw yïn tãy hêy hõw tä tïu , wũi yáw bã döw jãy câb yïu , seü yeũn nóy cënk cönt hõ ngôi hõw gïu yiu , cênk kóy seóng cë yät yeü jîu bïu , néy sàt jòi yîu cẽnk bõw bïu , jeü guänt mï wà mow liu , yeòg hày yáw jõ bõw bïu , néy wũi mów sâi söw yĩu 。
gũ jöng pîn döw gõng dï bõw bïu , sêy ceû âd fô , jïn heûd yím sän yïu , tây gû hâg sïu jöi , wäy menk yeún yìu 。 gä jànt dï mö dänk bõw bïu , gô gô bôg sâd dôy néy gânk guän jîu , néy yîu có wãnt gĩu , cẽnk fän gô mö dänk bõw bïu 。
néy sàt jòi yîu cẽnk bõw bïu , jeü guänt mï wà mow liu , yeòg hày yáw jõ bõw bïu , néy wũi mów sâi söw yĩu 。
gũ jöng pîn döw gõng dï bõw bïu , sêy ceû âd fô , jïn heûd yím sän yïu , tây gû hâg sïu jöi , wäy menk yeún yìu 。 gä jànt dï mö dänk bõw bïu , gô gô bôg sâd dôy néy gânk guän jîu , néy yîu có wãnt gĩu , cẽnk fän gô mö dänk bõw bïu 。
heöng gõng dï fëy jãy dã gîb hõw sänt ciu , hà hà döw cöt dï guâi jïu , cöt cänt gäi gämp bïu fõ jeûn hõw jïu yiu , jôy pâ yáw gâmp ngäm däk gâmp hãu , néy sàt jòi yîu cẽnk bõw bïu , jeü guänt mï wà mow liu , yeòg hày yáw jõ bõw bïu , néy wũi mów sâi söw yĩu , mów sâi söw yĩu , mów sâi söw yĩu 。

yânt jeòng[]


kök : hõy gün gìd
ci : hõy gün gìd / lay bẽy däk
soy lènk ngó döng mán gõy jĩ sät seong , nan jì gâmp mòng guänt néy nank gîn leòng , dàn gôg màn fänt gãnt jeöng , gäi yänt gänt néy yeù seóng , soy lènk ngó dàt yin cönk mún wàn seõng 。
soy lènk ngó yämp wánt nów jây pïu yeong , liu dònk ngó nòi sämp ngôi cenk wânt yeòng , way ngó bùd höi yäw seöng , jãu däk sät hôy lòg ceông , soy lènk ngó fõng cí cö leũn jôi seong 。
ngó sämp jönk wánt cong ngôi yî cïn bâg jeòng , jãmp hõy seöng yï leũn , wénk yeún sämp seöng heông , gîd bùn seóng tïn jây cí yîn jĩ fëy ceong , seöng seöng hôy pïn sẽ dònk tênk lòg jeöng 。
soy lènk ngó ciu mán fũ fũ sï leòng , ceong jòi ngó mònk gẽnk wénk hank jîu leòng , lènk ngó màn cïn
cäi seõng , fänt bät cënk hôy heông , law hà líu jé gô sämp häk yânt jeòng 。
ngó sämp jönk wánt cong ngôi yî cïn bâg jeòng , jãmp hõy seöng yï leũn , wénk yeún sämp seöng heông , gîd bùn seóng tïn jây cí yîn jĩ fëy ceong , seöng seöng hôy pïn sẽ dònk tênk lòg jeöng 。
soy lènk ngó ciu mán fũ fũ sï leòng , ceong jòi ngó mònk gẽnk wénk hank jîu leòng , lènk ngó màn cïn cäi seõng , fänt bät cënk hôy heông , law hà líu jé gô sämp häk yânt jeòng , law hà líu jé gô sämp häk yânt jeòng 。

yant bàn[]


kök : hõy gün gìd
ci : hõy gün gìd / lay bẽy däk
kóy way yant mow liu fãn gönk dãnk fông gönk , si si se wong yök dï jâ wày tônk , coy si taw want seöng fönk geôg wà tônk , fông gâ bẽy kóy jëk häk tönk gäi gônk 。 kaw yant tonk cenk fä fũn gẽy bâg jõnk , si si tonk yant wã sõy döng jànk sônk , múi cî dôw kóy cöt cĩn âi yòk tônk , sônk yé bẽy gô girl friend cöt sãw conk 。
kóy senk tiu gãu fönk gãu yeú guàt méy lonk , coy si dãnk cãu lõ guân dài sônt fönk , pant pant yáw yî jây jòw yant nòi hònk , kóy mòng yant bà sâi gönk , tonk yant cow bã sëng heõng guô lä bä tõnk , yät dã gäu “ jeûd ”seng1 wät méy sàt âi conk , jãw jënk bïn sê sâi bôg lòy mai dài jônk , jeün mun gãu gãu gônk 。
kóy si si tonk yant dã pai jeün bôg mõnk , menk menk yant kaw kä lönk kóy wà pônk , jâ jâ dây dây täw tãy sêy mìn hônk , kóy jôy jönk yî jäw sänt yök yök gônk 。 penk si fonk yant cẽnk yãmp gãnk tów hönk , tonk toi yant yant gön büi kóy sèk sônk , cî cî tonk yant cäi mui mów wà jönk , dôw méy gãnk yîu dã bäu gẽy gänt conk 。
kóy senk tiu gãu fönk gãu yeú guàt méy lonk , coy si dãnk cãu lõ guân dài sônt fönk , pant pant yáw yî jây jòw yant nòi hônk , kóy mòng yant bà sâi gönk , tonk yant cow bã sëng heõng guô lä bä tõnk , yät dã gäu “ jeûd ”seng1 wät méy sàt âi conk , jãw jënk bïn sê sâi bôg lòy mai dài jônk , jeün mun gãu gãu gônk 。
kóy way yant mow liu fãn gönk dãnk fông gönk , si si se wong yök dï jâ wày tônk , coy si taw want seöng fönk geôg wà tônk , fông gâ bẽy kóy jëk häk tönk gäi gônk 。 kaw yant tonk cenk fä fũn gẽy bâg jõnk , si si tonk yant wã sõy döng jànk sônk , múi cî dôw kóy cöt cĩn âi yòk tônk , sônk yé bẽy gô girl friend cöt sãw conk 。

jôy gäi pâg dông[]


kök : hõy gün gìd
ci : hõy gün gìd
néy menk gîu dënk döng , gô yeòng cí màt tong , penk yì gànt yant cënk sänt höi lóng , ngó menk gîu king kong , gô fũn cí james bond , jôy gäi pâg dông 。
gä fë néy cönk sõy , ngó gä nái lòg tong , néy sãy säm ngó jeông dï säm tông , ngó böng néy wãnt cĩn , néy böng ngó cënk cöng , jôy gäi pâg dông 。
yáw mät yé cönk jòng , néy gänt ngó bät fong , päu höi gû gèy có däy gõng , néy söy yîu böng mong , ngó gãnk wũi böng mong , dĩm yeòng sänt fũ döw mów seöng gön 。
néy heõng ngó sänt bïn , ngó bät jôi fõng wong , leóng gä yät dôy dãm döw jông , ngó yät cîd däm döng , néy bät wũi gënk föng , jôy gäi pâg dông 。
yáw mät yé cönk jòng , néy gänt ngó bät fong , päu höi gû gèy có däy gõng , néy söy yîu böng mong , ngó gãnk wũi böng mong , dĩm yeòng sänt fũ döw mów seöng gön 。
néy heõng ngó sänt bïn , ngó bät jôi fõng wong , leóng gä yät dôy dãm döw jông , ngó yät cîd däm döng , néy hõ yí sämp ngön , jôy gäi pâg dông , ngó dẽy hày jôy gäi pâg dông , wénk yeún hày jôy gäi pâg dông 。

jĩ seun[]


kök : hõy gün gìd
ci : hõy gün gìd
lòw gënk hõi bïn gîn jĩ sĩu seun , wai yant màn lóy sämp ngâmp seün , yì heöng dëk tä nów hõi yõnk yìn , yeu ho bã seöng sï ceûn 。
sàp hẽy jeöng jĩ jîb jĩ sĩu seun , coy coy dèy fông yeü sõy mìn , jènk sämp bây mòk hõy gô yeùn , seun yi cönk cönk pïu yeún 。
mòng seun sàt cín ngó jé gô yeùn , yiu yiu ceong lòw yá bät geùn , jèk hôy dôw tä sänt bïn , jĩ kaw gänt tä yät gîn 。
yeòg tä jönk yeü gîn jĩ jĩ seun , pun seun mònk lóy cïn bâg jeũn , mòng tä jänt sëk döng jönk yî yì , cay cay bã seöng sï ceûn 。
sàp hẽy jeöng jĩ jîb jĩ sĩu seun , coy coy dèy fông yeü sõy mìn , jènk sämp bây mòk hõy gô yeùn , seun yi cönk cönk pïu yeún 。
mòng seun sàt cín ngó jé gô yeùn ,
yiu yiu ceong lòw yá bät geùn , jèk hôy dôw tä sänt bïn , jĩ kaw gänt tä yät gîn 。
yeòg tä jönk yeü gîn jĩ jĩ seun , pun seun mònk lóy cïn bâg jeũn , mòng tä jänt sëk döng jönk yî yì , cay cay bã seöng sï ceûn 。
yeòg tä yät tïn gîn jĩ jĩ seun , pun seun mònk lóy cïn bâg jeũn , mòng tä jänt sëk döng jönk yî yì , cay cay bã seöng sï ceûn 。

sì yeú , sì lòy ?[]


kök : hõy gün gìd
ci : hõy gün gìd
dèk dèk yeú dĩm fõng fät cí law lòy , dèk jòi ngó bënk láng dëk sänt köy , hôn hôn sãw jönk ná yòk jòy , gä jönk dëk tä yí sòk sòy , jìm jìm gôg däk ngán höng säp pîn , sì yeú , sì lòy 。
gàw yàt yeú tä ngôi sämp mùd saw lòy , gònk dòw kuânt fũ yeú dã fönk cöy , gämp tïn dëk tä yeûn sàw jòy , bät seõng bã tä jôi fù lòy , làp dènk keûd sämp ley gä tä föng hôy , yè yeú bùn coy 。
seõng hẽy döng cö seöng yï seöng dôy , sämp bät gâmp hëy höy , seõng hẽy döng cö yät cîd mònk seõng pô mìd ná hämp jöy , jök fök tä jãu däk hõw yeün lóy , bät bïd jôi hönk höy , dàn yeùn tä gämp säng dö fün côy 。
dòw bìd ngó sãw jönk tä dëk yòk jòy , bìn jàg heông gäi gôg dëk yät döy fây döy , mûd hôy ngán höng dëk yeú wàg lòy , jôi gîn ngó jãw líu , néy gây jòk sòy , jàw yeòng yeú bã wóng sëk döw cönk hôy , mòg yeûn hànt soy 。
seõng hẽy döng cö seöng yï seöng dôy , sämp bät gâmp hëy höy , seõng hẽy döng cö yät cîd mònk seõng pô mìd ná hämp jöy , jök fök tä jãu däk hõw yeün lóy , bät bïd jôi hönk höy , dàn yeùn tä gämp säng dö fün côy 。
dèk dèk yeú dĩm fõng fät cí law lòy , dèk jòi ngó bënk láng dëk sänt köy , hôn hôn sãw jönk ná yòk jòy , gä jönk dëk tä yí sòk sòy , jìm jìm gôg däk ngán höng säp pîn , sì yeú , sì lòy 。

yeong jĩ gënk[]


kök : hõy gün gìd
ci : hõy gün gìd
ngay honk dänk guöng , kâw màt tïn tong , jì yaw döw sí , bâg yìb fan wòng 。 bòw yeu sĩu dõw , pîn lèk fönk lòng , jòi dèy kaw yät sĩu gôg , keôg fù menk mòng 。
jòi dönk föng , yáw läp jänt jeü sĩm sĩm fâd guöng , ngòi dèy yant döw heõng wóng yîu hôn hôn , jé dòk dàk sé wũi heöng gõng 。 jòi heöng gõng , néy ngó dëk gä heöng heöng gõng , yìm lày yeong jĩ gënk dôw ceû sènk fông , mún ngán jònt sì hõw fönk guöng 。
way mèy loi heöng gõng , pów jeû hëy mòng , gònk maw föng fâd , sãy tä wénk ngön 。 lòw yenk höng jöng , ná yònk gënk wong , mòng cay sämp yät jî , jôi pô màn conk lòng 。
jòi dönk föng , yáw läp jänt jeü sĩm sĩm fâd guöng , way mèy loi heöng gõng jôi nów lèk gön , bät teún dèy fâd jĩn sãy tä gânk guöng , wù seöng böng , kuânt gẽnk fönk bö yät hẽy hôy dông , yeòng yeong jĩ gënk wénk yeún sènk fông , wénk yeún sì yeun jòng , heöng gõng 。 jòi dönk föng , yáw läp jänt jeü sĩm sĩm fâd guöng , way mèy loi heöng gõng jôi nów lèk gön , bät teún dèy fâd jĩn sãy tä gânk guöng , wù seöng böng , kuânt gẽnk fönk bö yät hẽy hôy dõng , yeòng yeong jĩ gënk wénk yeún sènk fông , wénk yeún sì yeun jòng , heöng gõng 。
yeùn menk tïn heöng gõng yá sì tïn tong , dènk nank hôn däk gîn yät dĩm ceú guöng 。

jôy gãnt yîu hõw wãn[]


kök : hõy gün gìd
ci : lamp jânt keong
yant key sàt tïn säng bänt fông täm wãn , yeun mùd yáw köy cök jĩ yáw sîu ngan , bëy gün ngó m guân , jöy gõn tâi yeong cí jĩ dàn 。 senk có ceün sö gëy dã gô hönk fän , want mòw lóy bõng hẽy seöng geôg tîu lan , wäy fönk cí sant tâm , jöy jönk ngôi sant ngán bät jãm 。 ngó seõng pän dänk fõ sän jäp fâi sèg taw yònk loi jïn dãn , key sàt höi sämp hõw gãn dän , jôy gãnt yîu hõw wãn 。
ngó yeùn toi jeû ńg yè menk yeùd dôy néy dän ngán , sënk guöng jï seóng cẽ hẽy jeông ponk yeú néy lòng màn , ngó yeùn tenk dònt yeú jàw yenk mòng néy ná seöng ngán , sãy néy mow conk mong dìu jé mèy lèk sïn säng 。
senk có ceün sö gëy dã gô hönk fän , want mòw lóy bõng hẽy seöng geôg tîu lan , jöy jönk tâi yeong hôy , bät jõnt tâi yeong jõw gäu gânk 。
yant key sàt tïn säng bänt fông täm wãn , yeun mùd yáw köy cök jĩ yáw sîu ngan , bëy gün ngó m guân , jöy gõn tâi yeong cí jĩ dàn 。 ngó seõng cãi säm lont cë dänk lòk yeùd kaw mài ngaw nám fàn , key sàt höi sämp hõw gãn dän , jôy gãnt yîu hõw wãn 。
ngó yeùn toi jeû ńg yè menk yeùd dôy néy dän ngán , sënk guöng jï seóng cẽ hẽy jeông ponk yeú néy lòng màn , ngó yeùn tenk dònt yeú jàw yenk mòng néy ná seöng ngán , sãy néy mow conk mong dìu jé mèy lèk sïn säng 。
key sàt ngó tïn säng bänt fông täm wãn , m hànt yáw jeõng bãnt jĩ yîu sîu ngan , bät söy yáw yant jân , jĩ söy ngó yenk gôg hõw wãn , bät söy yáw yant jân , jĩ söy ngó yenk gôg hõw wãn 。

sämp lóy yàt gêy[]


kök : hõy gün gìd
ci : lamp jânt keong
yè jï jönk hẽy ngôi yĩ sënk cant , conk taw conk dòk ngó dëk sämp lóy yàt gêy , ci ci coi hôy sòy , yeun yänt múi yìb döw yáw néy 。 néy sì ngó ceun bòw wóng sëk wóng nin , yá sì ngó loi yàt múi yät tïn , jé yàt gêy yaw conk cin sẽ dôw mòk cin , pïn pïn sì ngôi yin 。
yeùn sämp jönk ná yàt gêy coy nin bîn háw , yi döng jönk dëk gôg sëk conk mow fänt sãw , cay pïn jëk fün sîu sëng wo hai sï pïn , way bẽy cĩ mûd dìu saw sì neún dëk sãw 。 yeùn sämp jönk ná yàt gêy , ceong nin neún tâw lam füi füi dëk láng dönk wong wong dëk cäw , yi döng jönk dëk leóng fõ honk honk dëk sämp , jòi leũn fõ lóy dàw law 。
yant hõi jönk jĩ ngôi néy yät yant , way ho yeu sì ngó bät söy seûd dòw léy , pong yant nan sây dòk cong yeü ngó nòi sämp ná yàt gêy 。 néy sì ngó ceun bòw wóng sëk wóng nin , yá sì ngó loi yàt múi yät tïn , jé yàt gêy yaw conk cin sẽ dôw mòk cin , pïn pïn sì ngôi yin 。
yeùn sämp jönk ná yàt gêy coy nin bîn háw , yi döng jönk dëk gôg sëk conk mow fänt sãw , cay pïn jëk fün sîu sëng wo hai sï pïn , way bẽy cĩ mûd dìu saw sì neún dëk sãw 。 yeùn sämp jönk ná yàt gêy , ceong nin neún tâw lam füi füi dëk láng dönk wong wong dëk cäw , yi döng jönk dëk leóng fõ honk honk dëk sämp , jòi leũn fõ lóy dàw law 。
yeùn sämp jönk ná yàt gêy coy nin bîn háw , yi döng jönk dëk gôg sëk conk mow fänt sãw , cay pïn jëk fün sîu sëng wo hai sï pïn , way bẽy cĩ mûd dìu saw sì neún dëk sãw 。 yeùn sämp jönk ná yàt gêy , ceong nin neún tâw lam füi füi dëk láng dönk wong wong dëk cäw , yi döng jönk dëk leóng fõ honk honk dëk sämp , jòi leũn fõ lóy dàw law 。

yàt bũn wä wä[]


kök : hõy gün gìd
ci : hõy gün gìd
camp mán heõng dönk gäp pônk jênk gô yàt bũn wä wä , dôy ngán dàk bìd dài , conk yáw jïm jïm gê hà bä , yáw dï cí jönk sämp menk côi , m hày gõng gâ , côy guâi yàw dàk bìd , jèk taw yàt bũn fâ 。
kaw ngôi gãmp sẽy dòy ngó sòk yeù säm gä , jôy jeû conk lòng màn yàw gâw fönk söw gâw yòk ma , dâi hẽy fû jĩ sëk tâi yeong gêng yant jàw sïu sã , bâg ńg bòng mèy lèk sàt hank dài guänk jâ 。
hello kou ban wan , sĩu jẽ néy hõw mä , wata shiwa hongkong no maichy desu anata wa totemo kawai , sàt hank yònk gä mant gänt kóy freind hà 。
tonk kóy hôy happy tîu seóng gâ toyota , hôy mán fàn jèk lòg gònk mów yeü casablanca , cânt göw hënk fëy sänt seóng toi ceông careless whispers , jôi sân bòw yeùd hà , lin coy wàn seõng hà 。
cõy jõ wä wä jëk häk jàw bîn sâi sänt gâ , sãy säm böw töng dãmp guät lĩn bûi jêg dày ca , yät gãw gãw cät , gõ jànt jàw mów yáw sãy pâ , sàt hank jeù yeun sök höi gän sushi bar .
tonk kóy hôy sïu yè ngó gîu tempura , kóy gîu làp làp jàb jàb cî sänt guãy gâmp how wa , âi jãu sôw säm cïn lenk bâd senk fànt sänt gä , kóy sîu jeù conk wà arigato gozaimashita .
pui kóy fãn lobby kéy jênk gô yàt bũn bä bä , kóy ngán maw guät guät dài hôd sëng nan dasu ka , â nóy kóy gämp nin m gâw sàp lòk and a half , kóy gîm dòw sàp deùn , wà tonk ngó lìn hà 。
sayonara , yãnt jeû lòy seûd goodbye lä , thanks thanks thanks thanks monica , mõ mõ gô dòi , äi , sãy jènk bâd gô gẽy jä , sèk mai fànt leong tïm në cî söy jõ lä 。
sayonara , yãnt jeû lòy seûd goodbye lä , thanks thanks thanks thanks monica , mõ mõ gô dòi , äi , sãy jènk bâd gô gẽy jä , sèk mai fànt leong tïm në cî söy jõ lä 。

sämp sï sï[]


ci : lamp jânt keong
tä sãy ngó sämp lóy mùd fâd jènk jĩ , nan jeün sämp yät yî dèy hôy bàn sì , höi cĩ
bät jï jãmp hôy jä fâi jĩ , mow lèk jôi hônk jây ngó sêy jï 。 jänt seõng yeú tä pów jeû guô yàt jĩ , yi bät seõng jõw mán dòk dôy dìn sì , hõ sëk tä bät jï ngó dëk kâw sï , conk mùd yáw jeû yî jé hôn jĩ 。
( ceong key jòi sämp sï sï ) wénk yeún dän sï , ( sämp sï sï ) mán mán ngáu sãw jĩ , ( sämp sï sï ) mów sâi face ( sämp sï sï ) , tä cĩ jönk bät jï 。
tä sãy ngó sïu sâw jìm bîn seù jï , wo yäw wät däk cí yòk jî hòw yì , jänt seõng dänk pïn guõng gôw yeü bôw jĩ , ceong sòt sêy bâg cî ngó yî sï 。
( ceong key jòi sämp sï sï ) wénk yeún dän sï , ( sämp sï sï ) ngôi dôw sîn döw cï , ( sämp sï sï ) máng ngáu cõw jĩ , ( sämp sï sï ) tä cĩ jönk bät jï 。
( ngó höi cĩ ) camp jãu jönk yï yeú säy yï , ( why ) yeùn yï hõw ngó dëk cï , ( jönk säy yï ) dönk jĩ jĩ , säy jĩ jĩ , döw yï bät hõw ngó dëk cï , gämp mán jĩ yáw yät jôi 。
( jòi sämp sï sï ) wénk yeún dän sï , ( sämp sï sï ) mán mán ngáu sãw jĩ , ( sämp sï sï ) mów sâi face ( sämp sï sï ) , tä cĩ jönk bät jï 。
( ceong key jòi sämp sï sï ) wénk yeún dän sï , ( sämp sï sï ) ngôi dôw sîn döw cï , ( sämp sï sï ) máng ngáu cõw jĩ , ( sämp sï sï ) tä cĩ jönk bät jï ……

jòw yant yîu sëk do[]


kök : hõy gün gìd
ci : hõy gün gìd
jòw yant hày yîu sëk do , mów dï gönk fü bäu néy sàt tônk fũ , mìn mìn gâw köy yeun , mät döw gïm gû , pöw pöw bäu néy sàt hank sèk mún wo 。 yîu hòg tiu jeòng gänt kü , yîu dõnk sänt sök sïn seûn dài jeòng fü , yeòg néy sẽy gü gü , yï jök fänt fû , jönk yeü jãn tênk gìd guô jeöng wu 。
jõnk jï sëk do , sëk do , néy mï wà yim sänt fũ , gẽy dài sëk do , sëk do , jàw wũi hõw sĩu bẽy yant dànt néy dönk gü , m wũi bèy yant jẽnk gũ 。
jòw yant hày yîu sëk do , bàn jĩ jeü jãy hõ yí sèk lów fũ , yîu bàn sâi sï mant , säy jöng säm fû , jî lâmp dôw gô mèy loi ngòi fù 。 ciu law jàw seûn hënk cool , néy mï yök dï hãy ceû bàn cãnt cool , dày yàt tênk wãnt yant fu , bẽy gãw jöy lät fû , yîu jänt sëk në gôy wù sänt fu 。
yîu hòg tiu jeòng gänt kü , yîu dõnk sänt sök sïn seûn dài jeòng fü , yeòg néy sẽy gü gü , yï jök fänt fû , jönk yeü jãn tênk gìd guô jeöng wu 。
jõnk jï sëk do , sëk do , néy mï wà yim sänt fũ , gẽy dài sëk do , sëk do , jàw wũi hõw sĩu bẽy yant dànt néy dönk gü , m wũi bèy yant jẽnk gũ 。
jòw yant hày yîu sëk do , bàn jĩ jeü jãy hõ yí sèk lów fũ , yîu bàn sâi sï mant , säy jöng säm fû , jî lâmp dôw gô mèy loi ngòi fù 。 ciu law jàw seûn hënk cool , néy mï yök dï hãy ceû bàn cãnt cool , dày yàt tênk wãnt yant fu , bẽy gãw jöy lät fû , yîu jänt sëk në gôy wù sänt fu , dày yàt tênk wãnt yant fu , bẽy gãw jöy lät fû , yîu jänt sëk në gôy wù sänt fu 。

ciu law hënk gâb band[]


kök : hõy gün gìd
ci : hõy gün gìd
tonk dài gä yät bän good freind ngó dẽy gâb band , gîd tä keyboard gä hẽy drum set gâ jèk m penk 。 pô fây mów wà gây , jôy gãnt yîu yämp heõng gâw lêng , keong gènk gê jîd jâw seü sänt sämp jôy lenk lòng jôy lenk lòng 。
yant yant taw lẽnk lẽnk , jï mï leùn gâmp fank , gẽy dài yîu ceõng gêng , yant yant senk taw hòn , yät yeü jöng sâi keóng , key mòng fâi fâi senk way sây gâi jôy gènk gê band . néy ngäm tênk , kóy ngäm tênk , ciu law hënk gâb band . let 's dance , let 's dance , yìd yìd làd làd yant yant wà jênk , yìd yìd làd làd yant yant wà jênk 。
dàn gîd tä gõ wãy göw lõw gîu dài jêg lam , gènk dôw bâu jâ gõ wãy gũ sãw ceôg hòw pâu téng , máng gâmp jîu gêng jôy lëg gâb däy yämp gê â lêng , senk yàt sîu wãn gãnt keyboard gõ wãy fä menk gîu hä hä gêng 。
yant yant taw lẽnk lẽnk , jï mï leùn gâmp fank , gẽy dài yîu ceõng gêng , yant yant senk taw hòn , yät yeü jöng sâi keóng , key mòng fâi fâi senk way sây gâi jôy gènk gê band . néy ngäm tênk , kóy ngäm tênk , ciu law hënk gâb band . let 's dance , let 's dance , yìd yìd làd làd yant yant wà jênk , yìd yìd làd làd yant yant wà jênk 。
senk dòy band yi gä high jõ tîu seóng gâ van , wòng gôg ceông dôw bäk
gôg jôi lòg gãw lonk senk , néy dẽy gô gô yîu hàb jôg , mï lõ câw gäy dãn máng dêng , tonk dòy band gô gô äg sãw ngó dẽy pank yáw jòw senk 。
yant yant taw lẽnk lẽnk , jï mï leùn gâmp fank , gẽy dài yîu ceõng gêng , yant yant senk taw hòn , yät yeü jöng sâi keóng , key mòng fâi fâi senk way sây gâi jôy gènk gê band . néy ngäm tênk , kóy ngäm tênk , ciu law hënk gâb band . let 's dance , let 's dance , yìd yìd làd làd yant yant wà jênk , yìd yìd làd làd yant yant wà jênk 。

fönk kóy jòw ngáw jeòng[]


kök : hõy gün gìd
ci : hõy gün gìd
kóy ca dôw mún sänt heöng , dï jĩ gâb yàw ceûn bûn ceong , dònk jôg nãw lẽnk tâi dòw cí gô gü neong , hẽy fün dôy gêng máng jì ngó yänt seõng 。 kóy senk yàt wán jeù fâ jöng seöng , ceûd dôw fâi mìn cí jĩ mow seong , fòk jöng guâi yì gâg dìu gâw sâi dönk yeong , yät sänt gëy lõw gê bàn seöng 。
yant dẽy gîu kóy jòw gëy lõw ceong , gëy lõw ceong , kóy jõnk mów pâ yì seöng , yaw däk néy dẽy ceông , dãy fönk kóy jòw ngáw jeòng , ahha , dãy fönk kóy jòw ngáw jeòng , ahha .
kóy tonk gô màt yáw gîu paul leung , jönk yî gîd bùn sâi tâi yeong , wènk fû conk yâw guô tîu yìm mów gê gü neong , põw sì jôy jênk jî jòi bôg yẽnk seöng 。 kóy senk yàt mái dènk leóng bäu geöng , jãw hôy tân ńg yè ceong , jàb guân gônk yè dîm , wùd yeôg fün ceong , tãy ngäm bïn gô jàw seóng 。
yant dẽy gîu kóy jòw gëy lõw ceong , gëy lõw ceong , kóy jõnk mów pâ yì seöng , yaw däk néy dẽy ceông , dãy fönk kóy jòw ngáw jeòng , ahha , dãy fönk kóy jòw ngáw jeòng , ahha .
kóy wà mow wày tây ngó gãnt jeöng , jĩ yänt mów néy dẽy gâmp jênk seong , ngó jì sây jàw yáw jeû jé jõnk kënk heông , hẽy fün gê yé néy mèy wũi yänt seõng 。 yant jòi sây jàw fâi wũi gẽy jeöng , jãm hà ngán jàw yîu sân ceong , jàw yîu fông jònt fâi wùd guô yät ceong , sãy mät gënk néy dẽy ceông 。
yant dẽy gîu kóy jòw gëy lõw ceong , gëy lõw ceong , kóy jõnk mów pâ yì seöng , yaw däk néy dẽy ceông , dãy fönk kóy jòw ngáw jeòng , ahha , dãy fönk kóy jòw ngáw jeòng , ahha . gëy lõw ceong , gëy lõw ceong , kóy jõnk mów pâ yì seöng , yaw däk néy dẽy ceông , dãy fönk kóy jòw ngáw jeòng , ahha , dãy fönk kóy jòw ngáw jeòng , ahha .

wang coi mònk[]


kök : guôg sĩu lamp
ci : wong bâg menk
yeù lêng nóy jänt täm ngó sãy , hànt kóy mö guãy gê säm way , jàw seûn jöy dõw seõng gîd fänt , wà yîu bãi jãw bâg gẽy way , way líu cõy däk méy cäy , ngó yeùn jòw now dày , dàn mów cĩn ngant mâg mìn gâmp jày , ngòi mów yät seöng ngán jënk , ngán nòi sì cĩn bày , ngó söy jãy mï seõng dämp gäy 。
gämp tïn cĩn yeú ngant , dài gä döw seûd jôy sàt jây , yeòg mów cĩn ngant gõ gô yeòng cí wü guäy , jõnk jï seõng fâd wäy , yät yeü dãnk dôw ngó wòng guây , wang coi mònk dènk nank sàt yìn , gãi keûd mànt tay 。
way líu dã gönk bïn yáw gây , jòw dôw pä däy cí sõy nay , mòng hà bö sì gõ gô yeòng , mìn hãw häk häk cí jönk kuay , way líu wãnt cän ngân jãy , keôg yeùn jòw now dày , hà hêy tänt sëng ngó sämp ây jày , jòw dôw sãw jõnk geôg bäy , gâb yeòg dòi ceong wày , mòng yáw yät tïn ngó hõ fâd wäy 。
gämp tïn cĩn yeú ngant , dài gä döw seûd jôy sàt jây , yeòg mów cĩn ngant gõ gô yeòng cí wü guäy , jõnk jï seõng fâd wäy , yät yeü dãnk dôw ngó wòng guây , wang coi mònk dènk nank sàt yìn , gãi keûd mànt tay 。
yeòg ngó yät tïn hõ fâd wäy , jònt bã yeün wät hêy cöt cay , yeòng ngó yät tïn jäp guô wãy , wànt hêy cök cök fâi dï lay , jòw guô cöt hõw hêy tãy , ngó làp hà wank sày , yeòng sây gän döw bîn däk méy lày , wànt hêy jönk yeü fâd fäy , ngó hàw gènk lenk lày , yeòng ngó wäy wäy dôw tïn geôg dãy 。
gämp tïn cĩn yeú ngant , dài gä döw seûd jôy sàt jây , yeòg mów cĩn ngant gô yeòng cí wü guäy , jõnk jï seõng fâd wäy , yät yeü dãnk dôw ngó wòng guây , wang coi mònk dènk nank sàt yìn , gãi keûd mànt tay 。

néy yáw néy gõng , kóy yáw kóy gõng[]


kök : hõy gün gìd
ci : hõy gün gìd
ngó gô “ mä dã ”gan1 ngó gô “ fä dã ”hou2 yät dôy nòt póng , fänt fänt jönk âu gìu yènk jänt dö yé gõng , “ fä dã ”gong2 gãnt méy söw yàt hon , “ mä dã ”
gõng gãnt fâ jöng , “ fä dã ”gong2 gũ sí , “ mä dã ”gong2 cäw jï föng 。 ngó gô bänt mùi gönk yant gänt gô má jẽ säm gü jôy gäi pâg dông , má jẽ tênk dök dök cäng , bänt mùi tênk gö läi söng , má jẽ mänt jeü geôg gä yät gänk bàg tong , bänt mùi gõng , no , no , you 're wrong . yät jõw hẽy sänt leóng gô yät jönk yät yënk âu dôw seóng cong , yènk jänt hõw pâg dông 。
néy yáw néy gõng , kóy yáw kóy gõng , leóng gô jï jï jä jä âu dôw mìn wong , säi sëng wài hêy yeù gîu yeù kong , âi dôw câg , haw lonk jàw fâi gön 。 néy yáw néy gõng , kóy yáw kóy gõng , leóng gô gëy gëy gü gü hãw sõy bänt fông , cĩ jönk döw mów gîd lònt âu dôw tïn guöng , jänt hày gäy tonk ngâb gõng ( cõi néy döw ngòng ) , gäy tonk ngâb gõng ( yènk jänt ngôg gõng ) 。
gäu tönk cä gänt gô van jãy lõw gäi bïn bàn ngôn , van jãy lõw fâi mìn cí jĩ fũ guä gön , bẽy bẽy mìn bẽy yät cî gëy wũi däk guâ , gäu tönk cä dã hẽy gün höng , néy cïu cök gïm cïu jôi söy gãnk seóng dènk tong 。 heöng gõng dèy fänt fänt jönk yáw gäy tonk ngâb gõng jòng fông , sïn säng gõng sôw hòg néy ngó däp cöy bö tong , david jeöng hãy ceû cẽ gãnt bèy hon , mary leong jïd gãnt ngâmp cöng , häk jãy gänt mark sĩu jõw jëk gãnt fëy cë dõng , gän bän fong yät dông dông 。
néy yáw néy gõng , kóy yáw kóy gõng , gô gô jï jï jä jä âu dôw mìn wong , säi sëng wài hêy yeù gîu yeù kong , âi dôw câg , haw lonk jàw fâi gön 。 néy yáw néy gõng , kóy yáw kóy gõng , gô gô gëy gëy gü gü hãw sõy bänt fông , cĩ jönk döw mów gîd lònt âu dôw tïn guöng , jänt hày gäy tonk ngâb gõng ( cõi néy döw ngòng ) , gäy tonk ngâb gõng ( yènk jänt ngôg gõng ) 。

camp màk sì gämp[]


kök : jeöng guôg wenk
ci : hõy gün gìd
ceông : hõy gün gìd / jeöng guôg wenk
yè fönk lámp lámp , dòk wui mòng gàw sì cin cant , sì yí wóng dëk ngó cönk mún nòw fánt , mow gôw yeú jĩ jâg jëk ngâd jeû mún tów hêy bät fánt , dôy yiu yin fãn yênk sàmp way jeû gãnt 。
sàw líu gâu fânt , däk líu seü gënk dëk jĩ yánt , yìn yí hôn däk tâw bät jôi jì kuânt , dàn gôg yáw fänt sôw , bät jôi jeòng yí wóng ná bün bànt , mûd lòy hant hënk fâi sîu jeû hank 。
ménk ménk jönk döw jõw jeû dènk néy fû wàg pant , sì cô wénk bät dôy , jänt wénk sì jänt , yàmp néy jãmp seûd ngön sãw ngó bũn fànt , cĩ jönk seöng sônt camp màk sì gämp 。
sì fëy yáw gönk léy , sànt yin mòg mòw fàn bìd yant , yeù seóng láng fönk yeú , yäw tâi yènk jänt , jì sônt mún sämp lóy , yäw léy wũi fônk cî yeú jät mànt , sîu mà yaw yant sã teûd dèy jòw yant 。
sàw líu gâu fânt , däk líu seü gënk dëk jĩ yánt , yìn yí hôn däk tâw bät jôi jì kuânt , dàn gôg yáw fänt sôw , bät jôi jeòng yí wóng ná bün bànt , mûd lòy hant hënk fâi sîu jeû hank 。
ménk ménk jönk döw jõw jeû dènk néy fû wàg pant , sì cô wénk bät dôy , jänt wénk sì jänt , yàmp néy jãmp seûd ngön sãw ngó bũn fànt , cĩ jönk seöng sônt camp màk sì gämp 。
sì fëy yáw gönk léy , sànt yin mòg mòw fàn bìd yant , yeù seóng láng fönk yeú , yäw tâi yènk jänt , jì sônt mún sämp lóy , yäw léy wũi fônk cî yeú jät mànt , sîu mà yaw yant sã teûd dèy jòw yant 。 sĩu nin yant , sã teûd dèy jòw yant 。 gây jòk hank , sã teûd dèy jòw yant 。

gäu jëk cïn gô sämp[]


kök : wong gä köy
ci : wong gä keong
láng , sì jé sây gän bënk láng , mùd yáw yät sï guän jeû , jàw yeòng yàt jĩ pïu hôy 。 hôn , sàw ná tônk fũ bëk ngâd , seong bèy gëy föng yĩm gôi , hõw gẽnk fõng fät bät jôi 。 fông höi sämp jönk sï lòy , gònk công méy hõw bät bïd hõnk gòy , yeùn wénk yeún 。
jîn , jòi jé sây gän cönk mún , jîn fõ cöy wãy yät cîd , mùd yàt jàw cí läi gànt 。 công , way líu menk tïn höi công , mong dìu gẽy hõy jänk dâw , sàt yìn mònk gẽnk sõ yáw 。 fông höi sämp jönk sï lòy , gònk công méy hõw bät bïd hõnk gòy , yeùn wénk yeún 。
ceông , way jé sây gän gö ceông , hîn cöt yät dĩm guän jeû , jònt leòng lènk tä wänt neún 。 ceông , gònk néy wán sãw gö ceông , hîn cöt yät dĩm jänt jî , jònt leòng lènk tä hõ ngôi 。 fông höi sämp jönk sï lòy , gònk công méy hõw bät bïd hõnk gòy , yeùn wénk yeún 。
gö sëng hönk hêy jönk
, way sây gän dö tïm gô méy mònk 。
fông höi sämp jönk sï lòy , gònk công méy hõw bät bïd hõnk gòy , yeùn wénk yeún 。
jîn , jòi jé sây gän cönk mún , jîn fõ cöy wãy yät cîd , mùd yàt jàw cí läi gànt 。 công , way líu menk tïn höi công , mong dìu gẽy hõy jänk dâw , sàt yìn mònk gẽnk sõ yáw 。 fông höi sämp jönk sï lòy , gònk công méy hõw bät bïd hõnk gòy , yeùn wénk yeún 。
gäu jëk cïn gô sämp , yònk ngôi köy jãw bënk dônk 。 gö sëng hönk hêy jönk , way sây gän dö tïm gô méy mònk 。
ceông , way jé sây gän gö ceông , hîn cöt yät dĩm guän jeû , jònt leòng lènk tä wänt neún 。 ceông , gònk néy wán sãw gö ceông , hîn cöt yät dĩm jänt jî , jònt leòng lènk tä hõ ngôi 。 fông höi sämp jönk sï lòy , gònk công méy hõw bät bïd hõnk gòy , yeùn wénk yeún , fông höi sämp jönk sï lòy , gònk công méy hõw bät bïd hõnk gòy , yeùn wénk yeún 。

â long leũn kök[]


kök : lo dài yàw
ci : hõy gün gìd
sõy wöng wöng dëk häk ngán jënk , sîu tâi dö cänt sìn , néy mìn yonk seóng dëk gõi bîn nów lóy mèy yi cïn , hënk pïu pïu dëk gàw si yàt cĩu cĩu dëk fëy sày , sôw jôi yeu mònk yïn bün sïu , wui sãw ná hämp gây 。
fönk sïu sïu dëk màn ceong lòw , néy jêg sänt pïu lenk , yenk jòi camp mèk néy jönk yẽnk míu míu jeòng law sënk , häk cät cät dëk gü jãmp bïn gêy néy dëk wänt yaw , pô hĩu jâ sẽnk dö hönk höy , nan hõ jôi yõnk yáw 。
toi taw yiu mòng tïn bïn yãnt yãnt gîn ná geùn níu fãn gä , néy hõ wũi jeòng tä bät gãw bìn guäy gä , dàn yeùn conk sàp méy lày wóng sëk jôi gîn néy yät mìn , yät säng cönk cönk jãmp sê faw want wo lam tïn 。
cäy cënk cënk dëk cäw yeú dĩm jôi pônk ngó ceöng cin , néy bìd ley hàw dëk jeũn bîn ngó wénk sì want hïn , gü dän dän dëk sänt yẽnk jönk ná tônk fũ sät lòg , wénk bät gâw wóng sëk yänt yeûn , cenk yeü néy sämp tôg 。
fönk sïu sïu dëk màn ceong lòw , néy jêg sänt pïu lenk , yenk jòi camp mèk néy jönk yẽnk míu míu jeòng law sënk , häk cät cät dëk gü jãmp bïn gêy néy dëk wänt yaw , pô hĩu jâ sẽnk dö hönk höy , nan hõ jôi yõnk yáw 。
toi taw yiu mòng tïn bïn yãnt yãnt gîn ná geùn níu fãn gä , néy hõ wũi jeòng tä bät gãw bìn guäy gä , dàn yeùn conk sàp méy lày wóng sëk jôi gîn néy yät mìn , yät säng cönk cönk jãmp sê faw want wo lam tïn 。
cäy cënk cënk dëk cäw yeú dĩm jôi pônk ngó ceöng cin , néy bìd ley hàw dëk jeũn bîn ngó wénk sì want hïn , gü dän dän dëk sänt yẽnk jönk ná tônk fũ sät lòg , wénk bät gâw wóng sëk yänt yeûn , cenk yeü néy sämp tôg 。

ngó mèy gënk guô[]


kök : hõy gün gìd
ci : hõy gün gìd
ceông : hõy gün gìd / jeöng guôg wenk
( fõ gêy màn dã lo , hëy hëy hö hö hö , në sãw gîu mät yé gö , ngó dẽy gê gö )
ngó sây sây gô , yí gënk hõw wäy máng sì jëk dö dö , bàn mów conk fũ dã dõw jĩ lìb gãw lòy däy jõ , bän lëng jãy gô gô fòk ngó , gîu ngó â gö , ngó mèy gënk guô 。
cî cî seóng fô , yí tõnk gëy jäk jäk bôg hày gãmp tênk gö , hày dôw tênk ciu hãu sî làw yè bôg mènk kong co , fö fö döw mín keong hàb gâg , néy mï léy ngó gâmp dö , ngó mèy gënk guô 。
soy mùd yáw cô , dîd dõw dö sĩu pîn jôi jàm hẽy guô , lòw gênk hämp hö bät tân nòi ho , yònk ngó seöng sãw gön kuänt jeũn guô , mow lònt cô jîd yáw gẽy dö , ngó mèy gënk guô 。 ( hëy hëy hö hö hö , ngó mèy gënk guô , hëy hëy hö hö hö , ngó mèy gënk guô )
yânt yânt gâw guô , ngó lìn cë geün lâ hày gãmp tö bö , dài jêg guô rocky , boxing hày ngó gõ yät fö , yät yök sãw yîu kóy má seóng lâmp , sôw one two three four , ngó mèy gënk guô 。
yáw sâd cô mów fông guô , gîn lêng nóy jëk seóng , my name is paul , jòng jênk gô mä dã sêy bâg bòng gê dài fey po , kóy lày sãw cênk jeù ngó , yîu ngó tîu cí fõ tâm guö , ngó mèy gënk guô 。
soy mùd yáw cô , dîd dõw dö sĩu pîn jôi jàm hẽy guô , lòw gênk hämp hö bät tân nòi ho , yònk ngó seöng sãw gön kuänt jeũn guô , mow lònt cô jîd yáw gẽy dö , ngó mèy gënk guô 。 ( hëy hëy hö hö hö , ngó mèy gënk guô , hëy hëy hö hö hö , ngó mèy gënk guô )
yáw néy yeú ngó , bènk gïn yät hẽy
kông yèk gẽnk fönk bö , mìn dôy sây gän yät cîd ná hòi pâ yàw yeu ho , yät hẽy jôi cî dàt pô jôi ceông gènk gö , ngó mèy gënk guô 。
soy mùd yáw cô , dîd dõw dö sĩu pîn jôi jàm hẽy guô , lòw gênk hämp hö bät tân nòi ho , yònk ngó seöng sãw gön kuänt jeũn guô , mow lònt cô jîd yáw gẽy dö , ngó mèy gënk guô 。 ( hëy hëy hö hö hö , ngó mèy gënk guô , hëy hëy hö hö hö , ngó mèy gënk guô …… )

jòw gô jì yaw yant[]


kök : hõy gün gìd
ci : hõy gün gìd
mènk wànt jeòng bôw hà may jànt , ngó yí gôg bèy fũ kuânt , fõng fät cöng tïn jeün jôg nònk yant 。 bät gämp deũn cök yät säng , mún sì ngâd yëk bëy fánt , lonk low key mòng wòg pô höi , bät jôi bèy gâmp 。
hòw hêy jòi fây tank , yìd heûd jòi fây tank , ngó sày yîu cönk cöt häk ngâmp , gänt jeün jây dâw jänk 。 yeùn kîd jònt ngó nank , yònk jênk yì kông hank , pank jeû mún sänt cönk gènk , sày yîu bänt heông mònk seõng ná lòk yänt 。 jì yaw yant , jòw gô jì yaw yant 。
gän sänt ngó yeùn senk sàw , ná pâ heûd hòn säp tâw , yant yant yênk göi heõng yáw jì yaw , yìn jòi sì fâd dònk si hàw , ngó yeùn hîn cöt sõ yáw , yant keun yeu mòng wòg dôw sãw , bïd söy gây jòk dãw 。
hòw hêy jòi fây tank , yìd heûd jòi fây tank , ngó sày yîu cönk cöt häk ngâmp , gänt jeün jây dâw jänk 。 yeùn kîd jònt ngó nank , yònk jênk yì kông hank , pank jeû mún sänt cönk gènk , sày yîu bänt heông mònk seõng ná lòk yänt 。 jì yaw yant , jòw gô jì yaw yant 。
hòw hêy jòi fây tank , yìd heûd jòi fây tank , ngó sày yîu cönk cöt häk ngâmp , gänt jeün jây dâw jänk 。 yeùn kîd jònt ngó nank , yònk jênk yì kông hank , pank jeû mún sänt cönk gènk , sày yîu bänt heông mònk seõng ná lòk yänt 。 jì yaw yant , jòw gô jì yaw yant 。 jì yaw yant , jòw gô jì yaw yant 。 jì yaw yant , jòw gô jì yaw yant 。

gäp law yónk tôy[]


kök : hõy gün gìd
ci : hõy gün gìd
menk senk lèy jàw yant yant seõng yõnk yáw , soy lĩu cĩ häk jĩ heõng wóng jì yaw , law jeù jé guöng fäy , gämp tïn bät jôi dãnk hàw , fánt yónk dèy tôy cöt jé gäp law 。 kaw menk jòk lèy si seong dö jänk dâw , seong jònt heün jönk dëk fün sîu lòy law , yant jòi ná göw fönk , cĩ jönk döw bät mín dîd hàw , ceong yàt däm yäw sämp sant geùn tâw 。
bät cë mòng tïn ceong dèy gãw , jĩ yîu sì cank gënk yõnk yáw , gämp tïn nòi sämp gãmp jök gâw , yênk jãw si hàw keûd dènk fông sãw 。
jî ngôi jï yämp gãmp jè néy yänt sämp háw , lamp ley yï yï bät yãnt jôi mòng jeũn taw , key mòng néy gêy jeù ngó , gämp mán fänt sãw yí hàw , conk gàw gö jönk sämp lenk wù kâw 。
kaw menk jòk lèy si seong dö jänk dâw , seong jònt heün jönk dëk fün sîu lòy law , yant jòi ná göw fönk , cĩ jönk döw bät mín dîd hàw , ceong yàt däm yäw sämp sant geùn tâw 。
bät cë mòng tïn ceong dèy gãw , jĩ yîu sì cank gënk yõnk yáw , gämp tïn nòi sämp gãmp jök gâw , yênk jãw si hàw keûd dènk fông sãw 。
jî ngôi jï yämp gãmp jè néy yänt sämp háw ( thank you ) , lamp ley yï yï bät yãnt jôi mòng jeũn taw ( goodbye ) , key mòng néy gêy jeù ngó , gämp mán fänt sãw yí hàw , conk gàw gö jönk sämp lenk wù kâw , key mòng néy gêy jeù ngó , gämp mán fänt sãw yí hàw , conk gàw gö jönk sämp lenk wù kâw 。

cöng hõi yät sëng sîu[]


kök : wong jïm
ci : wong jïm
cöng hõi yät sëng sîu , töw töw leóng ngòn ciu , faw camp coy lòng , jĩ gêy gämp ciu 。 cöng tïn sîu , fänt fänt sây seóng ciu , soy fù soy sênk cöt tïn jï hĩu 。
göng sän sîu , yïn yeú yiu , tow lòng tow jònt honk cant jòk sây gẽy dö gïu 。 cënk fönk sîu , gẽnk yé jèk liu , how cenk wan jènk líu yät kämp mán jîu 。
cöng säng sîu , bät jôi jèk liu , how cenk yenk jòi cï cï sîu sîu 。 lä ……

wà jï néy gãw cät[]


kök : hõy gün gìd
ci : hõy gün gìd
ngó wà jï néy gãw cät , key sàt sãy mät gënk dôw kaw sant yàw bâi fàt ( dài hâm sàp ) , yí gënk wày seün guô dö gâb fönk säp ( conk yáw gãw kät ) , senk yàt bây ây sàt tênk hêg fät däk ( conk fâi jäp läp ) 。
mèy yáw nòi dôw gãw cät , na hẽy jï bät sôw yì cïn lenk yà bâd yàt ( sãy mät gäp ) , yí gënk yeù mów fâd jãw däk lät ( yàw mów short cut ) , yi mant ngòi guôg yèk hày tênk jöw jät 。
mï nëk hãy ngök kéy cök cök call gëy call bän jï gẽy , tãy fän cöt mow ley taw gãu sîu hêy , kä läi ok dôy jönt bàt lan dèy , high high dèy , göw sëng leùn ceông jôi hôy wòng gôg dã gëy , mái fànt bâd guâ jàb jî tãy hà dài jẽ menk , “ kàp ”bin1 gô jẽnk yonk hàw yeong wäy seũn méy , menk yàt lán guãy léy , jôy gãnt yîu yï gä happy , wà jï kóy sẽy 。
ngó wà jï néy gãw cät , key sàt heöng gõng sëk yênk lèk keong mèy hâg jàt ( hõw lìn däk ) , teún gũ wàg jẽ dôw jõ gãw cät ( yàw bîn mät ) , fan wenk sènk sây dòw dòw yáw gämp jäp 。
mèy yáw nòi dôw gãw cät , na hẽy jï bät sôw yì cïn lenk yà bâd yàt ( sãy mät gäp ) , yí gënk yeù mów fâd jãw däk lät ( yàw mów short cut ) , yi mant ngòi guôg yèk hày tênk jöw jät 。
mï nëk hãy ngök kéy cök cök call gëy call bän jï gẽy , tãy fän cöt mow ley taw gãu sîu hêy , kä läi ok “ dòy ”zeon1 bàt lan dèy , high high dèy , göw sëng leùn ceông jôi hôy wòng gôg dã gëy , mái fànt bâd guâ jàb jî tãy hà dài jẽ menk , “ kàp ”bin1 gô jẽnk yonk hàw yeong wäy seũn méy , menk yàt lán guãy léy , jôy gãnt yîu yï gä happy , wà jï kóy sẽy 。
ngó wà jï néy gãw cät , key sàt heöng gõng sëk yênk lèk keong mèy hâg jàt ( hõw lìn däk ) , teún gũ wàg jẽ dôw jõ gãw cät ( yàw bîn mät ) , fan wenk sènk sây dòw dòw yáw gämp jäp 。
teún gũ wàg jẽ dôw gãw cät ( sàt guâd dö bät ) yant yant bòw fâd , my friend , good luck ( good luck , good luck , god bless 1997 â mey to fàt ) 。

04 jök fök néy[]


kök : hõy gün gìd
ci : hõy gün gìd
ceông : hõy gün gìd / leong hôn mant / gũ gòy gëy / jèng jönk gëy / leong wènk key / yeong cïn wa / ho wánt sï /cookies
04 jök fök néy , key kaw wò gîb yeún ley , wan mòng sant yàw heöng göng dài dèy , wui yëk mòg jôi jöy , bät bïd yäw wàg lòy soy , penk fòk néy sämp , jãu säng ceun lòg côy 。
04 jök fök néy , key kaw bèng tônk yeún ley , yant säng yenk sì cönk mún gënk hẽy , law leũn múi yät häk , jänt sëk gîn mìn bìd ley , hànk fök cĩ jönk seong bùn néy 。
04 jök fök néy , yant yant mòg jôi jâw mey , cay sämp tonk bòw sänt gê yàt key , menk tïn mún säng gëy , yät hẽy công jòw ceun key , wai jeû sônt sämp jônt guänt 2004 , wai jeû yónk gãmp jônt guänt 2004 , bät pâ mènk wànt , hîn cöt ngôi sämp , wänt hënk lóy dòw bìd saw sóy 。


南无喝罗怛那---流利朗读练习[]

广东话拼音版流利读练习,佛经“南无喝罗怛那”

1 全篇课文,都分成四句一组的“小节”。 练习者需要流利常速地大声朗读出。

2 流利朗读技巧: 在无标点局限的情况下,长句里的音节要每四、五、或六个连续音节为一“词组”流利匀速地读出。 只有“词组”之间,才允许适当的停顿。

3 在有标点局限的情况下,才允许以三个或以下的连续音节为一组。 这包括本来就短于四个音节的短句,或因靠近句末、被标点所限制,而无法达到四个音节的短词组。

4 通常,在晨读时,每次仅需围绕任选的课文中的其中一个小节来进行流利朗读练习即可。

5 最好使用软件录自己朗读的声音,反复听、读、录,通过听来记忆音节、并通过比较前后不同的录音来发现自己的朗读技能的改变或不足。

nam mow hôd lo dâd ná cẽ lo yè ye 。

nam mow â lê ye 。

po low kîd dây seôg bûd lo ye 。

pow tay sâd dõ po ye 。

mö hö sâd dõ po ye 。

mö hö gä low ney gä ye 。

ãmp 。saat3 po lo fàt yày 。

sôw dâd ná dâd sẽ 。

nam mow sëk gät lòt dõ yï monk â lê ye 。

po low gät dây sät fàt lo lènk to po 。

nam mow ná lo gãnt ci 。

sïn lèy mö hö po cẽ sä më 。

sâd po â tä dàw seü pank 。

â sày yànt 。

sâd po sâd cẽ 。

ná mö po sâd cẽ 。

ná mö po gä 。

mö fàt dàk dàw 。

dâd jàt tä 。

ãmp â po low sïn 。

low gä dây 。

gä lo dây 。

yi sïn lê 。

mö hö pow tay sâd dõ 。

sâd po sâd po 。

mö lo mö lo 。

mö sïn mö sïn lê to yànt 。

köy low köy low kîd monk 。

dòw low dòw low fàt döw ye dây 。

mö hö fàt döw ye dây 。

to lo to lo 。

dèy lê ney 。

sät fàt lo ye 。

jë lo jë lo 。

mö mö fàt mö lo 。

mòk dây dày 。

yï sïn yï sïn 。

sät ná sät ná 。

â lo sämp fàt lo sê lèy 。

十一

fàt sä fàt sämp 。

fàt lo sê ye 。

fü low fü low mö lo 。

fü low fü low sïn lèy 。

十二

sö lo sö lo 。

sëk lê sëk lê 。

söw low söw low 。

pow tay yè pow tay yè 。

十三

pow to yè pow to yè 。

mey dây lê yè 。

ná lo gãnt ci 。

dèy lèy sät ney ná 。

十四

bö yè mö ná 。

sö po hö 。

sëk to yè 。

sö po hö 。

十五

mö hö sëk to yè 。

sö po hö 。

sëk to yeù ngày 。

sät po lo ye 。

十六

sö po hö 。

ná lo gãnt ci 。

sö po hö 。

mö lo ná lo 。

十七

sö po hö 。

sëk lo jänk â mòk köy ye 。

sö po hö 。

sö po mö hö â sëk to yè 。

十八

sö po hö 。

jẽ gät lo â sëk to yè 。

sö po hö 。

bö to mö kîd sëk to yè 。

十九

sö po hö 。

ná lo gãnt ci po gä lo ye 。

sö po hö 。

mö po lèy sênk kîd lo yè 。

二十

sö po hö 。

nam mow hôd lo dâd ná cẽ lo yè ye 。

nam mow â lê ye 。

po low gät dây 。

二十一

seôg po lo yè 。

sö po hö 。

ãmp sëk dìn döw 。

màn dö lo 。

bàt to ye 。

sö po hö 。


拼音基础入门[]

下面是 广东话拼音 的基本声韵母拼法基础练习。

以后见到 任何用广东话拼音拼写的文字,就尝试

用对应 声韵母来发音。

你自己请用笔反复抄写几次下面的声韵表、并大声朗读。

左为拉丁、右为谚文

声母:  

菠婆摸火,     b    p    m    f        ㅂㅍㅁㅃ

多拖糯罗,     d    t   n     l        ㄷㅌㄴㄹ

加卡瓦夏,     g    k    ng    h       ㄱㅋㅎㅇ

芝痴丝医,     j    c    s     y       ㅈㅊㅅ이

瓜跨蛙。       gu   ku    w            고코오

韵腹:  

虾车、鹅靴、衣乌鱼;

黑尾、绿嘴。

(a)(e)(o)(eo)(i)(u)(eu);    ㅏ ㅔ ㅗ ㅡ ㅣ ㅜ ㅢ

(ah)(eh)(oh)(oh)            앟 엫 옿 읗

韵尾:

嗌交、颜压、咸鸭、猛拍。

(i)(u), (n)(d), (m)(b), (ng)(g)  애어, 안얻, 암압, 앙악

声调:

周口店

ä ā â

河姆渡

a á à

七八十

ä â à

Advertisement